EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0463

Komisjoni määrus (EL) 2015/463, 19. märts 2015 , millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses polüvinüülalkoholi (E 1203) spetsifikatsiooniga EMPs kohaldatav tekst

OJ L 76, 20.3.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/463/oj

20.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/463,

19. märts 2015,

millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses polüvinüülalkoholi (E 1203) spetsifikatsiooniga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eelkõige selle artiklit 14,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 (3) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid.

(2)

Neid spetsifikatsioone võib komisjoni algatusel või pärast taotluse esitamist ajakohastada määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtse menetluse kohaselt.

(3)

7. septembril 2011 esitati taotlus toidu lisaaine polüvinüülalkoholi (E 1203) spetsifikatsiooni muutmise kohta. Taotlus tehti vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklile 4 liikmesriikidele kättesaadavaks.

(4)

Kehtivas spetsifikatsioonis on toidu lisaaine polüvinüülalkoholi (E 1203) lahustuvuse kohta märgitud: „Vees lahustub; etanoolis lahustub vähe”. Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituut teostas polüvinüülalkoholi lahustuvuse uuringud, (4) et ajakohastada liidu kehtivate spetsifikatsioonide lahustuvusandmeid seoses polüvinüülalkoholi lahustuvusega etanoolis.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet”) hindas Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituudi tehtud polüvinüülalkoholi lahustuvuse katse tulemusi ja taotleja esitatud teavet (5). Amet leiab, et polüvinüülalkoholi etanoolis lahustuvuse spetsifikatsiooni muutmine ei mõjuta polüvinüülalkoholi kui toidu lisaaine ohutust.

(6)

Võttes arvesse esitatud taotlust, Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituudi teostatud uuringuid ja ametis tehtud hindamist, on asjakohane muuta toidu lisaaine polüvinüülalkoholi (E 1203) etanoolis lahustuvuse (≥ 99,8 %) kirjeldust järgmiselt: „praktiliselt ei lahustu või lahustumatu”.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 231/2012 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 231/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 231/2012, 9. märts 2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1).

(4)  João F. A. Lopes ja Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2014:EN-660, 20 lk.

(5)  EFSA Journal 2014; 12(9):3820.


LISA

Määruse (EL) nr 231/2012 lisa polüvinüülalkoholi (E 1203) käsitlevas kandes asendatakse lahustuvuse spetsifikatsioon järgmisega:

„Lahustuvus

Vees lahustub; etanoolis praktiliselt ei lahustu või lahustumatu (≥ 99,8 %)”


Top