EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0460

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/460, 19. märts 2015 , milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sisemudeli heakskiitmise korraga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ EMPs kohaldatav tekst

OJ L 76, 20.3.2015, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/460/oj

20.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/460,

19. märts 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sisemudeli heakskiitmise korraga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 114 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad peavad täitma direktiivi 2009/138/EÜ nõudeid sisemudelite kohta. Nad võivad oma sisemudelit muuta vastavalt mudeli muutmise põhimõtetele, mis on heaks kiidetud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 115 kohaselt.

(2)

Järelevalveasutus peab eelnevalt heaks kiitma sisemudeli suured muudatused, väikeste muudatuste kombinatsiooni, mida loetakse suureks muudatuseks, ja muudatused mudeli muutmise põhimõtetes. Sisemudelite heakskiitmise protsessi puhul kohaldatava korraga seotud norme tuleks kohaldada ühetaoliselt nii sisemudeli suurte muudatuste heakskiitmisel kui ka muudatuste puhul mudeli muutmise põhimõtetes.

(3)

Järelevalveasutus peab vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 112 eelnevalt heaks kiitma sisemudelisse uute elementide lisamise, nagu näiteks sisemudeli ulatusega hõlmamata täiendavate riskide või äriüksuste lisamine.

(4)

Kuna direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt esitatavad eri heakskiitude taotlused on omavahel seotud, peaks kindlustus- või edasikindlustusandja sisemudeli heakskiitmise taotlemisel järelevalveasutust teavitama teistest taotlustest direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308a lõikes 1 loetletud elementide heakskiitmiseks, mida parajasti menetletakse või mida on kavas järgmise kuue kuu jooksul esitada. See nõue on vajalik tagamaks, et järelevalveasutuse hindamine tugineks läbipaistvale ja erapooletule teabele.

(5)

Sisemudeli ja sisemudeli suurte muudatuste heakskiitmise kord peaks hõlmama pidevat teabevahetust järelevalveasutuste ja kindlustus- või edasikindlustusandja vahel. Asjakohane on alustada teabevahetust juba enne ametliku taotluse järelevalveasutusele esitamist. Teabevahetus peaks jätkuma pärast seda, kui sisemudel või suur muudatus on järelevalvemenetluse tulemusena heaks kiidetud.

(6)

Heakskiitmise menetluse jooksul peaks järelevalveasutustel olema võimalik taotleda sisemudeli kohandamist või üleminekukava esitamist, nagu on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 113.

(7)

Käesoleva määruse sätteid, mis käsitlevad heakskiitmise, sisemudeli muudatuste heakskiitmise ja mudeli muutmise põhimõtete heakskiitmise korda üksikettevõtja tasandil kasutatavate sisemudelite puhul, tuleks kohaldada ühetaoliselt kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamise sisemudelitega ja kindlustusgrupi sisemudelitega seotud kordade suhtes.

(8)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve poolt Euroopa Komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(9)

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve on läbi viinud avatud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud sidusrühmade kogult.

(10)

Et suurendada õiguskindlust järelevalvekorra suhtes, mida kohaldatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308a sätestatud järkjärgulise kohaldamise perioodil, mis algab 1. aprillil 2015, on oluline tagada, et käesolev määrus jõustuks nii pea kui võimalik, järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse:

a)

direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 112 osutatud kord, mille kohaselt kiidetakse heaks kindlustus- ja edasikindlustusandjate esitatud taotlused kasutada solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikke ja osalisi sisemudeleid;

b)

kord, mille kohaselt kiidetakse heaks kindlustus- ja edasikindlustusandjate esitatud taotlused seoses sisemudeli suure muudatusega ning sisemudeli muutmise põhimõtete muudatused vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 115.

Artikkel 2

Taotlus arvutada solventsuskapitalinõue sisemudelit kasutades

1.   Kindlustus- või edasikindlustusandja esitab järelevalveasutusele heakskiitmiseks kirjaliku taotluse arvutada solventsuskapitalinõue sisemudelit kasutades.

2.   Taotlus esitatakse ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus asub kindlustus- või edasikindlustusandja peakontor, või keeles, milles on järelevalveasutusega kokku lepitud.

3.   Kui kindlustus- või edasikindlustusandja taotleb sisemudeli kasutamist solventsuskapitalinõude arvutamiseks, esitab ta dokumentaalsed tõendid, millega demonstreerib, kuidas sisemudel vastab direktiivi 2009/138/EÜ artiklites 101 ja 120–125 ning osalise sisemudeli puhul ka direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 113 sätestatud nõuetele. Järelevalveasutus võib vastavalt artiklile 3 küsida täiendavat teavet.

4.   Lõikes 3 osutatud dokumentaalsed tõendid sisaldavad vähemalt järgmist:

a)

kaaskiri, mis sisaldab järgmist:

i)

taotlus heakskiidu saamiseks sisemudeli kasutamisele solventsuskapitalinõude arvutamiseks alates märgitud kuupäevast ning sisemudeli üldine selgitus, sealhulgas mudeli struktuuri ja ulatuse lühikirjeldus;

ii)

kinnitus taotluse esitamisele eelnenud ajavahemiku kohta, mille jooksul on sisemudelit kasutatud riskijuhtimissüsteemis ja otsuste tegemise korras vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 120 sätestatud nõuetele;

iii)

kinnitus selle kohta, et taotlus on täielik ja sisaldab sisemudeli täpset kirjeldust ning et ühtegi asjakohast asjaolu ei ole välja jäetud;

iv)

kinnitus selle kohta, kas kindlustus- või edasikindlustusandja kuulub kindlustusgruppi, mis kasutab kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit, või kas taotlus sisemudeli kasutamiseks kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamiseks on esitatud, kuid otsust ei ole veel teatavaks tehtud;

v)

teiste taotluste loetelu direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308a lõikes 1 loetletud elementide heakskiitmiseks, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on esitanud või mida on kavas järgmise kuue kuu jooksul esitada, koos vastavate taotluste kuupäevadega;

vi)

kindlustus- või edasikindlustusandja nende töötajate kontaktandmed, kes osalevad sisemudeliga seotud tegevuses, ja ka ettevõtja nende töötajate kontaktandmed, kelle poole saab pöörduda täiendava teabe küsimiseks;

b)

selgitus selle kohta, kuidas sisemudel hõlmab kindlustus- või edasikindlustusandja kõiki olulisi ja kvantifitseeritavaid riske. Kui taotlus esitatakse osalise sisemudeli heakskiitmiseks, piirdutakse selgituses nende oluliste ja kvantifitseeritavate riskidega, mis on osalise sisemudeli ulatuses, ning kindlustus- või edasikindlustusandja esitab ka selgituse selle kohta, kuidas on täidetud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 113 osutatud täiendavad tingimused;

c)

selgitus sisemudeli riskijuhtimissüsteemi integreerimise asjakohasuse ja tulemuslikkuse kohta ning selle kohta, milline on selle roll juhtimissüsteemis, sealhulgas selle kohta, kuidas võimaldab sisemudel kindlustus- või edasikindlustusandjal pidevalt riske kindlaks teha, neid mõõta, jälgida ja juhtida ning nendest aru anda; sel eelmärgil peab taotlus sisaldama asjakohaseid väljavõtteid riskijuhtimisstrateegiast, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 41 lõikes 3;

d)

kindlustus- või edasikindlustusandja hinnang sisemudeli olulistele tugevatele ja nõrkadele külgedele ning puudustele ja selle hinnangu põhjendus, sealhulgas lõikes 2 osutatud nõuete täitmisele ise antud hinnang; kindlustus- või edasikindlustusandja esitab ka ülevaate kavast sisemudeli täiustamiseks tulevikus, selleks et kõrvaldada kindlakstehtud nõrgad küljed või puudused või sisemudelit edasi arendada või laiendada;

e)

juhul, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kuulub kindlustusgruppi, mis kasutab kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit, või kui taotlus sisemudeli kasutamiseks kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamiseks on esitatud, kuid otsust ei ole veel teatavaks tehtud, põhjendus selle kohta, miks ei sobi kindlustusgrupi sisemudel ettevõtja riskiprofiiliga ning erinevused üksikettevõtja tasandil kasutatava sisemudeli ja kindlustusgrupi sisemudeli vahel;

f)

sisemudeli tehniline kirjeldus, sealhulgas sisemudeli struktuuri üksikasjalik kirjeldus ja sisemudeli aluseks olevate eelduste loetelu ja põhjendus, kui nende eelduste kohandamine mõjutaks solventsuskapitalinõuet oluliselt;

g)

selgitus kindlustus- või edasikindlustusandja sisekontrollisüsteemi asjakohasuse kohta, võttes arvesse mudeli struktuuri ja katvust;

h)

selgitus sisemudeli väljatöötamise ja valideerimise eest vastutavatele töötajatele eraldatud vahendite, nende oskuste ja objektiivsuse kohta;

i)

direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 115 osutatud sisemudeli muutmise põhimõtted;

j)

selle protsessi kirjeldus, millega tagatakse tõenäosusjaotuse prognoosi arvutamise tehnikate kooskõla tehniliste eraldiste arvutamise meetoditega vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 121 lõikele 2;

k)

sisemudelis kasutatavate andmete loend, milles täpsustatakse nende allikas, tunnused ja kasutus, ning selle protsessi kirjeldus, millega tagatakse, et andmed on täpsed, täielikud ja asjakohased;

l)

viimase kasumi ja kahjumi tekkeallikate määramise tulemused ning kasumi ja kahjumi tekkeallikate määramise täpsustus vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 123, sealhulgas kasum ja kahjum, ettevõtja peamised äriüksused ning kogukasumi või -kahjumi tekkeallikad vastavalt riskikategooriatele ja peamistele äriüksustele;

m)

sisemudeli sõltumatu valideerimise protsessi kirjeldus ja aruanne viimase valideerimise tulemuste kohta vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 124, sealhulgas tehtud soovitused ja kuidas neid on järgitud;

n)

nende dokumentide loetelu, mis kuuluvad sisemudeli dokumentatsiooni hulka, nagu on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 125;

o)

juhul, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab kolmandalt isikult saadud mudelit või andmeid, nagu on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 126, tõendid selle kohta, et sellise välismudeli või selliste välisandmete kasutamine ei kahjusta kindlustus- või edasikindlustusandja võimet täita kõnealuse direktiivi artiklites 101 ja 120–125 sätestatud nõudeid, ning kõnealuse direktiivi artikli 113 kohase osalise sisemudeli puhul sellise mudeli või selliste andmete sisemudeli alusel kasutamise sobivuse kohta ja selgitus selle kohta, miks eelistatakse välismudeleid või -andmeid sisemudelitele või -andmetele;

p)

hinnang solventsuskapitalinõudele, mis on arvutatud sisemudeli alusel kõige detailsemal tasandil vastavalt kindlustus- või edasikindlustusandja riskiliigitusele, ja hinnang solventsuskapitalinõudele, mis on arvutatud standardvalemi alusel standardvalemi kõige detailsemal tasandil, viimase ajahetke kohta enne taotluse esitamise kuupäeva, kui solventsuskapitalinõue arvutati standardvalemi alusel. Juhul, kui taotlus esitatakse enne solventsuskapitalinõude arvutamist, arvutatakse välja hinnang solventsuskapitalinõudele standardvalemi alusel, kasutades standardvalemi parameetreid ja mitte asjaomase kindlustus- või edasikindlustusandja parameetreid;

q)

teave kindlustus- või edasikindlustusandja tegevuse nende osade kohta, mis on määratletud peamise äriüksusena ja sellise määratlemise põhjendus;

r)

osalise sisemudeli puhul selgitus selle kohta, kuidas vastab kavandatud integreerimismeetod direktiivi 2009/138/EÜ artikli 113 lõikes 1 sätestatud nõuetele, ja juhul, kui tegemist on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (3) artikli 239 lõikes 1 osutatud vaikimisi kasutatavast integreerimismeetodist erineva meetodiga, kavandatud integreerimismeetodi põhjendus.

5.   Kindlustus- või edasikindlustusandja esitab dokumentaalsed tõendid selle kohta, et haldus-, juht- või järelevalveorgan on taotluse kinnitanud, nagu on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 116.

6.   Kindlustus- või edasikindlustusandja esitab kõigi taotluses esitatud dokumentide ja tõendikogumite loendi. Kui dokumendi sisu on oluline seoses muude dokumentidega, toob kindlustus- või edasikindlustusandja selle seose esile ja lisab ristviited.

Artikkel 3

Taotluse hindamine

1.   Järelevalveasutus kinnitab kindlustus- või edasikindlustusandja taotluse kättesaamist.

2.   Järelevalveasutus teeb 30 päeva jooksul alates taotluse saamise kuupäevast kindlaks, kas taotlus on täielik. Taotlus kasutada solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit loetakse täielikuks, kui see sisaldab kõiki artikli 2 lõikega 2 ettenähtud dokumentaalseid tõendeid.

3.   Kui järelevalveasutus teeb kindlaks, et taotlus ei ole täielik, teatab ta viivitamata taotluse esitanud kindlustus- või edasikindlustusandjale, et kuue kuu pikkune heakskiitmise tähtaeg ei ole veel kulgema hakanud, ja täpsustab, mis põhjusel ei ole taotlus täielik.

4.   Kui järelevalveasutus teeb kindlaks, et taotlus on täielik, teatab ta taotluse esitanud kindlustus- või edasikindlustusandjale, et taotlus on täielik ja mis kuupäevast kuue kuu pikkune tähtaeg kulgema hakkab. See kuupäev on täieliku taotluse kättesaamise kuupäev.

5.   Kui järelevalveasutus on leidnud, et taotlus on täielik, ei takista see järelevalveasutust küsimast oma hindamise läbiviimiseks vajalikku täiendavat teavet. Täiendava teabe küsimisel täpsustatakse, millist teavet on vaja, ja märgitakse täiendava teabe küsimise põhjused.

6.   Kindlustus- või edasikindlustusandja tagab, et kõik direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 125 osutatud dokumendid tehakse kogu taotluse hindamise vältel järelevalveasutustele kättesaadavaks, võimaluse korral elektroonilisel kujul.

7.   Taotluse hindamisega kaasneb pidev teabevahetus kindlustus- või edasikindlustusandjaga ning taotluse hindamise käigus võidakse taotleda sisemudeli kohandamist ja osalise sisemudeli puhul üleminekukava esitamist, nagu on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 113.

8.   Kui järelevalveasutus teeb kindlaks, et sisemudeli heakskiitmine on võimalik tingimusel, et sisemudelis tehakse kohandusi, võib ta seda kindlustus- või edasikindlustusandjale teatada.

9.   Juhul, kui järelevalveasutus küsib lisateavet või taotleb sisemudeli kohandamist, võib kindlustus- või edasikindlustusandja taotleda direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 lõikes 4 osutatud kuue kuu pikkuse heakskiitmise tähtaja peatamist. Tähtaja peatamine lõpeb siis, kui kindlustus- või edasikindlustusandja on teinud vajalikud kohandused ja järelevalveasutus on kätte saanud muudetud taotluse, mis sisaldab dokumentaalseid tõendeid tehtud kohanduste kohta. Järelevalveasutus teatab siis kindlustus- või edasikindlustusandjale, mis on heakskiitmise tähtaja uus tähtpäev.

Artikkel 4

Ettevõtja õigus taotlus tagasi võtta

Kindlustus- või edasikindlustusandja, kes on esitanud taotluse kasutada solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit, võib taotluse kirjalikult tagasi võtta, teatades sellest järelevalveasutusele enne, kui taotluse suhtes on otsusele jõutud.

Artikkel 5

Taotluse lahendamine

1.   Järelevalveasutus kiidab sisemudeli kasutamise taotluse heaks üksnes juhul, kui ta on veendunud, et asjaomase kindlustus- või edasikindlustusandja riskide tuvastamise, mõõtmise, seire, juhtimise ja neist teatamise süsteem on asjakohane ning eelkõige juhul, kui ta on veendunud, et sisemudel vastab direktiivi 2009/138/EÜ artiklites 101, 112 ja 120–125 ning osalise sisemudeli puhul ka kõnealuse direktiivi artiklis 113 sätestatud nõuetele.

2.   Lisaks kiidab järelevalveasutus sisemudeli kasutamise taotluse heaks üksnes juhul, kui ta on veendunud, et mudeli muutmise põhimõtted vastavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 115 sätestatud nõuetele. Kui järelevalveasutus on jõudnud taotluse suhtes otsusele, teatab ta viivitamata oma otsusest kirjalikult kindlustus- või edasikindlustusandjale. Otsus sisaldab järgmist:

a)

juhul, kui järelevalveasutus kiidab taotluse heaks, kuupäev, millest alates kasutatakse solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit;

b)

juhul, kui järelevalveasutus kiidab taotluse heaks, heakskiitva otsusega seotud tingimused ja tingimuste kehtestamise põhjused;

c)

juhul, kui järelevalveasutus lükkab taotluse tagasi, põhjused, millele selline otsus tugineb;

d)

juhul, kui järelevalveasutus on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 113 kohaselt taotlenud üleminekukava esitamist, otsus üleminekukava heakskiitmise kohta vastavalt artiklile 6.

3.   Järelevalveasutus ei avalikusta asjaolu, et kindlustus- või edasikindlustusandja on taotlenud sisemudeli kasutamist solventsuskapitalinõude arvutamiseks, ega seda, et taotlus lükati tagasi või võeti tagasi.

Artikkel 6

Üleminekukava mudeli ulatuse laiendamiseks

1.   Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 113 lõikes 2 nimetatud juhul selgitab järelevalveasutus, mis põhjustel ta taotleb üleminekukava esitamist, ja märgib, milline peab olema sisemudeli minimaalne ulatus pärast üleminekukava rakendamist.

2.   Kindlustus- või edasikindlustusandja haldus-, juht- või järelevalveorgan kiidab üleminekukava heaks ning määrab selgelt kindlaks kava rakendamise tähtaja, sisemudeli ulatuse laiendamise ning sisemudeli laiendamiseks vajalikud meetmed ja vahendid. Järelevalveasutus hindab ettevõtja esitatud kava. Järelevalveasutus võib vajaduse korral nõuda, et heakskiitmiseks esitataks muudetud üleminekukava, mille on heaks kiitnud haldus-, juht- või järelevalveorgan.

3.   Kui ettevõtja jätab sisemudeli ulatuse laiendamiseks üleminekukava rakendamata, võib järelevalveasutus, ilma et see piiraks muude võimalike järelevalvemeetmete võtmist, võtta järgmisi meetmeid:

a)

pikendada kava rakendamise tähtaega;

b)

pikendada kava rakendamise tähtaega tingimusel, et kavas tehakse muudatusi;

c)

nõuda, et kindlustus- või edasikindlustusandja arvutaks solventsuskapitalinõude direktiivi 2009/138/EÜ artiklites 103–111 sätestatud standardvalemi alusel;

d)

lubada osalise sisemudeli kasutamist väiksemas ulatuses kui lõikes 1 osutatud minimaalne ulatus.

Artikkel 7

Sisemudeli muutmine

1.   Kindlustus- või edasikindlustusandja esitab sisemudeli suure muudatuse heakskiitmise taotluses dokumentaalsed tõendid selle kohta, et pärast sisemudeli suure muudatuse kohaldamist on direktiivi 2009/138/EÜ artiklites 101, 112 ja 120–126 ning osalise sisemudeli puhul kõnealuse direktiivi artiklis 113 sätestatud nõuded täidetud.

2.   Kindlustus- või edasikindlustusandja esitab taotluses artiklis 2 loetletud dokumendid, juhul kui sisemudeli suur muudatus mõjutaks nende sisu, dokumentides tehtud muudatuste kirjelduse ning üksikasjaliku kirjelduse suure muudatuse kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest mõjust heakskiidetud sisemudelile ja selle tulemustele.

Artikkel 8

Muudatused sisemudeli muutmise põhimõtetes

1.   Kindlustus- või edasikindlustusandja esitab sisemudeli muutmise põhimõtete muudatuse heakskiitmise taotluses sisemudeli muutmise põhimõtetes muudatuse tegemise põhjuse ja tõendid selle kohta, et pärast muudatuste kohaldamist on kõnealuste põhimõtete heakskiitmise nõuded täidetud.

2.   Järelevalveasutus kiidab sisemudeli muutmise põhimõtetes muudatuse tegemise taotluse heaks üksnes juhul, kui ta on veendunud, et nende põhimõtete ulatus on ulatuslik ja et sisemudeli muutmise põhimõtetes kirjeldatud korraga on tagatud, et sisemudel vastab pidevalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklites 101, 112 ja 120–125 ning osalise sisemudeli puhul ka kõnealuse direktiivi artiklis 113 sätestatud nõuetele.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(3)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).


Top