Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0131

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/131, 23. jaanuar 2015 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 23, 29.1.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/131/oj

29.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 23/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/131,

23. jaanuar 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 38 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 (2) III lisas on sätestatud loetelu kolmandatest riikidest, kelle tootmissüsteemid ja mahepõllumajandusliku tootmise kontrollimeetmed on tunnistatud samaväärseks määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatud meetmetega.

(2)

Korea Vabariik esitas komisjonile määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 2 kohase taotluse Korea Vabariigi lisamiseks määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisas sätestatud loetellu teatavate töödeldud põllumajandustoodete kategooriasse. Korea Vabariik on esitanud kõnealuse määruse artiklites 7 ja 8 nõutava teabe. Teabe läbivaatamise, Korea Vabariigi ametiasutustega järgnenud arutelude ja Korea Vabariigis kohaldatavate tootmiseeskirjade ja kontrollimeetmete kohapealse kontrolli põhjal on jõutud järeldusele, et kõnealuse riigi toiduna kasutatavate töödeldud põllumajandustoodete mahepõllumajandusliku tootmise suhtes kohaldatavad tootmist ja kontrollimist käsitlevad eeskirjad on samaväärsed eeskirjadega, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 834/2007. Seetõttu tuleks Korea Vabariik lisada määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisas sätestatud loetelu kategooriasse „Töödeldud põllumajandustooted, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks” (D-kategooria tooted).

(3)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas on esitatud kolmandates riikides samaväärsuse kontrollijatena ja sertifikaatide väljaandjatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu. Korea Vabariigi lisamise tulemusena kõnealuse määruse III lisasse tuleks seni tunnustatud Korea Vabariigi D-kategooria toodete impordi asjaomased kontrollorganid ja kontrolliasutused IV lisast välja jätta.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III ja IV lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(5)

Korea Vabariigi lisamist määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisasse tuleks kohaldada alates 1. veebruarist 2015. Selleks et ettevõtjad saaksid määruse (EÜ) nr 1235/2008 III ja IV lisas tehtud muudatustega kohaneda, tuleks viimasena nimetatud lisa muudatusi kohaldada alles mõistliku ajavahemiku möödumisel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1235/2008 muudetakse järgmiselt:

1)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale;

2)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkti 1 kohaldatakse alates 1. veebruarist 2015.

Artikli 1 punkti 2 kohaldatakse alates 1. maist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1235/2008, 8. detsember 2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisasse lisatakse järgmine tekst:

„KOREA VABARIIK

1.    Tootekategooriad :

Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

Töödeldud põllumajandustooted, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks

D

 

2.    Päritolu : D-kategooria toodete mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosad, mis on kasvatatud Korea Vabariigis või imporditud Korea Vabariiki:

kas EList

või kolmandast riigist, mille puhul Korea Vabariik on tunnistanud, et tooted on selles kolmandas riigis toodetud ja kontrollitud vastavalt Korea Vabariigi õigusaktides kehtestatutega samaväärsetele eeskirjadele.

3.    Tootmisstandardid : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.    Pädev asutus : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

5.    Kontrollorganid :

Koodnumber

Nimetus

Internetiaadress

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Sertifikaate väljastavad organid ja asutused : vt punkt 5.

7.    Loetelus oleku tähtaeg : 31. jaanuar 2018.”


II LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Kande „Australian Certified Organic” punktis 3 kolmandat riiki „Korea Vabariik” ja koodnumbrit „KR-BIO-107” käsitlev rida kustutatakse.

2.

Kande „BCS Öko-Garantie GmbH” punktis 3 kolmandat riiki „Korea Vabariik” ja koodnumbrit „KR-BIO-141” käsitleval real kustutatakse veerus D olev rist.

3.

Kande „Bioagricert S.r.l.” punktis 3 kolmandat riiki „Korea Vabariik” ja koodnumbrit „KR-BIO-132” käsitleval real kustutatakse veerus D olev rist.

4.

Kande „Bio.inspecta AG” punktis 3 kolmandat riiki „Korea Vabariik” ja koodnumbrit „KR-BIO-161” käsitleval real kustutatakse veerus D olev rist.

5.

Kande „Control Union Certifications” punktis 3 kolmandat riiki „Korea Vabariik” ja koodnumbrit „KR-BIO-149” käsitleval real kustutatakse veerus D olev rist.

6.

Kannet „Doalnara Certified Organic Korea, LLC” muudetakse järgmiselt:

a)

punktis 3 kolmandat riiki „Lõuna-Korea” ja koodnumbrit „KR-BIO-129” käsitleval real kustutatakse veerus D olev rist; kanne „Lõuna-Korea” asendatakse kandega „Korea Vabariik”;

b)

punktis 4 kustutatakse sõna „veinid”.

7.

Kande „Ecocert SA” punktis 3 kolmandat riiki „Korea Vabariik” ja koodnumbrit „KR-BIO-154” käsitleval real kustutatakse veerus D olev rist.

8.

Kande „Organic Certifiers” punktis 3 kolmandat riiki „Korea Vabariik” ja koodnumbrit „KR-BIO-106” käsitleval real kustutatakse veerus D olev rist.


Top