EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0028

Komisjoni määrus (EL) 2015/28, 17. detsember 2014 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 2, 3 ja 8 ning rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS) 16, 24 ja 38 EMPs kohaldatav tekst

OJ L 5, 9.1.2015, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/28/oj

9.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 5/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/28,

17. detsember 2014,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 2, 3 ja 8 ning rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS) 16, 24 ja 38

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (1) eelkõige selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1126/2008 (2) on vastu võetud teatavad 15. oktoobri 2008. aasta seisuga kehtinud rahvusvahelised standardid ja tõlgendused.

(2)

Oma iga-aastase edasiarendustöö käigus, mille eesmärk on standardite lihtsustamine ja selgemaks muutmine, avaldas Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) 12. detsembril 2013 rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused (edaspidi „iga-aastased edasiarendused”). Iga-aastaste edasiarenduste eesmärk on käsitleda IASBs 2010. aastal alanud projektitsükli käigus arutlusele tulnud küsimusi seoses rahvusvahelistes finantsaruandlusstandardites (IFRSides) esinevate vastuolude või sõnastuse täpsustamisega, mis ei ole küll kiireloomulised, kuid on siiski olulised. Rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 8 ja rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) 16, 24 ja 38 muudatused on vastavate standardite täpsustused või parandused. IFRS 2 ja IFRS 3 muudatused hõlmavad kehtivate nõuete muudatusi või täiendavaid suuniseid nende nõuete rakendamise kohta.

(3)

Standardi IFRS 3 muudatused tingivad muudatuste tegemise standardites IAS 37 ja IAS 39, et tagada rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite omavaheline vastavus.

(4)

Kõnealused olemasolevate standardite muudatused sisaldavad viiteid IFRS 9-le, mida ei saa praegu kohaldada, kuna IFRS 9 ei ole liidus veel vastu võetud. Seepärast tuleks kõiki viiteid IFRS 9-le, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas, lugeda viidetena IAS 39-le Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine.

(5)

Konsulteerimisel Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma tehniliste ekspertide rühmaga on leitud, et edasiarendused vastavad määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud tehnilistele kriteeriumidele, mis peavad olema standardi vastuvõtmiseks täidetud.

(6)

Määrust (EÜ) nr 1126/2008 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1126/2008 lisa muudetakse järgmiselt:

(a)

IFRS 2 Aktsiapõhised maksed muudetakse, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas;

(b)

IFRS 3 Äriühendused muudetakse, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas;

(c)

IFRS 8 Tegevussegmendid muudetakse, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas;

(d)

IAS 16 Materiaalsed põhivarad muudetakse, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas;

(e)

IAS 24 Seotud osapooli käsitleva informatsiooni avalikustamine muudetakse, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas;

(f)

IAS 38 Immateriaalne vara muudetakse, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas;

(g)

IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad ja IAS 39 Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine muudetakse kooskõlas IFRS 3 muudatustega, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas.

2.   Kõiki käesoleva määruse lisas esitatud viiteid IFRS 9-le tuleks lugeda viidetena IAS 39-le Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine.

Artikkel 2

Kõik äriühingud kohaldavad artikli 1 lõikes 1 osutatud muudatusi hiljemalt alates 1. veebruar 2015 või pärast seda algava esimese majandusaasta alguskuupäevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1126/2008, 3. november 2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1).


LISA

IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused (1)

IFRS 2 Aktsiapõhine makse muudatus

Paragrahvid 15 ja 19 muudetakse ning paragrahv 63B lisatakse.

Tehingud, milles võetakse vastu teenuseid

[…]

15

Kui võimaldatava omakapitaliinstrumendi üleandmine ei leia aset enne kui teine osapool viib teenuse kindlaks määratud ajaks lõpuni, siis eeldab (majandus)üksus, et need teenused, mida teine osapool osutab nende omakapitaliinstrumendi eest, osutatakse tulevikus omandi üleandmisperioodi jooksul. (Majandus)üksus peab nende teenuste üle arvestust ajal, kui teine osapool neid omandi üleandmisperioodil osutab, suurendades vastavalt omakapitali. Näiteks:

(a)

[…]

(b)

kui töötajatele eraldatakse aktsiaoptsioon tingimusega täita (majandus)üksuse mingi tegevustulemuse tingimus ja jääda kuni selle täitmiseni (majandus)üksuse teenistusse, ning omandi üleandmisperioodi pikkus sõltub sellest, mis aja jooksul need tingimused täidetakse, siis (majandus)üksus eeldab, et töötaja poolt vastutasuna aktsiaoptsioonile osutatavad teenused saadakse tulevikus eeldatava omandi üleandmisperioodi jooksul. […]

Omandi üleandmise tingimuste käsitlemine

19

Omakapitaliinstrumendi võimaldamine võib olla tingimuslik lähtuvalt omandi üleandmise tingimuste täitmisest. Näiteks sõltub aktsiate või aktsiaoptsiooni võimaldamine töötajatele reeglina tingimusest, et (majandus)üksuse töötaja jääb määratud ajaks (majandus)üksusesse tööle. Võidakse kehtestada ka tegevustulemuse tingimused, nagu teatava kasumikasvu saavutamine või (majandus)üksuse aktsia hinna tõus teatavas ulatuses. Aktsiate ja aktsiaoptsiooni õiglase väärtuse hindamisel hindamiskuupäeval ei võeta turutingimuste kõrval arvesse omandi üleandmise tingimusi. Selle asemel võetakse omandi üleandmise tingimusi arvesse tehingu summa hindamisse kaasatud omakapitaliinstrumentide arvu täpsustamiseks, et lõppkokkuvõttes võimaldatud omakapitaliinstrumendi eest saadud ning kajastatud kaupade ja teenuste kogus põhineks omakapitaliinstrumentide kogusel, mille omand üle anti. Seega, kumulatiivsel baasil ei kajastata ühtki saadud kaupade või teenuste summat, kui võimaldatud omakapitaliinstrumendi üleandmine ebaõnnestub omandi üleandmise tingimuse mittetäitmise tõttu, st kui vastaspool ei suuda teenust määratud tähtajaks osutada või kui tegevustulemuse tingimust ei suudeta täita, paragrahvi 21 nõuetele vastavalt.

[…]

JÕUSTUMISKUUPÄEV

[…]

63B

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti paragrahvid 15 ja 19. Lisas A muudeti terminite „omandi üleandmise tingimused” ja „turutingimus” määratlused ning lisati terminite „tegevustulemuse tingimus” ja „teenuse tingimus” määratlused. (Majandus)üksus rakendab selle muudatuse edasiulatuvalt aktsiapõhistele maksetehingutele, mille puhul võimaldamise kuupäev on 1. juulil 2014 või pärast seda. Varasem rakendamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab muudatuse varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

Lisas A muudetakse terminite „turutingimus” ja „omandi üleandmise tingimused” määratlused ning lisatakse terminite „tegevustulemuse tingimus” ja „teenuse tingimus” määratlused.

Lisa A

Mõisted

Käesolev lisa on IFRSi lahutamatu osa.

[…]

 

Turutingimus

Tegevustulemuse tingimus, mille puhul kas omakapitaliinstrumendi täitmishind, üleandmine või kasutamine sõltub (majandus)üksuse (või muu samasse kontserni kuuluva (majandus)üksuse) omakapitaliinstrumentide turuhinnaga (või väärtusega) seotud tingimusest, nagu:

(a)

kindlaksmääratud aktsiahinna saavutamine või aktsiaoptsiooni kindlaksmääratud tegeliku väärtuse summa saavutamine või

(b)

kindlaksmääratud eesmärgi saavutamine, mis põhineb (majandus)üksuse (või muu samasse kontserni kuuluva (majandus)üksuse) omakapitaliinstrumentide turuhinnal (või väärtusel), mis oleks suhestatud teiste (majandus)üksuste omakapitaliinstrumentide turuhindade indeksiga.

Turutingimus nõuab, et vastaspool viib teenuse kindlaksmääratud perioodil lõpuni (s.o teenuse tingimus); teenuse osutamise nõue võib olla otsene või kaudne.

[…]

 

Tegevustulemuse tingimus

Omandi üleandmise tingimus, mis nõuab, et:

(a)

vastaspool viib teenuse kindlaksmääratud perioodil lõpuni (s.o teenuse tingimus); teenuse osutamise nõue võib olla otsene või kaudne, ja

(b)

saavutatakse kindlaksmääratud tegevustulemuse eesmärk (eesmärgid), sel ajal kui vastaspool osutab punktis a nõutud teenust.

Tegevustulemuse eesmärgi (eesmärkide) saavutamise periood:

(a)

ei ulatu kaugemale teenuse perioodi lõpust ja

(b)

võib alata enne teenuse osutamise perioodi tingimusel, et tegevustulemuse eesmärgi alguskuupäev ei ole oluliselt varem kui teenuse osutamise perioodi algus.

Tegevustulemuse eesmärk määratakse kindlaks alljärgneva alusel:

(a)

(majandus)üksuse enda või muu samasse kontserni kuuluva (majandus)üksuse toimingud või tegevus või

(b)

(majandus)üksuse või muu samasse kontserni kuuluva (majandus)üksuse omakapitaliinstrumentide (sh aktsiad ja aktsiaoptsioonid) hind (või väärtus) (s.o turutingimus).

Tegevustulemuse eesmärk võib olla seotud kas (majandus)üksuse kui terviku või mõne selle osa (või kontserni osa), näiteks osakonna või üksiku töötaja tegevustulemusega.

[…]

 

Teenuse tingimus

Omandi üleandmise tingimus, mis nõuab, et vastaspool viib teenuse osutamise lõpuni kindlaksmääratud perioodil. Kui vastaspool lõpetab mis tahes põhjusel üleandmisperioodil teenuse osutamise, jääb asjaomane tingimus täitmata. Teenuse tingimus ei nõua tegevustulemuse eesmärgi saavutamist.

[…]

 

Omandi üleandmise tingimused

Tingimus, mis määrab kindlaks, kas (majandus)üksus saab teenuseid, mis annavad vastaspoolele õiguse saada aktsiapõhise makse kokkuleppe raames raha, teisi varasid või (majandus)üksuse omakapitaliinstrumente. Omandi üleandmise tingimus on kas teenuse tingimus või tegevustulemuse tingimus.

IFRS 3 Äriühendused muudatus

Paragrahvid 40 ja 58 muudetakse ning paragrahvid 64I ja 67A ja viimasega seotud pealkiri lisatakse.

Tingimuslik tasu

[…]

40

Omandaja liigitab finantsinstrumendi mõistele vastava tingimusliku tasu maksmise kohustuse finantskohustise või omakapitalina kooskõlas IAS 32 Finantsinstrumendid: esitamine paragrahvis 11 esitatud omakapitaliinstrumendi ja finantskohustise mõistetega. Omandaja liigitab varana õiguse tagasi saada eelnevalt üleantud tasu, kui kindlaksmääratud tingimused on täidetud. Paragrahvis 58 sätestatakse juhised tingimusliku tasu edaspidise arvestamise kohta.

[…]

Tingimuslik tasu

58

Mõned muutused tingimusliku tasu õiglases väärtuses, mida omandaja kajastab pärast omandamise kuupäeva, võivad tuleneda täiendavast teabest, mida omandaja sai pärast seda kuupäeva omandamise kuupäeval eksisteerinud faktide ja asjaolude kohta. Sellised muutused on mõõtmisperioodi korrigeerimised kooskõlas paragrahvidega 45–49. Kuid mõõtmisperioodi korrigeerimisteks ei ole muutused, mis tulenevad omandamise kuupäeva järgsetest sündmustest, nagu kasumi eesmärgi täitmine, teatava aktsiahinna saavutamine või olulise tulemuseni jõudmine uurimis- ja arendusprojektis. Omandaja arvestab tingimusliku tasu õiglase väärtuse muutusi, mis ei ole mõõtmisperioodi korrigeerimised, järgmiselt:

(a)

[…]

(b)

muud tingimuslikku tasu, mis:

(i)

kuulub IFRS 9 rakendusalasse, mõõdetakse õiglases väärtuses igal aruandekuupäeval, kusjuures õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes kooskõlas IFRS 9-ga;

(ii)

ei kuulu IFRS 9 rakendusalasse, mõõdetakse õiglases väärtuses igal aruandekuupäeval, kusjuures õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes.

[…]

Jõustumiskuupäev

[…]

64I

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti paragrahvid 40 ja 58 ning lisati paragrahv 67A ja sellega seotud pealkiri. (Majandus)üksus rakendab selle muudatuse edasiulatuvalt äriühendustele, mille omandamiskuupäev on 1. juulil 2014 või pärast seda. Varasem rakendamine on lubatud. (Majandus)üksus võib muudatuse varem rakendada tingimusel, et rakendatakse ka IFRS 9 ja IAS 37 (dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused muudetud redaktsioonis). Kui (majandus)üksus rakendab muudatuse varem, avalikustab ta selle asjaolu.

[…]

VIIDE IFRS 9-LE

67A

Kui (majandus)üksus rakendab selle standardi, kuid ei rakenda veel IFRS 9-t, tuleks kõiki viiteid IFRS 9-le käsitada viidetena IAS 39-le.

IFRS 3 muudatusest tulenevad teiste standardite muudatused

IFRS 9 Finantsinstrumendid muudatus (välja antud novembris 2009)

Paragrahv 5.4.4 muudetakse ja paragrahv 8.1.4 lisatakse.

Investeeringud omakapitaliinstrumentidesse

5.4.4

(Majandus)üksus teeb esmasel kajastamisel tagasivõtmatu valiku kajastada muus koondkasumis sellise investeeringu õiglase väärtuse edaspidised muutused, mis tehti käesoleva IFRSi rakendusalasse kuuluvasse omakapitaliinstrumenti, mida ei hoita kauplemiseesmärgil ja mis ei ole ka omandaja tingimuslik tasu äriühenduses, milles suhtes rakendatakse IFRS 3 Äriühendused.

[…]

8.1   JÕUSTUMISKUUPÄEV

[…]

8.1.4

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti IFRS 3 muudatusest tulenenud muudatusena paragrahv 5.4.4. (Majandus)üksus rakendab selle muudatuse edasiulatuvalt äriühendustele, mille suhtes rakendatakse IFRS 3 muudatust.

IFRS 9 Finantsinstrumendid muudatus (välja antud oktoobris 2010)

Paragrahvid 4.2.1 ja 5.7.5 muudetakse ning paragrahv 7.1.4 lisatakse.

4.2   Finantskohustiste liigitamine

4.2.1

(Majandus)üksus liigitab kõik finantskohustised kohustistena, mida mõõdetakse amortiseeritud soetusmaksumuses, mille arvutamiseks kasutatakse efektiivse intressimäära meetodit, välja arvatud järgmised:

(a)

[…]

(e)

omandaja tingimuslik tasu äriühenduses, mille suhtes rakendatakse IFRS 3 Äriühendused. Sellist tingimuslikku tasu mõõdetakse õiglases väärtuses.

[…]

Investeeringud omakapitaliinstrumentidesse

5.7.5

(Majandus)üksus teeb esmasel kajastamisel tagasivõtmatu valiku kajastada muus koondkasumis sellise investeeringu õiglase väärtuse edaspidised muutused, mis tehti käesoleva IFRSi rakendusalasse kuuluvasse omakapitaliinstrumenti, mida ei hoita kauplemiseesmärgil ja mis ei ole ka omandaja tingimuslik tasu äriühenduses, milles suhtes rakendatakse IFRS 3.

[…]

7.1   JÕUSTUMISKUUPÄEV

[…]

7.1.4

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti IFRS 3 muudatusest tulenenud muudatusena paragrahvid 4.2.1 ja 5.7.5. (Majandus)üksus rakendab selle muudatuse edasiulatuvalt äriühendustele, mille suhtes rakendatakse IFRS 3 muudatust.

IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad muudatus

Paragrahv 5 muudetakse ja paragrahv 99 lisatakse.

RAKENDUSALA

[…]

5

Kui mõni teine standard käsitleb spetsiifilist liiki eraldist, tingimuslikku kohustist või tingimuslikku vara, rakendab (majandus)üksus käesoleva standardi asemel seda standardit. Näiteks on teatavaid eraldise liike käsitletud järgmistes standardites:

(a)

[…]

(d)

hüvitised töötajatele (vt IAS 19 Hüvitised töötajatele);

(e)

kindlustuslepingud (vt IFRS 4 Kindlustuslepingud). Siiski rakendatakse käesolevat standardit kindlustusandja eraldiste, potentsiaalsete kohustuste ja potentsiaalsetele varade suhtes, mis ei tulene lepingulistest kohustustest ega õigusest kindlustuslepingute alusel IFRS 4 rakendusalas ja

(f)

omandaja tingimuslik tasu äriühenduses (vt IFRS 3 Äriühendused).

[…]

JÕUSTUMISKUUPÄEV

[…]

99

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti IFRS 3 muudatusest tulenenud muudatusena paragrahv 5. (Majandus)üksus rakendab selle muudatuse edasiulatuvalt äriühendustele, mille suhtes rakendatakse IFRS 3 muudatust.

IAS 39 Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine muudatus  (2)

Paragrahv 9 muudetakse ja paragrahv 108F lisatakse.

Mõisted

[…]

9

Käesolevas standardis kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

[…]

Finantsinstrumentide nelja kategooria mõisted

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatav finantsvara või finantskohustis on finantsvara või -kohustis, mis vastab ühele järgmisest tingimusest.

(a)

[…]

(aa)

See on omandaja tingimuslik tasu äriühenduses, mille suhtes rakendatakse IFRS 3 Äriühendused.

(b)

[…]

JÕUSTUMISKUUPÄEV JA ÜLEMINEK

[…]

108F

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti IFRS 3 muudatusest tulenenud muudatusena paragrahv 9. (Majandus)üksus rakendab selle muudatuse edasiulatuvalt äriühendustele, mille suhtes rakendatakse IFRS 3 muudatust.

IFRS 8 Tegevussegmendid muudatused

Paragrahvid 22 ja 28 muudetakse ning paragrahv 36C lisatakse.

Üldteave

22

(Majandus)üksus avaldab järgmise üldteabe:

(a)

(majandus)üksuse avalikustatud segmentide, sealhulgas organisatsioonilise aluse kindlaksmääramiseks kasutatud tegurid (näiteks kas juhtkond on valinud struktuuri, lähtudes erinevustest toodetes ja teenustes, geograafilistest piirkondadest, regulatiivsetest keskkondadest või kombineerides neid tegureid, ning kas tegevussegmente on summeeritud);

(aa)

juhtkonna tehtud otsustused paragrahvis 12 sätestatud summeerimiskriteeriumide rakendamisel. See hõlmab selliselt summeeritud tegevussegmentide lühikirjeldust ning majandusindikaatoreid, mida on hinnatud selle kindlaksmääramisel, et summeeritud tegevussegmentidel on sarnased majandusnäitajad, ja

(b)

toodete ja teenuste liigid, millest iga avalikustatav segment teenib oma tulu.

[…]

Võrdlused

28

(Majandus)üksus esitab järgmised võrdlused:

(a)

[…]

(c)

avalikustatud segmentide varade kogusumma võrreldes (majandus)üksuse varadega, kui segmendi varad avalikustatakse kooskõlas paragrahviga 23;

(d)

[…]

ÜLEMINEK JA JÕUSTUMISKUUPÄEV

[…]

36C

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti paragrahvid 22 ja 28. (Majandus)üksus rakendab need muudatused 1. juulil 2014 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab need muudatused varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

IAS 16 Materiaalsed põhivarad muudatus

Paragrahv 35 muudetakse ning paragrahvid 80A ja 81H lisatakse.

Ümberhindamismudel

[…]

35

Kui materiaalse põhivara objekt hinnatakse ümber, siis korrigeeritakse selle vara bilansilist (jääk)maksumust vastavalt ümberhinnatud summale. Ümberhindamise kuupäeval käsitletakse seda vara ühel alljärgnevatest viisidest:

(a)

bilansilist brutojääkmaksumust korrigeeritakse viisil, mis on vara bilansilise (jääk)maksumuse ümberhindamisega kooskõlas. Näiteks võidakse bilansilist brutojääkmaksumust korrigeerida jälgitava turuteabe alusel või proportsionaalselt bilansilise (jääk)maksumuse muutusega. Ümberhindamise kuupäevaks akumuleerunud kulumit korrigeeritakse nii, et see võrdub vara bilansilise brutojääkmaksumuse ja bilansilise (jääk)maksumuse vahega pärast (vara) väärtuse langusest tulenenud akumuleerunud kahjumi arvessevõtmist, või

(b)

akumuleerunud kulum lahutatakse vara bilansilisest brutojääkmaksumusest.

Akumuleeritud kulumi korrigeerimise summa moodustab osa bilansilise (jääk)maksumuse suurenemisest või vähenemisest, mida käsitletakse kooskõlas paragrahvidega 39 ja 40.

[…]

ÜLEMINEKUSÄTTED

[…]

80A

Paragrahvi 35 muudeti dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused. (Majandus)üksus rakendab muudatuse kõigi ümberhindamiste suhtes, mida kajastatakse selle muudatuse esmase rakendamise kuupäeval või pärast seda algavatel aruandeaastatel või sellele vahetult eelneval aruandeaastal. (Majandus)üksus võib esitada, kuid ei pea esitama, korrigeeritud võrdlusandmed varasemate kajastatud aruandeaastate kohta. Kui (majandus)üksus esitab mõne varasema perioodi kohta korrigeerimata võrdlusteabe, määrab ta selgelt kindlaks teabe, mida ei ole korrigeeritud, märgib, et see on koostatud erineval alusel, ja selgitab seda alust.

JÕUSTUMISKUUPÄEV

[…]

81H

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti paragrahv 35 ja lisati paragrahv 80A. (Majandus)üksus rakendab selle muudatuse 1. juulil 2014 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab muudatuse varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

IAS 24 Seotud osapooli käsitleva teabe avalikustamine muudatus

Paragrahv 9 muudetakse ning paragrahvid 17A, 18A ja 28C lisatakse.

MÕISTED

9

Käesolevas standardis kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

Seotud osapool on isik või (majandus)üksus, kes on seotud finantsaruandeid koostava (majandus)üksusega (käesolevas standardis nimetatud kui „aruandev (majandus)üksus”).

(a)

[…]

(b)

(Majandus)üksus on seotud aruandva (majandus)üksusega, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

(i)

[…]

(viii)

(majandus)üksus või temaga samasse kontserni kuuluv üksus osutab aruandvale (majandus)üksusele või aruandva (majandus)üksuse emaettevõtjale juhtkonna võtmeisiku teenuseid.

[…]

Kõik (majandus)üksused

[…]

17A

Kui teine (majandus)üksus (nn valitsemisüksus) osutab (majandus)üksusele juhtkonna võtmeisiku teenuseid, ei pea (majandus)üksus selle tasu suhtes, mida valitsemisüksus oma töötajatele või juhtidele maksis või peab maksma, paragrahvi 17 nõudeid rakendama.

18

[…]

18A

(Majandus)üksus avalikustab selliste juhtkonna võtmeisiku teenuste osutamisega seotud summad, mida osutab eraldiseisev valitsemisüksus.

[…]

JÕUSTUMISKUUPÄEV JA ÜLEMINEK

[…]

28C

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti paragrahv 9 ning lisati paragrahvid 17A ja 18A. (Majandus)üksus rakendab selle muudatuse 1. juulil 2014 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab muudatuse varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

IAS 38 Immateriaalne vara muudatus

Paragrahv 80 muudetakse ning paragrahvid 130H–130I lisatakse.

Ümberhindamismudel

[…]

80

Kui immateriaalne vara hinnatakse ümber, siis korrigeeritakse selle vara bilansilist (jääk)maksumust vastavalt ümberhinnatud summale. Ümberhindamise kuupäeval käsitletakse seda vara ühel alljärgnevatest viisidest:

(a)

bilansilist brutojääkmaksumust korrigeeritakse viisil, mis on vara bilansilise (jääk)maksumuse ümberhindamisega kooskõlas. Näiteks võidakse bilansilist brutojääkmaksumust korrigeerida jälgitava turuteabe alusel või proportsionaalselt bilansilise (jääk)maksumuse muutusega. Ümberhindamise kuupäevaks akumuleerunud kulumit korrigeeritakse nii, et see võrdub vara bilansilise brutojääkmaksumuse ja bilansilise (jääk)maksumuse vahega pärast (vara) väärtuse langusest tulenenud akumuleerunud kahjumi arvessevõtmist või

(b)

akumuleerunud kulum lahutatakse vara bilansilisest brutojääkmaksumusest.

Akumuleeritud kulumi korrigeerimise summa moodustab osa bilansilise (jääk)maksumuse suurenemisest või vähenemisest, mida käsitletakse kooskõlas paragrahvidega 85 ja 86.

[…]

ÜLEMINEKUSÄTTED JA JÕUSTUMISKUUPÄEV

[…]

130H

Dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused, välja antud detsembris 2013, muudeti paragrahv 80. (Majandus)üksus rakendab selle muudatuse 1. juulil 2014 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab muudatuse varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

130I

(Majandus)üksus rakendab dokumendiga IFRSide 2010.–2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused tehtud muudatuse kõigi ümberhindamiste suhtes, mida kajastatakse selle muudatuse esmase rakendamise kuupäeval või pärast seda algavatel aruandeaastatel või sellele vahetult eelneval aruandeaastal. (Majandus)üksus võib esitada, kuid ei pea esitama, korrigeeritud võrdlusandmed varasemate kajastatud aruandeaastate kohta. Kui (majandus)üksus esitab mõne varasema perioodi kohta korrigeerimata võrdlusteabe, määrab ta selgelt kindlaks teabe, mida ei ole korrigeeritud, märgib, et see on koostatud erineval alusel, ja selgitab seda alust.


(1)  „Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada isiklikuks kasutamiseks või muul õiguspärasel otstarbel. Lisateavet on võimalik saada IASB veebisaidilt www.iasb.org”

(2)  Dokumentidega IFRS 9 Finantsinstrumendid (välja antud oktoobris 2010) ja IFRS 9 Finantsinstrumendid (riskimaandamise arvestus ning IFRS 9, IFRS 7 ja IAS 39 muudatused) (välja antud novembris 2013) tunnistati kehtetuks „Finantsinstrumentide nelja kategooria mõisted” IAS 39 paragrahvis 9.


Top