EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0008

Komisjoni määrus (EL) 2015/8, 6. jaanuar 2015 , millega ei anta luba teatavatele toidu kohta esitatavatele tervisealastele väidetele, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavatele väidetele EMPs kohaldatav tekst

ELT L 3, 7.1.2015, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/8/oj

7.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 3/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/8,

6. jaanuar 2015,

millega ei anta luba teatavatele toidu kohta esitatavatele tervisealastele väidetele, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavatele väidetele

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eelkõige selle artikli 18 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1924/2006 on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole nimetatud määruse kohaselt väidete esitamiseks luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatud väidete nimekirjas.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1924/2006 on ka sätestatud, et toidukäitlejad peavad esitama tervisealaste väidete loataotlused liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus peab edastama nõuetekohased taotlused teaduslikuks hindamiseks Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet”) ning samuti komisjonile ja liikmesriikidele teadmiseks.

(3)

Komisjon peab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel võtma arvesse toiduohutusameti arvamust. On kindlaks tehtud, et teatavatel juhtudel ei ole üksnes teadusliku riskihindamise teel võimalik saada kogu teavet, millel riskijuhtimise otsus peaks põhinema, ning seepärast tuleks arvesse võtta ka muid vaadeldava küsimusega seotud õiguspäraseid tegureid.

(4)

Pärast seda, kui Dextro Energy GmbH & Co. KG oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses glükoosi mõjuga normaalsele energiaainevahetusele (küsimus nr EFSA-Q-2012-00266) (2). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Glükoos omastatakse organismi normaalse energiaainevahetuse käigus.”

(5)

Komisjon ja liikmesriigid said 11. mail 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete põhjal järeldusele, et glükoosi tarbimise ja energiaainevahetuse soodustamise vahel on olemas põhjuslik seos. Sihtrühm on elanikkond üldiselt.

(6)

Pärast seda, kui Dextro Energy GmbH & Co. KG oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses glükoosi mõjuga normaalsele energiaainevahetusele (küsimus nr EFSA-Q-2012-00267) (3). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Glükoos soodustab normaalset füüsilist aktiivsust.”

(7)

Komisjon ja liikmesriigid said 11. mail 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti järeldusele, et väidet glükoosi mõju kohta energiaainevahetuse soodustamisele on juba hinnatud ja sellele on antud soodne hinnang, ning milles osutatakse glükoosi ja energiaainevahetuse soodustamist käsitleva tervisealase väite kohta esitatud arvamusele (küsimus nr EFSA-Q-2012-00266).

(8)

Pärast seda, kui Dextro Energy GmbH & Co. KG oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses glükoosi mõjuga normaalsele energiaainevahetusele (küsimus nr EFSA-Q-2012-00268) (4). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Glükoos aitab kaasa normaalsele energiaainevahetusele.”

(9)

Komisjon ja liikmesriigid said 11. mail 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti järeldusele, et väidet glükoosi mõju kohta energiaainevahetuse soodustamisele on juba hinnatud ja sellele on antud soodne hinnang, ning milles osutati glükoosi ja energiaainevahetuse soodustamist käsitleva tervisealase väite kohta esitatud arvamusele (küsimus nr EFSA-Q-2012-00266).

(10)

Pärast seda, kui Dextro Energy GmbH & Co. KG oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses glükoosi mõjuga normaalsele energiaainevahetusele (küsimus nr EFSA-Q-2012-00269) (5). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Glükoos aitab kaasa normaalsele energiaainevahetusele treeningu ajal.”

(11)

Komisjon ja liikmesriigid said 11. mail 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti järeldusele, et väidet glükoosi mõju kohta energiaainevahetuse soodustamisele on juba hinnatud ja sellele on antud soodne hinnang, ning milles osutati glükoosi ja energiaainevahetuse soodustamist käsitleva tervisealase väite kohta esitatud arvamusele (küsimus nr EFSA-Q-2012-00266).

(12)

Pärast seda, kui Dextro Energy GmbH & Co. KG oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses glükoosi mõjuga normaalsele energiaainevahetusele (küsimus nr EFSA-Q-2012-00270) (6). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Glükoos aitab kaasa lihaste normaalsele talitlusele.”

(13)

Komisjon ja liikmesriigid said 11. mail 2012 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti järeldusele, et väidet glükoosi mõju kohta energiaainevahetuse soodustamisele on juba hinnatud ja sellele on antud soodne hinnang, ning milles osutati glükoosi ja energiaainevahetuse soodustamist käsitleva tervisealase väite kohta esitatud arvamusele (küsimus nr EFSA-Q-2012-00266).

(14)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 6 lõike 1 ja artikli 13 lõike 1 kohaselt peavad tervisealased väited põhinema üldtunnustatud teaduslikel tõenditel. Loa võib põhjendatult jätta andmata, kui tervisealane väide ei vasta määruse (EÜ) nr 1924/2006 muudele üld- ja erinõuetele, isegi kui ameti teaduslik hinnang oli soosiv. Esitada ei tohiks tervisealaseid väited, mis on vastuolus üldtunnustatud toitumis- ja tervisealaste põhimõtetega. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et glükoosi tarbimise ja energiaainevahetuse soodustamise vahel on põhjuslik seos kindlaks tehtud. Siiski annaks sellise tervisealase väite kasutamine tarbijatele vastuolulist ja segadusse ajavat teavet, sest selle kohaselt julgustatakse suhkruid tarbima, kuigi üldtunnustatud teadusliku nõuande põhjal soovitavad Euroopa, riiklikud ja rahvusvahelised asutused tarbijatel nende tarbimist vähendada. Seega ei ole selline väide kooskõlas määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 3 teise lõigu punktiga a, mille kohaselt ei tohiks väide olla mitmeti mõistetav või eksitav. Isegi kui asjaomaste tervisealaste väidete esitamist lubataks ainult kasutamise eritingimuste täitmise korral ja/või sellele oleks lisatud lisaselgitused või -hoiatused, ei selgitaks see tarbijate jaoks olukorda piisavalt ning seega ei tuleks seda väidet lubada.

(15)

Käesolevas määruses käsitletud tervisealased väited on määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 1 punkti a tähenduses tervisealased väited ning seega kehtib nende suhtes kõnealuse määruse artikli 28 lõikes 5 sätestatud üleminekuperiood kuni lubatud tervisealaste väidete nimekirja vastuvõtmiseni tingimusel, et need väited on kooskõlas kõnealuse määrusega.

(16)

Komisjoni määrusega (EL) nr 432/2012 (7) on kehtestatud lubatud tervisealaste väidete nimekiri ning seda nimekirja kohaldatakse alates 14. detsembrist 2012. Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohaste väidete puhul, mille kohta 14. detsembriks 2012 toiduohutusameti hinnangut ega komisjoni arvamust ei olnud valminud ja mida lubatud tervisealaste väidete nimekirja käesoleva määrusega ei lisata, on asjakohane sätestada üleminekuperiood, mille kestel neid väiteid võib kasutada, et nii toidukäitlejatel kui ka riiklikel pädevatel asutustel oleks võimalik kohaneda kõnealuste väidete keelamisega.

(17)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmete kindlaksmääramisel on arvesse võetud taotleja ja avalikkuse esindajate märkusi, mis on komisjonile edastatud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõike 6 kohaselt.

(18)

Liikmesriikidega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse lisas esitatud tervisealaseid väiteid ei lisata määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 3 kohasesse liidu lubatud väidete nimekirja.

2.   Siiski võib lõikes 1 nimetatud tervisealaseid väiteid, mida kasutati enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva, jätkuvalt kasutada veel kuni kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. jaanuar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  The EFSA Journal 2012;10(5):2694.

(3)  The EFSA Journal 2012;10(5):2695.

(4)  The EFSA Journal 2012;10(5):2696.

(5)  The EFSA Journal 2012;10(5):2697.

(6)  The EFSA Journal 2012;10(5):2698.

(7)  Komisjoni määrus (EL) nr 432/2012, 16. mai 2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited (ELT L 136, 25.5.2012, lk 1).


LISA

Tagasi lükatud tervisealased väited

Taotlus — määruse (EÜ) nr 1924/2006 asjakohased sätted

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

EFSA arvamuse viide

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Glükoos

Glükoos omastatakse organismi normaalse energiaainevahetuse käigus.

Q-2012-00266

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Glükoos

Glükoos soodustab normaalset füüsilist aktiivsust.

Q-2012-00267

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Glükoos

Glükoos aitab kaasa normaalsele energiaainevahetusele.

Q-2012-00268

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Glükoos

Glükoos aitab kaasa normaalsele energiaainevahetusele treeningu ajal.

Q-2012-00269

Artikli 13 lõike 5 kohane tervisealane väide, mis põhineb uutel teaduslikel andmetel ja/või sisaldab konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust

Glükoos

Glükoos aitab kaasa lihaste normaalsele talitlusele.

Q-2012-00270


Top