Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0006

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/6, 31. oktoober 2014 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa, et võtta arvesse 2011., 2012. ja 2013. aastal registreeritud uute sõiduautode massi suurenemist EMPs kohaldatav tekst

OJ L 3, 7.1.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/6/oj

7.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 3/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/6,

31. oktoober 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa, et võtta arvesse 2011., 2012. ja 2013. aastal registreeritud uute sõiduautode massi suurenemist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (1), eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Iga uue sõiduauto süsinikdioksiidi eriheite arvutamiseks kasutatavat keskmise massi väärtust tuleb kohandada iga kolme aasta järel, et võtta arvesse kõiki liidus registreeritud uute sõidukite keskmise massi osas toimunud muudatusi.

(2)

2011., 2012. ja 2013. kalendriaastal toimunud uute töökorras sõiduautode massi jälgimise põhjal on ilmne, et keskmine mass on suurenenud ja et määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa punkti 1 alapunktis b osutatud arvu M0 tuleks seepärast kohandada.

(3)

Erakorraliselt on käesoleva esimese kohandamise puhul asjakohane võtta arvesse seda, et 2011., 2012. ja 2013. aastal saadud andmete kvaliteet on ebaühtlane. Uus väärtus tuleks seepärast kindlaks määrata ainult selliseid massiväärtusi arvesse võttes, mida asjaomastel sõidukitootjatel oli võimalik järele kontrollida; massiväärtusi, mis olid ilmselgelt valed, st üle 2 840 kg või alla 500 kg, või määruse (EÜ) nr 443/2009 reguleerimisalasse mitte kuuluvate sõidukite väärtusi arvesse ei võeta. Lisaks põhineb uus väärtus kaalutud keskmisel, mille puhul võetakse arvesse igal võrdlusaastal registreeritud uute sõidukite arvu.

(4)

Eelnevat silmas pidades tuleks alates 1. jaanuarist 2016 kohaldatavat väärtust M0 suurendada 20,4 kg võrra — 1 372,0 kilogrammilt 1 392,4 kilogrammini,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

alates 2016. aastast:

süsinikdioksiidi eriheite tase = 130 + a × (M – M0),

kus:

M

=

sõiduki mass kilogrammides (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457;”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 1.


Top