Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/3, 30. september 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamisnõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul EMPs kohaldatav tekst

OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/57


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/3,

30. september 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamisnõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, (1) eelkõige selle artikli 8b lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklile 8b peaksid investorid saama piisavalt teavet asjaomaste alusvarade kvaliteedi ja tulemusnäitajate kohta, et nad saaksid teadlikult hinnata struktureeritud finantsinstrumentide krediidikvaliteeti. See vähendaks ka investorite sõltuvust krediidireitingutest ning peaks hõlbustama mittetellitud krediidireitingute andmist.

(2)

Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi finantsinstrumentide või muude varade suhtes, mis tekivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (2) artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud väärtpaberistamise tehingu või skeemi tulemusel, tingimusel et emitent, algataja või sponsor on asutatud liidus ja tema põhikirjajärgne asukoht on liidus. Järelikult peaks käesolev määrus hõlmama ainult finantsinstrumente või muid varasid, mis tekivad sellise tehingu või skeemi tulemusel, millega nõude või nõuete kogumiga seonduv krediidirisk kantakse üle erineva nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise seeriatele ja millel on kõnealuses artiklis osutatud tunnused. Seepärast ei tuleks kooskõlas kõnealuse määrusega lugeda riskipositsiooni, mis loob otsese maksekohustuse materiaalse vara rahastamiseks või haldamiseks kasutatava tehingu või skeemi eest, lugeda väärtpaberistamisest tulenevaks riskipositsiooniks, isegi kui sellel tehingul või skeemil on erineva nõudeõiguse järguga maksekohustused.

(3)

Käesoleva määruse reguleerimisala ei tohiks olla piiratud selliste struktureeritud finantsinstrumentide emiteerimisega, mis kvalifitseeruvad väärtpaberitena, vaid peaks hõlmama ka muid finantsinstrumente ja varasid, mis tekivad väärtpaberistamise tehingu või skeemi tulemusel, nt rahaturuinstrumendid, sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmid. Lisaks tuleks käesolevat määrust kohaldada struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, millel on või ei ole liidus registreeritud reitinguagentuuri määratud krediidireiting. Käesoleva määruse reguleerimisalasse peaksid kuuluma ka era- ja kahepoolsed tehingud, samuti tehingud, mida ei pakuta avalikkusele või mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul.

(4)

Käesoleva määrusega on ette nähtud standardsed avalikustamisvormid paljude varakategooriate jaoks. Ilma et see piiraks käesoleva määruse reguleerimisala ja seni, kuni ESMA töötab aruandluskohustused välja ja komisjon võtab need vastu, tuleks käesoleva määruse kohaseid standardseid avalikustamisvorme ja kõiki aruandluskohustusi kohaldada ainult struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, mis on tagatud alusvaraga, mis kuulub käesolevas määruses kindlaks määratud alusvarakategooriate loetellu, ja mis lisaks ei ole eraviisilist või kahepoolset laadi.

(5)

Käesoleva määruse täitmisel peaksid emitendid, algatajad ja sponsorid järgima liikmesriikide ja liidu õigusakte, mis käsitlevad teabeallikate konfidentsiaalsuse kaitset ja isikuandmete töötlemist, et hoida ära selliste õigusaktide sätete võimalikku rikkumist.

(6)

Emitent, algataja ja sponsor võivad määrata üksuse, kes vastutab selle eest, et teave esitatakse veebisaidil, mille ESMA loob vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8b lõikele 4 (edaspidi „struktureeritud finantsinstrumentide veebisait”). Samuti peaks olema võimalik anda aruandluskohustuse täitmine edasi muule üksusele, nt teenindajale. See ei tohiks piirata emitendi, algataja ja sponsori kohustusi käesoleva määruse alusel.

(7)

Paljud tehnilised aruandlusjuhised, mis muu hulgas käsitlevad emitentide, algatajate ja sponsorite esitatavate dokumentide edastamist ja vormingut, peaks ESMA esitama oma veebisaidil. ESMA peaks esitama kõnealused tehnilised aruandlusjuhised aegsasti enne käesolevas määruses sätestatud aruandluskohustuste kohaldamise kuupäeva, et emitentidel, algatajatel, sponsoritel ja muudel seotud isikutel oleks piisavalt aega töötada välja asjakohased süsteemid ja protseduurid vastavalt ESMA esitatud tehnilistele juhistele.

(8)

Käesoleva määruse kohaselt esitatav teave tuleks edastada standardvormis, mis võimaldab andmete automaatset töötlemist struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil. Samuti tuleks teave avaldada vormingus, millele on struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidi kasutajatel hõlbus juurdepääs. ESMA peaks tagama, et valdkondlikel pädevatel asutustel on juurdepääs struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidile, et nad saaksid täita neile määruse (EÜ) nr 1060/2009 kohaselt määratud ülesandeid.

(9)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikliga 10.

(10)

ESMA on läbi viinud avatud avaliku konsultatsiooni käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.

(11)

Tuleb anda piisavalt aega, et võimaldada struktureeritud finantsinstrumentide emitentidel, algatajatel ja sponsoritel, kes on asutatud liidus, kohaneda ja astuda samme käesoleva määruse täitmiseks ning ESMA-l välja töötada struktureeritud finantsinstrumentide veebisait, kus käesoleva määrusega nõutav teave tuleb avalikustada. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2017. ESMA peaks siiski esitama vajalikud tehnilised aruandlusjuhised varakult enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva. See on vajalik selleks, et struktureeritud finantsinstrumentide emitentidel, algatajatel ja sponsoritel, kes on asutatud liidus, oleks piisavalt aega asjakohaste süsteemide ja protseduuride väljatöötamiseks vastavalt kõnealustele tehnilistele juhistele, et tagada täielik ja nõuetekohane aruandlus ning võtta arvesse edasisi suundumusi liidu finantsturgudel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, mille emitent, algataja või sponsor on asutatud liidus ja mis on emiteeritud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Artikkel 2

Aruandev üksus

1.   Struktureeritud finantsinstrumendi emitent, algataja ja sponsor võivad määrata ühe või mitu aruandvat üksust, kes avaldavad käesoleva määruse artiklite 3 ja 4 ning artikli 5 lõike 3 kohaselt nõutud teabe määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8b lõikes 4 osutatud veebisaidil (edaspidi „struktureeritud finantsinstrumentide veebisait”). Kõnealused üksused avaldavad nõutava teabe struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil vastavalt käesoleva määruse artiklitele 4–7.

2.   Struktureeritud finantsinstrumendi emitent, algataja ja sponsor, kes on määranud lõikes 1 osutatud üksuse või üksused, teavitab põhjendamatu viivituseta ESMAt mis tahes üksusest, mis on määratud vastavalt kõnealusele lõikele. Kõnealune määramine ei piira emitendi, algataja ja sponsori kohustust järgida määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklit 8b.

Artikkel 3

Esitatav teave

Kui struktureeritud finantsinstrument on tagatud artiklis 4 osutatud mis tahes alusvaraga, esitab aruandev üksus struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil järgmise teabe:

a)

laenu tasandi teave, kasutades I–VII lisas sätestatud standardseid avalikustamisvorme;

b)

kui see on struktureeritud finantsinstrumendi suhtes kohaldatav, järgmised dokumendid, sealhulgas struktureeritud finantsinstrumendi maksetekaskaadi üksikasjalik kirjeldus:

i)

lõplik pakkumisdokument või prospekt koos tehingu tegemise dokumentidega, sealhulgas mis tahes avalikud dokumendid, millele on osutatud prospektis või milles sätestatakse tehingu üksikasjad, välja arvatud õiguslikud hinnangud;

ii)

vara müügileping, edasiandmis-, asendamis- või ülekandmisleping ning mis tahes asjakohane usalduse kinnitus;

iii)

teenuste-, tugiteenuste-, haldus- ja rahavoogude juhtimise lepingud;

iv)

usaldusleping, tagamisleping, esindusleping, kontopangaleping, garanteeritud investeerimisleping, sätestatud tingimused või ühisusaldusfondi raamistik või põhisätete kokkulepe;

v)

mis tahes asjakohased võlausaldajatevahelised lepingud, vahetustehingu dokumendid, allutatud laenu lepingud, stardilaenulepingud ja likviidsusvahendi kokkulepped;

vi)

mis tahes muud aluseks olevad dokumendid, mis on tehingu mõistmiseks esmatähtsad;

c)

kui ei ole koostatud prospekti kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/71/EÜ, (4) struktureeritud finantsinstrumendi tehingu kokkuvõte või peamiste tunnuste ülevaade, sealhulgas:

i)

tehingu struktuur;

ii)

vara tunnused, rahavood, krediidikvaliteedi parandamise ja likviidsustoetuse näitajad;

iii)

instrumendi omaniku hääleõigus, instrumendi omanike ja muude tehingus osalevate tagatud nõudega võlausaldajate vaheline suhe;

iv)

punkti b kohaselt struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil esitatud dokumentides osutatud kõigi selliste käivitavate ja muude sündmuste loetelu, mis võivad struktureeritud finantsinstrumendi tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;

v)

struktuuriskeemid, mis annavad ülevaate tehingust, rahavoogudest ja omandistruktuurist;

d)

investoritele esitatavad aruanded, mis sisaldavad VIII lisas sätestatud teavet.

Artikkel 4

Alusvara

Artiklis 3 sätestatud teabenõudeid kohaldatakse struktureeritud finantsinstrumentide suhtes, mis on tagatud järgmise alusvaraga:

a)

eluaseme hüpoteeklaenud: see struktureeritud finantsinstrumentide liik hõlmab struktureeritud finantsinstrumente, mis on tagatud madala riskiga ja madalast erineva riskiga hüpoteeklaenude ja kodukapitalilaenudega. Selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse I lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;

b)

ärikinnisvara hüpoteeklaenud: see struktureeritud finantsinstrumentide liik hõlmab struktureeritud finantsinstrumente, mis on tagatud jae- või ärikinnisvaralaenudega, haiglalaenudega, ööpäevaste hoolekandeasutuste, laoruumide, hotellide laenudega, hooldusasutuste ja tööstuslaenudega ning mitmepereelamutega. Selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse II lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;

c)

laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse III lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;

d)

autolaenud: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse IV lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;

e)

tarbimislaenud: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse V lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;

f)

krediitkaardilaenud: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse VI lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil;

g)

liisingud üksikisikutele ja/või ettevõtjatele: selle struktureeritud finantsinstrumentide liigi puhul esitatakse VII lisa vormis sisalduv teave struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil.

Artikkel 5

Aruandluse sagedus

1.   Artikli 3 punktides a ja d sätestatud teave esitatakse kord kvartalis hiljemalt ühe kuu jooksul pärast asjaomase struktureeritud finantsinstrumendi intressimakse tähtpäeva.

2.   Artikli 3 punktides b ja c sätestatud teave esitatakse põhjendamatu viivituseta pärast struktureeritud finantsinstrumendi emiteerimist.

3.   Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele:

a)

kui siseteabe alusel kauplemist ja turuga manipuleerimist (turukuritarvitus) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 (5) artiklis 17 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka seoses struktureeritud finantsinstrumendiga, avaldab aruandev üksus struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil viivitamata ka kõnealuse artikli kohaselt avalikustatava teabe;

b)

kui punkti a ei kohaldata, avalikustab aruandev üksus struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil viivitamata mis tahes olulise muudatuse või sündmuse järgmistel juhtudel:

i)

artikli 3 punkti b kohaselt esitatud dokumentides sätestatud kohustuste rikkumine;

ii)

struktuursed näitajad, mis võivad struktureeritud finantsinstrumendi tulemusnäitajaid oluliselt mõjutada;

iii)

struktureeritud finantsinstrumendi ja alusvara riskitunnused.

Artikkel 6

Aruandluskord

1.   Aruandev üksus esitab andmed kooskõlas struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidi aruandlussüsteemiga ja ESMA veebisaidil esitatud tehniliste juhistega.

2.   ESMA avaldab kõnealused tehnilised juhised oma veebisaidil hiljemalt 1. juulil 2016.

3.   Aruandev üksus säilitab dokumente, mis on saadetud ja saadud struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidi kaudu, elektrooniliselt vähemalt viie aasta jooksul. Taotluse korral teeb aruandev üksus või emitent, algataja või sponsor kõnealused dokumendid kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punktis r määratletud valdkondlikele pädevatele asutustele.

4.   Kui aruandev üksus või emitent, algataja või sponsor tuvastab struktureeritud finantsinstrumentide veebisaidil esitatud andmetes faktivead, parandab ta asjaomased andmed põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 7

Aruandlus jõustumise kuupäeva ja kohaldamise kuupäeva vahelisel perioodil

1.   Seoses struktureeritud finantsinstrumentidega, mis on emiteeritud käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja kohaldamise kuupäeva vahelisel perioodil, täidavad emitent, algataja ja sponsor käesolevas määruses sätestatud aruandlusnõudeid ainult seoses struktureeritud finantsinstrumentidega, mis on käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva seisuga veel lunastamata.

2.   Emitent, algataja ja sponsor ei pea käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja kohaldamise kuupäeva vahelisel perioodil säilitama käesoleva määrusega ette nähtud teavet.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Artikli 6 lõiget 2 kohaldatakse siiski alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/71/EÜ, 4. november 2003, väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 596/2014, 16. aprill 2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).


I LISA

Aruandevorm eluasemehüpoteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Kogumi tähtpäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kogumi või portfelli tähtpäev. Kõik kuupäevad esitada vormingus AAAA-KK-PP.

Kogumi tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Kogumi või portfelli tunnuskood / tehingu nimi.

Laenu tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Iga laenu kordumatu tunnuskood (ID). Laenu tunnuskood peaks jääma tehingu kehtivusaja jooksul muutumatuks.

Algataja

Staatiline

Tekst

Laenuandja, kes andis algse laenu.

Laenuteenindaja tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Iga laenuteenindaja kordumatu tunnuskood, et tähistada üksust, kes laenu teenindab.

Laenuvõtja tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Iga laenuvõtja kordumatu tunnuskood (ID, ei sisalda tegelikku nime), mis võimaldab identifitseerida laenuvõtjad, kellele kuulub laenukogumis mitu laenu (nt kui täiendavad laenud / teise astme laenuandja laenud on näidatud eraldi). Laenuvõtja tunnuskood peaks jääma tehingu kehtivusaja jooksul muutumatuks.

Vara tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Vara kordumatu tunnuskood, mis võimaldab teha kindlaks varad, mis on seotud mitme laenukogumisse kuuluva laenuga (nt kui täiendavad laenud / teise astme laenuandja laenud on näidatud eraldi).

Teave laenuvõtja kohta

Laenuvõtja tööhõiveseisund

Staatiline

Loetelu

Esmase laenutaotleja tööhõiveseisund.

Esmane sissetulek

Staatiline

Number

Laenuvõtja esmane aastane brutosissetulek (v.a rent).

Esmase sissetuleku kontroll

Staatiline

Loetelu

Esmase sissetuleku kontroll.

Teave laenu kohta

Laenu väljastamise kuupäev

Staatiline

Kuupäev/number

Algse laenuandmise kuupäev.

Laenu lõpptähtaeg

Dünaamiline

Kuupäev/number

Laenu lõpptähtaeg (kuupäev).

Otstarve

Staatiline

Loetelu

Laenu otstarve.

Laenu kestus

Staatiline

Number

Algne lepinguline kestus (kuude arv).

Laenuvaluuta

Staatiline

Loetelu

Laenuvaluuta.

Algne jääk

Staatiline

Number

Algne laenujääk (k.a tasud).

Praegune jääk

Dünaamiline

Number

Laenujääk kogumi tähtpäeva seisuga. See peaks hõlmama kõiki summasid, mis on tagatud hüpoteegiga ja mida käsitatakse tehingus põhisummana.

Tagasimaksmise meetod

Staatiline

Loetelu

Põhisumma tagasimaksmise meetod.

Maksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Tehtavate maksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.

Tasumisele kuuluv summa

Dünaamiline

Number

Perioodiline lepingukohane makse (tasumisele kuuluv summa juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda).

Makse liik

Staatiline

Loetelu

Põhisumma makse liik.

Intressimäär

Intressimäära liik

Staatiline

Loetelu

Intressimäära liik.

Praegune intressimäära indeks

Dünaamiline

Loetelu

Praegune intressimäära indeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse hüpoteeklaenude intressimäär).

Kehtiv intressimäär

Dünaamiline

Number

Kehtiv intressimäär (%).

Kehtiva intressimäära marginaal

Dünaamiline

Number

Kehtiva intressimäära marginaal (fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressimäär, ujuva intressimääraga laenude puhul aga marginaal üle (või alla, kui kajastatud negatiivsena) indeksimäära).

Intressimäära korrigeerimise intervall

Dünaamiline

Number

Intressimäära korrigeerimise intervall kuudes (ujuva intressimääraga laenude puhul).

Korrigeerimise marginaal 1

Dünaamiline

Number

Laenu intressimarginaal (%) intressimäära esimese korrigeerimise kuupäeval.

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1

Dünaamiline

Kuupäev/number

Intressimäära järgmiste muutmiste kuupäevad (nt diskontomäära marginaali muutmine, kindlaksmääratud perioodide lõpud, laenu intressimäära uuesti fikseerimine jne; ei ole järgmine LIBORi korrigeerimise kuupäev).

Korrigeerimise marginaal 2

Dünaamiline

Number

Laenu intressimarginaal (%) intressimäära teise korrigeerimise kuupäeval.

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2

Dünaamiline

Kuupäev/number

Intressimäära teise muutmise kuupäev.

Korrigeerimise marginaal 3

Dünaamiline

Number

Laenu intressimarginaal (%) intressimäära kolmanda korrigeerimise kuupäeval.

Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3

Dünaamiline

Kuupäev/number

Intressimäära kolmanda muutmise kuupäev.

Korrigeeritud intressimäära indeks

Dünaamiline

Loetelu

Järgmine intressimäära indeks.

Kinnisvara- ja lisatagatis

Kinnisvara sihtnumber

Staatiline

Tekst/number

Tuleb märkida vähemalt kaks või kolm esimest tähemärki.

Kinnisvara liik

Staatiline

Loetelu

Kinnisvara liik.

Algne laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhe

Staatiline

Number

Algataja algne laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (LTV). Teise astme laenuandja laenude puhul peaks see olema kombineeritud või kogu LTV.

Hindamise summa

Staatiline

Number

Kinnisvara väärtus kõige hiljutisema laenuandmise kuupäeva seisuga enne väärtpaberistamist. Hindamise summad peaksid olema väljendatud laenuga samas valuutas.

Algse hindamise liik

Staatiline

Loetelu

Hindamise liik väljastamisel.

Hindamispäev

Staatiline

Kuupäev/number

Kinnisvara viimase hindamise kuupäev viimase laenuandmise ajal enne väärtpaberistamist.

Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse praegune suhtarv

Dünaamiline

Number

Algataja laenusumma ja laenuobjekti väärtuse praegune suhtarv. Teise astme laenuandja laenude puhul peaks see olema kombineeritud või kogu LTV.

Praegune hindamise summa

Dünaamiline

Number

Kõige hiljutisema hindamise summa (kui näiteks sundtäitmisel toimus mitu hindamist, tuleks kajastada väikseimat summat). Hindamise summad peaksid olema väljendatud laenuga samas valuutas.

Praeguse hindamise liik

Dünaamiline

Loetelu

Praeguse hindamise liik.

Praegune hindamispäev

Dünaamiline

Kuupäev/number

Kõige hiljutisema hindamise kuupäev.

Teave tulemuste kohta

Kontoseis

Dünaamiline

Loetelu

Praegune kontoseis.

Võlgnevuste saldo

Dünaamiline

Number

Võlgnevuste jooksevsaldo. Võlgnevused on määratletud järgmiselt: praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku, millest on MAHA ARVATUD praeguseks laekunud maksed kokku ja mis tahes kapitaliseeritud summad. See ei peaks sisaldama kontoga seotud tasusid.

Võlgnevuse kestus kuudes

Dünaamiline

Number

Selliste kuude arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele laenu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeva seisuga).

Võlgnevused 1 kuu tagasi

Dünaamiline

Number

Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) eelmisel kuul.

Võlgnevused 2 kuud tagasi

Dünaamiline

Number

Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) kaks kuud tagasi.

Kohtuvaidlused

Dünaamiline

JAH/EI

Märkida, kas on pooleliolevaid kohtuvaidlusi.

Tagasimaksmise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev/number

Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad.

Makseviivitus või sundtäitmine

Dünaamiline

Number

Makseviivituse summa kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid.

Makseviivituse või sundtäitmise kuupäev

Dünaamiline

Number

Makseviivituse või sundtäitmise kuupäev.

Müügihinna alampiir

Dünaamiline

Number

Sundtäitmise korral kinnisvara müümisel saavutatud hind, ümardatuna allapoole lähima kümne tuhandeni.

Müügikahjum

Dünaamiline

Number

Kogukahjum ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulusid (v.a tasu ettemakse eest, juhul kui allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele).

Kumulatiivsed sissenõutavad summad

Dünaamiline

Number

Kumulatiivsed sissenõutavad summad – asjakohased ainult kahjumi korral.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Väärtpaberi või võlakirja tasandi andmeväljad

Aruandekuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil tehinguaruanne avaldati. Kõik kuupäevad esitada vormingus AAAA-KK-PP.

Emitent

Staatiline

Tekst

Emitendi nimi, ja kui see on asjakohane, emissiooni seeria.

Likviidsuslimiidi kasutamine

Dünaamiline

JAH/EI

Kinnitada, kas perioodil, mis lõpeb viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsuslimiiti kasutatud või mitte.

Tagatise tasandi andmeväljad

Käivitavad näitajad/suhtarvud

Dünaamiline

JAH/EI

Erinevate makseviivituste, lahjenduste, lepinguliste kohustuste täitmatajätmise, kahjumi ja samalaadsete tagatisega seotud näitajate ja suhtarvude tase seoses ennetähtaegse amortiseerimisega või muud käivitavate sündmuste näitajad nende praeguse kindlaksmääramise kuupäeva seisuga. Kas mõni käivitav sündmus on toimunud?

Keskmine püsiv ettemaksumäär

Dünaamiline

Number

Aruanne sisaldab aluseks olevate eluaseme hüpoteeklaenude keskmist püsivat ettemaksumäära (Avg CPR kiirus). Mõnes jurisdiktsioonis võib hüpoteeklaenude kogum sisaldada ka kommertslaene. Avg CPR kiirus väljendatakse lisaks graafikujärgsetele tagasimaksetele ettemakstud põhisumma aastapõhise protsendina. Avg CPR kiirus arvutatakse järgmiselt: esiteks jagatakse eluaseme hüpoteeklaenu põhisumma praegune jääk (st tegelik jääk) eluaseme hüpoteeklaenu põhisumma graafikujärgse jäägiga, eeldusel et ettemakseid ei ole tehtud (st tehtud on ainult graafikujärgseid tagasimakseid). Jagatis astendatakse seejärel astmega, milleks on kaksteist jagatuna väljastamisest möödunud kuude arvuga. Selleks et leida Avg CPR kiirus, tuleb saadud tulemus lahutada ühest ja seejärel korrutada sajaga (100). Kõnealune arvutus valemi kujul:

Formula

Kontaktandmed tehinguaruande puhul

Kontaktpunkt

Staatiline

Tekst

Teabeallika osakonna või kontaktisiku(te) nimi.

Kontaktandmed

Staatiline

Tekst

Telefoninumber ja e-posti aadress.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Võlakirjaseeria tasandi andmeväljad

Võlakirjaklassi nimi

Staatiline

Tekst/number

Sellisele eluasemehüpoteegiga tagatud väärtpaberite seeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelisõigused ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1 jne.

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood)

Staatiline

Tekst/number

Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale andnud börs või muu üksus. Kui koode on rohkem kui üks, eraldada need komaga.

Intressimakse kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Perioodiline kuupäev, mil eluasemehüpoteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide teatava seeria omanikele tehakse graafikujärgne intressimakse.

Põhisumma makse kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Perioodiline kuupäev, mil eluasemehüpoteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide teatava seeria omanikele tehakse graafikujärgne põhisumma makse.

Valuuta

Staatiline

Tekst

Rahaühik(ud), milles väljendatakse väärtpaberite tasandi saldosid ja makseid.

Viiteintressimäär

Staatiline

Loetelu

Eluasemehüpoteegiga tagatud struktureeritud finantsinstrumentide teatava seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis (nt kolme kuu Euribor).

Võlakirja emiteerimise kuupäev

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.


II LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm ärikinnisvara hüpoteegitagatisega struktureeritud finantsinstrumentide puhul

LAEN

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Laenu tunnuskoodid

Tehingukogumi tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Tehingu kordumatu nimi.

Kogumi tähtpäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kehtiv kogumi või portfelli tähtpäev.

Väärtpaberistamise kuupäev

Staatiline

Kuupäev

Tehingu kuupäev – väärtpaberite börsil noteerimise esmane kuupäev.

Algsed laenutingimused

Grupi tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Igale emissiooniga hõlmatud laenurühmale antud tähtnumbriline kood.

Laenuteenindaja tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Laenuga seotud laenuteenindaja kordumatu tunnusjada.

Laenu prospektikohane tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Prospektikohane kordumatu number või laenu tehingus kasutatav nimi, mis on antud laenule tehingu raames või laenukogumis.

Laenu sponsor

Staatiline

Tekst/number

Laenu sponsor.

Laenu väljastamise kuupäev

Staatiline

Kuupäev

Algse laenuandmise kuupäev.

Laenuvaluuta

Staatiline

Loetelu

Laenuvaluuta.

Kogu laenu jääk väljastamiskuupäeval

Staatiline

Number

Kogu laenu jääk väljastamiskuupäeval, lähtudes eeldusest, et laenuvahendi maht on 100 %, st väärtpaberistatud ja väärtpaberistamata / omatavad ja mitteomatavad summad (laenuvaluutas).

Laenu algne kestus

Staatiline

Number

Lepinguline kestus (kuudes) väljastamiskuupäeva seisuga.

Amortiseerumise alguskuupäev

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, mil algab kogu laenu amortiseerumine (võib olla enne väärtpaberistamise kuupäeva).

Intressimäära indeksi kood

Staatiline

Loetelu

Praegune intressimäära indeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse hüpoteeklaenude intressimäär).

Laenu algne intressimäär

Staatiline

Number

Laenu kõikehõlmav intressimäär laenu väljastamise kuupäeva seisuga. Kui tegemist on mitme seeriaga, millel on erinevad intressimäärad, kasutada kaalutud keskmist määra.

Esimese intressimakse kuupäev

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, mil pidi laekuma alates väljastamiskuupäevast esimene laenuga seotud intressimakse.

Laenu riik

Staatiline

Loetelu

Laenu riik.

Laenu otstarve

Staatiline

Loetelu

Laenu otstarve.

Hüpoteekväärtpaber

Staatiline

JAH/EI

Kas laen on tagatud kinnisvarale seatud hüpoteekidega?

Laenustatistika väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Laenuteeninduse kattekordaja (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeval

Staatiline

Number

Laenuteeninduse kattekordaja (Debt Service Coverage Ratio, DSCR) (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeval

Staatiline

Number

Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (Loan to Value Ratio, LTV) (kogu) laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Intressikulude kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeval (A-klassi laen)

Staatiline

Number

Pakkumisdokumendi kohane intressikulude kattekordaja (interest coverage ratio, ICR) A-klassi laenu puhul väärtpaberistamise hetkel.

Laenuteeninduse kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeval (A-klassi laen)

Staatiline

Number

Pakkumisdokumendi kohane laenuteeninduse kattekordaja A-klassi laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv väärtpaberistamise kuupäeval (A-klassi laen)

Staatiline

Number

Pakkumisdokumendi kohane laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv A-klassi laenu puhul väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Põhisumma kokkulepitud jääk väärtpaberistamise kuupäeval

Staatiline

Number

Kogu laenu kokkulepitud jääk, sh kasutamata summad, väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (kogu laen)

Staatiline

Number

Kogu laenu põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeval vastavalt prospektile.

Perioodilised põhisumma ja intressimaksed väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Graafikujärgne põhisumma ja intressimaksete summa, mis tuleb tasuda järgmisel laenumaksepäeval; esitatakse väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Laenu intressimäär väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Koguintressimäär (nt Libor + marginaal), mida kasutatakse laenuga seoses makstavate intresside arvutamisel; esitatakse väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Tagatise nõudeõiguse järk väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Loetelu

Kas väärtpaberistamise tagatis on esimese nõudeõiguse järguga?

Järelejäänud kestus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Laenu lõpptähtajani jäänud kuude arv (arvestamata pikendamisvõimalusi) väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Järelejäänud amortisatsiooniperiood väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Laenu lõpptähtajani jäänud kuude arv amortisatsiooniperioodil. Kui amortiseerumine ei ole väärtpaberistamise kuupäeval veel alanud, on see lühem kui väärtpaberistamise kuupäeva seisuga järele jäänud tähtaeg.

Laenu lõpptähtaeg väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Kuupäev

Laenu lõpptähtaeg vastavalt laenulepingule. Arvesse võetakse esialgset lõpptähtaega, mitte pikendatud tähtaega, mis võib laenulepingu kohaselt võimalik olla.

Põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (A-klassi laen)

Staatiline

Number

A-klassi laenu põhisumma tegelik jääk väärtpaberistamise kuupäeval vastavalt prospektile.

Pikendamisvõimalus

Dünaamiline

JAH/EI

Märkida, kas laenu kestust on võimalik pikendada ja tähtaega edasi lükata.

Lühim võimalik pikendamine – kestus

Staatiline

Number

Laenu lühim võimalik pikendamine – kestus kuudes.

Pikendamisvõimaluse laad

Staatiline

Loetelu

Pikendamisvõimaluse liik.

Teave tagatiste kohta

Kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Kinnisvaraobjektide arv kogumi tähtpäeva seisuga

Dünaamiline

Number

Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide arv kogumi tähtpäeva seisuga.

Laenu tagatiseks olevad kinnisvaraobjektid väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Tekst/number

Sisestada väärtpaberistamise kuupäeva seisuga laenu tagatiseks olnud kinnisvaraobjektide kordumatud tunnuskoodid (PC1).

Laenu tagatiseks olnud kinnisvaraobjektid kogumi tähtpäeva seisuga

Dünaamiline

Tekst/number

Sisestada kogumi tähtpäeva seisuga laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide kordumatud tunnuskoodid (PC1).

Teave laenulepingu klauslite kohta

Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod (kogu laen)

Staatiline

Loetelu

Palun märkida, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane intressikulude kattekordaja nõue kogu laenu tasandil, kaudne arvutusmeetod.

Laenuteeninduse kattekordaja arvutamise meetod (kogu laen)

Staatiline

Loetelu

Palun märkida, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane laenuteeninduse kattekordaja nõue kogu laenu tasandil, kaudne arvutusmeetod.

Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarvu leidmise meetod (kogu laen)

Staatiline

Loetelu

Palun märkida, kuidas arvutatakse finantsklausli kohane laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarvu nõue kogu laenu tasandil, kaudne arvutusmeetod.

Muu finantsklausli kood (kogu laen)

Staatiline

Loetelu

Kui kogu laenu tasandil on vaja finantsklausli kohase intressikulude või laenuteeninduse kattekordaja puhul teist koodi.

Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod (A-klassi laen)

Staatiline

Loetelu

Palun märkida, millise meetodiga arvutatakse intressikulude kattekordaja A-klassi laenude puhul.

Laenuteeninduse kattekordaja arvutamise meetod (A-klassi laen)

Staatiline

Loetelu

Palun märkida, millise meetodiga arvutatakse laenuteeninduse kattekordaja A-klassi laenude puhul.

Laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarvu leidmise meetod (A-klassi laen)

Staatiline

Loetelu

Palun märkida, millise meetodiga arvutatakse laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv A-klassi laenude puhul.

Tagatiseks oleva kinnisvara statistika väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Tulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Kinnisvaraga seotud kõik tulud, mis tulenevad kõigist allikatest, nagu kirjeldatud prospektis. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita nende näitajad.

Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Kinnisvaraobjektidega seotud kõik tegevuskulud, nagu kirjeldatud prospektis. Need võivad hõlmata kinnisvaramakse, kindlustust, halduskulusid, kommunaalteenuseid, hooldust ja remonti ning omaniku otseseid kulutusi; need ei hõlma kapitalikulusid ega rentimisega seotud vahendustasusid.

Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Tulu, millest on maha arvatud tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga („Tulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” miinus „Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga”). Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita väärtused.

Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga (vastandatuna remondile ja hooldusele), kui neid on prospektis kajastatud.

Netorahavoog väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Netotegevustulu, millest on maha arvatud kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga („Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” miinus „Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga”).

Väärtpaberistamisel finantsnäitajate edastamisel kasutatud valuuta

Staatiline

Loetelu

Valuuta, mida kasutati finantsnäitajate algsel edastamisel järgmiste andmeväljade puhul: „Tulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” – „Netorahavoog väärtpaberistamise kuupäeva seisuga”.

Intressikulude kattekordaja / laenuteeninduse kattekordaja näitaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Loetelu

Kuidas arvutatakse laenuteeninduse kattekordaja või kuidas seda kohaldatakse siis, kui laenuga on seotud mitu kinnisvaraobjekti.

Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Väärtpaberistamise kuupäeva seisuga laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide väärtus vastavalt prospektile. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita nende väärtused.

Kinnisvaraportfelli väärtuse hindamisel kasutatud valuuta väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Loetelu

Valuuta, milles väljendati andmeväljas „Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” kajastatud väärtus.

Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi. Kui kinnisvaraobjekte ja kuupäevi on mitu, võtta kõige hiljutisem kuupäev.

Majandusliku kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Allkirjastatud rendilepingutega hõlmatud renditava pinna osakaal protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga, kui see on prospektis avaldatud (k.a olukorrad, kus rentnikud maksavad renti, kuid pinda ei kasuta). Kui kinnisvaraobjekte on mitu, märkida kaalutud keskmine näitaja, mis on leitud, kasutades iga objekti puhul järgmist arvutust: {praegune eraldatud % (kinnisvara) × (kasutus)}.

Tinghoiukontol hoitavad summad väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Laenu tasandil seaduslikult kasutatud reservikontode saldo kokku väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Tinghoiuste kogumine

Staatiline

JAH/EI

Kui teatavaid maksesummasid hoitakse reservikontodel eesmärgiga katta üksnes maa rentimise tasusid, kindlustusmakseid või maksusid (v.a hooldus, parandused, kapitalikulud jne), sisestada „JAH”; muul juhul sisestada „EI”.

Muude reservide kogumine

Staatiline

JAH/EI

Kas laenulepingu tingimustest tulenevalt hoitakse reservikontodel peale maaga seotud rendisummade, maksude või kindlustuse summade ka muid summasid, mis on mõeldud rentniku teostatavate paranduste, rentimisega seotud vahendustasude ja seonduva kinnisvaraga seotud muu samalaadse jaoks või selleks, et pakkuda kõnealuse laenu puhul lisatagatist?

Tinghoiused käivitava sündmuse korral

Staatiline

JAH/EI

Kas laenulepingust tulenevalt on vaja mis tahes käivitava sündmuse korral moodustada reserv?

Tinghoiuse hoidmise käivitaja

Staatiline

Loetelu

Käivitava sündmuse liik.

Tinghoiuse sihtsuurus/sihtreservid

Staatiline

Number

Tinghoiuse sihtsuurus/sihtreservid.

Tinghoiukonto vabastamise tingimused

Staatiline

Tekst

Tinghoiukonto vabastamise tingimused.

Rahareservi kasutamise tingimused

Staatiline

Loetelu

Millal saab rahareservi kasutada.

Tinghoiuse valuuta

Staatiline

Loetelu

Tinghoiusega seotud maksete puhul kasutatud valuuta. Andmeväljad „Tinghoiukontol hoitavad summad väärtpaberistamise kuupäeva seisuga” ja „Tinghoiuse sihtsuurus/sihtreservid”.

Teave laenude rühmitamise ja asendamise kohta

Sama tagatise kasutamine mitme laenu puhul

Staatiline

JAH/EI

Märkida, kas tegemist on laenuga, mille tagatist kasutatakse ka teiste laenude tagamiseks (näide: laenude 1 ja 44 puhul kasutatakse sama tagatist, samuti laenude 4 ja 47 puhul).

Asendatud laen

Dünaamiline

JAH/EI

Kas mingil kuupäeval pärast väärtpaberistamise kuupäeva asendab laen teist laenu?

Asendamise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kui laen asendati pärast väärtpaberistamise kuupäeva, asendamise kuupäev.

Lubatud tähtajapikendus päevades

Staatiline

Number

Mitu päeva pärast maksetähtaega ei nõua laenuandja trahvi ega kajasta makset hilinenud maksena.

Teave lisarahastamise kohta

Staatiline

Loetelu

Kas laenu kui terviku puhul on kasutatud lisarahastamist/vahefinantseerimislaenu?

Teave laenu intressimäärade kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)

Intressimäära liik

Staatiline

Loetelu

Laenu suhtes kohaldatava intressimäära liik.

Kogunenud intresside arvestamise meetodi kood

Staatiline

Loetelu

Päevapõhine intressiarvutusmeetod.

Viivis

Staatiline

JAH/EI

Kas laenuintresse makstakse tagantjärele?

A-klassi laenu amortisatsiooni liik (kui asjakohane)

Staatiline

Loetelu

A-klassi laenu amortisatsiooni liik.

Teave kogu laenu amortisatsiooni kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)

Kogu laenu amortisatsiooni liik (kui asjakohane)

Staatiline

Loetelu

Kogu laenu amortisatsiooni liik.

Intresside kumuleerumise lubatavus

Staatiline

JAH/EI

Kas laenudokumendid lubavad intresside kumuleerumist ja kapitaliseerimist?

Ettemaksmise keelu lõppkuupäev

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, pärast mida võimaldab laenuandja laenu ettemaksmist.

Tootluse säilitamise lõppkuupäev

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, pärast mida võimaldab laenuandja laenu ettemaksmist, nõudmata ettemaksmise või tootluse säilitamise tasu. Kuupäev, pärast mida võib laenu tootluse säilitamise tasuta ette maksta.

Ettemaksmise tasu kohaldamise lõppkuupäev

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, pärast mida võimaldab laenuandja laenu ettemaksmist, nõudmata ettemaksmise eest tasu.

Ettemaksmise tingimuste kirjeldus

Staatiline

Tekst/number

Peaks kajastama prospektis sisalduvat teavet. Näiteks kui ettemaksmise tingimuste kohaselt tuleb maksta tasu, mis laenu esimesel aastal moodustab 1 %, teisel aastal 0,5 % ja kolmandal aastal 0,25 %, võib see olla esitatud prospektis järgmisel kujul: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Kas eesõigustatud nõuete mittetasumine kujutab endast laenuga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist?

Staatiline

JAH/EI

Kas eesõigustatud nõuete mittetasumine kujutab endast laenuga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist?

Kas võrdse nõudeõiguse järguga laenude mittetasumine kujutab endast kinnisvaraga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist?

Staatiline

JAH/EI

Kas võrdse nõudeõiguse järguga laenude mittetasumine kujutab endast kinnisvaraga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist?

Teave laenuga seotud riskimaandamise kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)

Intressimäära ülempiir

Staatiline

Number

Suurim määr, mille laenuvõtja peab laenulepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga laenu puhul maksma.

Intressimäära alampiir

Staatiline

Number

Väikseim määr, mille laenuvõtja peab laenulepingu tingimustest tulenevalt ujuva intressimääraga laenu puhul maksma.

Laenu tasandi vahetustehingu liik

Staatiline

Loetelu

Kirjeldada asjaomast laenu tasandi vahetustehingu liiki.

Laenu vahetustehingu vastaspool

Dünaamiline

Tekst

Laenu vahetustehingu vastaspoole nimi.

Laenu tasandi intressimäära vahetustehingu liik

Staatiline

Loetelu

Kirjeldada laenuga seoses asjakohast intressimäära vahetustehingu liiki.

Laenu tasandi valuuta vahetustehingu liik

Staatiline

Loetelu

Kirjeldada valuuta intressimäära vahetustehingu liiki.

Vahetuskurss laenu tasandi vahetustehingu korral

Staatiline

Number

Vahetuskurss, mis on kehtestatud laenu tasandi valuuta vahetustehingu jaoks.

Laenu tasandi vahetustehingu alguskuupäev

Staatiline

Kuupäev

Laenu tasandi vahetustehingu alguskuupäev.

Laenu tasandi vahetustehingu lõppkuupäev

Staatiline

Kuupäev

Laenu tasandi vahetustehingu lõppkuupäev.

Laenuvõtja kohustus maksta tasu laenu tasandi vahetustehingu lõpetamise korral

Staatiline

Loetelu

Määr, mille ulatuses on laenuvõtja kohustatud tasuma laenu vahetustehingu vastaspoolele vahetustehingu lõpetamise kulude eest.

Teave laenu intressimäära korrigeerimise kohta (väärtpaberistamise kuupäeva seisuga)

Maksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Laenu intressi- ja amortisatsioonimaksete sagedus vastavalt algsetele laenudokumentidele.

Intressimäära korrigeerimise sagedus

Staatiline

Loetelu

Intressimäära korrigeerimise sagedus vastavalt algsetele laenudokumentidele.

Tasu korrigeerimise sagedus

Staatiline

Loetelu

Põhisumma maksete ja intressimaksete korrigeerimise sagedus vastavalt algsetele laenudokumentidele.

Indeksimäära kindlaksmääramise ja intressimakse vaheline aeg päevades

Staatiline

Number

Mitu päeva enne intressimakse tegemise kuupäeva kehtestatakse intressimäär (nt Euribor kehtestatakse kaks päeva enne intressimakse kuupäeva).

Indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev

Staatiline

Kuupäev

Kui laenulepingus on sätestatud konkreetsed indeksimäära kindlaksmääramise kuupäevad, sisestada järgmine indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev.

Teave sündikaat- ja osalusega laenude kohta

Laenustruktuur

Staatiline

Loetelu

Laenu struktuuri näitamiseks kasutada laenustruktuuri koodi (nt terve laen, jagunemine A- ja B-klassi laenudeks, sündikaatlaen).

Sündikaatlaen

Staatiline

JAH/EI

Kas laen on sündikaatlaenu osa?

Kogu laenuvahendi väärtpaberistatav osa protsentides

Staatiline

Number

Kogu laenu väärtpaberistatav osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Kontrolli omava osapoole õigused oluliste otsuste tegemisel

Staatiline

JAH/EI

Kas mis tahes osaluse omanikul, kes ei ole emitent, on õigus teha olulisi otsuseid?

Korraldajapank sündikaatlaenude puhul

Staatiline

Tekst

Korraldajapank.

Muu teave laenu kohta

Finantsklausli rikkumise heastamine

Staatiline

Loetelu

Finantsklausli rikkumise heastamine.

Laenu algataja

Staatiline

Tekst

Selle algataja/laenuandja nimi, kes müüs laenu emitendile. Selle üksuse nimi, kes vastutab kokkuvõttes laenuga seotud kinnituste ja tagatiste eest.

Finantsteabe esitamisega seotud karistused

Staatiline

Loetelu

Teave karistuste kohta, mida kohaldatakse juhul, kui laenuvõtja ei esita laenudokumentide kohaselt nõutud finantsteavet (tegevusaruanne, graafik jne).

Tagasinõudeõigus seoses laenuga

Staatiline

JAH/EI

Kas olukorras, kus laenuvõtja ei täida laenulepingust tulenevaid kohustusi, võib pöörduda muu osapoole (nt tagatise andja) poole?

Ümarduskood

Staatiline

Loetelu

Intressimäära ümardamise meetod.

Ümardamise aste

Staatiline

Number

Protsent, mille ulatuses tuleks indeksimäära intressimäära kindlaksmääramisel ümardada, nagu sätestatud laenulepingus.

Erakorralise laenuteenindaja nimi väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Tekst

Erakorralise laenuteenindaja nimi väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Teenindusstandard

Staatiline

Loetelu

Teenindusstandard (valik). Kas laenuteenindaja teenindab kogu laenu (nii A- kui ka B-klassi osa) või üksnes A-klassi osa või B-klassi osa?

Teave maksekuupäeva kohta

Laenumaksepäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil emitendile makstakse põhisumma ja intressid, tavaliselt on selleks laenu intressimakse kuupäev.

Maksete tegemise lõppkuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil kõik maksed on täielikult, ilma puudujääkideta tasutud. Nõuetekohaselt teenindatava laenu korral on selleks laenumaksepäev, mis eelneb vahetult andmeväljas „Laenumaksepäev” märgitud kuupäevale.

Indeksimäära korrigeerimise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Ujuva intressimääraga laenude puhul on selleks intressimäära järgmine muutumise kuupäev. Kui laenul on fikseeritud intressimäär, sisestada järgmise intressimakse kuupäev.

Makse järgmise korrigeerimise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Ujuva intressimääraga laenude puhul on selleks järgmine kuupäev, mil peaks muutuma graafikujärgne põhisumma ja/või intressid. Fikseeritud intressimääraga laenude puhul sisestada järgmine maksekuupäev.

Laenu lõpptähtaeg

Dünaamiline

Kuupäev

Laenu kehtiv lõpptähtaeg vastavalt laenulepingule. Arvesse ei võeta kinnitatud lõpptähtaja pikendusi, mis võivad laenulepingu kohaselt võimalikud olla.

Järgmine laenumaksepäev

Dünaamiline

Kuupäev

Järgmise laenumakse kuupäev.

Teave intressimäära kohta

Praegune indeksimäär (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Kogu laenu kehtiva intressimäära kindlaksmääramisel kasutatud indeksimäär. Intressimäär (enne marginaali), mida kasutati (kogu) laenu maksepäeval (andmeväli „Laenumaksepäev”) makstava intressi arvutamisel.

Praegune marginaal (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Kogu laenu kehtiva intressimäära kindlaksmääramisel kasutatud marginaal. Marginaal, mida kasutatakse (kogu) laenu maksepäeval (andmeväli „Laenumaksepäev”) makstava intressi arvutamisel.

Kehtiv intressimäär (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Koguintressimäär, mida kasutatakse (kogu) laenu maksepäeval (andmeväli „Laenumaksepäev”) makstava intressi arvutamisel (ujuva intressimääraga laenude puhul andmevälja „Praegune indeksimäär (kogu laen)” ja andmevälja „Praegune marginaal (kogu laen)” väärtuste summa).

Kehtiv intressimäär (A-klassi laen)

Dünaamiline

Number

Aastane koguintressimäär, mida kasutati jooksva perioodi graafikujärgse intressi arvutamisel laenu A-klassi osa puhul.

Järgmine indeksimäär (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Kogu laenu kehtiva intressimäära kindlaksmääramisel kasutatav järgmise perioodi indeksimäär. Intressimäär (enne marginaali), mida kasutati makstava intressi arvutamisel lähtuvalt perioodi lõpu tegelikust laenujäägist (kogu laen) („Perioodi lõpu tegelik laenujääk (kogu laen)”).

Kehtiv makseviivituse määr (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Kõik intressid, mida kasutatakse andmeväljas „Laenumaksepäev” kajastatud kuupäeval viivise arvutamisel.

Teave põhisumma kohta

Jääk jooksva perioodi alguses (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Jääk jooksva perioodi alguses. Laenujääk intressiperioodi alguses, mida kasutatakse andmeväljas „Laenumaksepäev” kajastatud kuupäeval makstavate intresside arvutamiseks.

Graafikujärgne põhisumma makse (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Jooksva perioodi eest tehtav graafikujärgne laenu põhisumma makse. Põhisumma makse, mis tuleb teha emitendile andmeväljas „Laenumaksepäev” kajastatud kuupäeval, hõlmab näiteks amortisatsiooni, kuid mitte ettemakseid.

Graafikujärgne jooksva perioodi lõpu jääk (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Laenu põhisumma graafikujärgne jääk jooksva perioodi lõpus pärast amortisatsiooni mahaarvamist, kuid enne ettemakseid. Laenu põhisumma jääk pärast graafikujärgse põhisumma makse tegemist, kuid enne ettemakseid („Laenujääk jooksva perioodi alguses (kogu laen)” miinus „Graafikujärgne põhisumma makse (kogu laen)”).

Graafikuvälised põhisumma maksed (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Jooksval perioodil laekunud graafikuvälised põhisumma maksed. Intressiperioodil laekunud muud põhisumma maksed, mida kasutatakse laenu tasumiseks. Need võivad olla seotud müügituluga, vabatahtlike ettemaksetega või likvideerimisjaotisega.

Põhisumma muud korrigeerimised (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Põhisumma graafikuvälised intressiperioodiga seotud korrigeerimised, ei ole seotud raha liikumisega. Mis tahes muud summad, mis tingiksid jooksval perioodil laenujäägi vähenemise või suurenemise ja mida ei kajastata andmeväljades „Graafikuvälised põhisumma maksed” ja „Graafikujärgne põhisumma”.

Tegelik tasutud põhisumma

Dünaamiline

Number

Tegelik tasutud põhisumma kõige hiljutisema intressimakse kuupäeva seisuga.

Perioodi lõpu tegelik jääk (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Põhisumma tegelik jääk jooksva perioodi lõpu seisuga. Järgmise intressiperioodi tegelik laenujääk pärast kõiki põhisumma makseid.

Laenujääk jooksva perioodi alguses (A-klassi laen)

Dünaamiline

Number

Laenujääk (A-klassi laen) jooksva perioodi alguses. A-klassi laenu jääk intressiperioodi alguses, mida kasutatakse laenumaksepäeval makstavate intresside arvutamisel.

Põhisumma maksed kokku (A-klassi laen)

Dünaamiline

Number

Kõik jooksval perioodil laekunud põhisumma maksed (A-klassi laen). A-klassi laenu põhisumma makse, mis tuleb teha emitendile andmeväljas „Laenumaksepäev” kajastatud kuupäeval, hõlmab näiteks amortisatsiooni, kuid mitte ettemakseid.

Perioodi lõpu tegelik laenujääk (A-klassi laen)

Dünaamiline

Number

Põhisumma tegelik jääk (A-klassi laen) jooksva perioodi lõpu seisuga. A-klassi laenu põhisumma jääk pärast graafikujärgse põhisumma makse tegemist.

Kokkulepitud, kuid kasutamata laenuvahendi jääk (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Kogu (kõrgema nõudeõiguse järguga) laenu järelejäänud osa kokku / kasutamata jääk perioodi lõpu seisuga. Intressimakse kuupäeva seisuga kogu (kõrgema nõudeõiguse järguga) laenu järelejäänud osa kokku, mida laenuvõtja saab veel kasutada.

Teave intresside kohta

Graafikujärgne intressimakse (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Perioodi intressid kokku, eeldusel et jooksval perioodil ei tehtud terve laenu puhul tagasimakseid. Kõik intressid, mis kuuluvad laenumaksepäeval maksmisele, eeldusel et intressiperioodil ettemakseid ei tehta. Intressid peaksid põhinema laenulepingu kohaselt aluseks oleval määral.

Ettemakstud intressid / intresside puudujääk

Dünaamiline

Number

Jooksva perioodi graafikujärgsete intressimaksetega võrreldes väiksematest või suurematest tegelikest intressimaksetest tingitud ülejääk või puudujääk, mis ei ole tingitud laenuga seotud lepinguliste kohustuste täitmatajätmisest. Tuleneb muul kui graafikujärgsel maksepäeval laekunud ettemaksetest.

Intressi muud korrigeerimised

Dünaamiline

Number

Sarnane andmeväljaga „Põhisumma muud korrigeerimised (kogu laen)”; siin kajastatakse asjaomasel makseperioodil toimunud intressi graafikuvälised korrigeerimised.

Negatiivne amortisatsioon

Dünaamiline

Number

Negatiivne amortisatsioon / edasilükatud intressimaksed / kapitaliseeritud intressid, trahvita.

Tegelikult tasutud intressid (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Jooksval perioodil tegelikult tasutud kogu laenu intressid. Kõik laenuvõtja poolt intressiperioodil või laenumaksepäeval tasutud intressid.

Tegelikult tasutud intressid (A-klassi laen)

Dünaamiline

Number

Kõik intressiperioodil või laenumaksepäeval tasutud A-klassi laenu intressid.

Tegelik viivis

Dünaamiline

Number

Jooksval perioodil tegelikult tasutud kogu laenu viivis. Laenuvõtja poolt intressiperioodil või laenumaksepäeval tasutud viivis kokku.

Edasilükatud intressimaksed (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Kogu laenu edasilükatud intressimaksed. Edasilükatud intressimaksete summa on summa, mille võrra on laenuvõtja poolt seoses hüpoteeklaenuga makstavad intressid väiksemad kui põhisumma jäägiga seoses kogunenud intressid.

Kapitaliseeritud intressid (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Kogu laenu kapitaliseeritud intressid. Kapitaliseeritud intressid tähendavad, et kooskõlas laenulepinguga lisatakse laenujäägile intressiperioodi lõpus intresse.

Teave põhisumma ja intresside kohta

Graafikujärgselt maksmisele kuuluvad põhisumma ja intressid kokku (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Graafikujärgne põhisumma ja intressid (kogu laen), mis tuleb maksta emitendile jooksva perioodi eest. Graafikujärgsed põhisumma ja intressimaksed kokku, mis tuleb teha laenumaksepäeval (andmevälja „Graafikujärgne põhisumma makse (kogu laen)” ja andmevälja „Graafikujärgne intressimakse (kogu laen)” summa) – võib kasutada laenuteeninduse kattekordaja arvutamisel.

Tasumata põhisumma ja intressid kokku (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Laenu põhisumma ja intresside kumulatiivne jääk, mis tuleb tasuda jooksva perioodi lõpus. Tasumata põhisumma ja intresside kumulatiivne summa laenumaksepäeva seisuga.

Muud tasumata summad kokku

Dünaamiline

Number

Emitendi/laenuteenindaja kulutatud muud laenuga seotud summad (nt kindlustusmaksed, maarent, kapitalikulud), mis on tasumata, kumulatiivses arvestuses jooksva perioodi lõpu seisuga. Varakaitse eest tehtud ettemaksete kumulatiivne summa või muud laenuteenindaja või emitendi ettemakstud summad, mida laenuvõtja ei ole veel tagasi maksnud.

Tasumata summad kumulatiivses arvestuses

Dünaamiline

Number

Andmeväljade „Tasumata põhisumma ja intressid kokku (kogu laen)” ja „Muud tasumata summad kokku” summa.

Amortisatsiooni käivitav sündmus toimunud

Dünaamiline

JAH/EI

Kas amortisatsiooni käivitav sündmus on toimunud?

Praeguse amortisatsiooni liik

Dünaamiline

Loetelu

Amortisatsiooni liik A-klassi laenu puhul.

Graafikujärgne põhisumma ja intressid kokku (A-klassi laen)

Dünaamiline

Number

A-klassi laenu graafikujärgne põhisumma ja intressid, mis tuleb maksta emitendile jooksva perioodi eest.

Värskeimad finantsandmed aasta alguses alanud perioodi kohta

Aruandmiskohustuse mittetäitmine laenuvõtja poolt

Dünaamiline

JAH/EI

Kas laenuvõtja rikub laenuteenindajale või laenuandjale aruannete esitamise kohustust?

Kõige hiljutisem tulu

Dünaamiline

Number

Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (st aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogutulu kõigi kinnisvaraobjektide puhul.

Värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Laenudokumendi kohane värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (kogu laen).

Värskeim laenuteeninduse kattekordaja (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Laenudokumendi kohane värskeim laenuteeninduse kattekordaja (kogu laen).

Värskeim intressikulude kattekordaja (kogu laen)

Dünaamiline

Number

Laenudokumendi kohane värskeim intressikulude kattekordaja (kogu laen).

Värskeim intressikulude kattekordaja (A-klassi laen)

Dünaamiline

Number

Pakkumisdokumendi kohane värskeim intressikulude kattekordaja A-klassi laenu puhul.

Värskeim laenuteeninduse kattekordaja (A-klassi laen)

Dünaamiline

Number

Pakkumisdokumendi kohane värskeim laenuteeninduse kattekordaja A-klassi laenu puhul.

Värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv (A-klassi laen)

Dünaamiline

Number

Pakkumisdokumendi kohane värskeim laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhtarv A-klassi laenu puhul.

Teave reservide ja tinghoiuste kohta

Reservikontode saldod kokku

Dünaamiline

Number

Laenu tasandi reservikontode saldod kokku laenumaksepäeva seisuga. Hõlmab hoolduse, remondi ja keskkonna valdkonna jaoks ette nähtud summasid jms (v.a maksude ja kindlustuse reservid, k.a reservid rentimisega seotud vahendustasude jaoks). Tuleks täita, kui laene käsitleva osa andmeväljas „Muude reservide kogumine” märgiti „JAH”.

Tinghoiuse loomist käivitava sündmuse toimumine

Dünaamiline

JAH/EI

Kui on toimunud sündmus, mis põhjustas reservi moodustamise, sisestada „JAH”. Kui maksete kujunemine on tavapärane ja laenulepingu kohane, sisestada „EI”.

Jooksval perioodil tinghoiukontodele lisatud summad

Dünaamiline

Number

Jooksval perioodil tinghoiukontodele või reservikontodele lisatud summad.

Reservikonto saldo valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Reservikonto valuuta.

Tinghoiuse valuuta

Staatiline

Loetelu

Tinghoiukonto valuuta.

Teave likvideerimise ja ettemaksete kohta

Likvideerimise/ettemakse kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil laekub graafikuväline põhimakse summa või likvideerimisjaotis.

Likvideerimise/ettemakse kood

Dünaamiline

Loetelu

Kood, mis on määratud kogumisperioodil laekunud mis tahes graafikuvälisele põhimakse summale või likvideerimisjaotisele.

Teave laenuvõtja tasandi riskimaandamise kohta

Laenu vahetustehingu vastaspoole nimi (laenuvõtja tasand)

Dünaamiline

Tekst

Kui laenuvõtjal on vahetustehingu vastaspoolega otsene leping, laenu vahetustehingu vastaspoole nimi.

Laenu vahetustehingu vastaspoole tegelikud reitingud (laenuvõtja tasand)

Dünaamiline

Tekst/number

Märkida vahetustehingu vastaspoole reitingud laenumaksepäeva seisuga.

Jooksva perioodi laenu tasandi vahetuslepingu täielikult või osaliselt lõpetanud sündmus (laenuvõtja tasand)

Dünaamiline

Loetelu

Kui jooksval perioodil lõpetati vahetusleping, märkida selle põhjus.

Perioodiline netomakse, mis tuleb teha laenu vahetustehingu vastaspoolele (laenuvõtja tasand)

Dünaamiline

Number

Summa, mille laenuvõtja maksab laenumakspäeval vahetustehingu vastaspoolele, nagu nõutud vahetuslepingus.

Perioodiline netomakse, mille peab tegema laenu vahetustehingu vastaspool (laenuvõtja tasand)

Dünaamiline

Number

Summa, mille vahetustehingu vastaspool maksab laenumakspäeval laenuvõtjale, nagu nõutud vahetuslepingus.

Lepingu lõpetamise korral laenu vahetustehingu vastaspoolele hüvitatavad kulud

Dünaamiline

Number

Mis tahes summad, mida laenuvõtja peab vahetustehingu vastaspoolele vahetuslepingu osalise või täieliku lõpetamise eest maksma.

Laenu tasandi vahetuslepingu lõpetamise kulud, mis on tasumata

Dünaamiline

Number

Vahetuslepingu täieliku või osalise lõpetamisega seotud mis tahes tasumata kulud (kui neid on); kannab laenuvõtja.

Lepingu lõpetamise korral laenu tasandi vahetustehingu vastaspoole tasutavad kulud

Dünaamiline

Number

Lepingu täieliku või osalise lõpetamise korral vahetustehingu vastaspoole poolt laenuvõtjale makstava tulu suurus.

Laenu tasandi vahetustehingu intressimäära järgmise korrigeerimise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Laenu tasandi vahetustehingu intressimäära järgmise korrigeerimise kuupäev.

Vahetustehingu andmed

Dünaamiline

Tekst

Vahetustehingu andmed.

Teave võlgadega laenu staatuse kohta

Kinnisvara seisund

Dünaamiline

Loetelu

Kinnisvara seisund.

Laenu staatus

Dünaamiline

Loetelu

Laenu staatus (nt praegune, tasumata). Kui laenu puhul on võimalik mitu staatuse koodi, otsustab laenuteenindaja, milline kood märgitakse.

Täitemenetluse alguskuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil laenuvõtja suhtes algatati sundtäitmine või haldussundi kohaldav menetlus või muu täitemenetlus või mil temaga jõuti selles kokkuleppele.

Võla tasumise strateegia kood

Dünaamiline

Loetelu

Võla tasumise strateegia.

Sissenõudmismenetluse prognoositav aeg

Dünaamiline

Number

Sissenõudmismenetluse prognoositav kestus kuudes.

Maksejõuetuse esinemine

Dünaamiline

JAH/EI

Laen – maksejõuetus (maksejõuetuse korral märkida „JAH”, muul juhul „EI”).

Maksejõuetuse kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Maksejõuetuse kuupäev.

Kinnisvara omandamise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil tagatisvara omandati (või saadi muus vormis tegelik kontroll tagatisvara üle ja võimalus tagatisvara käsutada).

Saadud likvideerimisjaotis (neto)

Dünaamiline

Number

Saadud likvideerimisjaotis (neto), mida võetakse arvesse emitendi kahjumi kindlaksmääramisel, nagu kirjas tehingudokumentides. Müügist saadud netotulu näitab, kas laenuga seoses on kahjumeid või puudujääke.

Likvideerimiskulud

Dünaamiline

Number

Likvideerimisega seotud kulud, mis tasaarvestatakse emitendi muude varadega, et määrata kindlaks kahjum, nagu kirjas tehingudokumentides. Likvideerimisega seotud kulude see osa, mis tasutakse müügist saadud netotulu arvelt, et määrata kindlaks, kas tuleb kahjum.

Realiseeritud kahjum seoses väärtpaberistamisega

Dünaamiline

Number

Laenujääk (pluss likvideerimiskulud), millest on maha arvatud neto-likvideerimisjaotis. Emitendi kahjum pärast likvideerimiskulude mahaarvamist müügist saadud netotulust.

Võlgnevuse kestus kuudes

Dünaamiline

Number

Selliste kuude arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele jooksva perioodi lõpus laenu puhul võlgnevused.

Makseviivituse summa

Dünaamiline

Number

Makseviivituse summa kokku enne müügitulusid ja sissenõutud summasid.

Kumulatiivsed sissenõutavad summad

Dünaamiline

Number

Sissenõutavad summad kokku, sealhulgas kogu müügitulu.

Erakorraline laenuteenindamine

Dünaamiline

JAH/EI

Kas laenu puhul toimub laenumaksepäeva seisuga erakorraline laenuteenindamine?

Makseviivituse kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil laenu puhul jäeti lepingulised kohustused täitmata.

Likvideerimise puhul kasutatud valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Likvideerimise puhul kasutatud valuuta.

Kahjumi valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Kahjumi valuuta.

Makseviivituse/võlgnevuste puhul kasutatud valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Makseviivituse/võlgnevuste puhul kasutatud valuuta.

Teave laenu muutmise kohta

Võlakirja omaniku nõusolek

Dünaamiline

JAH/EI

Kas restruktureerimise korral on vaja võlakirja omaniku nõusolekut?

Kavandatud võlakirja omanike koosolek

Dünaamiline

Kuupäev

Mis kuupäeval peaks toimuma järgmine võlakirja omanike koosolek?

Viimase laenumüügi kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil laen müüdi emitendile; kui laen oli hõlmatud algse väärtpaberistamisega, siis on selleks väärtpaberistamise kuupäev.

Viimane vara väärtpaberistamise päev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil väärtpaberistamistehingusse lisati viimati varasid. Kui mõni varadest asendati, sisestada viimase asendamise kuupäev. Kui varad olid hõlmatud algse tehinguga, siis on selleks väärtpaberistamise kuupäev.

Ülevõtmise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil toimus võlgade üleandmine / võlgniku asendamine või võlgade ülevõtmine uue laenuvõtja poolt.

Hinnangupõhise vähendamise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil arvutati ja kiideti heaks hinnangupõhise vähendamise summa (algne või ajakohastatud arvutus asjaomase kuupäeva seisuga).

Viimase muudatuse kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil laenu viimati muudeti.

Muudatuse kood

Dünaamiline

Loetelu

Muudatuse liik.

Muudetud maksete määr

Dünaamiline

Number

Kui laenu on restruktureeritud (tõenäoliselt võla tasumise protsessi käigus) ja amortisatsioonikava on muudetud, tuleks sisestada uus määr, mis on väljendatud protsendina laenujäägist.

Laenu muudetud intressimäär

Dünaamiline

Number

Kui laen on restruktureeritud (tõenäoliselt võla tasumise käigus) ja intressimäära/marginaali on muudetud, tuleks sisestada uus määr.

Teave erakorralise laenuteenindamise kohta

Laenuteenindaja jälgimisnimekiri

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil otsustati laen jälgimisnimekirja lisada. Kui laen eemaldati ühel eelmistest perioodidest nimekirjast, kuid otsustati sinna uuesti lisada, kasutada uut lisamiskuupäeva.

Kõige hiljutisem erakorralisele laenuteenindajale ülekandmise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil laen kanti üle erakorralisele laenuteenindajale, kuna oli toimunud seda ajendav sündmus. Märkus: kui laenu on kantud üle mitu korda, tuleks märkida viimase ülekandmise kuupäev.

Kõige hiljutisem esmasele laenuteenindajale tagastamise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil laen muutub nn parandatud hüpoteeklaenuks; päev, mil erakorraline laenuteenindaja tagastas laenu peamisele/esmasele laenuteenindajale.

Kindlakstehtud mittesissenõutavus

Dünaamiline

JAH/EI

Märkida („JAH”/„EI”), kas laenuteenindaja / erakorraline laenuteenindaja on teinud kindlaks, et tema poolt ette makstud summasid, laenujääki ja mis tahes muid laenuga seotud võlgnevusi ei suudeta müügist või kinnisvara või laenu likvideerimisest saadud tuluga katta.

Laenulepingu rikkumise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil rikkumine toimus. Kui rikkumisi on mitu, varaseima rikkumise kuupäev.

Laenulepingu rikkumise kõrvaldamise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil rikkumine kõrvaldati. Kui rikkumisi on mitu, viimase rikkumise kõrvaldamise kuupäev.

Jälgimisnimekirja kohase kriteeriumi kood

Dünaamiline

Loetelu

Laenuteenindaja jälgimisnimekirja kood. Kui kohaldada on võimalik mitut kriteeriumit, märkida kõige suurema kahjuga seotud kriteeriumi kood.

Tasude puhul kasutatud valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Tasude puhul kasutatud valuuta.

Teave erakorralise laenuteenindaja kohta

Erakorralise laenuteenindaja nimi

Dünaamiline

Tekst

Erakorralise laenuteenindaja nimi.

Kas erakorralist laenuteenindajat on vahetatud?

Dünaamiline

JAH/EI

Kas erakorralist laenuteenindajat on eelmise aruandeperioodiga võrreldes vahetatud?

Erinevate õigustega laenuandjate osalemine täitemenetluses

Dünaamiline

JAH/EI

Kas täitemenetlusega on seotud teine kõrgema positsiooniga laenuandja?

Teave viivislaenu staatuse kohta

Makseviivitus või sundtäitmine

Dünaamiline

JAH/EI

Kas laenu puhul on praegu tegemist makseviivituse või sundtäitmisega?

Makseviivituse põhjus

Dünaamiline

 

Makseviivituse põhjus.

Klausli rikkumine/käivitamine

Dünaamiline

Loetelu

Klausli rikkumise/käivitamise liik.

Kapitalinõuete direktiiviga seotud teave

Täpsustada, kas algataja rakendab ühte neljast säilitamisvõimalusest

Dünaamiline

Loetelu

Säilitamise liik.

Säilitab algataja

Dünaamiline

Number

Algataja säilitatud majanduslik huvi (neto) protsentides (%) vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 (krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta) artiklile 405.


KINNISVARA

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Teave kinnisvaratagatise kohta

Kinnisvara tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Kinnisvara kordumatu tunnuskood. Kui kinnisvaraobjekte on mitu (nt kortermaja), peaks selleks olema nende kõigi ühine kordumatu tunnuskood.

Sama kinnisvaraobjektiga tagatud laenude rühmitamine

Dünaamiline

Tekst/number

Palun sisestada asjaomase prospekti kohased laenu tunnuskoodid; kui üks kinnisvaraobjekt on tagatiseks mitme laenu puhul, mis on hõlmatud ühe tehinguga või kuuluvad kogumisse, eraldada tunnuskoodid komaga.

Kinnisvara nimi

Staatiline

Tekst/number

Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti nimi. Kui kinnisvaraobjekte on mitu (nt kortermaja), peaks selleks olema nende kõigi ühine nimi.

Kinnisvara aadress

Staatiline

Tekst/number

Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti aadress.

Linn, kus kinnisvara asub

Staatiline

Tekst

Selle linna nimi, kus kinnisvara asub.

Kinnisvara sihtnumber

Staatiline

Tekst/number

Põhikinnisvara sihtnumber. Tuleb märkida vähemalt 2–4 esimest tähemärki.

Riik, kus kinnisvara asub

Staatiline

Loetelu

Riik, kus kinnisvara asub.

Kinnisvara liigi tunnuskood

Staatiline

Loetelu

Kinnisvara liik või viide kasutusele, nagu määratletud hindamisaruandes või pakkumisdokumendis.

Ehitamise aasta

Staatiline

Kuupäev

Kinnisvara ehitamise aasta vastavalt hindamisaruandele või pakkumisdokumendile.

Viimase renoveerimise aasta

Dünaamiline

Kuupäev

Aasta, mil viidi hindamisaruande või pakkumisdokumendi kohaselt lõpule kinnisvara viimane põhjalik renoveerimine / uued ehitustööd.

Netopind ruutmeetrites väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Dünaamiline

Number

Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide kogu renditav netopind ruutmeetrites vastavalt värskeimale hindamisaruandele. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita pindalad.

Kinnitatud netopõrandapind seestpoolt mõõdetuna

Dünaamiline

JAH/EI

Kas hindaja on kontrollinud, kui suur on kinnisvara netopõrandapind seestpoolt mõõdetuna?

Korterite/voodikohtada/tubade arv

Staatiline

Number

Kui kinnisvara liik on mitmepereelamu, sisestada korterite arv; majutusasutuse/hotelli/tervishoiuasutuse puhul märkida voodikohtade arv; haagissuvilate parkla puhul haagissuvilate arv; öömaja puhul tubade arv; väikelaod. Kui on mitu sama liiki kinnisvaraobjekti, liita väärtused.

Kinnisvara staatus

Dünaamiline

Loetelu

Kinnisvara värskeim staatus seoses laenuga.

Omandiõiguse vorm

Staatiline

Loetelu

Asjaomane omandiõiguse vorm. Üksnes sellise maa rentimine, kus tavaliselt asub laenuvõtjale kuuluv hoone või kuhu ta peab selle rendilepingu kohaselt ehitama.

Kinnisvara rentimise lõpptähtaeg

Staatiline

Kuupäev

Märkida varaseim rendiomandiõiguse lõppemise kuupäev.

Tasutav maarent

Dünaamiline

Number

Kui kinnisvara on renditud, märkida rendileandjale tasutav praegune aastarent.

Kõige hiljutisema hindamise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kinnisvara viimase hindamise kuupäev.

Kõige hiljutisem hindamine

Dünaamiline

Number

Kinnisvara kõige hiljutisem hindamine.

Kõige hiljutisema hindamise alus

Dünaamiline

Loetelu

Kõige hiljutisema hindamise alus.

Maarendi puhul kasutatud valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Maarendi puhul kasutatud valuuta („Tasutav maarent”).

Kõige hiljutisemal hindamisel kasutatud valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Kõige hiljutisemal hindamisel kasutatud valuuta („Kõige hiljutisem hindamine”).

Teave väärtpaberistamise kuupäeva kohta

Kinnisvara väärtpaberistamise kuupäev

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, mil kinnisvara lisati kõnealusesse väärtpaberistamistehingusse. Kui see kinnisvara asendati, sisestada asendamise kuupäev. Kui kinnisvara oli hõlmatud algse tehinguga, on selleks väärtpaberistamise kuupäev.

Laenust eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Kui laen on tagatud mitme kinnisvaraobjektiga, siis kõnealuse kinnisvaraobjektiga seoses eraldatud laenu osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Finantsnäitajate kuupäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Kuupäev

Selle perioodi lõppkuupäev, mida puudutasid finantsnäitajad, mida kajastas prospektis esitatud teave (nt periood alates aasta algusest kuni käesoleva kuupäevani, aasta, kvartal, viimased 12 kuud).

Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Dünaamiline

Number

Väärtpaberistamise kuupäeva seisuga tulu, millest on maha arvatud tegevuskulud.

Hindamine väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Staatiline

Number

Laenu tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide väärtus väärtpaberistamise kuupäeval, nagu kirjeldatud prospektis.

Väärtpaberistamisel hindaja nimi

Staatiline

Tekst

Selle hindamisettevõtte nimi, kes viis väärtpaberistamisel ellu kinnisvara hindamise.

Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil hinnati prospektis avaldatud väärtusi.

Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Dünaamiline

Number

Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga.

Äripind

Dünaamiline

Number

Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav äripind (neto) ruutmeetrites vastavalt värskeimale hindamisaruandele.

Elamispind

Dünaamiline

Number

Laenu tagatiseks oleva kinnisvaraobjekti kogu renditav elamispind (neto) ruutmeetrites vastavalt värskeimale hindamisaruandele.

Finantsnäitajate puhul kasutatud valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Laenuvaluuta.

Aasta alguses alanud perioodi hõlmavad värskeimad finantsandmed kinnisvara kohta

Praegune eraldatud laenu protsent

Dünaamiline

Number

Kui laen on tagatud mitme kinnisvaraobjektiga, siis kõnealuse kinnisvaraobjektiga seoses eraldatud laenu osa protsentides laenumaksepäeva seisuga; kõik osad protsentides peaksid kokku moodustama 100 %. See võib olla sätestatud laenulepingus.

Eraldatud praegune laen perioodi lõpu seisuga

Dünaamiline

Number

Kohaldada praegust määratud laenu protsenti tegeliku laenujäägi suhtes.

Värskeimad finantsnäitajad perioodi alguskuupäeva seisuga

Dünaamiline

Kuupäev

Nende finantsnäitajatega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) esimene päev, mida kasutati värskeimas finants- ja tegevusaruandes.

Värskeimad finantsnäitajad perioodi lõppkuupäeva seisuga

Dünaamiline

Kuupäev

Nende finantsnäitajatega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) viimane päev, mida kasutati värskeimas finants- ja tegevusaruandes.

Esitatavate finantsnäitajate kajastatava aasta viimane kuu

Dünaamiline

Tekst/number

Sisestada viimane kuu, mida iga aasta (kõige hiljutisem aasta ja sellele eelnevad kaks aastat) finantsnäitajad kajastavad.

Värskeimad finantsnäitajad

Dünaamiline

Loetelu

Siin kirjeldatakse perioodi, mida kajastavad kõige värskemad finantsandmed.

Kõige hiljutisem tulu

Dünaamiline

Number

Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogutulu kõigi kinnisvaraobjektide puhul. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, liita tulud.

Kõige hiljutisemad tegevuskulud

Dünaamiline

Number

Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kogu tegevuskulu kõigi kinnisvaraobjektide puhul.

Kõige hiljutisem netotegevustulu

Dünaamiline

Number

Kogutulu, millest on maha arvatud värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi kogu tegevuskulu.

Kõige hiljutisemad kapitalikulud

Dünaamiline

Number

Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) kapitalikulud (vastandatuna remondile ja hooldusele) kõigi kinnisvaraobjektide puhul.

Kõige hiljutisem netorahavoog

Dünaamiline

Number

Netokogutulu, millest on maha arvatud värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi kapitalikulud.

Kõige hiljutisem võlateeninduse summa

Dünaamiline

Number

Värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodil (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) graafikujärgsed põhisumma maksed ja intressimaksed kokku.

Värskeim laenuteeninduse kattekordaja (netotegevustulu)

Dünaamiline

Number

Laenuteeninduse kattekordaja arvutada värskeima finants- ja tegevusaruandega hõlmatud perioodi (nt kuu, kvartal, aasta alguses alanud periood või viimased 12 kuud) netotegevustulu põhjal.

Lepinguline aastane renditulu

Dünaamiline

Number

Lepinguline aastane renditulu, mis on tuletatud laenuvõtja uusimast rendigraafikust.

Teave kinnisvara kasutamise kohta

Kasutus praeguse kuupäeva seisuga

Dünaamiline

Kuupäev

Uusima saadud rendiregistri/rendigraafiku kuupäev. (Majutusasutuste (hotellid) ja tervishoiuasutuse puhul märkida keskmine täituvus perioodil, mille kohta esitatakse finantsaruanded.)

Füüsiline kasutus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga

Dünaamiline

Number

Väärtpaberistamisel kättesaadav protsentuaalne näitaja tegelikult kasutuses oleva renditava pinna (st osa, mida rentnikud tegelikult kasutavad ja mis ei seisa tühjana) kohta. Peaks olema tuletatud rendiregistrist või muust kasutust kajastavast dokumendist kooskõlas viimase majandusaasta andmetega.

Kõige hiljutisem füüsiline kasutus

Dünaamiline

Number

Värskeim kättesaadav protsentuaalne näitaja tegelikult kasutuses oleva renditava pinna (st osa, mida rentnikud tegelikult kasutavad ja mis ei seisa tühjana) kohta. Peaks olema tuletatud rendiregistrist või muust kasutust kajastavast dokumendist kooskõlas viimase majandusaasta andmetega.

Üksikute rentnike kohta kättesaadav teave

Dünaamiline

JAH/EI

Kas teave üksikute rentnike kohta on kättesaadav?

Kaalutud keskmine rendiperiood

Dünaamiline

Number

Kaalutud keskmine rendiperiood aastates.

Kaalutud keskmine rendiperiood aastates (esimene lõpetamisvõimalus)

Dünaamiline

Number

Kaalutud keskmine rendiperiood (aastates) pärast kõiki esimese lõpetamise võimalusi.

Teave kolme peamise rentniku kohta

1–12 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides

Dünaamiline

Number

1–12 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

13–24 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides

Dünaamiline

Number

13–24 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

25–36 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides

Dünaamiline

Number

25–36 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

37–48 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides

Dünaamiline

Number

37–48 kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides

Dünaamiline

Number

49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides.

Tulu (neto) seisukohast suurim rentnik

Dünaamiline

Tekst/number

Netorendi seisukohast suurima praeguse rentniku nimi.

Suurima rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Suurima (netorendi seisukohast) praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev.

Suurima rentniku makstav rent

Dünaamiline

Number

Suurima praeguse rentniku makstav aastarent.

Tulu (neto) seisukohast suuruselt teine rentnik

Dünaamiline

Tekst/number

Suuruselt teise (netorendi seisukohast) praeguse rentniku nimi.

Suuruselt teise rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Suuruselt teise (aastase netorendi seisukohast) praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev.

Suuruselt teise rentniku makstav rent

Dünaamiline

Number

Suuruselt teise praeguse rentniku makstav rent.

Tulu (neto) seisukohast suuruselt kolmas rentnik

Dünaamiline

Tekst/number

Suuruselt kolmanda (netorendi seisukohast) praeguse rentniku nimi.

Suuruselt kolmanda rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Suuruselt kolmanda (aastase netorendi seisukohast) praeguse rentniku rendilepingu lõppemise kuupäev.

Suuruselt kolmanda rentniku makstav rent

Dünaamiline

Number

Suuruselt kolmanda praeguse rentniku makstav rent.

Rendi puhul kasutatud valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Rendi puhul kasutatud valuuta.

Teave sundtäitmise kohta

Kuupäev, mil eeldatavasti jõutakse lahenduseni varale sissenõude pööramisel või lõpetatakse sundtäitmine

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil peaks erakorralise laenuteenindaja hinnangu kohaselt jõutama lahenduseni. Kui kinnisvaraobjekte on mitu, sisestada viimane vastavate kinnisvaraobjektidega seotud kuupäev. Sundtäitmise korral märkida selle eeldatav kuupäev, kinnisvara valduse ülevõtmise korral märkida oodatav müügikuupäev.

Täitemenetluse alguskuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil laenuvõtja suhtes algatati sundtäitmine või muu täitemenetlus või mil temaga jõuti selles kokkuleppele.

Omandamise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil tagatisvara omandati (või saadi muus vormis tegelik kontroll tagatisvara üle ja võimalus tagatisvara käsutada).


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Võlakirja üldandmed

Tehingukogumi tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Tehingu või kogumi kordumatu tunnusjada.

Väljamaksekuupäev

Staatiline

Kuupäev

Võlakirjaseeria intressi ja põhisumma väljamakse kuupäev.

Fikseerimispäev

staatiline

Kuupäev

Kuupäev, millest alates peab asjaomane isik võlakirjaklassi hoidma, et teda saaks käsitada võlakirjaomanikuna.

Võlakirjaklassi nimi

Staatiline

Tekst/number

Ärikinnisvara hüpoteegitagatisega struktureeritud finantsinstrumendi sellisele seeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1 jne.

CUSIP (reegel 144A)

Staatiline

Tekst/number

Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt väärtpaberite ühtse identifitseerimiskorra komitee (Committee on Uniform Security Identification Procedures) standarditele reegli 144A nõuete puhul, või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood.

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Staatiline

Tekst/number

Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standarditele (ISIN-kood), või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood.

Ühine kood (reegel 114A)

Staatiline

Tekst/number

Üheksakohaline tunnuskood, mille on igale võlakirjaklassile või -seeriale ühiselt välja andnud CEDEL ja Euroclear.

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (regulatsioon S)

Staatiline

Tekst/number

Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standarditele regulatsiooni S nõuete puhul (ISIN-kood), või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood.

Ühine kood (regulatsioon S)

Staatiline

Tekst/number

Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale võlakirjaklassile või -seeriale vastavalt väärtpaberite ühtse identifitseerimiskorra komitee (Committee on Uniform Security Identification Procedures) standarditele regulatsiooni S nõuete puhul, või börsi või muu üksuse kehtestatud muu väärtpaberikood.

Võlakirja emiteerimise kuupäev

Staatiline

Kuupäev

Võlakirja emiteerimise kuupäev.

Lepinguline lõpptähtaeg

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, mil teatav võlakirjaklass või -seeria peab olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.

Valuuta

Staatiline

Loetelu

Valuuta, milles väljendatakse võlakirjaklassi või -seeria rahalist väärtust.

Põhisumma algne saldo

Staatiline

Number

Teatava võlakirjaklassi või -seeria põhisumma algne saldo emiteerimise kuupäeval.

Võlakirja põhisumma andmed

Tinglik väärtus

Staatiline

JAH/EI

„JAH”, kui on tinglik, „EI”, kui võlakirjaklass või -seeria hõlmab ainult intressimaksetel põhinevaid väärtpabereid, nt kindla intressiga võlakiri (IO strip).

Põhisumma algsaldo

Staatiline

Number

Võlakirjaklassi või -seeria põhisumma jääk jooksva perioodi alguses.

Graafikujärgne põhisumma

Staatiline

Number

Võlakirjaklassi või -seeria puhul perioodi jooksul makstud graafikujärgne põhisumma.

Graafikuväline põhisumma

Dünaamiline

Number

Võlakirjaklassi või -seeria puhul perioodi jooksul makstud graafikuväline põhisumma.

Makstud põhisumma kokku

Dünaamiline

Number

Võlakirjaklassi või -seeria puhul perioodi jooksul makstud põhisumma kokku (graafikujärgne ja -väline põhisumma).

Amortisatsiooni liik

Staatiline

Loetelu

Amortisatsioonimeetod, mille kohaselt võlakirjaklassi või -seeriat korrapäraselt makstakse.

Ainult intressi maksmise perioodi kestus

Staatiline

Number

Ainult intressi maksmise perioodi kestus kuudes.

Kapitaliseeritud intressid

Dünaamiline

Number

Mis tahes intressid, mis lisatakse võlakirjaklassi saldole, sealhulgas negatiivne amortisatsioon.

Põhisumma kahjum

Dünaamiline

Number

Põhisumma kahjum kokku aruandeperioodil.

Kumulatiivsed põhisumma kahjumid

Dünaamiline

Number

Kumulatiivselt kuupäevani jaotatud põhisumma kahjumid.

Põhisumma lõppsaldo

Dünaamiline

Number

Võlakirjaklassi või -seeria põhisumma jääk jooksva perioodi lõpus.

Võlakirja põhisumma makse tegur

Dünaamiline

Number

Võlakirjaklassi või -seeria puhul aruandeperioodi jooksul makstud põhisumma suhe klassi või seeria algsesse saldosse (0 < x < 1), kuni kaheteistkümnenda komakohani.

Võlakirja põhisumma lõppsaldo tegur

Dünaamiline

Number

Võlakirjaklassi või -seeria põhisumma lõppsaldo pärast jooksva aruandeperioodi jooksul tehtud makseid, suhtena klassi või seeria algsesse saldosse (0 < x < 1), kuni kaheteistkümnenda komakohani.

Võlakirja järgmine maksepäev

Dünaamiline

Kuupäev

Võlakirjaklassi või -seeria järgmise perioodi makse-/väljamaksekuupäev.

Võlakirja intresside andmed

Intressimäära indeksi liik

Staatiline

Loetelu

Asjaomase võlakirjaklassi või -seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis. Praegune intressimäära indeks.

Praegune indeksimäär

Dünaamiline

Number

Indeksimäära praegune väärtus, mida kohaldatakse teatava võlakirjaklassi või -seeria suhtes jooksval arvestusperioodil, vähemalt viienda komakohani.

Arvestusmeetod

Staatiline

Loetelu

Arvestusmeetod, mille kohaselt võlakirjaklassi või -seeriat korrapäraselt arvutatakse.

Praegune arvestuspäevade arv

Dünaamiline

Number

Selliste arvestuspäevade arv, mida kohaldatakse jooksva perioodi tasumisele kuuluvate intresside arvutamiseks.

Kogunenud intressid

Dünaamiline

Number

Kogunenud intresside summa.

Kohaldatav kättesaadavate vahendite ülempiir

Staatiline

JAH/EI

Kas võlakirjaklassi suhtes kohaldatakse kättesaadavate vahendite ülempiiri (Available Funds Cap (AFC)) mehhanismi?

Hinnangupõhise vähendamise summa

Dünaamiline

Number

Asjaomase klassi suhtes praegu kohaldatav hinnangupõhine vähendamine.

Kumulatiivne hinnangupõhine vähendamine

Dünaamiline

Number

Kohaldatav kumulatiivne hinnangupõhine vähendamine kokku.

Muud intressiväljamaksed

Dünaamiline

Number

Muud intressidele lisatud summad.

Praegune intressipuudujääk

Dünaamiline

Number

Intressipuudujäägi summa käesoleval araundeperioodil asjaomase võlakirjaklassi puhul.

Kumulatiivne intressipuudujääk

Dünaamiline

Number

Kumulatiivne intressipuudujääk praeguse seisuga.

Makstud intressid kokku

Dünaamiline

Number

Tehtud intressimaksed kokku.

Maksmata intresside algsaldo

Dünaamiline

Number

Intressipuudujääk jooksva perioodi alguse seisuga.

Lühiajalised maksmata intressid

Dünaamiline

Number

Mis tahes intressid, mis on edasi lükkunud jooksval perioodil ja mis kuuluvad maksmisele järgmisel maksepäeval.

Pikaajalised maksmata intressid

Dünaamiline

Number

Mis tahes intressid, mis on edasi lükkunud jooksval perioodil ja mis kuuluvad maksmisele tähtpäeval.

Kättesaadavate vahendite ülempiiri käivitav sündmus

Dünaamiline

JAH/EI

Kas kättesaadavate vahendite ülempiiri käivitav sündmus on toimunud?

Järgmise perioodi indeksimäär

Dünaamiline

Number

Indeksimäära järgmise perioodi väärtus.

Järgmine indeksimäära korrigeerimise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Järgmise perioodi indeksimäära korrigeerimise kuupäev.

Likviidsusvahendi andmed

Likviidsusvahend – algsaldo

Dünaamiline

Number

Likviidsusvahendi algsaldo.

Likviidsusvahendi kohandamine

Dünaamiline

Number

Likviidsusvahendi mis tahes kohandamine.

Likviidsusvahendi kasutamine

Dünaamiline

Number

Likviidsusvahendi kasutamise summa.

Likviidsusvahendi tagasimaksed

Dünaamiline

Number

Likviidsusvahendi tagasimaksete summa.

Likviidsusvahendi lõppsaldo

Dünaamiline

Number

Lõppsaldo.

Likviidsusvahendi valuuta

Dünaamiline

Loetelu

Likviidsusvahendi valuuta.


III LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antud laenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Kogumi tähtpäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kehtiv kogumi või portfelli tähtpäev.

Kogumi tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Tehingu või kogumi kordumatu tunnusjada / tehingu nimi.

Laenu tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Iga laenu kordumatu tunnuskood.

Algataja

Staatiline

Tekst

Laenuandja, kes andis algse laenu.

Laenuteenindaja tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Laenuteenindaja kordumatu tunnuskood, et tähistada, missugune üksus laenu teenindab.

Laenuteenindaja nimi

Dünaamiline

Tekst

Laenuteenindaja nimi.

Laenuvõtja tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Laenuvõtja kordumatu tunnuskood, mis võimaldab identifitseerida laenuvõtjaid, kellel on kogumis mitu laenu (nt täiendav laenuandmine / muud laenud kajastatakse eraldi).

Võlgniku andmed

Riik

Staatiline

Loetelu

Alalise asukoha riik.

Sihtnumber

Staatiline

Tekst

Tuleb märkida vähemalt kaks või kolm esimest tähemärki. Mitte märkida täielikku sihtnumbrit.

Võlgniku õiguslik vorm / ettevõtja liik

Staatiline

Loetelu

 

Basel III kohane laenuvõtja segment

Staatiline

Loetelu

 

Algataja sidusettevõtja?

Staatiline

JAH/EI

Kas laenuvõtja on algataja sidusettevõtja?

Vara liik

Staatiline

Loetelu

 

Nõudeõiguse järk

Dünaamiline

Loetelu

 

Pangasisene hinnang makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta

Dünaamiline

Number

Makseviivitusest tingitud kahjumäär tavapärastes majandustingimustes.

Tegevusala NACE kood

Staatiline

Tekst/number

Laenuvõtja tegevusala NACE kood.

Liisingu andmed

Laenu väljastamise kuupäev

Staatiline

Kuupäev

Algse laenuandmise kuupäev.

Lõpptähtaeg

Staatiline

Kuupäev

Laenu lõpptähtaeg.

Laenuvaluuta

Staatiline

Loetelu

Laenuvaluuta.

Maandatud riskiga laen

Dünaamiline

JAH/EI

Kas asjaomase laenu valuutarisk on maandatud?

Algne laenujääk

Staatiline

Number

Algne laenujääk kokku.

Praegune laenujääk

Dünaamiline

Number

Laenujääk kogumi tähtpäeva seisuga. See peaks hõlmama kõiki summasid, mida tehingu puhul käsitatakse põhisummana. Näiteks juhul, kui laenujäägile on lisatud tasud ja neid käsitatakse tehingu puhul põhisumma osana, tuleks need lisada. Välja arvatud mis tahes intressivõlgnevused või trahvisummad.

Väärtpaberistatud laenusumma

Staatiline

Number

Väärtpaberistatud laenu jääk tähtpäeva seisuga.

Põhisumma maksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Tasumisele kuuluvate põhisumma maksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.

Intressimaksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.

Amortisatsiooni liik

Dünaamiline

Loetelu

Amortisatsiooni liik.

Laenu liik

Staatiline

Loetelu

 

Jääksumma laenu lõpptähtpäeval

Dünaamiline

Number

Tasumisele kuuluv jääksumma laenu lõpptähtpäeval.

Makse liik

Dünaamiline

Loetelu

 

Intressimäär

Kehtiv intressimäär

Dünaamiline

Number

Kehtiv intressimäär (%).

Intressimäära ülempiir

Dünaamiline

Number

Intressimäära ülempiir (%).

Intressimäära alampiir

Staatiline

Number

Intressimäära alampiir (%).

Intressimäära liik

Dünaamiline

Loetelu

Intressimäära liik.

Praegune intressimäära indeks

Dünaamiline

Loetelu

Praegune intressimäära indeks (viiteintressimäär, mille alusel määratakse hüpoteeklaenude intressimäär).

Kehtiva intressimäära marginaal

Dünaamiline

Number

Kehtiva intressimäära marginaal (fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressimäär, ujuva intressimääraga laenude puhul on see marginaal üle (või alla, kui kajastatud negatiivsena)) indeksimäära.

Intressi korrigeerimise periood

Staatiline

Loetelu

 

Tulemusi käsitlev teave

Intressivõlgnevuste summa

Dünaamiline

Number

Intressivõlgnevuste jooksevsaldo.

Intressivõlgnevuste päevade arv

Dünaamiline

Number

Selliste päevade arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele laenu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeval).

Põhisumma võlgnevuste summa

Dünaamiline

Number

Põhisumma võlgnevuste jooksevsaldo. Võlgnevused on määratletud järgmiselt: praeguse seisuga maksmisele kuuluvad põhisumma maksed kokku, millest on MAHA ARVATUD praeguse seisuga saadud põhisumma maksed kokku ja mis tahes kapitaliseeritud summad.

Põhisumma võlgnevuste päevade arv

Dünaamiline

Number

Selliste päevade arv, mille vältel on vastavalt emitendi määratlusele laenu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeval).

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine laenu puhul vastavalt tehingu määratlusele

Dünaamiline

JAH/EI

Kas laenu puhul on esinenud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist vastavalt tehingu määratlusele.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine laenu puhul Basel III määratluse kohaselt

Dünaamiline

JAH/EI

Kas Basel III määratluse kohaselt on laenu puhul olnud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist?

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus (Basel II määratlus)

Dünaamiline

Loetelu

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus Basel III määratluse kohaselt.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil vastavalt tehingu lepinguliste kohustuste täitmatajätmise määratlusele jäeti laenu puhul lepingulised kohustused täitmata.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa

Dünaamiline

Number

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa kokku (vastavalt tehingu lepinguliste kohustuste täitmatajätmise määratlusele) enne müügitulusid ja sissenõutud summasid.

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Dünaamiline

Number

Sissenõutud summad kokku, sealhulgas kogu müügitulu. Asjakohane ainult laenude korral, mille puhul on esinenud lepinguliste kohustuste täitmatajätmine/sundtäitmine.

Jaotatud kahjum

Dünaamiline

Number

Jaotatud kahjum praeguse seisuga.

Kahjumi jaotamise kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kahjumi jaotamise kuupäev.


AMORTISATSIOONIPROFIIL

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Perioodi 1 jääk

Dünaamiline

Number

Amortisatsiooniprofiil 0 % ettemaksete puhul.

Perioodi 1 jäägi kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Perioodi 1 jäägiga seotud kuupäev.

Perioodi [2–120] jäägi kuupäev

Dünaamiline

Number

Amortisatsiooniprofiil 0 % ettemaksete puhul.

Perioodi [2–120] jäägi kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Perioodi [2–120] jäägiga seotud kuupäev.


TAGATIS

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Tagatis

Tagatise tunnuskood

Staatiline

Tekst

Tagatise kordumatu kood algataja puhul.

Laenu tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Laenu kordumatu tunnuskood, mis on seotud tagatisega. Need peaksid vastama andmevälja „Laenu tunnuskood” tunnuskoodidele.

Tagatisvara liik

Staatiline

Loetelu

Kas varad on seatud tagatiseks fikseeritud või ujuva tagatise alusel?

Tagatise liik

Staatiline

Loetelu

Tagatise liik.

Algse hindamise summa

Staatiline

Number

Kinnisvara väärtus viimase laenuandmise kuupäeva seisuga enne väärtpaberistamist.

Algne hindamispäev

Staatiline

Kuupäev

Kinnisvara viimase hindamise kuupäev viimase laenuandmise ajal enne väärtpaberistamist.

Kehtiv hindamispäev

Dünaamiline

Kuupäev

See peaks olema hiliseima hindamise kuupäev.

Algse hindamise liik

Staatiline

Loetelu

Hindamise liik algatamisel.

Nõudeõiguse järk

Dünaamiline

Tekst

 

Kinnisvara sihtnumber

Staatiline

Tekst

Tuleb märkida vähemalt kaks või kolm esimest tähemärki.

Algatamise kanal / korraldav pank või divisjon

Staatiline

Loetelu

 

Tagatise valuuta

Staatiline

Loetelu

See peaks olema andmeväljal „Tagatise väärtus” esitatud summaga seotud valuuta.

Laenu tagatiste arv

Dünaamiline

Number

Laenu tagamiseks kasutatavate tagatise ühikute koguarv. See arv peaks kajastama selliste tagatise aruannete arvu, mis on esitatud asjaomase laenu puhul.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Väärtpaberi või võlakirja tasandi andmeväljad

Aruandekuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Kuupäev, mil tehinguaruanne avaldati.

Emitent

Staatiline

Tekst

Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi.

Likviidsuslimiidi kasutamine

Dünaamiline

JAH/EI

Kui tehingu puhul on ette nähtud likviidsusvahend, kinnitada, kas perioodil, mis lõpeb viimase intressimakse kuupäeval, on likviidsuslimiiti kasutatud või mitte.

Tagatise tasandi andmeväljad

Käivitavad näitajad/suhtarvud

Dünaamiline

JAH/EI

Kas mõni käivitav sündmus on toimunud? Erinevate makseviivituste, lahjenduste, lepinguliste kohustuste täitmatajätmise, kahju ja samalaadsete tagatisega seotud näitajate ja suhtarvude tase seoses nende ennetähtaegse amortiseerimisega või muude käivitavate sündmuste tasanditega nende praeguse kindlaksmääramise kuupäeva seisuga.

Keskmine püsiv ettemaksumäär

Dünaamiline

Number

Aruandes esitatakse aluseks olevate laenude keskmise püsiva ettemaksumäära (Avg CPR) kiirus. Avg CPR kiirus on summa, mida väljendatakse lisaks graafikujärgsetele tagasimaksetele ette makstud põhisumma aastapõhise protsendina. Avg CPR kiiruse arvutamiseks jagatakse esiteks laenu põhisumma praegune jääk (st tegelik jääk) laenu põhisumma graafikujärgse jäägiga, eeldades, et ettemakseid ei ole tehtud (st ainult graafikujärgseid makseid on tehtud). See jagatis astendatakse, kusjuures eksponent võrdub kaksteist jagatud emissioonist möödunud kuude arvuga. Selleks et leida Avg CPR kiirus, tuleb saadud tulemus lahutada ühest ja seejärel korrutada sajaga (100).

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

Kontaktpunkt

Staatiline

Tekst

Teabeallika osakonna või kontaktisiku(te) nimi.

Kontaktandmed

Staatiline

Tekst

Telefoninumber ja e-posti aadress.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Võlakirjaseeria tasandi andemeväljad

Võlakirjaklassi nimi

Staatiline

Tekst/number

Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1 jne.

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Staatiline

Tekst/number

Väärtpaberi tunnuskood, mis on määratud igale VKE klassile vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standarditele (ISIN-kood), või börsi või muu üksuse kehtestatud muu kordumatu väärtpaberikood.

Intressimakse kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Perioodiline kuupäev, mil peaks graafikujärgselt tehtama viimane intressimakse teatava võlakirjaseeria omanikele.

Põhisumma makse kuupäev

Dünaamiline

Kuupäev

Viimane perioodiline kuupäev, mil peab graafikujärgselt toimuma põhisumma makse teatava võlakirjaseeria omanikele.

Võlakirja valuuta

Staatiline

Tekst

Valuuta, milles võlakiri on nomineeritud.

Viiteintressimäär

Staatiline

Loetelu

Asjaomase võlakirjaseeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis (nt kolme kuu Euribor).

Lepinguline lõpptähtaeg

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, enne mida peab teatav võlakirjaseeria olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.

Võlakirja emiteerimise kuupäev

Staatiline

Kuupäev

Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.


IV LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm autolaenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Tehingupõhine teave

Kogumi tähtpäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse.

Kogumi tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Kogumi või portfelli tunnuskood / tehingu nimi.

Laenuteenindaja nimi

Dünaamiline

Tekst/number

Laenuteenindaja kordumatu tunnuskood, et tähistada, missugune üksus laenu või liisingut teenindab.

Laenu varuteenindaja nimi

Dünaamiline

Tekst

Laenu varuteenindaja nimi.

Laenu või liisingu tasandi teave

Laenu või liisingu tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Laenu või liisingu kordumatu tunnuskood. Tunnuskood ei tohiks tehingu kestuse jooksul muutuda.

Algataja

Staatiline

Tekst

Laenuandja, kes andis algse laenu või liisingu.

Laenuvõtja tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Laenu- või liisinguvõtja kordumatu tunnuskood.

Gruppi kuuluva äriühingu tunnuskood

Dünaamiline

Tekst

Gruppi kuuluva äriühingu kordumatu tunnuskood, millega identifitseeritakse laenuvõtja lõplik emaettevõtja.

Laenu või liisingu valuuta

Staatiline

Loetelu

Laenu või liisingu valuuta.

Laenuvõtja tööhõiveseisund

Staatiline

Loetelu

Esmase laenutaotleja tööhõiveseisund.

Esmane sissetulek

Staatiline

9(11).99

Laenuvõtja esmane aastane brutosissetulek

Esmase sissetuleku valuuta

Staatiline

Loetelu

Sissetuleku valuuta.

Amortisatsiooni liik

Dünaamiline

Loetelu

Amortisatsiooni liik.

Esmase sissetuleku kontroll

Staatiline

Loetelu

Esmase sissetuleku kontroll.

Geograafiline piirkond

Staatiline

Loetelu

Piirkond, kus laenuvõtja lepingu sõlmimisel asub.

Algatamise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK

Algse laenuandmise või liisingu alustamise kuupäev.

Oodatav laenu või liisingu lõpptähtaeg

Dünaamiline

AAAA-KK

Oodatav laenu lõpptähtaeg või liisingu lõppemine.

Algne laenu või liisingu kestus

Staatiline

Number

Algne lepinguline kestus (kuude arv).

Kogumisse lisamise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil laen või liising kanti üle eriotstarbelisele ettevõtjale.

Põhisumma algne saldo

Staatiline

9(11).99

Laenuvõtja laenu põhisumma jääk või diskonteeritud liisingu jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel.

Praegune põhisumma jääk

Dünaamiline

9(11).99

Laenuvõtja laenu või diskonteeritud liisingu jääk kogumi tähtpäeva seisuga. See peaks hõlmama kõiki sõidukiga tagatud summasid. Näiteks juhul, kui jäägile on lisatud tasud ja neid käsitatakse tehingu puhul põhisumma osana, tuleks need lisada.

Tasumisele kuuluv graafikujärgne makse

Dünaamiline

9(11).99

Järgmine lepingukohane tasumisele kuuluv graafikujärgne makse (tasumisele kuuluv makse juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda).

Graafikujärgne maksete sagedus

Dünaamiline

Loetelu

Graafikujärgne maksete sagedus.

Sissemakse summa

Staatiline

9(11).99

Käsiraha/sissemakse suurus laenu või liisingu algatamisel (see peaks hõlmama laenuvõtjalt sisseostetavate sõidukite väärtust jne).

Algne laenusumma ja laenuobjekti väärtuse suhe

Staatiline

9(3).99

Laenusumma ja sõiduki väärtuse suhe algatamisel, võib ümardada lähima 5 %ni.

Toote liik

Staatiline

Loetelu

Toote liik.

Ostuvõimaluse hind

Staatiline

9(11).99

Summa, mille laenuvõtja peab maksma, et liisingu või laenu lõppemisel sõiduk omandada.

Intressimäära korrigeerimise intervall

Staatiline

9(2).99

Laenu või liisingu intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

Kehtiv intressi- või diskontomäär

Dünaamiline

9(4).9(5)

Kehtiv koguintressi- või diskontomäär (%), mida kohaldatakse laenu või liisingu suhtes (võib ümardada lähima poole protsendini).

Kehtiv baasintressimäär

Dünaamiline

Loetelu

Kehtiv baasintressimäär.

Kehtiva intressimäära marginaal

Dünaamiline

9(4).9(5)

Kehtiva laenu või liisingu intressimäära (%) marginaal (võib ümardada lähima poole protsendini). Fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressi- või diskontomäär. Ujuva intressimääraga laenude puhul on see marginaal üle (või alla, kui kajastatud negatiivsena) indeksimäära.

Diskontomäär

Staatiline

9(4).9(5)

Nõude müümisel eriotstarbelisele ettevõtjale nõude suhtes kohaldatud diskontomäär (võib ümardada lähima poole protsendini).

Autotootja

Staatiline

Tekst

Sõiduki tootja kaubamärginimi.

Automudel

Staatiline

Tekst/number

Automudeli nimi.

Uus või kasutatud auto

Staatiline

Loetelu

Sõiduki seisukord laenu või liisingu algatamise hetkel.

Sõiduki algne jääkväärtus

Staatiline

9(11).99

Hinnanguline sõiduki jääkväärtus laenu või liisingu algatamise kuupäeval. Vastuse võib ümardada.

Väärtpaberistatud jääkväärtus

Staatiline

9(11).99

Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud. Vastuse võib ümardada.

Sõiduki ajakohastatud jääkväärtus

Dünaamiline

9(11).99

Kõige hilisem hinnanguline sõiduki jääkväärtus lepingu lõpus. Vastuse võib ümardada.

Sõiduki jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil arvutati kõige hilisem ajakohastatud hinnang sõiduki jääkväärtuse kohta. Kui jääkväärtust ei ole ajakohastatud, märkida algne hindamispäev.

Kliendi liik

Staatiline

Loetelu

Kliendi õiguslik vorm.

Maksemeetod

Dünaamiline

Loetelu

Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).

Kogumist kõrvaldamise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil laen või liising kõrvaldati kogumist, nt tagasiostu, tagasivõtmise või ettemakse korral või sissenõudmismenetluse lõpus.

Intressimäära ülempiir

Dünaamiline

9(4).9(8)

Kui on ette nähtud sellise intressimäära ülempiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune ülempiir ilma protsendimärgita.

Intressimäära alampiir

Dünaamiline

9(4).9(8)

Kui on ette nähtud sellise intressimäära alampiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune alampiir ilma protsendimärgita.

Võlgnevuste saldo

Dünaamiline

9(11).99

Võlgnevuste jooksevsaldo.

Võlgnevuste kuude arv

Dünaamiline

9(5).99

Selliste kuude arv, mille jooksul laenu või liisingu puhul on võlgnevused kogumi tähtpäeva seisuga.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma

Dünaamiline

9(11).99

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma asjaomase konto puhul.

Müügihind

Dünaamiline

9(11).99

 

Müügikahjum

Dünaamiline

9(11).99

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma, millest on maha arvatud müügitulu (välja arvatud ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele).

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Dünaamiline

9(11).99

Asjaomase konto puhul kumulatiivsed sissenõutud summad, millest on maha arvatud kulud.

Tagasimaksmise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad või mil viidi viivislaenude puhul lõpule sissenõudmismenetlus.

Jääkväärtuse kahjum

Dünaamiline

9(11).99

Sõiduki tagastamisest tulenev jääkväärtuse kahjum.

Kontoseis

Dünaamiline

Loetelu

Praegune kontoseis.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

Andmevälja nimi

Staatiline/dünaamiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Võlakirja tasandi teave

Aruandekuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Tehinguaruande avaldamise kuupäev, st kuupäev, mil teabehoidlale esitati laenu tasandi täidetud andmevorm.

Emitent

Staatiline

Tekst

Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi.

Kõigi reservikontode sihtsaldo

Dünaamiline

JAH/EI

Kas kõik reservikontod (rahareserv, mitteeristatavuse reserv, tasaarvestuse reserv jm) on nõutud tasemel?

Likviidsuslimiidi kasutamine

Dünaamiline

JAH/EI

Kas likviidsusvahendit on kasutatud puudujääkide katmiseks viimasel intressimakse kuupäeval lõppenud perioodil?

Käivitavad näitajad/suhtarvud

Dünaamiline

JAH/EI

Kas mõni käivitav sündmus on toimunud?

Aastapõhine püsiv ettemaksumäär .

Dünaamiline

9(3).99

Aluseks olevate nõuete aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub kõige hilisemal perioodil saadud graafikuväline põhisumma kokku, jagatud perioodi põhisumma algsaldoga.

Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuded kokku

Dünaamiline

9(11).99

Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuete (st sulgemise hetkel ja vajaduse korral täiendamisperioodil) põhisumma kokku praeguse seisuga.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kumulatiivne kogusumma – kogum

Dünaamiline

9(11).99

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmiste kogusumma alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas.

Kumulatiivsed sissenõutud summad – kogum

Dünaamiline

9(11).99

Alates sulgemise hetkest sisse nõutud summad kokku, millest on maha arvatud kulud, väljendatuna valuutas.

Uuenemisperioodi lõppkuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil uuenemisperiood peaks lõppema või tegelikult lõppes.

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

Kontaktpunkt

Staatiline

Tekst/number

Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi.

Kontaktandmed

Staatiline

Tekst/number

Telefoninumber ja e-posti aadress.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Seeria tasandi teave

Võlakirjaklassi nimi

Staatiline

Tekst/number

Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1a jne.

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Staatiline

Tekst/number

Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. Kui koode on rohkem kui üks, eraldada need komaga.

Intressimakse kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.

Põhisumma makse kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.

Võlakirja valuuta

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria valuuta.

Viiteintressimäär

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis (nt kolme kuu Euribor).

Lepinguline lõpptähtaeg

Staatiline

AAAA-KK-PP

Kuupäev, enne mida peab teatav seeria olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.

Võlakirja emiteerimise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK-PP

Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.

Intressimaksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.


V LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm tarbimislaenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Tehingupõhine teave

Kogumi tähtpäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse.

Kogumi tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Kogumi või portfelli tunnuskood / tehingu nimi.

Laenuteenindaja nimi

Dünaamiline

Tekst/number

Laenuteenindaja kordumatu tunnuskood, et tähistada, missugune üksus laenu teenindab.

Laenu varuteenindaja nimi

Dünaamiline

Tekst

Laenu varuteenindaja nimi.

Laenu tasandi teave

Laenu tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Kogumisse kuuluva asjaomase laenu kordumatu tunnuskood.

Algataja

Staatiline

Tekst

Laenuandja, kes andis algse laenu.

Laenuvõtja tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Laenuvõtja kordumatu tunnuskood. See peab olema krüpteeritud (st mitte tegelik tunnusnumber), et tagada laenuvõtja anonüümsus.

Laenuvaluuta

Staatiline

Loetelu

Laenuvaluuta.

Krediidilimiit kokku

Dünaamiline

9(11).99

Paindlike korduvkasutatavate/uuenevate laenude puhul maksimaalne võimalik kasutamata krediidilimiit.

Laenu uuenemise lõpptähtaeg

Dünaamiline

AAAA-KK

Paindlike korduvkasutatavate/uuenevate laenude puhul kuupäev, mil paindlikkust võimaldavad omadused peaksid aeguma, st mil uuenemisperiood lõppeb.

Laenuvõtja tööhõiveseisund

Staatiline

Loetelu

Esmase laenutaotleja tööhõiveseisund.

Esmane sissetulek

Staatiline

9(11).99

Laenuvõtja esmane aastane brutosissetulek (v.a rent). Tuleks ümardada lähima 1 000 ühikuni.

Esmase sissetuleku valuuta

Staatiline

Loetelu

Sissetuleku valuuta.

Esmase sissetuleku kontroll

Staatiline

Loetelu

Esmase sissetuleku kontroll.

Geograafiline piirkond

Staatiline

Loetelu

Piirkond, kus laenuvõtja asub.

Algatamise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK

Algse laenuandmise kuupäev.

Oodatav laenu lõpptähtaeg

Dünaamiline

AAAA-KK

Oodatav laenu lõpptähtaeg.

Algne laenu kestus

Staatiline

Number

Algne lepinguline kestus (kuude arv).

Kogumisse lisamise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil laen kanti üle eriotstarbelisele ettevõtjale.

Põhisumma algne saldo

Staatiline

9(11).99

Algne laenu põhisumma jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel.

Praegune põhisumma jääk

Dünaamiline

9(11).99

Laenu põhisumma jääk kogumi tähtpäeva seisuga. Välja arvatud mis tahes intressivõlgnevused või trahvisummad.

Tasumisele kuuluv graafikujärgne makse

Dünaamiline

9(11).99

Järgmine lepingukohane tasumisele kuuluv graafikujärgne makse (tasumisele kuuluv makse juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda).

Graafikujärgne maksete sagedus

Dünaamiline

Loetelu

Maksete sagedus.

Tagasimaksemeetod

Dünaamiline

Loetelu

Põhisumma tagasimaksmise meetod.

Intressimäära korrigeerimise intervall

Staatiline

9(2).99

Intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

Kehtiv intressimäär

Dünaamiline

9(4).9(8)

Laenu suhtes kohaldatav kehtiv koguintressimäär (%). Märkida ilma protsendimärgita.

Kehtiv baasintressimäär

Dünaamiline

Loetelu

Kehtiv baasintressimäär.

Kehtiva intressimäära marginaal

Dünaamiline

9(4).9(5)

Laenu suhtes kohaldatav kehtiva intressimäära (%) marginaal. Fikseeritud intressimääraga laenude puhul on see sama mis kehtiv intressimäär.

Laenuvõtjate arv

Dünaamiline

Number

Laenuvõtjate arv laenu puhul.

Lubatud ettemakse protsent

Dünaamiline

9(3).99

Maksimaalne protsent laenujäägist, kuni milleni võib aastas teha ettemakseid ilma selle eest trahvi saamata. Märkida ilma protsendimärgita.

Ennetähtaegse tagasimakse tasu

Dünaamiline

9(3).99

Protsent laenujäägist, mis kuulub maksmisele ettemakselimiidi ületamise korral. Märkida ilma protsendimärgita.

Kliendi liik

Staatiline

Loetelu

Kliendi liik algatamisel.

Maksemeetod

Dünaamiline

Loetelu

Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).

Kogumist kõrvaldamise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil laen kõrvaldati kogumist, nt tagasiostu, tagasivõtmise või ettemakse korral või sissenõudmismenetluse lõpus.

Töötaja

Staatiline

JAH/EI

Kas laenuvõtja on algataja töötaja?

Intressimäära ülempiir

Dünaamiline

9(4).9(8)

Kui on ette nähtud sellise intressimäära ülempiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune ülempiir.

Intressimäära alampiir

Dünaamiline

9(4).9(8)

Kui on ette nähtud sellise intressimäära alampiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune alampiir.

Tulemusi käsitlev teave

Võlgnevuste saldo

Dünaamiline

9(11).99

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud kui tasumisele kuuluvate, kuid laenuvõtja poolt maksmata minimaalsete lepinguliste maksete summa.

Võlgnevuste kuude arv

Dünaamiline

9(5).99

Selliste kuude arv, mille jooksul on laenu puhul võlgnevused kogumi tähtpäeva seisuga.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma

Dünaamiline

9(11).99

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kogusumma asjaomase konto puhul.

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Dünaamiline

9(11).99

Asjaomase konto puhul kumulatiivsed sissenõutud summad, millest on maha arvatud kulud.

Tagasimaksmise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad või mil viidi viivislaenude puhul lõpule sissenõudmismenetlus.

Kontoseis

Dünaamiline

Loetelu

Praegune kontoseis.

Kapitaliseeritud võlgnevuste saldo

Dünaamiline

9(11).99

Kapitaliseeritud võlgnevuste summa praeguse seisuga.

Kõige hiljutisema võlgnevuste kapitaliseerimise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kõige hilisem kuupäev, mil võlgnevused asjaomasel kontol kapitaliseeriti.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Väärtpaberi või võlakirja tasandi teave

Aruandekuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Tehinguaruande avaldamise kuupäev, st kuupäev, mil teabehoidlale esitati laenu tasandi täidetud andmevorm.

Emitent

Staatiline

Tekst

Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi.

Kõigi reservikontode sihtsaldo

Dünaamiline

JAH/EI

Kas kõik reservikontod (rahareserv, mitteeristatavuse reserv, tasaarvestuse reserv jm) on nõutud tasemel?

Likviidsuslimiidi kasutamine

Dünaamiline

JAH/EI

Kas likviidsusvahendit on kasutatud puudujääkide katmiseks viimasel intressimakse kuupäeval lõppenud perioodil?

Käivitavad näitajad/suhtarvud

Dünaamiline

JAH/EI

Kas mõni käivitav sündmus on toimunud?

Aastapõhine püsiv ettemaksumäär

Dünaamiline

9(3).99

Aluseks olevate nõuete aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub kõige hilisemal perioodil saadud graafikuväline põhisumma kokku, jagatud perioodi põhisumma algsaldoga. Seejärel teisendatakse see aastapõhiseks järgmiselt:

 

1 – ((1 – perioodiline püsiv ettemaksumäär)^perioodide arv aastas).

 

Märkida ilma protsendimärgita.

Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuded kokku

Dünaamiline

9(11).99

Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuete (st sulgemise hetkel ja vajaduse korral täiendamisperioodil) põhisumma kokku praeguse seisuga.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kumulatiivne kogusumma – kogum

Dünaamiline

9(11).99

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmiste kogusumma alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas.

Kumulatiivsed sissenõutud summad – kogum

Dünaamiline

9(11).99

Kogumi puhul alates sulgemise hetkest sisse nõutud summad kokku, millest on maha arvatud kulud, väljendatuna valuutas.

Uuenemisperioodi lõppkuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil tehingu uuenemisperiood peaks lõppema või tegelikult lõppes.

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

Kontaktpunkt

Staatiline

Tekst/number

Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi.

Kontaktandmed

Staatiline

Tekst/number

Telefoninumber ja e-posti aadress.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Seeria tasandi teave

Võlakirjaklassi nimi

Staatiline

Tekst/number

Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1a jne.

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Staatiline

Tekst/number

Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. Kui koode on rohkem kui üks, eraldada need komaga.

Intressimakse kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.

Põhisumma makse kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.

Võlakirja valuuta

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria valuuta.

Viiteintressimäär

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud prospektis.

Lepinguline lõpptähtaeg

Staatiline

AAAA-KK-PP

Kuupäev, mil teatav seeria peab olema täielikult tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.

Võlakirja emiteerimise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK-PP

Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.

Intressimaksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.


VI LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm krediitkaardilaenudega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

VARAD

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Tehingupõhine teave

Kogumi tähtpäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse.

Kogumi tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Kogumi või portfelli tunnuskood, nt Master Issuer plc või SPV 2012-1 plc.

Laenuteenindaja nimi

Staatiline

Tekst/number

Kontot teenindava üksuse nimi.

Laenu varuteenindaja nimi

Dünaamiline

Tekst/number

Laenu varuteenindaja nimi.

Müüja

Staatiline

Tekst/number

Müüja nimi.

Tehingu liik

Staatiline

Loetelu

Üksiktehing, emitendipõhine ühisusaldusfond (Master Trust – Capitalist), võrdsetel alustel ühisusaldusfond (Master Trust – Socialist) või muu.

Laenu tasandi teave

Konto tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Kogumisse kuuluva asjaomase konto kordumatu tunnuskood, mis andmekaitse tagamiseks peab olema krüpteeritud.

Algataja

Staatiline

Tekst/number

Laenuandja, kes konto algatas. Kui ei ole teada, märkida müüja.

Laenuvõtja tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Asjaomase laenuvõtja kordumatu tunnuskood, mis andmekaitse tagamiseks peab olema krüpteeritud. Võib olla sama mis konto tunnuskood.

Nõude valuuta

Staatiline

Loetelu

Valuuta, milles nõue on nomineeritud.

Kogumisse lisamise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil konto lisati kogumisse.

Laenuvõtja tööhõiveseisund

Staatiline

Loetelu

Esmase laenutaotleja tööhõiveseisund.

Esmase sissetuleku valuuta

Staatiline

Loetelu

Esmase sissetuleku valuuta.

Esmase sissetuleku kontroll

Staatiline

Loetelu

Esmase sissetuleku kontroll.

Geograafiline piirkond

Dünaamiline

Loetelu

Piirkond, kus laenuvõtja asub.

Töötaja

Staatiline

JAH/EI

Kas laenuvõtja on algataja või müüja töötaja?

Konto avamise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil konto avati.

Praegune laenujääk kokku

Dünaamiline

9(11).99

Kui palju on laenuvõtja praeguse seisuga asjaomase konto puhul kokku võlgu (sealhulgas kõik tasud ja intressid)?

Krediidilimiit kokku

Dünaamiline

9(11).99

Kui suur on laenuvõtja krediidilimiit asjaomase konto puhul?

Graafikujärgne maksete sagedus

Dünaamiline

Loetelu

Millise minimaalse sagedusega peab laenuvõtja laenujäägi olemasolu korral tegema makseid?

Järgmine minimaalne lepinguline makse

Dünaamiline

9(11).99

Laenuvõtja poolt tasumisele kuuluv järgmine minimaalne graafikujärgne makse.

Praegune üldtootlus

Dünaamiline

9(3).99

Kaalutud keskmine kogutootlus, sealhulgas kõik viimasel arvelduspäeval kohaldatavad tasud (st see on arvelduslik, mitte rahaline tootlus) (%).

Kehtiv baasintressimäär

Dünaamiline

Loetelu

Kehtiv baasintressimäär.

Kontoseis

Dünaamiline

Loetelu

Praegune kontoseis.

Võlgnevuste saldo

Dünaamiline

9(11).99

Praegune võlgnevuste saldo, mis on määratletud kui tasumisele kuuluvate, kuid laenuvõtja poolt maksmata minimaalsete lepinguliste maksete summa.

Kapitaliseeritud võlgnevuste saldo

Dünaamiline

9(11).99

Kapitaliseeritud võlgnevuste summa praeguse seisuga.

Kõige hiljutisema võlgnevuste kapitaliseerimise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kõige hilisem kuupäev, mil võlgnevused asjaomase kaardi puhul kapitaliseeriti.

Võlgnevuste päevade arv

Dünaamiline

Number

Selliste päevade arv, mille jooksul on konto puhul võlgnevused kogumi tähtpäeva seisuga.

Maksemeetod

Dünaamiline

Loetelu

Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).

Mahakandmise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev.

Algne mahakandmise summa

Dünaamiline

9(11).99

Kontojääk konto maksejõuetuse kuupäeva seisuga.

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Dünaamiline

9(11).99

Kumulatiivsed sissenõutud summad – asjakohased ainult maksejõuetuses olevate kontode puhul. Kontode puhul, mis ei ole olnud maksejõuetuses, märkida 0.


TEAVE KOGUMI JA VÕLAKIRJADE KOHTA

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Tagatise tasandi andmed (märkida kõigi struktuuride puhul)

Perioodi jooksul maha kantud kogusumma

Dünaamiline

9(11).99

Perioodi jooksul maha kantud põhisumma nimiväärtus (st enne sissenõudmist). Maha kantud summa tehingu määratluse või laenuandja tavapraktika kohaselt.

Perioodi jooksul sissenõutud summad

Dünaamiline

9(11).99

Perioodi jooksul sisse nõutud summad kokku.

Makseviivitused 30–59 päeva %

Dünaamiline

9(3).99

Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).

Makseviivitused 60–89 päeva %

Dünaamiline

9(3).99

Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).

Makseviivitused 90–119 päeva %

Dünaamiline

9(3).99

Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).

Makseviivitused 120–149 päeva %

Dünaamiline

9(3).99

Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).

Makseviivitused 150–179 päeva %

Dünaamiline

9(3).99

Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).

Makseviivitused 180+ päeva %

Dünaamiline

9(3).99

Nõuete kogusaldo, mitte kontode arvu alusel (%).

Lahjendused

Dünaamiline

9(11).99

Perioodi jooksul nõuete põhisumma vähendamised kokku, st sealhulgas pettustega seotud nõuded.

Perioodi jooksul kogutud tulud

Dünaamiline

9(11).99

Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse tuludena.

Perioodi jooksul kogutud põhisumma

Dünaamiline

9(11).99

Perioodi jooksul kogutud summad, mida käsitatakse põhisummana.

Mis tahes käivitava sündmuse toimumine

Dünaamiline

JAH/EI

Kas on toimunud mis tahes käivitav sündmus, mis on veel asjakohane? (Nt väljamaksetega seotud sündmus, mis tahes käivitav sündmus, mis põhineb algataja reitingul, makseviivituste seisundil või väärtusel, tootlusel, lahjendustel, lepinguliste kohustuste täitmatajätmisel jne.)

Eriotstarbelise ettevõtja suurus – väärtus

Dünaamiline

9(11).99

Kõigi selliste nõuete (põhisumma ja tasud) nimiväärtus, mille puhul on usaldusfondil või eriotstarbelisel ettevõtjal tähtpäeva seisuga tulutoov osalus.

Eriotstarbelise ettevõtja suurus – kontode arv

Dünaamiline

9(11).99

Kõigi selliste kontode arv, mille puhul on usaldusfondil või eriotstarbelisel ettevõtjal tähtpäeva seisuga tulutoov osalus.

Eriotstarbelise ettevõtja suurus – väärtus – ainult põhisumma

Dünaamiline

9(11).99

Kõigi selliste nõuete (ainult põhisumma) nimiväärtus, mille puhul on usaldusfondil või eriotstarbelisel ettevõtjal tähtpäeva seisuga tulutoov osalus.

Võlakirja jääk

Dünaamiline

9(11).99

Kõigi selliste varaga tagatud võlakirjade nimiväärtus, mis on kollateraliseeritud usaldusfondi või eriotstarbelise ettevõtja nõuetega.

Üleandja osalus %

Dünaamiline

9(3).99

Üleandja tegelik osalus usaldusfondis, väljendatuna protsendina.

Ületulu summa

Dünaamiline

9(11).99

Pärast võlakirja intresse ja mis tahes reservikonto täitmist järelejääv summa.

Aruandekuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Kuupäev, mil tehinguaruanne avaldati.

Seeria tasandi teave (ainult ühisusaldusfondide puhul)

Seeria nimi

Staatiline

Tekst/number

Ühisusaldusfondi kuuluva seeria nimi.

Investori osalus asjaomases seerias perioodi lõpu seisuga %

Dünaamiline

9(3).9(5)

Investori osalus asjaomases ühisusaldusfondi kuuluvas seerias, väljendatuna protsendina.

Asjaomasele seeriale eraldatud tulu

Dünaamiline

9(11).99

Ühisusaldusfondist asjaomasele seeriale eraldatud tulu.

Ületulu summa

Dünaamiline

9(11).99

Jääksumma pärast perioodi jooksul saadud tulude kasutamist emitendi kohustuste katteks vastavalt tehingudokumentides ette nähtud tulukaskaadile.

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

Kontaktpunkt

Staatiline

Tekst/number

Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi.

Kontaktandmed

Staatiline

Tekst/number

Telefoninumber ja e-posti aadress.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Seeria tasandi teave (ainult asjaomaste seeriate puhul)

Võlakirjaklassi nimi

Staatiline

Tekst/number

Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, nt 2012 klass A1a jne.

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Staatiline

Tekst/number

Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus. Kui koode on rohkem kui üks, eraldada need komaga.

Intressimakse kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.

Põhisumma makse kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.

Võlakirja valuuta

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria valuuta.

Viiteintressimäär

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud prospektis või lõplikes tingimustes.

Lepinguline lõpptähtaeg

Staatiline

AAAA-KK-PP

Kuupäev, mil teatav seeria peab olema täielikult tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.

Võlakirja emiteerimise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK-PP

Kuupäev, mil võlakiri emiteeriti.

Intressimaksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.

Seeria nimi

Staatiline

Tekst/number

Ühisusaldusfondi kuuluva seeria nimi. Kui üksikseeria, märkida kogumi tunnuskood.


VII LISA

Laenu tasandi andmed – aruandevorm üksikisikutele või ettevõtjatele antud liisingutega tagatud struktureeritud finantsinstrumentide puhul

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Tehingupõhine teave

Kogumi tähtpäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Kogumi või portfelli tähtpäev. Kuupäev, mille seisuga alusvara andmeid aruandes kajastatakse.

Kogumi tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Kogumi või portfelli tunnuskood / tehingu nimi.

Laenuteenindaja nimi

Dünaamiline

Tekst/number

Laenuteenindaja nimi.

Laenu varuteenindaja nimi

Dünaamiline

Tekst

Laenu varuteenindaja nimi.

Liisingu tasandi teave

Liisingu tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Iga liisingu kordumatu tunnuskood, mis tuleks anonüümsuse tagamiseks krüpteerida. Liisingu tunnuskood ei tohiks tehingu kestuse jooksul muutuda.

Algataja

Staatiline

Tekst

Laenuandja, kes andis algse liisingu. Kui algne algataja ei ole teada (nt ühinemiste korral), märkida müüja nimi.

Liisinguvõtja tunnuskood

Staatiline

Tekst/number

Liisinguvõtja kordumatu tunnuskood, mis tuleks anonüümsuse tagamiseks krüpteerida (mitte näidata tegelikku nime). Võimaldab identifitseerida liisinguvõtjaid, kellel on kogumis mitu liisingut.

Gruppi kuuluva äriühingu tunnuskood

Dünaamiline

Tekst/number

Gruppi kuuluva äriühingu kordumatu tunnuskood.

Liisingu valuuta

Staatiline

Loetelu

Liisingu valuuta.

Riik

Staatiline

Loetelu

Riik, kus on liisinguvõtja alaline asukoht.

Geograafiline piirkond

Staatiline

Loetelu

Piirkond, kus laenuvõtja lepingu sõlmimisel asub.

Liisinguvõtja õiguslik vorm / ettevõtja liik

Staatiline

Loetelu

Liisinguvõtja õiguslik vorm.

Basel III kohane laenuvõtja segment

Staatiline

Loetelu

Äriühing (1).

Algataja sidusettevõtja?

Staatiline

JAH/EI

Kas laenuvõtja on algataja sidusettevõtja?

Sündikaatliising?

Staatiline

JAH/EI

Kas on sündikaatliising?

Panga sisereiting

Dünaamiline

99(3).99

Ühe aasta jooksul lepinguliste kohustuste täitmatajätmise tõenäosus panga sisehinnangu kohaselt.

Võlgniku reitingu viimane sisemine läbivaatamine

Dünaamiline

AAAA-KK

Andmeväljal „Panga sisereiting” osutatud võlgniku reitingu viimase sisemise läbivaatamise kuupäev.

Pangasisene hinnang makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta

Dünaamiline

9(3).99

Makseviivitusest tingitud kahjumäär tavapärastes majandustingimustes. Märkida ilma protsendimärgita.

Tegevusala NACE kood

Staatiline

Tekst/number

Laenuvõtja tegevusala NACE kood.

Soodusliising

Dünaamiline

JAH/EI

Kas tegemist on soodusliisinguga (Teile teadaolevalt)?

Kogumist kõrvaldamise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil liising kõrvaldati kogumist, nt tagasiostu, liisinguperioodi lõppemise või ettemakse korral või sissenõudmismenetluse lõpus.

Liisingu andmed

Liisingu väljastamise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK

Liisingu algatamise kuupäev.

Liisingu lõpptähtaeg

Dünaamiline

AAAA-KK

Liisingu oodatav lõpptähtaeg.

Kogumisse lisamise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil liising kanti üle eriotstarbelisele ettevõtjale. Kõigi kogumisse kuuluvate liisingute puhul kogumi tähtpäeva seisuga.

Liisingu kestus

Staatiline

99(4).99

Algne lepingukohane kestus (kuude arv).

Põhisumma algne saldo

Staatiline

9(11).99

Algne liisingu põhisumma (või diskonteeritud) jääk (sealhulgas kapitaliseeritud tasud) algatamisel.

Praegune põhisumma jääk

Dünaamiline

9(11).99

Liisingu põhisumma (või diskonteeritud) jääk kogumi tähtpäeva seisuga, sealhulgas mis tahes summad, mis on lisatud liisingujäägile ja moodustavad tehingu põhisumma osa.

Väärtpaberistatud jääkväärtus

Staatiline

9(11).99

Ainult jääkväärtus, mis on väärtpaberistatud.

Tagasimaksemeetod

Staatiline

Loetelu

Põhisumma tagasimaksmise meetod.

Põhisumma maksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Tasumisele kuuluvate põhisumma maksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.

Intressimaksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Tasumisele kuuluvate intressimaksete sagedus, st maksetevahelise perioodi pikkus kuudes.

Tasumisele kuuluv summa

Dünaamiline

9(11).99

Järgmine tasumisele kuuluv perioodiline makse (tasumisele kuuluv makse juhul, kui ei ole kehtestatud muud maksekorda).

Ostuvõimaluse hind

Staatiline

9(11).99

Summa, mida liisinguvõtja peab liisingu lõpus maksma, et vara omandada. Muu kui andmeväljal „Väärtpaberistatud jääkväärtus” osutatud makse.

Sissemakse summa

Staatiline

9(11).99

Käsiraha/sissemakse suurus liisingu algatamisel (see peaks hõlmama liisinguvõtjalt sisseostetavate seadmete väärtust jne).

Amortisatsiooni liik

Dünaamiline

Loetelu

Amortisatsiooni liik.

Maksemeetod

Dünaamiline

Loetelu

Tavapärane maksemeetod (võib põhineda viimasel saadud maksel).

Toote liik

Staatiline

Loetelu

Liisingu liik liisinguandja määratluse kohaselt.

Vara ajakohastatud jääkväärtus

Dünaamiline

9(11).99

Kõige hiljutisem prognoositud vara jääkväärtus liisinguperioodi lõpus. Vastuse võib ümardada.

Vara jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil arvutati kõige hiljutisem ajakohastatud hinnang vara jääkväärtuse kohta.

Intressimäär

Intressimäära korrigeerimise intervall

Staatiline

9(2).99

Intressimäära korrigeerimise kuupäevade vahelise perioodi pikkus kuudes.

Kehtiv intressi- või diskontomäär

Dünaamiline

9(4).9(5)

Liisingu suhtes kohaldatav kehtiv intressi- või diskontomäär (%).

Kehtiv baasintressimäär

Dünaamiline

Loetelu

Kehtiv baasintressimäär.

Kehtiva intressimäära marginaal

Dünaamiline

9(4).9(5)

Liisingu suhtes kohaldatav kehtiva intressimäära marginaal.

Diskontomäär

Staatiline

9(4).9(5)

Nõude müümisel eriotstarbelisele ettevõtjale nõude suhtes kohaldatud diskontomäär.

Intressimäära ülempiir

Dünaamiline

9(4).9(8)

Kui on ette nähtud sellise intressimäära ülempiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune ülempiir.

Intressimäära alampiir

Dünaamiline

9(4).9(8)

Kui on ette nähtud sellise intressimäära alampiir, mida võib asjaomase konto puhul kohaldada, märkida kõnealune alampiir.

Tulemusi käsitlev teave

Võlgnevuste saldo

Dünaamiline

9(11).99

Võlgnevuste jooksevsaldo. Võlgnevused on määratletud järgmiselt: praeguse seisuga maksmisele kuuluvad summad kokku, millest on MAHA ARVATUD praeguseks laekunud maksed kokku ja mis tahes kapitaliseeritud summad. See ei peaks sisaldama kontoga seotud tasusid.

Võlgnevuste kuude arv

Dünaamiline

9(5).99

Selliste kuude arv, mille vältel on emitendi määratluse kohaselt liisingu puhul võlgnevused (kogumi tähtpäeval).

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine liisingu puhul

Dünaamiline

JAH/EI

Kas tehingu määratluse või liisinguandja tavamääratluse kohaselt on liisingu puhul olnud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist?

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmine või sundtäitmine liisingu puhul Basel III määratluse kohaselt

Dünaamiline

JAH/EI

Kas Basel III määratluse kohaselt on liisingu puhul olnud lepinguliste kohustuste täitmatajätmist või sundtäitmist?

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus (Basel III määratlus)

Dünaamiline

Loetelu

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise põhjus, lähtudes Basel III määratlusest.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil tehingu määratluse või liisinguandja tavamääratluse kohaselt leidis liisingu puhul aset lepinguliste kohustuste täitmatajätmine.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa

Dünaamiline

9(11).99

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise summa (tehingu määratluse või liisinguandja tavamääratluse kohaselt) enne müügitulusid ja sissenõutud summasid.

Kumulatiivsed sissenõutud summad

Dünaamiline

9(11).99

Asjaomase konto puhul kumulatiivsed sissenõutud summad, millest on maha arvatud kulud.

Jaotatud kahjum

Dünaamiline

9(11).99

Jaotatud kahjum praeguse seisuga.

Tagasimaksmise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil maksti tagasi kontoga seotud summad või mil viidi viivisliisingute puhul lõpule sissenõudmismenetlus.

Kahjumi jaotamise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kahjumi jaotamise kuupäev.

Kontoseis

Dünaamiline

Loetelu

Praegune kontoseis.

Võlgevused 1 kuu tagasi

Dünaamiline

9(11).99

Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) eelmisel kuul.

Võlgevused 2 kuud tagasi

Dünaamiline

9(11).99

Võlgnevuste saldo (vastavalt võlgnevuste saldo määratlusele) kaks kuud tagasi.

Kohtuvaidlused

Dünaamiline

JAH/EI

Kui kohtuvaidlused on käimas, märkida „JAH”. Kui kontoga seotud summad on sisse nõutud ja aktiivset kohtuvaidlust ei ole enam käimas, märkida „EI”.

Müügihind

Dünaamiline

9(11).99

Sundtäitmise korral vara müümisel saavutatud hind, samas valuutas nagu liising.

Müügikahjum

Dünaamiline

9(11).99

Kogukahjum ilma tasudeta, kogunenud intressideta jms ning pärast müügitulude kohaldamist (v.a ettemakse tasu, kui see on allutatud põhisummaga seoses sissenõutavatele summadele).

Jääkväärtuse kahjum

Dünaamiline

9(11).99

Vara tagastamisest tulenev jääkväärtuse kahjum.

Tagatis

Vara riik

Staatiline

Loetelu

Riik, kus vara asub.

Vara tootja

Staatiline

Tekst

Vara tootja nimi.

Vara nimi/mudel

Staatiline

Tekst

Vara/mudeli nimi.

Uus või kasutatud vara

Staatiline

Loetelu

Vara seisukord liisingu algatamise hetkel.

Vara algne jääkväärtus

Staatiline

9(11).99

Vara hinnanguline jääkväärtus liisingu algatamise kuupäeval.

Vara liik

Staatiline

Loetelu

Vara liik.

Algne hindamise summa

Staatiline

9(11).99

Vara hindamine liisingu algatamisel.

Algse hindamise liik

Staatiline

Loetelu

Hindamise liik liisingu algatamisel.

Algne hindamispäev

Staatiline

AAAA-KK

Vara hindamise kuupäev liisingu algatamisel.

Ajakohastatud hindamise summa

Dünaamiline

9(11).99

Kõige hiljutisem vara hindamine.

Ajakohastatud hindamise liik

Dünaamiline

Loetelu

Hindamise liik kõige hiljutisemal hindamispäeval.

Ajakohastatud hindamise kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Vara kõige hiljutisema hindamise kuupäev. Kui alates algatamisest ei ole vara ümber hinnatud, märkida algne hindamispäev.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Väärtpaberi või võlakirja tasandi teave

Aruandekuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Tehinguaruande avaldamise kuupäev, st kuupäev, mil teabehoidlale esitati laenu tasandi täidetud andmevorm.

Emitent

Staatiline

Tekst

Emitendi, ja kui see on asjakohane, emissiooniseeria nimi.

Kõigi reservikontode sihtsaldo

Dünaamiline

JAH/EI

Kas kõik reservikontod (rahareserv, mitteeristatavuse reserv, tasaarvestuse reserv jm) on nõutud tasemel?

Likviidsuslimiidi kasutamine

Dünaamiline

JAH/EI

Kas likviidsusvahendit on kasutatud puudujääkide katmiseks viimasel intressimakse kuupäeval lõppenud perioodil?

Käivitavad näitajad/suhtarvud

Dünaamiline

JAH/EI

Kas mõni käivitav sündmus on toimunud?

Aastapõhine püsiv ettemaksumäär

Dünaamiline

9(3).99

Aluseks olevate nõuete aastapõhine püsiv ettemaksumäär kõige hilisema perioodilise püsiva ettemaksumäära alusel. Perioodiline püsiv ettemaksumäär võrdub kõige hilisemal perioodil saadud graafikuväline põhisumma kokku, jagatud perioodi põhisumma algsaldoga.

Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuded kokku

Dünaamiline

9(11).99

Eriotstarbelisele ettevõtjale müüdud nõuete (st sulgemise hetkel ja vajaduse korral täiendamisperioodil) põhisumma kokku praeguse seisuga.

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise kumulatiivne kogusumma – kogum

Dünaamiline

9(11).99

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmiste kogusumma alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas.

Kumulatiivsed sissenõutud summad – kogum

Dünaamiline

9(11).99

Kõik sissenõutud summad kokku alates sulgemise hetkest, väljendatuna valuutas.

Uuenemisperioodi lõppkuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK

Kuupäev, mil uuenemisperiood peaks lõppema või tegelikult lõppes.

Tehinguaruandega seotud kontaktandmed

Kontaktpunkt

Staatiline

Tekst/number

Teabeallika osakonna ja kontaktisiku(te) nimi.

Kontaktandmed

Staatiline

Tekst/number

Telefoninumber ja e-posti aadress.


TEAVE VÕLAKIRJADE KOHTA SEERIATE KAUPA

Andmevälja nimi

Dünaamiline/staatiline

Andmete liik

Andmevälja määratlus ja kriteeriumid

Seeria tasandi teave

Võlakirjaklassi nimi

Staatiline

Tekst/number

Sellisele võlakirjaseeriale antud tähis (tavaliselt täht ja/või number), millel on samad õigused, eelised ja tunnused, nagu on määratletud prospektis, st 1. seeria klass A1a jne.

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Staatiline

Tekst/number

Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimise kood või koodid; kui ISIN-koodi ei ole, mis tahes muu kordumatu väärtpaberite tunnuskood (nt CUSIP), mille on seeriale määranud börs või muu üksus.

Intressimakse kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil intressid tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.

Põhisumma makse kuupäev

Dünaamiline

AAAA-KK-PP

Esimene selline kuupäev pärast märgitud kogumi tähtpäeva, mil põhisumma tuleb graafikujärgselt kõnealuse seeria võlakirjade omanikele välja maksta.

Võlakirja valuuta

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria valuuta.

Viiteintressimäär

Staatiline

Loetelu

Asjaomase võlakirjaseeria suhtes kohaldatav baasintressimääraindeks, nagu on määratletud pakkumisdokumendis.

Lepinguline lõpptähtaeg

Staatiline

AAAA-KK-PP

Kuupäev, enne mida peab teatav seeria olema tagasi makstud, et ei esineks lepinguliste kohustuste täitmatajätmist.

Võlakirja emiteerimise kuupäev

Staatiline

AAAA-KK-PP

Kuupäev, mil võlakirjad emiteeriti.

Intressimaksete sagedus

Staatiline

Loetelu

Asjaomase seeria puhul tasumisele kuuluvate intresside maksmise sagedus.


VIII LISA

Investoritele esitatavad aruanded

Investoritele esitatavad aruanded sisaldavad teavet järgmise kohta:

a)

varade tootlus;

b)

üksikasjalik rahavoogude jaotus;

c)

kõigi tehingut käivitavate sündmuste loetelu ja nende seisund;

d)

tehinguga seotud kõigi vastaspoolte loetelu, nende roll ja krediidireitingud;

e)

algataja/sponsori poolt tehingusse suunatud rahalised vahendid ja mis tahes muu tehingule antud toetus, sealhulgas mis tahes likviidsustoetus või osalus krediidiriski kahjude katmisel ning kolmandate isikute antud toetus;

f)

garanteeritud investeerimislepingu kohased ja muudel pangakontodel olevad summad;

g)

mis tahes vahetustehingute (nt intressimäärad, maksed ja põhisumma nimiväärtus) ja tehingu muu riskimaandamiskorra, sealhulgas mis tahes seotud tagatiste üksikasjad;

h)

põhimõistete (nt makseviivitus, lepinguliste kohustuste täitmatajätmine ja ettemakse) määratlused;

i)

emitendi ja struktureeritud finantsinstrumendi LEI, ISIN ja muud väärtpaberi või üksuse tunnuskoodid;

j)

investoritele esitatava aruande koostanud üksuse kontaktandmed.


Top