EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2087

Komisjoni direktiiv (EL) 2015/2087, 18. november 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates) II lisa (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 302, 19.11.2015, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2019; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2087/oj

19.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/99


KOMISJONI DIREKTIIV (EL) 2015/2087,

18. november 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates) II lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates, (1) eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (edaspidi „IMO”) võttis 15. juulil 2011 vastu resolutsiooni MEPC.201(62), millega muudetakse MARPOLi konventsiooni (laevade põhjustatava merereostuse vältimise kohta) V lisa, et võtta kasutusele uus ja üksikasjalikum jäätmete liigitus (2). MARPOLi konventsiooni muudetud V lisa jõustus 1. jaanuaril 2013.

(2)

Uut jäätmete liigitust on arvesse võetud IMO ringkirjas MEPC.1/Circ.644/Rev.1, milles on esitatud standardvorm eelteate saatmiseks laevaheitmete üleandmise kohta sadama vastuvõtuseadmetesse, (3) ning IMO ringkirjas MEPC.1/Circ.645/Rev.1, milles on esitatud jäätmete vastuvõtmise kviitungi standardvorm, mis täidetakse pärast seda, kui laev on kasutanud sadama vastuvõtuseadmeid (4).

(3)

IMO meetmetega kooskõla tagamiseks ning arusaamatuste vältimiseks sadama kasutajate ja ametiasutuste vahel tuleks direktiivi 2000/59/EÜ II lisa tabelit, milles on loetletud üleantavate ja pardale jäetavate laevaheitmete ja lastijäätmete liigid ja kogused, kohandada vastavalt uuele jäätmete liigitusele MARPOLi konventsiooni muudetud V lisas.

(4)

Peale selle tuleks selleks, et tugevdada direktiivi 2000/59/EÜ alusel kehtestatud korda, mille eesmärk on vähendada laevaheitmete ja lastijäätmete heitmist merre, lisada II lisa tabelisse andmed viimases üleandmise sadamas vastuvõtuseadmetesse tegelikult üle antud laevaheitmete liigi ja koguse kohta.

(5)

Täpsed andmed viimases sadamas laevalt üle antud laevaheitmete ja lastijäätmete liigi ja koguse kohta on olulised asjaomasel laeval heitmete jaoks ette nähtud piisava ladustamismahu õigeks arvutamiseks. Piisava ladustamismahu arvutamine on eeltingimus selleks, et laev võiks laevaheitmeid üle andmata sõita järgmisse külastatavasse sadamasse, samuti kontrollitavate laevade õigeks valimiseks. Sihipärasemad kontrollid aitavad kaasa mereliikluse tõhusale toimimisele, kuna sellega lühendatakse laeva teenindamise aega sadamas.

(6)

Kõnealune teave võib olla kättesaadav jäätmete vastuvõtmise kviitungitel, mis on väljastatud lähtuvalt IMO ringkirjas MEPC.1/Circ.645/Rev.1 soovitatud standardvormist, või muud tüüpi kviitungitel, mis väljastatakse laeva kaptenile jäätmete üleandmisel. Jäätmekogused ja -liigid, mis on loetletud vastuvõtukviitungil või mille laeva kapten esitab jäätmete üleandmisel juhul, kui vastuvõtukviitungi saamine ei ole võimalik, peaksid üldiselt olema täpsemad kui jäätmetest teatamise vormil esitatud asjaomased andmed, sest need peaksid kajastama tegelikku olukorda pärast üleandmist ja olema seega otsuste tegemise protsessi seisukohast usaldusväärsemad. Laeva kapten registreerib sellise üleandmist käsitleva teabe prügiregistris, nagu on nõutud MARPOLi konventsioonis.

(7)

Täpsete andmete süstemaatiline kogumine laevaheitmete üleandmise kohta võimaldaks ühtlasi jäätmete liikumist sadamates statistiliselt paremini analüüsida ja hõlbustaks direktiivi 2000/59/EÜ artikli 12 lõikes 3 ette nähtud teabe- ja järelevalvesüsteemi loomist. Sellise teabe, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL (5) kohaselt välja töötatud elektrooniliste jäätmeteatiste jälgimist ja vahetamist toetab praegu liidu meresõidualase teabe ja teabevahetuse süsteem SafeSeaNet, mis on loodud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/59/EÜ (6) ja mis tuleks ühendada aruandlusmooduliga sadamariikide kontrolliandmebaasis, (7) mis on loodud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/16/EÜ (8).

(8)

Direktiivi 2000/59/EÜ II lisa tuleks muuta, et lisada teave laevaheitmete üleandmise kohta eelmises sadamas ja võtta kasutusele uus jäätmete liigitus vastavalt MARPOLi konventsiooni muudetud V lisale.

(9)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/59/EÜ II lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 9. detsembriks 2016. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste õigus- ja haldusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 332, 28.12.2000, lk 81.

(2)  Resolutsioon MEPC.201(62), vastu võetud 15. juulil 2011, millega muudetakse 1973. aasta rahvusvahelise konventsiooni (laevade põhjustatava merereostuse vältimise kohta) 1978. aasta protokolli lisa.

(3)  MEPC.1/Circ.644/Rev.1, 1. juuli 2013.

(4)  MEPC.1/Circ.645/Rev.1, 1. juuli 2013.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/65/EL, 20. oktoober 2010, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi (ELT L 283, 29.10.2010, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/59/EÜ, 27. juuni 2002, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

(7)  Andmebaasi väljatöötaja ja haldaja on Euroopa Meresõiduohutuse Amet.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/16/EÜ, 23. aprill 2009, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.5.2009, lk 57).


LISA

„II LISA

TEAVE, MIS TULEB ESITADA ENNE …SADAMASSE SISENEMIST

(sihtsadam vastavalt direktiivi 2000/59/EÜ artiklile 6)

1.

Laeva nimi, kutsung ja vajaduse korral IMO identifitseerimisnumber:

2.

Lipuriik:

3.

Eeldatav saabumise aeg:

4.

Eeldatav lahkumise aeg:

5.

Eelmine külastatud sadam:

6.

Järgmine külastatav sadam:

7.

Laevaheitmete viimase üleandmise sadam ja kuupäev, sealhulgas üleantud heitmete kogus (m3) ja liigid:

8.

Te annate vastuvõtuseadmetesse üle (tehke märge sobivasse lahtrisse)

kõik heitmed ☐

osa heitmeid ☐

ei anna midagi üle ☐

9.

Üleantavate ja/või pardale jäävate heitmete ja jäätmete liik ja kogus ning protsentuaalne osakaal maksimaalsest ladustamismahust

Kui annate üle kõik heitmed, täitke teine ja viimane veerg. Kui annate üle osa heitmeid või ei anna midagi üle, täitke kõik veerud.

Liik

Üleantavad heitmed

(m3)

Maksimaalne heitmete jaoks ette nähtud ladustamismaht

(m3)

Pardale jäävate heitmete kogus

(m3)

Sadam, kus antakse üle pardale jäävad heitmed

Pärast teate esitamist ja enne järgmise sadama külastamist tekkivate heitmete hinnanguline kogus

(m3)

Heitmed, mis anti üle eespool punktis 7 nimetatud viimases üleandmise sadamas

(m3)

Õlijäätmed

Õline pilsivesi

 

 

 

 

 

 

Õlised jäägid (sete)

 

 

 

 

 

 

Muu (täpsustage)

 

 

 

 

 

 

Reovesi  (1)

 

 

 

 

 

 

Prügi

Plastik

 

 

 

 

 

 

Toidujäätmed

 

 

 

 

 

 

Olmeprügi (nt paberitooted, kaltsud, klaas, metall, pudelid, keraamika jms)

 

 

 

 

 

 

Toiduõli

 

 

 

 

 

 

Põletusahju tuhk

 

 

 

 

 

 

Tegevusjäätmed

 

 

 

 

 

 

Loomakorjused

 

 

 

 

 

 

Lastijäätmed  (2) (täpsustage) (3)

 

 

 

 

 

 

Märkused

1.

Kõnealust teavet võib kasutada sadamariigi tehtavaks kontrolliks ja muudel kontrollimisega seotud eesmärkidel.

2.

Liikmesriigid määravad kindlaks, millistele organitele saadetakse käesoleva teate koopia.

3.

Käesolev vorm tuleb täita, v.a juhul, kui laev on vastavalt direktiivi 2000/59/EÜ artiklile 9 sellisest kohustusest vabastatud.

Kinnitan, et

eespool esitatud andmed on tõesed ja täpsed ning

laeva pardal heitmete jaoks ette nähtud ladustamismaht on piisav, et ladustada kõik pärast teate esitamist ja enne järgmise heitmete üleandmise sadama külastamist tekkivad heitmed.

Kuupäev …

Kellaaeg …

Allkiri:”


(1)  MARPOLi konventsiooni IV lisa 11. reegli kohaselt võib reovee lasta merre. Asjakohaseid lahtreid ei tule täita, kui reovesi kavatsetakse loa alusel merre lasta.

(2)  Maht võib olla hinnanguline.

(3)  Lastijäätmeid kirjeldatakse ja need liigitatakse kategooriatesse vastavalt MARPOLi konventsiooni asjakohastele lisadele, eelkõige I, II ja V lisale.


Top