EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Komisjoni direktiiv (EL) 2015/1127, 10. juuli 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) II lisa (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 184/13


KOMISJONI DIREKTIIV (EL) 2015/1127,

10. juuli 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) II lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, (1) eriti selle artikli 38 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/98/EÜ II lisas on esitatud taaskasutamistoimingute mittetäielik loetelu.

(2)

Direktiivi 2008/98/EÜ II lisas esitatud taaskasutamistoimingut R1 kohaldatakse kütust asendavate jäätmete või muude energiatootmisviiside suhtes. See hõlmab tahkeid olmejäätmeid töötlevaid põletustehaseid üksnes juhul, kui nende energiatõhusus vastab direktiivi 2008/98/EÜ II lisas osutatud energiatõhususvalemi (R1-valem) abil saadud piirnormile.

(3)

Tehnilisest tõendusmaterjalist ilmneb, et liidus mõjutavad kohalikud ilmastikutingimused energiahulka, mida tahkeid olmejäätmeid töötlevad põletustehased saavad tehniliselt kasutada või toota elektrienergia, kütte, jahutuse või tööstusauruna.

(4)

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruandest selgub, et võrdsete võimaluste tagamiseks liidus on otstarbekas kasutada kohalikest ilmastikutingimustest mõjutatud jäätmepõletustehastele makstava hüvitise arvutamisel R1-valemis ilmastikutingimustega seotud paranduskoefitsienti (edaspidi „CCF”). See koefitsient peaks põhinema jäätmete põletamise parimat võimalikku tehnikat käsitleval viitedokumendil.

(5)

CCFi kohaldamisel vastaks mõni jäätmepõletustehas R1-valemi kohasele piirnormile ja sellest tulenevalt muutuks automaatselt taaskasutuse otstarbel põletamise tehaseks. Sellest hoolimata peaks sellise paranduskoefitsiendi kohaldamine jätkuvalt stimuleerima jäätmepõletustehaseid tõhustama jäätmetest energia tootmist kooskõlas direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud eesmärkide ja jäätmehierarhiaga.

(6)

R1-valemis kasutatava CCFi väärtuse kindlaksmääramisel tuleks lähtuda jäätmepõletustehase asukohas valitsevatest ilmastikutingimustest.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2008/98/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 39 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/98/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesolevale lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. juuliks 2016. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.


LISA

Direktiivi 2008/98/EÜ II lisas lisatakse joonealusesse märkusesse (*) järgmine tekst:

„Energiatõhususvalemi abil saadud väärtus korrutatakse ilmastikutingimustega seotud paranduskoefitsiendiga (CCF) järgmiselt:

1.

CCF selliste tegutsevate rajatiste puhul, mis vastavalt kohaldatavatele liidu õigusaktidele on saanud tegevusloa enne 1. septembrit 2015:

CCF = 1, kui HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25, kui HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, kui 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF selliste rajatiste puhul, mis on saanud tegevusloa pärast 31. augustit 2015, ja punktis 1 osutatud rajatiste puhul pärast 31. detsembrit 2029:

CCF = 1, kui HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12, kui HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, kui 2 150 < HDD < 3 350

(saadud väärtus ümardatakse kolme kohani pärast koma).

HDD (Heating Degree Days, küttekraadpäev) väärtus peaks olema jäätmepõletustehase asukoha keskmine aastane HDD, arvutatuna sellist perioodi hõlmava 20 järjestikuse aasta HDD põhjal, mis eelneb aastale, mille kohta CCF kindlaks määratakse. HDD väärtuse arvutamisel tuleks kasutada järgmist Eurostati kehtestatud meetodit: HDD = (18 °C – Tm) × d, kui Tm on kuni 15 °C (kütmispiirnorm), ja HDD = 0, kui Tm on üle 15 °C; Tm on keskmine välistemperatuur [(Tmin + Tmax)/2] d päeva jooksul. Väärtused arvututatakse iga päev (d = 1) ja liidetakse kokku, et saada HDD väärtus aasta kohta.”


Top