Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0863

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/863, 31. märts 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa seoses piiratud kasutusega ainete loeteluga (EMPs kohaldatav tekst)

C/2015/2067

OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj

4.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/10


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2015/863,

31. märts 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa seoses piiratud kasutusega ainete loeteluga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL kehtestatakse eeskirjad ohtlike ainete kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, et kaasa aidata inimeste tervise ja keskkonna kaitsele, sealhulgas elektroonikaromude keskkonnaohutule taaskasutamisele ja kõrvaldamisele.

(2)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud plii, elavhõbeda, kaadmiumi, kuuevalentse kroomi, polübroomitud bifenüülide ja polübroomitud difenüüleetrite kasutamine elektri- ja elektroonikaseadmetes, mis lastakse liidu turule. Kõnealuse direktiivi II lisas on loetletud need piiratud kasutusega ained.

(3)

II lisa piiratud kasutusega ainete loetelu korrapärasel läbivaatamisel tuleks pidada prioriteetseks heksabromotsüklododekaani (HBCDD), bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP), butüülbensüülftalaadi (BBP) ja dibutüülftalaadi (DBP) kasutamisest tulenevaid ohte inimeste tervisele ja keskkonnale. Et veelgi piirata kõnealuste ainete kasutamist, tuleks varem hinnatud aineid uuesti uurida.

(4)

Vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 6 lõikele 1 on konsulteeritud huvitatud isikute, sealhulgas ettevõtjate, ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide, töövõtjate ja tarbijate ühendustega ning on tehtud põhjalik hindamine.

(5)

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP), butüülbensüülftalaat (BBP), dibutüülftalaat (DBP) ja diisobutüülftalaat (DIBP) on väga ohtlikud ained. DIBP on aine, mida võib kasutada DBP asendajana ning seda on komisjon varem hinnanud. Kättesaadavad tõendid näitavad, et kõnealusel neljal ainel võib elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise korral olla negatiivne mõju ringlussevõtule, inimeste tervisele ja keskkonnale elektroonikaromude jäätmekäitlustoimingute ajal.

(6)

Asendusained, millel on väiksem negatiivne mõju, on kättesaadavad DEHP, DBP, BBP ja DIBP asendamiseks enamikus elektri- ja elektroonikaseadmetes. Nimetatud ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes tuleks seetõttu piirata. DEHP, BBP ja DBP kasutamine on juba piiratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (2) XVII lisa kandega 51, nii et mänguasju, mille DEHP, BBP või DBP sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, arvestatuna kumulatiivselt kolme ftalaadi kohta, ei lasta ELi turule. Selleks et vältida topeltreguleerimist, peab nimetatud määruse XVII lisa kandes 51 sätestatud piirang olema jätkuvalt ainus piirang, mida kohaldatakse mänguasjade DEHP-, BBP- ja DBP-sisalduse suhtes.

(7)

Selleks et hõlbustada üleminekut ja leevendada võimalikke sotsiaal-majanduslikke mõjusid, tuleks anda asjakohane üleminekuperiood, mis võimaldab ettevõtjatel taotleda erandeid aine kasutamisele kehtestatud piirangutest vastavalt direktiivi 2011/65/EL artiklile 5. Üleminekuperioodi kehtestamisel tuleks arvesse võtta meditsiiniseadmete ning seire- ja kontrolliseadmete pikemat innovatsioonitsüklit. DEHP, DBP, BBP ja DIBP kasutamise piirangut tuleks seetõttu kohaldada meditsiiniseadmete, sh in vitro meditsiiniseadmed, ning seire- ja kontrolliseadmete, kaasa arvatud tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed, suhtes alates 22. juulist 2021.

(8)

Direktiivi 2011/65/EL III või IV lisa kohandamine selleks, et teha erand DEHP ja DBP suhtes esitatud taotlustele, peaks toimuma viisil, mis topeltreguleerimise ja tarbetute kulude vältimiseks tagab kooskõla määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel antud autoriseeringute haldamisega seoses nende ainete kasutamisega elektri- ja elektroonikaseadmetes. Ettevõtjad, kes soovivad taotleda direktiivi 2011/65/EL kohaseid erandeid, peaksid olema teadlikud sellest, et selline erand võib hõlmata elektri- ja elektroonikaseadme kogu olelusringi, sealhulgas tootmise etappi.

(9)

Direktiivi 2011/65/EL tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL II lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2016. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme alates 22. juulist 2019.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. märts 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


LISA

„II LISA

Artikli 4 lõikes 1 osutatud piiratud ained ja nende ainete kõrgeim lubatav massiprotsent homogeensetes materjalides

 

Plii (0,1 %)

 

Elavhõbe (0,1 %)

 

Kaadmium (0,01 %)

 

Kuuevalentne kroom (0,1 %)

 

Polübromobifenüülid (PBB) (0,1 %)

 

Polübromodifenüüleetrid (PBDE) (0,1 %)

 

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) (0,1 %)

 

Butüülbensüülftalaat (BBP) (0,1 %)

 

Dibutüülftalaat (DBP) (0,1 %)

 

Diisobutüülftalaat (DIBP) (0,1 %)

DEHP, DBP, BBP ja DIBP kasutamise piirangut kohaldatakse meditsiiniseadmete suhtes, sh in vitro meditsiiniseadmed, ning seire- ja kontrolliseadmete suhtes, sh tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed, alates 22. juulist 2021.

DEHP, DBP, BBP ja DIBP kasutamise piirangut ei kohaldata selliste kaablite või varuosade suhtes, mis on ette nähtud enne 22. juulit 2019 turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks, ning enne 22. juulit 2021 turule lastud meditsiiniseadmete, sh in vitro meditsiiniseadmete suhtes ning seire- ja kontrolliseadmete, sh tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete suhtes.

DEHP, BBP ja DBP kasutamise piiranguid ei kohaldata mänguasjade suhtes, mille suhtes juba kehtivad DEHP, BBP ja DBP kasutamise piirangud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kandele 51.”


Top