Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1918

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1918, 22. oktoober 2015, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7132 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1918/oj

24.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 280/31


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1918,

22. oktoober 2015,

millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 7132 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 63 lõike 1 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 882/2004 on kehtestatud ametlike kontrollide ühtlustatud raamistik toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimiseks. Määruse IV jaotises on sätestatud liikmesriikide pädevate asutuste vahelise haldusabi ja -koostöö eeskirjad, et tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide kohaldamine.

(2)

Määruses (EÜ) nr 882/2004 on liikmesriikidelt eelkõige nõutud üksteisele haldusabi osutamist, koostöö tegemist ja teabe vahetamist, et tagada piiriüleste õigusrikkumiste tulemuslik uurimine.

(3)

Lisaks on liikmesriikidele määrusega (EÜ) nr 882/2004 ette nähtud haldusabi ja -koostöö kohustused, mida täiendab komisjoni kohustus kooskõlastada liikmesriikide võetavaid meetmeid, kui nõuete rikkumised on laialdased või korduvad või kui liikmesriigid ei jõua omavahel kokkuleppele, kuidas nõuete rikkumisi käsitleda.

(4)

Määruses (EÜ) nr 882/2004 sätestatud kohustuste täitmiseks peavad kõigi liikmesriikide pädevad asutused vahetama teavet, mida on vaja toidu- ja söödaalaste õigusnormide täitmise kontrollimiseks koos teiste liikmesriikide vastavate asutustega ning koos komisjoniga teatavatel juhtudel, kui ametlike kontrollide tulemused nõuavad meetmete võtmist rohkem kui ühes liikmesriigis.

(5)

Võimalikult tulemuslikuks teabevahetuseks tuleks luua IT-süsteem, nimelt haldusabi ja -koostöö süsteem, mis võimaldab tagada igas liikmesriigis määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 35 kohaselt määratud kontaktasutustele vajalikud vahendid kõnealuses määruses nõutud teabevahetuse praktilise rakendamise hõlbustamiseks. Haldusabi ja -koostöö süsteem peaks pakkuma ühtlustatud suhtlemismeetodit ja teabevahetuse struktureeritud formaati.

(6)

Haldusabi ja -koostöö süsteemi arendamiseks, kasutamiseks ja haldamiseks kohaldatakse komisjoni infotehnoloogia (IT) ratsionaliseerimispoliitika põhimõtteid, mis tähendab olemasolevate süsteemide uuesti kasutamist, praegusel juhul võimaluse korral olemasolevate andmevahetussüsteemide uuesti kasutamist, et pakkuda kõige paremat võimalikku lahendust ja vältida IT-süsteemide tarbetut dubleerimist.

(7)

Juurdepääs haldusabi ja -koostöö süsteemile tuleks anda igas liikmesriigis määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaselt määratud kontaktasutustele ning komisjoni töötajatele, kes on selleks määratud. Liikmesriikidel peaks olema võimalus esitada lisaks määratud kontaktasutustele teatavad kontaktasutused, kes on konkreetselt määratud haldusabi ja -koostöö süsteemi kasutama seoses võimalike nõuete rikkumistega, mis tulenevad kelmustest ja pettustest.

(8)

Täiendava tehnilise abi osutamiseks ja haldusabi ja -koostöö menetluste ettevalmistamise hõlbustamiseks võib kontaktasutuse taotlusel anda ühe liikmesriigi kesk- või kohaliku tasandi pädevatele asutustele juurdepääsu mõnele haldusabi ja -koostöö süsteemi tehnilisele funktsioonile. Juurdepääsu võib anda ainult funktsioonidele, mis on vajalikud abitaotlusi või nõuete rikkumisest teatamist käsitleva teabe vahetamiseks nende asutuste ja kõnealuste taotluste ja teatamistega tegeleva kontaktasutuse vahel.

(9)

Teatavatel juhtudel levitatakse toidu- ja söödaalaste õigusnormide rikkumist käsitlevat teavet liikmesriikide pädevate asutuste poolt ja vahel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (2) kohaselt loodud toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) kaudu või komisjoni otsusega 2004/292/EÜ (3) loodud kaubanduse kontrolli- ja eksperdisüsteemi (TRACES) kaudu. Tarbetu dubleerimise vältimiseks tuleks see teave teha määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaselt määratud kontaktasutustele haldusabi ja -koostöö süsteemi kaudu kättesaadavaks nii, et kõnealuse teabe RASFFi või TRACESesse kandnud liikmesriik ei pea sama teavet haldusabi ja -koostöö eesmärgil üles laadima haldusabi ja -koostöö süsteemi. Seega peaks protsessi lihtsustamiseks olema võimalik saada RASFFist ja TRACESest teavet haldusabi ja -koostöö süsteemi jaoks.

(10)

Määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaselt vahetatav haldusabi ja -koostöö alane teave võib hõlmata ettevõtjate ja nende kontrolli all olevate ruumide ja kaupade ametliku kontrolli tulemusi ning teavet, mis võimaldab selliste ettevõtjate, ruumide ja kaupade tuvastamist. Juurdepääsu kõnealusele teabele tuleks lubada ainult neile ametnikele, kes, johtuvalt oma funktsioonist pädevas asutuses, vajavad teavet toidu- ja söödaalastest õigusnormidest kinnipidamise kontrollimiseks või nende normide kohaldamiseks.

(11)

Kontaktasutus, kes saadab abitaotluse või teate võimaliku või tõendatud piiriülese nõuete rikkumise kohta, peaks saama haldusabi ja -koostöö menetluse haldusabi ja -koostöö süsteemis lõpetada niipea, kui taotluse või teate saanud kontaktasutus on abi osutanud või teate kohta tagasisidet andnud. Tuleks kehtestada kord, mis aitaks vältida menetluste soikujäämist või liiga kauaks avatuks jäämist ja mis võimaldaks süsteemil automaatselt menetluse lõpetada, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud tegevust või teabevahetust.

(12)

Käesolevas otsuses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest. Eelkõige püütakse käesoleva otsusega igakülgselt tagada õigus isikuandmete kaitsele.

(13)

Kui määrusega (EÜ) nr 882/2004 ja käesoleva otsusega ette nähtud teabevahetus hõlmab isikuandmete töötlemist, tuleks teha hoolikas hindamine, mis tagaks, et andmete töötlemine on ilmtingimata vajalik tõhusa haldusabi ja -koostöö jaoks ja et selline töötlemine on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (4) rakendamiseks vastu võetud siseriiklike õigusaktidega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 (5). Kui direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 lõike 1 punktides d ja f ning määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 20 lõike 1 punktides a ja e osutatud huvide kaitsmiseks kaalutakse direktiivis 95/46/EÜ ja määruses (EÜ) nr 45/2001 sätestatud erandeid ja piiranguid andmesubjektide teatavate õiguste ja vastutava töötleja kohustuste suhtes, võib neid erandeid ja piiranguid kohaldada ainult siis, kui nad on vajalikud ja püstitatud eesmärgiga proportsionaalsed. Andmesubjektide õiguste piirangud peaksid endast kujutama hädavajalikku meedet, mis aitab vältida pädevate asutuste ametliku kontrolli ülesannete ja toidu- ja söödaalaste õigusnormide täitmise hindamise takistamist. Eelkõige võib andmesubjektide õigusi piirata kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 45/2001 vaatluse või varjatud jälgimise ajal, kui nende õiguste andmine ohustaks või kahjustaks ametlike kontrollide või uurimiste eesmärki. Andmekaitse kõrge taseme tagamiseks on asjakohane kehtestada maksimaalne ajavahemik, mis tagaks, et isikuandmed ei jää haldusabi ja -koostöö süsteemi kauemaks, kui on vaja määruse (EÜ) nr 882/2004 IV jaotises sätestatud eeskirjade täitmise tagamiseks. Eelkõige tuleks kehtestada haldusabi ja -koostöö menetluse lõpetamisele järgnev viieaastane andmesäilitusperiood, mille järel tuleks isikuandmed haldusabi ja -koostöö süsteemist eemaldada. Andmesäilitusperiood peaks olema nii pikk sellepärast, et kontaktasutustel ja komisjonil oleks võimalik tutvuda teabega piisavalt pika aja jooksul pärast haldusabi ja -koostöö menetluse lõpetamist, et oleks võimalik õigeaegselt avastada toidu- ja söödaalaste õigusnormide korduv, seotud või laialdane rikkumine.

(14)

On asjakohane sätestada eeskirjad, mis käsitlevad haldusabi ja -koostöö süsteemi kaudu vahetatud teabesse paranduste tegemist, et tagada kõnealuses süsteemis salvestatud teabe õigsus. Samuti on asjakohane näha ette andmete turvalisuse miinimumnõuded, et vältida loata juurdepääsu andmetele või nende loata kasutamist.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

I JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas otsuses sätestatakse haldusabi ja -koostöö süsteemi loomise ja kasutamise eeskirjad, mis aitavad toetada liikmesriikide pädevate asutuste omavahelist ning kõnealuste pädevate asutuste ja komisjoni vahelist teabevahetust vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004 IV jaotisele.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „haldusabi ja -koostöö menetlus”– haldusabi ja -koostöö süsteemis ette nähtud töövoog, mis võimaldab kontaktasutustel ja komisjonil kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklitega 36, 37 ja 38 vahetada teavet võimalike nõuete rikkumiste kohta;

2)   „haldusabi ja -koostöö menetluse lõpetamine”– haldusabi ja -koostöö süsteemi tehnilise vahendi kasutamine haldusabi ja -koostöö menetluse lõpetamiseks;

3)   „haldusabi ja -koostöö menetluse tühistamine”– ekslikult haldusabi ja -koostöö süsteemi üles laaditud haldusabi ja -koostöö menetluse kõrvaldamine haldusabi ja -koostöö süsteemist.

II JAOTIS

HALDUSABI JA -KOOSTÖÖ SÜSTEEMI TOIMIMINE

Artikkel 3

Haldusabi ja -koostöö süsteemi loomine ja haldamine

1.   Komisjon loob haldusabi ja -koostöö süsteemi, haldab seda ja ajakohastab seda vajaduse korral.

2.   Komisjon annab haldusabi ja -koostöö süsteemile juurdepääsu liikmesriikide määratud kontaktasutustele kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 35 (Kontaktasutused) lõikega 1.

3.   Ühe lõikes 2 osutatud kontaktasutuse taotlusel võimaldab komisjon ühe liikmesriigi kesk- või kohaliku tasandi pädevate asutuste määratud personalile juurdepääsu haldusabi ja -koostöö süsteemile. Selline juurdepääs on piiratud haldusabi ja -koostöö süsteemi tehniliste funktsioonidega, mida on vaja teabe vahetamiseks kõnealuste pädevate asutuste ja juurdepääsu taotlenud kontaktasutuse vahel seoses kontaktasutuse läbiviidavate haldusabi ja -koostöö menetluste ettevalmistamisega.

4.   Komisjon tagab, et määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 50 kohaselt loodud toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem (RASFF) ja otsuse 2004/292/EÜ artikli 2 kohaselt loodud kaubanduse kontrolli- ja eksperdisüsteem (TRACES) on võimelised andma teavet haldusabi ja -koostöö süsteemile ja seega ka kontaktasutustele.

Artikkel 4

Kontaktasutused, kes vastutavad teabevahetuse eest, mis on seotud nõuete võimalike rikkumistega, mis tulenevad kelmustest ja pettustest

Liikmesriigid märgivad konkreetselt, millised artikli 3 lõikes 2 osutatud kontaktasutused on määratud sellise teabe vahetamiseks, mis on seotud nõuete võimalike rikkumistega, mis tulenevad kelmustest ja pettustest.

Artikkel 5

Kontaktasutuste kohustused seoses haldusabi ja -koostöö süsteemiga

1.   Kontaktasutuste kohustused on järgmised:

a)

nad tagavad, et nende personal täidab määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 7 lõigetes 2 ja 3 sätestatud konfidentsiaalsuseeskirju;

b)

nad laadivad haldusabi ja -koostöö süsteemi üles määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 36 kohased abitaotlused (edaspidi „abitaotlused”) ja kõnealuse määruse artiklite 37 ja 38 kohased nõuete rikkumist käsitlevad teated (edaspidi „nõuete rikkumist käsitlevad teated”) ning vajaduse korral vastused sellistele abitaotlustele ja nõuete rikkumist käsitlevatele teadetele;

c)

nad tagavad, et teave, mis tuleb kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklitega 36, 37 ja 38 esitada mõnes muus liikmesriigis asuvale kontaktasutusele, laaditakse haldusabi ja -koostöö süsteemi üles tarbetute viivitusteta;

d)

nad võtavad kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et haldusabi ja -koostöö süsteemi üles laaditud teave on õige ning vajaduse korral parandatud ja ajakohastatud;

e)

nad eemaldavad haldusabi ja -koostöö süsteemist hiljemalt 30 päeva pärast üleslaadimist igasuguse sinna ekslikult üleslaaditud või haldusabi ja -koostöö menetluse algatamiseks enam mitte vajaliku teabe.

2.   Lõike 1 punktide a, d ja e nõudeid kohaldatakse ka artikli 3 lõikes 3 osutatud kesk- või kohaliku tasandi pädevate asutuste personali suhtes. Kui mõnel kontaktasutusel on tõendeid selle kohta, et teave ei ole õige või et see on kantud haldusabi ja -koostöö süsteemi ekslikult, teavitab ta sellest kõnealuse teabe haldusabi ja -koostöö süsteemi kandnud kontaktasutust nii kiiresti kui võimalik.

Artikkel 6

Haldusabi ja -koostöö menetluse lõpetamine

1.   Haldusabi ja -koostöö menetluse lõpetab kontaktasutus, kes laadis kooskõlas artikli 5 lõike 1 punktiga b üles abitaotluse või nõuete rikkumist käsitleva teate, pärast sellisele abitaotlusele või nõuete rikkumist käsitlevale teatele asjakohase vastuse saamist taotluse või teate saanud kontaktasutuselt.

2.   Kui kuue kuu jooksul alates kuupäevast, kui abitaotlus või nõuete rikkumist käsitlev teade kooskõlas artikli 5 lõike 1 punktiga b haldusabi ja -koostöö süsteemi üles laaditi, ei ole haldusabi ja -koostöö menetlust lõpetatud, küsib haldusabi ja -koostöö süsteem taotluse või teate esitanud kontaktasutuselt kinnitust selle kohta, et haldusabi ja -koostöö menetlus veel kestab.

Taotluse või teate esitanud kontaktasutus kas kinnitab viieteistkümne tööpäeva jooksul, et haldusabi ja -koostöö menetlus veel kestab, või lõpetab menetluse, kui see ei ole enam vajalik. Kui kontaktasutus ei esita kinnitust või ei lõpeta menetlust, lõpetab haldusabi ja -koostöö süsteem menetluse automaatselt.

3.   Kui saabub lõike 2 kohane kinnitus selle kohta, et haldusabi ja -koostöö menetlus veel kestab, jääb menetlus haldusabi ja -koostöö süsteemis avatuks.

Kui kõnealuse kinnituse saamise päevale järgneva kuuekuulise ajavahemiku jooksul ei toimu teabevahetust, lõpetatakse haldusabi ja -koostöö menetlus automaatselt.

Artikkel 7

Komisjoni kohustused seoses haldusabi ja -koostöö süsteemiga

Komisjon teeb järgmist:

a)

tagab haldusabi ja -koostöö süsteemi tarkvara ja IT-taristu arendamise, hoolduse, toe ja kõik vajalikud värskendused;

b)

jälgib haldusabi ja -koostöö süsteemi kaudu toimuvat teabevahetust, et tuvastada tegevused, mis on või tunduvad olevat vastuolus toidu- ja söödaalaste õigusnormidega ning pakuvad liidu tasandil erilist huvi, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 40 lõikes 1;

c)

analüüsib haldusabi ja -koostöö süsteemi kaudu toimuvat teabevahetust, et täita oma koordineerimiskohustusi, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 40 lõikes 1, ning koostada aruandeid, et hõlbustada kõnealuse määruse rakendamist;

d)

esitab vajalikud formaadid ja juhtnöörid haldusabi ja -koostöö süsteemi kasutamiseks.

Artikkel 8

Teabevahetus haldusabi ja -koostöö süsteemi kaudu

1.   Haldusabi ja -koostöö süsteemi kaudu vahetatakse teavet komisjoni poolt kooskõlas artikli 7 punktiga d esitatud formaati kasutades.

2.   Iga juhtumi puhul peab haldusabi ja -koostöö süsteemi kaudu vahetatav teave sisaldama vähemalt järgmist:

a)

juhtumiga tegelevate pädevate asutuste ja ametnike kontaktandmed;

b)

võimaliku nõuete rikkumise kirjeldus;

c)

rikkumisega seotud ettevõtjate tuvastamine, kui see on võimalik;

d)

üksikasjad toidu- ja söödaalaste õigusnormide võimaliku rikkumisega seotud loomade ja kaupade kohta;

e)

märge selle kohta, kas teavet vahetatakse

i)

abitaotluse koostamiseks või sellisele taotlusele vastamiseks; või

ii)

nõuete rikkumist käsitleva teate esitamiseks või sellisele teatele vastamiseks;

f)

viide kontaktasutusele, kellele abitaotlus või nõuete rikkumist käsitlev teade on adresseeritud;

g)

viide sellele, kas abitaotlus või rikkumist käsitlev teade on seotud nõuete võimalike rikkumistega, mis tulenevad kelmustest ja pettustest, ja kas juurdepääs sellele peab olema piiratud artiklis 4 viidatud kontaktasutustega.

III JAOTIS

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA TURVALISUS

Artikkel 9

Eesmärgikohasuse põhimõte

1.   Kontaktasutused ja komisjon vahetavad ja töötlevad isikuandmeid haldusabi ja -koostöö süsteemi kaudu ainult määruse (EÜ) nr 882/2004 IV jaotises sätestatud haldusabi ja -koostöö nõuete rakendamiseks.

2.   Andmevahetus ei tohi mingil juhul sisaldada isiklikku teavet, mis paljastab rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumise, samuti mitte teavet tervislikku seisundi või seksuaalelu kohta.

Artikkel 10

Andmekaitse

1.   Direktiivi 95/46/EÜ ja määrust (EÜ) nr 45/2001 kohaldatakse ulatuses, milles haldusabi ja -koostöö süsteemi kaudu vahetatav teave sisaldab direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punktis a ja määruses (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punktis a määratletud isikuandmeid.

2.   Seoses kohustusega kanda asjakohane teave haldusabi ja -koostöö süsteemi ja kõigi sellest tegevusest, aga ka artikli 3 lõikes 3 osutatud teabevahetusest tuleneda võivate isikuandmete töötlemisega käsitatakse liikmesriikide pädevaid asutusi ja kontaktasutusi vastutavate töötlejatena direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti d tähenduses.

3.   Seoses haldusabi ja -koostöö süsteemi haldamise kohustusega käsitatakse komisjoni kõigi käesoleva otsuse artiklist 5 tuleneda võivate isikuandmete töötlemisel vastutava töötlejana määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti d tähenduses.

4.   Liikmesriigid võivad piirata direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 lõike 1, artikli 10, artikli 11 lõike 1 ja artikli 12 kohaseid õigusi ja kohustusi, kui see on vajalik kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 1 punktides d ja f osutatud huvide kaitsmiseks.

5.   Komisjon võib piirata määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 4 lõike 1, artikli 11, artikli 12 lõike 1 ja artiklite 13–17 kohaseid õigusi ja kohustusi, kui selline piiramine kujutab endast vajalikku meedet kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 punktides a ja e osutatud huvide kaitsmiseks ajavahemikul, mil kavandatakse või teostatakse toidu- või söödaalaste õigusnormide täitmise kontrollimiseks või, konkreetselt teabega seotud juhtumi puhul, toidu- ja söödaalaste õigusnormide täitmise tagamiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 11

Isikuandmete säilitamine

Komisjon eemaldab haldusabi ja -koostöö süsteemis töödeldud andmed sealt niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti ja töödeldi, ning üldjuhul mitte hiljem kui viis aastat pärast haldusabi ja -koostöö menetluse lõpetamist.

Artikkel 12

Andmete turvalisus

Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et haldusabi ja -koostöö süsteem järgib andmete turvalisuse eeskirju, mis on vastu võetud määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 22 ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 17 kohaselt.

Artikkel 13

Kohaldamise kuupäev

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 14

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. oktoober 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(3)  Komisjoni otsus 2004/292/EÜ, 30. märts 2004, TRACES süsteemi kasutuselevõtmise kohta ja otsuse 92/486/EMÜ muutmise kohta (ELT L 94, 31.3.2004, lk 63).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).


Top