EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1894

Nõukogu otsus (EL) 2015/1894, 5. oktoober 2015, Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

ELT L 277, 22.10.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1894/oj

Related international agreement

22.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/4


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/1894,

5. oktoober 2015,

Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a ja artikli 218 lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis 19. detsembril 2006 vastu võetud määrusega (EÜ) nr 2027/2006 (1) heaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu (edaspidi „leping”) sõlmimise. 31. augustil 2014. aastal kaotas kehtivuse Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahel sõlmitud protokoll, millega määratakse kindlaks kahe lepinguosalise vahelise partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2).

(2)

Liit pidas Cabo Verde Vabariigiga läbirääkimisi lepingu uue protokolli (edaspidi „protokoll”) üle, millega nähakse ette liidu laevade kalapüügivõimalused Cabo Verde Vabariigi suveräänsete õiguste või kalandusalase jurisdiktsiooni all olevas kalapüügipiirkonnas.

(3)

Otsusega 2014/948/EL (3) andis nõukogu loa protokoll allkirjastada ja seda ajutiselt kohaldada, ilma et see piiraks selle hilisemat sõlmimist.

(4)

Lepinguga on asutatud ühiskomitee, kelle ülesanne on kontrollida lepingu kohaldamist. Lisaks võib ühiskomitee kooskõlas protokolliga heaks kiita teatavad protokolli muudatused. Kõnealuste muudatuste heakskiitmise hõlbustamiseks tuleks anda komisjonile volitus need teatavatel tingimustel lihtsustatud korras heaks kiita.

(5)

Protokoll tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vaheline protokoll (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) kiidetakse liidu nimel heaks.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel protokolli artiklis 16 sätestatud teate.

Artikkel 3

Võttes arves käesoleva otsuse lisas ja lepingu artiklis 9 esitatud sätteid ja tingimusi, on komisjon volitatud kiitma ühiskomitees liidu nimel heaks protokolli tehtavad muudatused.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 5. oktoober 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

N. SCHMIT


(1)  Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 2027/2006 Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu sõlmimise kohta (ELT L 414, 30.12.2006, lk 1).

(2)  ELT L 181, 9.7.2011, lk 2.

(3)  Nõukogu otsus 2014/948/EL, 15. detsember 2014, Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (ELT L 369, 24.12.2014, lk 1).


LISA

Volituste kohaldamisala ja menetlus ühiskomitees võetava liidu seisukoha kindlaksmääramiseks

1.

Komisjonil on volitus pidada Cabo Verde Vabariigiga läbirääkimisi ning vajaduse korral ja järgides käesoleva lisa punkti 3 kiita heaks protokolli muudatused seoses järgmiste küsimustega:

a)

kooskõlas protokolli artikliga 5 vaadata läbi kalapüügivõimalused, kohandada proportsionaalselt rahalist toetust ja teha vajalikke muudatusi;

b)

kooskõlas protokolli artikliga 3 teha otsus valdkondliku toetuse rakenduskorra kohta;

c)

kooskõlas protokolli artikli 5 lõikega 2 kohandada kalapüügitingimusi ning protokolli ja lisade kohaldamise eeskirju käsitlevaid sätteid;

d)

kooskõlas protokolli artikli 4 lõigetega 4 ja 6 võtta meetmeid, millega tagada liidu laevade püügitegevusega seotud kalavarude jätkusuutlik majandamine.

2.

Lepingu artikli 9 alusel asutatud ühiskomitees liit:

a)

toimib kooskõlas eesmärkidega, mida liit taotleb ühise kalanduspoliitika raames,

b)

järgib nõukogu 19. märtsi 2012. aasta järeldusi, mis käsitlevad komisjoni teatist ühise kalanduspoliitika välismõõtme kohta,

c)

edendab seisukohti, mis on kooskõlas piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt vastu võetud asjaomaste eeskirjadega.

3.

Kui ühiskomitee koosolekul on kavas vastu võtta otsus punktis 1 osutatud protokolli muudatuste kohta, võetakse vajalikud meetmed selleks, et liidu nimel väljendatavas seisukohas oleks arvesse võetud uusimaid statistilisi, bioloogilisi ja muid asjakohaseid komisjonile edastatud andmeid.

Sel eesmärgil ja nimetatud andmetele tuginedes edastavad komisjoni talitused piisava ajavaruga enne asjaomast ühiskomitee koosolekut nõukogule või nõukogu ettevalmistavatele organitele analüüsimiseks ja heakskiitmiseks dokumendi, milles on esitatud liidu seisukoha ettepaneku üksikasjad.

Punkti 1 alapunktis a osutatud küsimustes on liidu kavandatava seisukoha heakskiitmiseks nõukogus vajalik kvalifitseeritud häälteenamus. Muudel juhtudel loetakse ettevalmistavas dokumendis liidu kavandatav seisukoht heakskiidetuks, kui blokeeriva vähemusega võrdne arv liikmesriike ei avalda selle suhtes vastuseisu nõukogu ettevalmistava organi koosolekul või 20 päeva jooksul ettevalmistava dokumendi kättesaamisest, olenevalt sellest, kumb sündmus leiab aset varem. Vastuseisu korral edastatakse küsimus lahendamiseks nõukogule.

Kui edasiste koosolekute käigus, sealhulgas kohapeal, ei suudeta kokkulepet saavutada, et võtta liidu seisukohas arvesse uusi elemente, edastatakse küsimus lahendamiseks nõukogule või selle ettevalmistavatele organitele.

Komisjonil palutakse võtta õigel ajal ühiskomitee otsuse suhtes vajalikud järelmeetmed, kaasa arvatud vajaduse korral asjaomase otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ning kõnealuse otsuse rakendamiseks vajalike ettepanekute esitamine.


Top