EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1842

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1842, 9. oktoober 2015, milles käsitletakse suitsetatavate tubakatoodete terviseohu ühendhoiatuste kujunduse, küljenduse ja kuju tehnilisi spetsifikatsioone (teatavaks tehtud numbri C(2015) 6729 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 267, 14.10.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1842/oj

14.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/5


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1842,

9. oktoober 2015,

milles käsitletakse suitsetatavate tubakatoodete terviseohu ühendhoiatuste kujunduse, küljenduse ja kuju tehnilisi spetsifikatsioone

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 6729 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2014/40/EL on suitsetatavatele tubakatoodetele märgitavate terviseohu hoiatuste, sealhulgas terviseohu ühendhoiatuste suhtes kehtestatud uued nõuded. Terviseohu ühendhoiatused peaksid koosnema kõnealuse direktiivi I lisas loetletud teksthoiatusest ja vastavast värvifotost, mis on esitatud selle direktiivi II lisa pildikogus, ning sisaldama teavet suitsetamisest loobumise kohta. Need elemendid peaksid katma 65 % tarbijapakendi ja iga välispakendi nii eesmisest kui ka tagumisest välispinnast.

(2)

Tuleks kindlaks määrata terviseohu ühendhoiatuste kujunduse, küljenduse ja kuju tehnilised spetsifikatsioonid, võttes arvesse erinevaid pakendi kujusid. Eelkõige tuleks kindlaks määrata foto, teksthoiatuse ja suitsetamisest loobumise teabe paiknemiskoht terviseohu ühendhoiatustes ning nimetatud elementide suurus, vorming, värvus ja kirjatüübid, et iga element oleks täielikult nähtav.

(3)

Kuna turul on eri kuju ja suurusega pakendeid, on asjakohane nõuda, et terviseohu ühendhoiatuse elemendid oleks esitatud kas üksteise all või kõrvuti. Kui terviseohu ühendhoiatuse kõrgus on üle 70 % selle laiusest, tuleks hoiatuse elemendid paigutada üksteise alla. Kui terviseohu ühendhoiatuse kõrgus on üle 20 %, kuid alla 65 % selle laiusest, tuleks hoiatuse elemendid paigutada kõrvuti. Kui terviseohu ühendhoiatuse kõrgus on 65–70 % selle laiusest, tuleks tubakatoodete tootjatel lubada valida, millist paigutust kasutada, tingimusel et kõik terviseohu ühendhoiatuse elemendid jäävad täielikult nähtavaks ega ole moonutatud.

(4)

Selleks et foto oleks terviseohu ühendhoiatuse elementidest kõige silmapaistvam, peaks see üksteise all oleva paigutuse puhul olema kõige ülemine ning kõrvuti paigutuse puhul kõige vasakpoolsem. Foto peaks terviseohu ühendhoiatuse elementidest olema ka kõige suurem.

(5)

Kui aga tarbijapakendi või välispakendi kuju tõttu on terviseohu ühendhoiatuse laius oluliselt suurem kui selle kõrgus, on asjakohane terviseohu ühendhoiatuse elementide mõõtmetele ette näha erinõuded, et foto ei oleks mastaapimise tõttu moonutatud ning teksthoiatus ja suitsetamisest loobumise teave jääks täielikult nähtavaks ja loetavaks.

(6)

Terviseohu ühendhoiatuse nähtavuse ja selguse huvides tuleks sätestada nõuded värvuse, miinimumlahutusvõime, kirjatüübi ja reavahe suhtes. Trükitehniliselt vältimatud kõrvalekalded piirmõõtmetest on lubatud.

(7)

On asjakohane sätestada erinõuded terviseohu ühendhoiatuste suhtes, mis paigutatakse selliste tarbijapakendite eesmisele pinnale, millel on kaaneklapp, mis varjab alla või üle 50 % pinnast, millele tuleb paigutada foto, ning mille puhul kaaneklapi avamise tõttu jaguneks kas foto, teksthoiatus või suitsetamisest loobumise teave kaheks. Sellisel juhul tuleks terviseohu ühendhoiatuse iga kolme elemendi mõõtmete suhtes ette näha paindlikumad nõuded. Tootjatel ja importijatel tuleks selliste pakendite puhul lubada vähendada pakendi eesmisel pinnal oleva teksthoiatuse ja suitsetamisest loobumise teabe kirjasuurust ja reavahet, kui need on enam kui ühes keeles või kui see on vältimatu muude suitsetatavate tubakatoodete puhul kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja vesipiibutubakas, tingimusel et kõik elemendid jäävad täielikult nähtavaks.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2014/40/EL artiklis 25 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

Käesolevas otsuses sätestatakse nõuded suitsetatavate tubakatoodete terviseohu ühendhoiatuste kujunduse, küljenduse ja kuju suhtes.

Artikkel 2

Terviseohu ühendhoiatuse kujundus ja kuju

1.   Kui terviseohu ühendhoiatuse kõrgus on suurem kui 70 % selle laiusest, paigutavad tootjad terviseohu ühendhoiatuse elemendid üksteise alla, nagu on kirjeldatud lisa 1. jaotises.

Kui terviseohu ühendhoiatuse kõrgus on üle 20 %, kuid alla 65 % selle laiusest, paigutavad tootjad terviseohu ühendhoiatuse elemendid kõrvuti, nagu on kirjeldatud lisa 2. jaotises.

Kui terviseohu ühendhoiatuse kõrgus on 65–70 % selle laiusest, võivad tubakatoodete tootjad valida, kas paigutada elemendid üksteise alla või kõrvuti, tingimusel et kõik elemendid jäävad täielikult nähtavaks ega ole moonutatud.

2.   Kui elemendid paigutatakse üksteise alla, peab foto olema elementidest kõige ülemine ning teksthoiatus ja suitsetamisest loobumise teave trükitud selle alla, nagu on kirjeldatud lisa 1. jaotises. Foto peab moodustama 50 %, teksthoiatus 38 % ja suitsetamisest loobumise teave 12 % musta värvi välisraami sees oleva terviseohu ühendhoiatuse pinnast.

Kui elemendid paigutatakse kõrvuti, peab foto olema terviseohu ühendhoiatuse elementidest kõige vasakpoolsem ning teksthoiatus selle kõrval üleval paremal ja suitsetamisest loobumise teave all paremal, nagu on kirjeldatud lisa 2. jaotises. Foto peab moodustama 50 %, teksthoiatus 40 % ja suitsetamisest loobumise teave 10 % musta värvi välisraami sees oleva terviseohu ühendhoiatuse pinnast.

3.   Kui tarbijapakendi või välispakendi kuju tõttu on terviseohu ühendhoiatuse kõrgus ≤ 20 % selle laiusest, paigutatakse terviseohu ühendhoiatuse elemendid kõrvuti ülilaias vormingus, nagu on kirjeldatud lisa 3. jaotises. Foto peab moodustama 35 %, teksthoiatus 50 % ja suitsetamisest loobumise teave 15 % musta värvi välisraami sees oleva terviseohu ühendhoiatuse pinnast.

Artikkel 3

Terviseohu ühendhoiatuse küljendus

1.   Terviseohu ühendhoiatus trükitakse neljavärvitrükis (CMYK). Musta värvuse elemendid on C0, M0, Y0 ja K100 ning sooja kollase elemendid on C0, M10, Y100 ja K0.

Terviseohu ühendhoiatuse reprodutseerimisel on miinimumlahutusvõime tegelikus suuruses trükkides 300 dpi.

2.   Teksthoiatus trükitakse valges kirjas mustale taustale.

Kui suitsetatav tubakatoode on ette nähtud turule viimiseks liikmesriigis, kus on rohkem kui üks ametlik keel, trükitakse esimeses keeles teksthoiatus valge värvusega kirjas, teises keeles teksthoiatus sooja kollase värvusega kirjas ja kolmandas keeles (kui see on olemas) teksthoiatus valge värvusega kirjas.

Suitsetamisest loobumise teave trükitakse mustas kirjas sooja kollase värvusega taustale, nagu on kirjeldatud lisas.

3.   Kui kasutatakse kõrvuti, pöördjärjestuses üksteise all või kõrvuti ülilaia paigutust, trükitakse suitsetamisest loobumise teabe ja foto vahele suitsetamisest loobumise teabe alale 1 mm laiune must piirjoon.

4.   Tootjad või importijad tagavad, et

a)

foto reprodutseerimisel ei kasutata efekte, ei kohandata värvust, ei retušeerita ega laiendata tausta;

b)

fotot ei kärbita kujutise fookuspunktist liiga lähedalt ega liiga kaugelt ja

c)

foto mastaabitakse proportsionaalselt ilma venitamata ja tihendamata.

5.   Tootjad tagavad, et

a)

teksthoiatus ja suitsetamisest loobumise teave on joondatud vasakule ja vertikaalselt keskele;

b)

teksthoiatus ja suitsetamisest loobumise teave trükitakse kirjatüübiga Neue Frutiger Condensed Bold;

c)

teksthoiatus trükitakse ühesuguse kirjasuurusega;

d)

teksthoiatuse ja suitsetamisest loobumise teabe kirjasuurus on nii suur kui võimalik, et tagada teksti parim nähtavus;

e)

teksthoiatuse minimaalne kirjasuurus on 6 punkti ja suitsetamisest loobumise teabe minimaalne kirjasuurus on 5 punkti;

f)

reavahe on 2 punkti suurem kui teksthoiatuse kirjasuurus ja 1–2 punkti suurem kui suitsetamisest loobumise teabe kirjasuurus;

g)

teksthoiatus reprodutseeritakse, nagu direktiivi 2014/40/EL I lisas esitatud, sealhulgas suurtähtede kasutamine, kuid välja arvatud numeratsioon.

Erandina punktidest e ja f võivad muude suitsetatavate tubakatoodete kui sigarettide, isevalmistatavate sigarettide tubaka ja vesipiibutubaka tootjad või importijad vähendada teksthoiatuse ja suitsetamisest loobumise teabe kirjasuurust või reavahet, kui see on vältimatu, tingimusel et terviseohu ühendhoiatuse kõik elemendid jäävad täielikult nähtavaks.

Artikkel 4

Erinõuded teatavate kaaneklapiga tarbijapakendite puhul

1.   Erandina artikli 2 lõike 2 esimesest lõigust kohaldatakse kaaneklapiga tarbijapakendite eesmisele pinnale paigutatavate terviseohu ühendhoiatuste suhtes järgmisi nõudeid:

a)

kui kaaneklapp on väiksem kui artikli 2 lõikega 2 foto jaoks ette nähtud pind ja selle sätte järgimise tõttu jaguneks foto avamisel kaheks,

i)

paigutatakse teksthoiatus kõige ülemisele kohale ning suitsetamisest loobumise teave ja foto selle alla, nagu on kirjeldatud lisa 4. jaotises, ning

ii)

foto peab hõlmama vähemalt 50 %, teksthoiatus vähemalt 30 % ja suitsetamisest loobumise teave vähemalt 10 %, kuid mitte rohkem kui 12 % terviseohu ühendhoiatuse pinnast, mis jääb musta värvi välisraami sisse;

b)

kui kaaneklapp on suurem kui artikli 2 lõikega 2 foto jaoks ette nähtud pind ja selle sätte järgimise tõttu jaguneks teksthoiatus või suitsetamisest loobumise teave avamisel kaheks:

i)

paigutatakse foto terviseohu ühendhoiatuse kõige ülemisele kohale ning teksthoiatus ja suitsetamisest loobumise teave selle alla, nagu on kirjeldatud lisa 1. jaotises, ning

ii)

foto peab hõlmama vähemalt 50 %, teksthoiatus vähemalt 30 % ja suitsetamisest loobumise teave vähemalt 10 %, kuid mitte rohkem kui 12 % terviseohu ühendhoiatuse pinnast, mis jääb musta värvi välisraami sisse.

Tootjad tagavad, et ükski terviseohu ühendhoiatuse kolmest elemendist ei jagune tarbijapakendi avamisel kaheks.

2.   Erandina artikli 3 lõike 5 punktidest e ja f võivad kaaneklapiga tarbijapakendis sigarettide, isevalmistatavate sigarettide tubaka ja vesipiibutubaka tootjad või importijad vähendada pakendi esiküljel oleva teksthoiatuse ja suitsetamisest loobumise teabe kirjasuurust või reavahet, kui terviseohu ühendhoiatus on rohkem kui ühes keeles, tingimusel et terviseohu ühendhoiatuse kõik elemendid jäävad täielikult nähtavaks.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. oktoober 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 127, 29.4.2014, lk 1.


LISA

1.   Üksteise all paigutus (artikli 2 lõiked 1 ja 2 ning artikli 4 lõike 1 punkt b)

Image

2.   Kõrvuti paigutus (artikli 2 lõiked 1 ja 2)

Image

3.   Kõrvuti ülilai paigutus (artikli 2 lõige 3)

Image

4.   Üksteise all pöördjärjestuses paigutus (artikli 4 lõike 1 punkt a)

Image

Top