Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1302

Komisjoni otsus (EL) 2015/1302, 28. juuli 2015, mis käsitleb selliste IHE-profiilide väljavalimist, millele saab riigihangetes viidata (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1302/oj

29.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/43


KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/1302,

28. juuli 2015,

mis käsitleb selliste IHE-profiilide väljavalimist, millele saab riigihangetes viidata

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 1,

olles konsulteerinud IKT standardimist käsitleva Euroopa sidusrühmade platvormi ja valdkondlike ekspertidega

ning arvestades järgmist:

(1)

Standardimisel on komisjoni teatises „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (2) sätestatud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel oluline roll. Mitmes strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuses rõhutatakse toote- ja teenusteturgude vabatahtliku standardimise olulisust, et tagada toodete ja teenuste vaheline kokkusobivus ja koostalitlusvõime ning edendada tehnika arengut ja toetada innovatsiooni.

(2)

Euroopa Liidu 2015. aasta majanduskasvu strateegia kohaselt on digitaalse ühtse turu väljakujundamine esmatähtis eesmärk (3). Komisjon on välja töötanud digitaalse ühtse turu strateegia, (4) mille kohaselt kuulub standardimisele ja koostalitlusvõime parandamisele tähtis roll pikaajalise kasvupotentsiaaliga Euroopa digitaalse majanduse loomisel.

(3)

Standardimisdokumendid muutuvad digitaalühiskonnas seadmete, rakenduste, andmehoidlate, teenuste ja võrkude koostalitlusvõime tagamisel hädavajalikuks. Komisjoni teatises „Euroopa standardeid käsitlev strateegiline visioon: Euroopa majanduse jätkusuutliku kasvu edendamine ja kiirendamine 2020. aastaks” (5) tunnistatakse IKT standardimise spetsiifilisust, sest IKT-lahendused, -rakendused ja -teenused töötatakse sageli välja juhtivate IKT standardiorganisatsioonidena esile kerkinud üleilmsete foorumite ja konsortsiumide poolt.

(4)

Määruse (EL) nr 1025/2012 eesmärk on moderniseerida ja parandada Euroopa standardimisraamistikku. Määrusega luuakse süsteem, mille kohaselt võib komisjon valida välja kõige vajalikumad ja laialdasemalt heakskiidetud IKT tehnilised spetsifikatsioonid, mille on väljastanud organisatsioonid, mis ei kuulu Euroopa, rahvusvaheliste või riiklike standardimisorganisatsioonide hulka. Võimalus kasutada riistvara, tarkvara ja infotehnoloogia hangetes IKT tehnilisi spetsifikatsioone nende kogu ulatuses võimaldab tagada koostalitlusvõime, mis aitab ametiasutuste puhul vältida seotust ainult ühe tarnijaga ning julgustab konkurentsi koostalitlusvõimeliste IKT-lahenduste pakkumisel.

(5)

IKT tehnilised spetsifikatsioonid, millele võib riigihangetes viidata, peavad olema kooskõlas määruse (EL) nr 1025/2012 II lisas sätestatud nõuetega. Kooskõla nende nõuetega on ametiasutuste jaoks tagatiseks, et IKT tehnilised spetsifikatsioonid on kehtestatud kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni poolt standardimise valdkonnas tunnustatud avatuse, õigluse, objektiivsuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõtetega.

(6)

Otsus IKT spetsifikatsioonide valiku kohta võetakse vastu pärast komisjoni otsusega 2011/C 349/04 (6) loodud IKT standardimist käsitleva Euroopa sidusrühmade platvormiga konsulteerimist, millele lisaks peeti täiendavaid konsultatsioone valdkonna ekspertidega.

(7)

2. oktoobril 2014 hindas IKT standardimist käsitlev Euroopa sidusrühmade platvorm määruse (EL) nr 1025/2012 II lisas esitatud nõuete alusel 27 IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) profiili. Platvorm pooldas nende profiilide väljavalimist, et neile riigihangetes viidata. Seejärel esitati nimetatud 27 IHE profiili konsulteerimiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/24/EL (7) artikliga 14 asutatud e-tervise võrgustikule. Võrgustik pooldas nende profiilide väljavalimist, et neile riigihangetes viidata.

(8)

IHE tegeleb tervishoiu infotehnoloogia valdkonna IKT tehniliste spetsifikatsioonide väljatöötamisega. Need 27 IHE profiili on IHE komiteedes 15 aasta jooksul välja töötatud üksikasjalikud spetsifikatsioonid, mis põhinevad teatavatel üldkasutatavatel standarditel, milles kirjeldatakse koostalitlust eri tasanditel (kommunikatsiooniprotokolli, tehniline, süntaktiline, semantiline ja rakendustasand), et meditsiiniandmete vahetamise ja ühiskasutuse lahendused oleksid koostalitlusvõimelised.

(9)

27 IHE profiili aitavad suurendada e-tervise teenuste ja rakenduste koostalitlusvõimet ning see oleks kasulik nii patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele. Seetõttu tuleks need profiilid välja valida kui sellised IKT tehnilised spetsifikatsioonid, millele võib riigihangetes viidata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Riigihangetes võib viidata lisas loetletud IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) profiilidele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 28. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  KOM(2010) 2020 (lõplik), 3. märts 2010.

(3)  COM(2014) 902

(4)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia” (COM(2015) 192 final, 6. mai 2015).

(5)  KOM(2011) 311 (lõplik), 1. juuni 2011.

(6)  Komisjoni otsus 2011/C 349/04, 28. november 2011, millega luuakse IKT standardimist käsitlev Euroopa sidusrühmade platvorm (ELT C 349, 30.11.2011, lk 4).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/24/EL, 9. märts 2011, patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 4.4.2011, lk 45).


LISA

LOETELU IHE-PROFIILIDEST, MILLELE VÕIB VIIDATA RIIGIHANGETE LÄBIVIIMISEL

1.

IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery;

2.

IHE XCA: Cross-Community Access;

3.

IHE XCF: Cross-Community Fetch;

4.

IHE XDR: Cross-Enterprise Document Reliable Interchange;

5.

IHE CT: Consistent Time;

6.

IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication;

7.

IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents;

8.

IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion;

9.

IHE PRE: Pharmacy Prescription;

10.

IHE DIS: Pharmacy Dispense;

11.

IHE XPHR: Exchange of Personal Health Record Content;

12.

IHE XD-MS: Cross-Enterprise Sharing of Medical Summaries Integration Profile;

13.

IHE XD-SD: Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents;

14.

IHE PIX: Patient Identifier Cross-Referencing;

15.

IHE PDQ: Patient Demographics Query;

16.

IHE XDS.b: Cross-Enterprise Document Sharing;

17.

IHE XDS-I.b: Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging;

18.

IHE XD-LAB: Laboratory Reports;

19.

IHE XDM: Cross-Enterprise Document Media Interchange;

20.

IHE SVS: Sharing Value Sets;

21.

IHE SWF: Radiology Scheduled Workflow;

22.

IHE SWF.b: Radiology Scheduled Workflow;

23.

IHE PIR: Patient Information Reconciliation;

24.

IHE PAM: Patient Administration Management;

25.

IHE LTW: Laboratory Testing Workflow;

26.

IHE LCSD: Laboratory Code Sets Distribution;

27.

IHE LWA: Laboratory Analytical Workflow.


Top