EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1293

Nõukogu otsus (EL) 2015/1293, 20. juuli 2015, tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

OJ L 199, 29.7.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1293/oj

29.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/3


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2015/1293,

20. juuli 2015,

tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis 16. juulil 1999 komisjonile loa pidada Euroopa Nõukogus Euroopa Ühenduse nimel läbirääkimisi tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse konventsiooni üle.

(2)

Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon (edaspidi „konventsioon”) võeti Euroopa Nõukogus vastu 24. jaanuaril 2001 ning see jõustus 1. juulil 2003.

(3)

Konventsiooniga kehtestatakse õigusraamistik, mis vastab peaaegu täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 98/84/EÜ (1) sätestatule.

(4)

Konventsioon allkirjastati liidu nimel 21. detsembril 2011 (2).

(5)

Konventsiooni sõlmimine aitaks laiendada direktiivi 98/84/EÜ sätetega sarnaste sätete kohaldamist liidu piirest kaugemale ja kehtestada kogu Euroopas kohaldatava õiguse tingimusjuurdepääsul põhinevate teenuste kohta.

(6)

Konventsioon tuleks liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon (3) kiidetakse liidu nimel heaks.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud liidu nimel hoiule andma konventsiooni artiklis 12 ette nähtud heakskiitmiskirja, et väljendada liidu nõusolekut end konventsiooniga siduda.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 20. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 1998. aasta direktiiv 98/84/EÜ tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta (EÜT L 320, 28.11.1998, lk 54).

(2)  Konventsioon allkirjastati kooskõlas nõukogu 29. novembri 2011. aasta otsusega 2011/853/EL tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 336, 20.12.2011, lk 1). Kõnealune otsus asendati nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsusega 2014/243/EL tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 128, 30.4.2014, lk 61).

(3)  Konventsiooni tekst on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 336, 20.12.2011, lk 2).


LISA

ELI DEKLARATSIOON  (1)

Tunnustades täiel määral tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitset käsitleva Euroopa konventsiooni eesmärke, väljendab liit muret seoses konventsiooni artikli 9 ja artikli 10 lõike 3 rakendamisega pärast seda, kui liit on kõnealuse konventsiooniga ühinenud, võttes arvesse liidu ainupädevust selles küsimuses.

Käesolev deklaratsioon ei piira hääletuskorda Euroopa Nõukogu ministrite komitees.


(1)  Euroopa Nõukogu peasekretärile edastamiseks konventsiooni heakskiitmiskirja hoiuleandmisel.


Top