Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0191

Komisjoni otsus (EL) 2015/191, 5. veebruar 2015 , millega muudetakse otsust 2010/670/EL seoses kõnealuse otsuse artiklis 9 ja artikli 11 lõikes 1 sätestatud teatavate tähtaegade pikendamisega (teatavaks tehtud numbri C(2015) 466 all)

OJ L 31, 7.2.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/191/oj

7.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/31


KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/191,

5. veebruar 2015,

millega muudetakse otsust 2010/670/EL seoses kõnealuse otsuse artiklis 9 ja artikli 11 lõikes 1 sätestatud teatavate tähtaegade pikendamisega

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 466 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 10a lõike 8 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2010/670/EL (2) on kehtestatud eeskirjad ja kriteeriumid, et valida ja rakendada tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutult koguda ja säilitada (edaspidi „süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektid”), ning taastuvenergiaga seotud innovatiivsete tehnoloogialahenduste näidisprojekte (edaspidi „taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektid”) ning need eeskirjad ja kriteeriumid hõlmavad ELi heitkogustega kauplemise süsteemi uute osalejate reservist 300 miljonit saastekvooti ning saastekvootide konverteerimise ja tulu haldamise aluspõhimõtteid.

(2)

Majanduskriisi tõttu ei ole seoses otsuse 2010/670/EL alusel rahastamiseks kinnitatud projektide märkimisväärse arvuga võimalik teha lõplikku investeerimisotsust 24 kuu jooksul pärast rahastamisotsuse vastuvõtmist taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektide puhul või 36 kuu jooksul pärast rahastamisotsuse vastuvõtmist süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektide puhul. Seetõttu ei ole selliseid projekte võimalik käivitada ka nelja aasta jooksul pärast rahastamisotsuse vastuvõtmist. Seepärast tuleks lõpliku investeerimisotsuse tegemise tähtaega ja projekti käivitamise kuupäeva pikendada kahe aasta võrra. Ühe aasta pikkust ajapikendust tuleks kohaldada ka projekti käivitamise kuupäeva suhtes.

(3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/670/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses lõigus asendatakse tekst „24 kuu” tekstiga „48 kuu”;

b)

teises lõigus asendatakse tekst „36 kuu” tekstiga „60 kuu”.

2)

Artikli 11 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

teises lõigus asendatakse tekst „31. detsember 2015” tekstiga „31. detsember 2017” ja sõnad „neli aastat” sõnadega „kuus aastat”;

b)

lisatakse kolmas ja neljas lõik:

„Kui projekti ei ole selle käivitamiseks ettenähtud kuupäevaks käivitatud, pikeneb kõnealune tähtaeg automaatselt ühe aasta võrra.

Rahastamisotsustel ei ole õiguslikku jõudu, kui projekti ei ole käivitatud kolmanda lõigu kohaseks käivitamiskuupäevaks. Sel juhul tagastatakse kõik väljamakstud või väljamaksmiseks saadud rahasummad.”

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse ka selliste süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektide ning taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektide suhtes, mille rahastamise otsus on vastu võetud enne käesoleva otsuse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. veebruar 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Komisjoni otsus 2010/670/EL, 3. november 2010, millega nähakse ette kriteeriumid ja meetmed, et rahastada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning näidisprojekte, mis tutvustavad taastuvenergiaga seotud innovatiivseid tehnoloogialahendusi (ELT L 290, 6.11.2010, lk 39).


Top