EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/727, 10. aprill 2015, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta esimesel tasuperioodil ja 2015. aastal (EKP/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 115/36


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2015/727,

10. aprill 2015,

iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta esimesel tasuperioodil ja 2015. aastal (EKP/2015/17)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41), (1) eelkõige selle artiklit 9 ja artikli 16 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpank (EKP) peab määrama iga-aastase järelevalvetasu kogusumma, mida kohaldatakse, saates tasu maksmise teated kõikidele järelevalve alla kuuluvate üksuste ja järelevalve alla kuuluvate gruppide liikidele, ning avaldama selle teabe oma veebilehel 30. aprillil asjaomasel tasuperioodil.

(2)

Tasu maksmise teade esimesel tasuperioodil, st november ja detsember 2014, tuleb esitada koos tasu maksmise teatega 2015. aasta tasuperioodi kohta. Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma, mida kohaldatakse 2015. aastal, peab kajastama EKP poolt tema järelevalveülesannetega seoses kantud kulusid alates novembrist 2014.

(3)

Kulud hõlmavad eelkõige EKP järelevalveülesannetega otseselt seotud kulusid, näiteks oluliste üksuste järelevalve, vähem oluliste üksuste järelevalve järelevaatamine, horisontaalsete ülesannete täitmine ja eriteenuste osutamine. See hõlmab ka EKP järelevalveülesannetega kaudselt seotud kulusid, näiteks EKP tugiteenused, sh ruumid, personalijuhtimine ja infotehnoloogia teenused.

(4)

Iga järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi poolt maksmisele kuuluva iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks jagatakse kogukulu kahte ossa: järelevalve alla kuuluvad olulised üksused ja grupid ning järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused ja grupid. Kulud jagatakse kulude jaotuse põhjal asjaomaste funktsioonide vahel, s.o järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste otsene järelevalve ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste kaudne järelevalve.

(5)

Panganduse järelevalve ülesannetega seotud kulud, mis EKP kandis esimesel tasuperioodil ja mis hüvitatakse järelevalvetasudega, on osutatud EKP 2014. aasta finantsaruandes (2).

(6)

2015. aasta tasuperioodi aastakulu prognoos on tuletatud EKP heakskiidetud eelarvest, võttes arvesse EKP aastakulu prognoosi muutusi, mis olid käesoleva otsuse koostamise ajal teada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kohaldatakse mõisteid, mis on toodud Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (3) ja määruses (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41).

Artikkel 2

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma esimesel tasuperioodil ja 2015. aastal

1.   Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma esimesel tasuperioodil ja 2015. aastal on 325 986 085 eurot, mis vastab EKP tegelikele kuludele novembris ja detsembris 2014 ja EKP 2015. aasta kulude prognoosile, mis on osutatud käesoleva otsuse I lisas.

2.   Kõik järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide liigid maksavad iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kooskõlas käesoleva otsuse II lisaga.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 29. aprillil 2015.

Frankfurt Maini ääres, 10. aprill 2015

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 311, 31.10.2014, lk 23.

(2)  Avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu veebruaris 2015.

(3)  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).


I LISA

(eurodes)

 

2014

2015

Kokku

Palgad ja hüvitised

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Hoonete üürimise ja haldamisega seotud kulud

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Muud tegevuskulud

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Kokku

29 973 012

296 013 073

325 986 085


II LISA

(eurodes)

 

2014

2015

Kokku

Järelevalvetasud

29 973 012

296 013 073

325 986 085

millest:

 

 

 

tasud, mida kohaldatakse olulistele üksustele ja gruppidele

25 622 812

264 068 941

289 691 753

tasud, mida kohaldatakse vähem olulistele üksustele ja gruppidele

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top