EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1329

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1329/2014, 9. detsember 2014 , millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist, nimetatud vormid

OJ L 359, 16.12.2014, p. 30–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/oj

16.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 359/30


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1329/2014,

9. detsember 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist, nimetatud vormid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist, (1) eriti selle artikli 46 lõike 3 punkti b, artikli 59 lõiget 1, artikli 60 lõiget 2, artikli 61 lõiget 2, artikli 65 lõiget 2 ja artikli 67 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 650/2012 nõuetekohaseks kohaldamiseks tuleks kehtestada teatavad vormid.

(2)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) kohaselt ei osalenud kõnealused liikmesriigid määruse (EL) nr 650/2012 vastuvõtmisel. Seetõttu ei osale Ühendkuningriik ja Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel.

(3)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas pärimisasjade komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 650/2012 artikli 46 lõike 3 punktis b osutatud pärimisasjas tehtud otsust käsitleva tõendi vorm on esitatud I lisas (1. vorm).

2.   Määruse (EL) nr 650/2012 artikli 59 lõikes 1 ja artikli 60 lõikes 2 osutatud pärimisasjaga seotud ametlikku dokumenti käsitleva tõendi vorm on esitatud II lisas (2. vorm).

3.   Määruse (EL) nr 650/2012 artikli 61 lõikes 2 osutatud pärimisasjas tehtud kohtulikku kokkulepet käsitleva tõendi vorm on esitatud III lisas (3. vorm).

4.   Määruse (EL) nr 650/2012 artikli 65 lõikes 2 osutatud Euroopa pärimistunnistuse taotlemise vorm on esitatud IV lisas (4. vorm).

5.   Määruse (EL) nr 650/2012 artikli 67 lõikes 1 osutatud Euroopa pärimistunnistuse vorm on esitatud V lisas (5. vorm).

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. augustil 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel, 9. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 107.


I LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image


III LISA

Image

Image

Image

Image

Image


IV LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


V LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top