Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1292

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1292/2014, 17. juuli 2014 , tingimuste kohta standardile EN 14342 vastavate teatavate pinnakatteta puidust põrandakatete liigitamiseks tuletundlikkuse järgi ilma katsetamiseta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 349, 5.12.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1292/oj

5.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 349/27


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1292/2014,

17. juuli 2014,

tingimuste kohta standardile EN 14342 vastavate teatavate pinnakatteta puidust põrandakatete liigitamiseks tuletundlikkuse järgi ilma katsetamiseta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2000/147/EÜ (2) kehtestati süsteem ehitustoodete toimivuse liigitamiseks seoses nende tuletundlikkusega. Puidust põrandakatted kuuluvad ehitustoodete hulka, mille suhtes seda otsust kohaldatakse.

(2)

Katsed on näidanud, et ühtlustatud standardiga EN 14342 hõlmatud puidust põrandakatetel on stabiilne ja prognoositav tuletundlikkustoimivus, kui nad vastavad teatud tingimustele puidu tiheduse, põrandakatte paksuse ja toote lõppkasutuse osas.

(3)

Ühtlustatud standardiga EN 14342 hõlmatud puidust põrandakatted tuleb seega lugeda vastavaks otsuses 2000/147/EÜ kehtestatud tuletundlikkuse toimivusklassidele nendel tingimustel ilma täiendava katsetamiseta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühtlustatud standardiga EN 14342 hõlmatud puidust põrandakatted, mis vastavad lisas esitatud tingimustele, loetakse ilma katsetamiseta vastavaks lisas osutatud toimivusklassidele.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.

(2)  Komisjoni otsus 2000/147/EÜ, 8. veebruar 2000, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamise puhul tuletundlikkustoimivuse järgi (EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14).


LISA

Toode (1)  (7)

Toote andmed (4)

Väikseim keskmine tihedus (5)

(kg/m3)

Väikseim kogupaksus

(mm)

Lõppkasutuse tingimus

Klass (põrandakatted) (3)

Puidust põrandakate

Männist või kuusest täispuitpõrand

Mänd: 480

Kuusk: 400

14

Põrandaaluse õhuvaheta

Dfl-s1

Puidust põrandakate

Pöögist, tammest, männist või kuusest täispuitpõrand

Pöök: 700

Tamm: 700

Mänd: 430

Kuusk: 400

20

Põrandaaluse õhuvahega või ilma

Dfl-s1

Puitparkett

(Ühekihiline) pähklipuust täispuitparkett

650

8

Liimitud aluspinnale (6)

Dfl-s1

Puitparkett

(Ühekihiline) tammest, vahtrast või saarest täispuitparkett

Saar: 650

Vaher: 650

Tamm: 720

8

Liimitud aluspinnale (6)

Dfl-s1

Puitparkett

Vähemalt 3,5 mm paksuse tammest pealmise kihiga mitmekihiline parkett

550

15 (2)

Põrandaaluse õhuvaheta

Dfl-s1

Puidust põrandakate ja parkett

Eespool täpsustamata täispuidust põrandakate ja parkett

400

6

Kõik

Efl


(1)  Paigaldatakse standardi EN ISO 9239-1 kohaselt vähemalt klassi D-s2, d0 kuuluvale aluspinnale, mille tihedus on vähemalt 400 kg/m3 või mille all on (vähemalt 30 mm) õhuvahe.

(2)  Võib sisaldada vähemalt Efl klassi vahekihti maksimaalse paksusega 3 mm ja tihedusega vähemalt 280 kg/m3.

(3)  Klass vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 2.

(4)  Pinnakatteta.

(5)  Konditsioneeritud standardi EN 13238 kohaselt (suhteline õhuniiskus 50 % RH, 23 °C).

(6)  Vähemalt klassi D-s2, d0 kuuluv aluspind.

(7)  Kehtib ka trepiastmete kohta.


Top