EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1290

Nõukogu määrus (EL) nr 1290/2014, 4. detsember 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014 muutvat määrust (EL) nr 960/2014

OJ L 349, 5.12.2014, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1290/oj

5.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 349/20


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1290/2014,

4. detsember 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014 muutvat määrust (EL) nr 960/2014

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 4. detsembri 2014. aasta otsust 2014/872/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, ja otsust 2014/659/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

31. juulil 2014 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 833/2014, (2) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

(2)

8. septembril 2014 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 960/2014, (3) millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014.

(3)

4. detsembril 2014 võttis nõukogu vastu otsuse 2014/872/ÜVJP.

(4)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid pärast otsuse 2014/872/ÜVJP vastuvõtmist nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Seetõttu tuleb määruseid (EL) nr 833/2014 ja (EL) nr 960/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOSLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Pädevad asutused võivad siiski loa anda, kui eksport puudutab enne 1. augustit 2014 sõlmitud lepingust tuleneva kohustuse täitmist või sellise lepingu täitmiseks vajalikest lisalepingutest tuleneva kohustuse täitmist.”

2)

Artikli 2a lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelud ei mõjuta enne 12. septembrit 2014 sõlmitud lepingute täitmist või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist ega liidus olemasolevate võimete säilitamiseks ja nende ohutuse tagamiseks vajaliku abi osutamist.”

3)

Artiklis 3 asendatakse lõiked 1–5 järgmisega:

„1.   II lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärit kaupade või tehnoloogiate müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, või mis tahes muus riigis, kui kõnealused kaubad ja tehnoloogiad on mõeldud kasutamiseks Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, on vaja eelnevat luba.

2.   Müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, mille jaoks on käesoleva artikli kohaselt vaja luba, annavad loa eksportija asukohaliikmesriigi pädevad asutused kooskõlas määruse (EÜ) nr 428/2009 artiklis 11 sätestatud üksikasjalike eeskirjadega. Luba kehtib kogu liidus.

3.   II lisa sisaldab teatavaid kaupasid ja tehnoloogiaid, mida on võimalik kasutada järgmistes uurimis- ja tootmisprojektide kategooriates Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval:

a)

nafta uurimine ja tootmine rohkem kui 150 meetri sügavuses vees;

b)

nafta uurimine ja tootmine põhjapolaarjoonest põhja poole jäävas avamerepiirkonnas, või

c)

projektid, millel on võimekus toota naftat kildakihtides leiduvast toorainest hüdrofrakkimise teel; see ei kehti läbi kildakihtide toimuvale uurimisele ja tootmisele eesmärgiga leida või ammutada naftat mittekilda maardlatest.

4.   Eksportijad esitavad pädevale asutusele kõik ekspordiloa taotlemiseks nõutavad asjakohased andmed.

5.   Pädevad asutused ei anna luba II lisasse kantud kaupade ja tehnoloogiate müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks ega ekspordiks, kui neil on piisav alus otsustamaks, et nimetatud kaupade ja tehnoloogiate müümine, tarnimine, üleandmine või eksport on ette nähtud lõikes 3 viidatud nafta uurimise ja tootmise projektide jaoks.

Pädevad asutused võivad siiski loa anda, kui müümine, tarnimine, üleandmine või eksport puudutab enne 1. augustit 2014 sõlmitud lepingust tuleneva kohustuse täitmist või selliste lepingute täitmiseks vajalikest lisalepingutest tuleneva kohustuse täitmist.

Pädevad asutused võivad loa anda ka juhul, kui kaupade ja tehnoloogiate müümine, tarnimine, üleandmine või eksport on vajalik sellise sündmuse kiiresti ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale. Asjakohaselt põhjendatud hädajuhtudel võib lubada müümist, tarnimist, üleandmist või eksporti ilma eelneva loata, tingimusel et eksportija teatab sellest pädevale asutusele viie tööpäeva jooksul pärast müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi toimumist, esitades ilma eelneva loata toimunud müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi üksikasjalikud ja asjakohased põhjendused.”

4)

Artikli 3a lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on osutada otse või kaudselt Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, järgmiste uurimis- ja tootmisprojektide jaoks vajalikke seonduvaid teenuseid:

a)

nafta uurimine ja tootmine rohkem kui 150 meetri sügavuses vees;

b)

nafta uurimine ja tootmine põhjapolaarjoonest põhja poole jäävas avamerepiirkonnas, või

c)

projektid, millel on võimekus toota naftat kildakihtides leiduvast toorainest hüdrofrakkimise teel; see ei kehti läbi kildakihtide toimuvale uurimisele ja tootmisele eesmärgiga leida või ammutada naftat mittekilda maardlatest.

Käesolevas lõikes tähendavad seotud teenused järgmist:

i)

puurimine;

ii)

puuraukude testimine;

iii)

geofüüsikalise uurimise ja lõpuleviimise teenused;

iv)

spetsiaalsete ujuvsõidukite tarnimine.

2.   Lõikes 1 sätestatud keelud ei mõjuta enne 12. septembrit 2014 sõlmitud lepingust või raamlepingust tuleneva kohustuse täitmist või sellise lepingu täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

3.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata, kui kõnealused teenused on vajalikud sellise sündmuse kiiresti ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale.

Teenuse osutaja teatab pädevale asutusele igasugusest käesoleva lõike kohasest tegevusest viie tööpäeva jooksul, esitades müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi üksikasjalikud ja asjakohased põhjendused.”

5)

Artiklis 4 asendatakse lõiked 2 ja 3 järgmisega:

„2.   Lõikes 1 sisalduvad keelud ei mõjuta enne 1. augustit 2014 sõlmitud lepingute täitmist või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist ega liidus olemasolevate võimete säilitamiseks ja nende ohutuse tagamiseks vajaliku abi osutamist.

3.   Järgmise tegevuse puhul on vaja asjaomase pädeva asutuse luba:

a)

II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste otsene või kaudne osutamine füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, või mis tahes isikule, üksusele või asutusele mis tahes muus riigis, kui selline abi puudutab Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, kasutamiseks mõeldud kaupu ja tehnoloogiaid;

b)

II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega seotud rahastamine ning rahaline abi, sealhulgas eelkõige toetuste, laenude või ekspordikrediidikindlustuse andmine nimetatud kaupade ja tehnoloogiate müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või seonduva tehnilise abi otseseks või kaudseks osutamiseks füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, või mis tahes isikule, üksusele või asutusele mis tahes muus riigis, kui kõnealune abi puudutab Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, kasutamiseks mõeldud kaupu ja tehnoloogiaid.

Artikli 3 lõikes 5 osutatud asjakohaselt põhjendatud erandjuhtudel võib lubada käesolevas lõikes nimetatud teenuste osutamist ilma eelneva loata, tingimusel et teenuseosutaja teatab sellest pädevale asutusele viie tööpäeva jooksul pärast teenuse osutamist.”

6)

Artiklis 5 asendatakse lõige 3 järgmisega:

„3.   Keelatud on otse või kaudselt osaleda mis tahes kokkuleppes anda uusi, 30 päeva ületava lõpptähtajaga laene või krediite lõikes 1 või 2 osutatud mis tahes juriidilisele isikule, üksusele või asutusele pärast 12. septembrit 2014.

Keeldu ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a)

laenud või krediit, millel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk rahastada kaupade ja teenuste, mis ei ole finantsteenused, keelu alla mitte kuuluvat importi või eksporti liidu ja mõne kolmanda riigi vahel, kaasa arvatud kulutused muust kolmandast riigist pärit kaupadele ja teenustele, mis on vajalikud ekspordi- või impordilepingute täitmiseks, või

b)

laenud, millel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk pakkuda erakorralist rahastamist selliste liidus asutatud juriidiliste isikute maksevõime ja likviidsuse kriteeriumide täitmiseks, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub III lisas osutatud üksustele.”

7)

Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

„4.   Lõikes 3 sätestatud keelud ei mõjuta krediidi kasutuselevõtmist ega väljamakseid, mida tehakse enne 12. septembrit 2014 sõlmitud lepingu alusel, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kõik sellise krediidi kasutuselevõtmise või väljamaksete tegemise tingimused:

i)

olid kokku lepitud enne 12. septembrit 2014 ja

ii)

neid ei ole nimetatud kuupäeval ega pärast seda muudetud, ning

b)

enne 12. septembrit 2014 oli kindlaks määratud lepinguline lõpptähtpäev kõigi eraldatud vahendite täielikuks tagasimaksmiseks ning kõigi lepingujärgsete õiguste kasutamiseks ja kõigi lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

Punktis a) nimetatud krediidi kasutuselevõtmise või väljamaksete tegemise tingimused sisaldavad iga krediidi kasutuselevõtmise või väljamakse puhul sätet tagasimakseaja pikkuse, kohaldatud intressimäära või intressimäära arvutamise meetodi ja maksimumsumma kohta.”

8)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Rubriigis asendatakse viide „artiklis 3 osutatud tehnoloogiate loetelu” järgmisega: „artiklis 3 osutatud kaupade ja tehnoloogiate loetelu”.

b)

CN-koodidele 8413 50, 8413 60, ex 8431 39 00, ex 8431 43 00, ex 8431 49 vastavad kirjed asendatakse järgmisega:

„ex 8413 50

Mootoriga käivitatavad ja tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega vedelikupumbad, mille suurim voolukiirus on üle 18 m3/tunnis ja suurim väljalaskerõhk üle 40 baari, spetsiaalselt projekteeritud puurimismuda ja/või tsemendi pumpamiseks naftapuuraukudesse.

ex 8413 60

Mootoriga käivitatavad rootoriga vedelikupumbad, mille suurim voolukiirus on üle 18 m3/tunnis ja suurim väljalaskerõhk üle 40 baari, spetsiaalselt projekteeritud puurimismuda ja/või tsemendi pumpamiseks puuraukudesse.

ex 8431 39 00

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriiki 8428 kuuluvate naftaväljade masinates

ex 8431 43 00

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt alamrubriiki 8430 41 ja 8430 49 kuuluvate naftaväljade masinates

ex 8431 49

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriiki 8426, 8429 ja 8430 kuuluvate naftaväljade masinates”

.

9)

IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 960/2014 põhjendus 6 asendatakse järgmisega:

„6.

Venemaa valitsusele surve avaldamiseks on samuti asjakohane kohaldada täiendavaid kapitaliturgudele juurdepääsu piiranguid teatavate finantsasutuste suhtes, jättes välja Venemaal asuvad rahvusvahelise staatusega asutused, mis on loodud valitsustevaheliste kokkulepetega ja milles Venemaa on üks osanik, piiranguid Venemaa kaitsetööstussektoris tegutsevate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, välja arvatud peamiselt kosmose- ja tuumaenergiatööstuses ja tsiviilotstarbelise tuumaenergia tööstuses tegutsevad isikud, üksused või asutused, ning piiranguid selliste Venemaa juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, kelle põhitegevus on seotud toornafta ja naftasaaduste müügi või transportimisega. Kõnealused piirangud ei hõlma finantsteenuseid, mida ei ole nimetatud määruse (EL) nr 833/2014 artiklis 5, näiteks hoiustamis- ja makseteenuseid, kindlustusteenuseid, laene nimetatud määruse artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud asutustelt ega energiaturul riskide maandamiseks kasutatavaid tuletisinstrumente.”

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 59.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 8. septembri 2014. aasta määrus (EL) nr 960/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 271, 12.9.2014, lk 3).


LISA

„IV LISA

Artiklis 2a osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

 

JSC Sirius

 

OJSC Stankoinstrument

 

OAO JSC Chemcomposite

 

JSC Kalashnikov

 

JSC Tula Arms Plant

 

NPK Technologii Maschinostrojenija

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi

 

OAO Almaz Antey

 

OAO NPO Bazalt”


Top