Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1230

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1230/2014, 17. november 2014 , vaskbilüsinaadi lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina EMPs kohaldatav tekst

OJ L 331, 18.11.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1230/oj

18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1230/2014,

17. november 2014,

vaskbilüsinaadi lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus vaskbilüsinaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse vaskbilüsinaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 3. juuli 2014. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda vaskbilüsinaat kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et seda võib pidada tõhusaks vase allikaks kõikide loomaliikide puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Vaskbilüsinaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(7):3796.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Elemendi (Cu) sisaldus (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: mikroelementide ühendid

3b411

Vaskbilüsinaat

Söödalisandi kirjeldus

Pulbri või graanulitena, mille vasesisaldus on ≥ 14,5 % ja lüsiinisisaldus ≥ 84,0 %.

Toimeaine kirjeldus

L-lüsinaatvesinikkloriidi vaskkelaat

Keemiline valem: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CASi number: 53383-24-7

Analüüsimeetodid  (1)

Lüsiini sisalduse määramiseks söödalisandis:

ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatide saamisega ja kolorimeetriline või fluorestsentsmääramine — EN ISO 17180.

Vase kogusisalduse määramiseks söödalisandis ja eelsegudes:

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) — EN 15510

või

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) — EN 15621 rõhu all lagundatud proovist.

Vase kogusisalduse määramiseks söödamaterjalides ja segasöödas:

aatomabsorptsioonspektroskoopia (AAS) — komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009, või

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) — EN 15510

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) — EN 15621 rõhu all lagundatud proovist.

Kõik loomaliigid

Veised:

Veised enne mäletsema hakkamist: 15 (kokku)

Muud veised: 35 (kokku).

Lambad: 15 (kokku).

kuni 12-nädalased põrsad: 170 (kokku).

Koorikloomad: 50 (kokku)

Muud loomad: 25 (kokku)

1.

Lisand tuleb lisada söödasse eelseguna.

2.

Ohutusnõuded: käitlemisel tuleb kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

3.

Märgistusel esitatakse järgmine tekst.

Kui lammaste sööda puhul ületab vasesisaldus 10 mg/kg:

„Vasesisaldus selles söödas võib teatavatel lambatõugudel põhjustada mürgistust.”

Mäletsema hakanud veistele ette nähtud sööda puhul, kui vasesisaldus on alla 20 mg/kg:

„Vasesisaldus selles söödas võib põhjustada vasepuudust veistel, kes söövad karjamaadel, kus leidub palju molübdeeni või väävlit.”

„Sööda koostamisel tuleb arvesse võtta lüsiini sisaldust söödalisandis.”

8. detsember 2024


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top