EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 763/2014, 11. juuli 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 763/2014,

11. juuli 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 119 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 119 on sätestatud teavitamise ja avalikustamisega seotud üldeeskirjad, mida kohaldatakse kõigi Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) rahastatud rakenduskavade ja toimingute suhtes. Avalikustamis- ja teavitamismeetmeid käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad taotlejate ja toetusesaajate jaoks on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 V lisas.

(2)

Selleks et tagada liidu ühtekuuluvuspoliitika valdkonna, sh EMKFist rahastatavate toimingutega seotud teabe- ja teavitamismeetmete ühtne visuaalne identiteet, tuleks kehtestada liidu embleemi loomise juhised ja standardvärvide määratlus ning liidu embleemi esitamise ja toimingut toetava(te)le fondi(de)le viitamise tehnilised kirjeldused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuse saamisest teavitamine

Liikmesriik või korraldusasutus vastutab selle tagamise eest, et kõigis toetusesaajatele, võimalikele toetusesaajatele ja üldsusele suunatud teavitamis- ja avalikustamismeetmetes teavitatakse asjakohase toimingu toetamisest Merendus- ja Kalandusfondi poolt; selleks pannakse välja

a)

liidu embleem kooskõlas artikliga 2 ning viide Euroopa Liidule kooskõlas artikliga 3;

b)

viide Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile või mitmest fondist rahastatava toimingu puhul viide Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele kooskõlas artikliga 4.

Artikkel 2

Liidu embleem

1.   Liidu embleem luuakse vastavalt lisas sätestatud graafilistele standarditele.

2.   Veebisaitidel kuvatakse liidu embleem värviliselt. Muudes teabevahendites kasutatakse värvi võimaluse korral. Mustvalget versiooni võib kasutada vaid põhjendatud juhtudel.

3.   Liidu embleem peab alati olema selgelt nähtav ja asuma nähtaval kohal. Selle asend ja suurus peab sobima kasutatava materjali või dokumendi suurusega. Liidu embleemi minimaalne kõrgus on 1 cm. Väikeste reklaamtoodete puhul on liidu embleemi minimaalne kõrgus 5 mm.

4.   Kui liidu embleem kuvatakse veebisaidil, peab see olema nähtav digiseadme ekraanil, ilma et kasutaja peaks lehekülge edasi kerima.

5.   Kui liidu embleemi kõrval on muid logosid, peab liidu embleem olema vähemalt sama kõrge või lai kui suurim muu logo. ELi embleem on soovitatav paigutada kolmanda isiku organisatsiooni logost eemale.

Artikkel 3

Viide Euroopa Liidule

1.   Euroopa Liidu nimi peab olema alati täielikult välja kirjutatud. Liidu embleemiga koos võib kasutada mis tahes järgmist kirjatüüpi: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma ja Verdana. Kaldkirja, allajoonitud teksti ja muid teksti esiletõstmise viise ei tohi kasutada.

2.   Teksti paigutust liidu embleemi suhtes ei ole täpselt ette nähtud, aga tekst ei tohi mingil juhul embleemiga kattuda.

3.   Kasutatava kirjatüübi suurus peab olema vastavuses embleemi suurusega. Kirjatüübi värv peab sõltuvalt taustast olema Reflex Blue, must või valge.

Artikkel 4

Viide Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile

Kui Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile või Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele viidatakse veebisaidil, peab viide olema nähtav digiseadme ekraanil, ilma et kasutaja peaks lehekülge edasi kerima.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.


LISA

Liidu embleemi loomise graafilised standardid ja standardvärvide määratlus

Üksikasjad ja juhised on aadressil

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf.

SÜMBOLI TÄHENDUSE KIRJELDUS

Kaksteist kuldset tähte moodustavad taevassinisel taustal ringi, mis sümboliseerib Euroopa rahvaste liitu. Tähtede arv on kindlaks määratud: kaksteist on täiuslikkuse ja ühtsuse sümbol.

HERALDILINE KIRJELDUS

Taevassinisel taustal on ring kaheteistkümnest kuldsest tähest, mille tipud ei puutu kokku.

GEOMEETRILINE KIRJELDUS

Image

Embleem on sinine ristkülikukujuline lipp, mille pikkus on poolteist korda lipu laiust. Lipu keskel asub võrdsete vahedega kaksteist kuldset tähte, mis moodustavad mõttelise ringjoone, mille keskpunkt asub ristküliku diagonaalide ristumiskohas. Ringi raadius on 1/3 lipu laiusest. Igal tähel on viis tippu, mis asuvad mõttelise ringi piirjoonel, selle ringi raadius on üks kaheksateistkümnendik lipu laiusest. Kõik tähed on püstiasendis, st üks nurk on vertikaalselt suunaga üles ning kahe külgmise nurga tippude vahele tõmmatud sirge asetseb lipumastiga risti. Ring on moodustatud nii, et iga täht vastab ühele täistunnile kella numbrilaual. Tähtede arvu ei muudeta.

MÄÄRUSEKOHASED VÄRVID

Embleemi värvid on järgmised:

PANTONE REFLEX BLUE — ristküliku pind;

PANTONE YELLOW — tähekesed.

NELJAVÄRVITRÜKK

Kui kasutatakse neljavärvitrükki, tuleb kahe standardvärvi saamiseks kasutada neljavärvitrüki nelja värvi.

PANTONE YELLOW saadakse 100-protsendilise „Process Yellow” kasutamise teel.

PANTONE REFLEX BLUE saadakse 100-protsendilise „Process Cyan'i” ja 80-protsendilise „Process Magenta” segamisel.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE vastab värvipaleti värvile RGB: 0/51/153 (kuueteistkümnendsüsteemis: 003399) ja PANTONE YELLOW vastab värvipaleti värvile RGB: 255/204/0 (kuueteistkümnendsüsteemis: FFCC00).

MUSTVALGE TRÜKK

Ainult musta värvi kasutamise korral trükitakse ristküliku raam ja tähed valgele taustale mustana.

Image

Ainult sinise värvi (Reflex Blue) kasutamise korral trükitakse kogu taust sinisena ja tähed valgena negatiivis.

Image

EMBLEEMI PAIGUTAMINE VÄRVILISELE TAUSTALE

Kui ei ole võimalik värvilisest taustast loobuda, tuleb ristküliku ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 ristküliku laiusest.

Image

Top