EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0668

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, 13. juuni 2014 , millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad

OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj

19.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/36


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 668/2014,

13. juuni 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta), (1) eriti selle artikli 7 lõike 2 teist lõiku, artikli 11 lõiget 3, artikli 12 lõike 7 teist lõiku, artikli 19 lõike 2 teist lõiku, artikli 22 lõiget 2, artikli 23 lõike 4 teist lõiku, artikli 44 lõiget 3, artikli 49 lõike 7 teist lõiku, artikli 51 lõike 6 teist lõiku, artikli 53 lõike 3 teist lõiku ja artikli 54 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) (2) ja 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) (3) on kehtetuks tunnistatud ja asendatud määrusega (EL) nr 1151/2012. Määrusega (EL) nr 1151/2012 antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade sujuva toimimise kindlustamiseks uues õigusraamistikus tuleb selliste õigusaktide abil vastu võtta teatavad eeskirjad. Uued eeskirjad peaksid asendama komisjoni 14. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1898/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (4) ja 18. oktoobri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1216/2007 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (5) kehtestatud rakenduseeskirju. Kõnealused määrused tunnistatakse kehtetuks komisjoni 18. detsembri 2013. aasta delegeeritud määrusega (EL) nr 664/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega (6).

(2)

Tuleks kehtestada keelemärkide kasutamisega seotud erieeskirjad kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete kohta ning garanteeritud traditsioonilisele tootele lisatud väite tõlgete kohta, et kõikide liikmesriikide ettevõtjatel ja tarbijatel oleks võimalik selliseid nimetusi ja väiteid lugeda ja mõista.

(3)

Kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste geograafiline piirkond tuleks tootespetsifikaadis üksikasjalikult ja täpselt kindlaks määrata, et vältida vääritimõistmist ja võimaldada tootjatel, pädevatel asutustel ja kontrolliorganitel tegutseda kindlatel ja usaldusväärsetel alustel.

(4)

Tuleks kehtestada kohustus esitada tootespetsifikaadis üksikasjalikud eeskirjad sööda päritolu ja kvaliteedi kohta kaitstud päritolunimetusega registreeritud loomse päritoluga toodete puhul, et tagada toote ühtlane kvaliteet ja ühtlustada kõnealuste eeskirjade koostamisviise.

(5)

Kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähistega toodete spetsifikaat peaks hõlmama võetud meetmeid, millega tagatakse toote päritolu määratletud geograafilisest piirkonnast, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis d. Need meetmed peaksid olema selged ja üksikasjalikud, et võimaldada määratletud geograafilisest piirkonnast pärit toote, toorainete, sööda ja muu kauba jälgimist.

(6)

Seoses konkreetseid tooteid hõlmava nimetuse registreerimistaotluse või muutmistaotluse heakskiitmisega on vaja määratleda juhud, mil sama registreeritud nimetust kandvaid tooteid peetakse teineteisest erinevaks. Selleks et vältida määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste nõuetele mittevastavate toodete turustamist registreeritud nimetuse all, tuleks tõendada taotluses esitatud iga konkreetse toote vastavust registreerimisnõuetele.

(7)

Põllumajandustoote või toidu pakendamine ja tegevused, mis on seotud põllumajandustoote või toidu esitlemisega, nagu viilutamine või riivimine, mis peavad toimuma määratletud piirkonnas, kujutavad endast kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse piirangut. Arvestades Euroopa Kohtu kohtupraktikat, võib selliseid piiranguid kehtestada ainult juhul, kui need on vajalikud, proportsionaalsed ja suudavad hoida geograafilise tähise või päritolunimetuse mainet. Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktile e esitatakse selliste piirangute kohta tootepõhised põhjendused.

(8)

Süsteemi sujuvaks toimimiseks tuleks määratleda taotluste ja vastuväidete esitamise, muudatuste tegemise ja tühistamiste kord.

(9)

Selleks et tagada ühtne ja tõhus kord, tuleks koostada taotlemise, vastuväidete, muudatuste ja tühistamistega seotud vormid ning vormid, mis on seotud koonddokumentide avaldamisega enne 31. märtsi 2006 registreeritud nimetuste kohta.

(10)

Õiguskindluse huvides tuleks selgelt määratleda kriteeriumid registreerimistaotluse ja muutmistaotluse esitamise kuupäeva tuvastamise kohta.

(11)

Sujuvama protsessi ja standardimise huvides tuleks kehtestada koonddokumendi pikkuse piirang.

(12)

Standardimise huvides tuleks võtta vastu erieeskirjad toote ja tootmismeetodi kirjelduse kohta. Selleks et tagada nimetuse registreerimistaotluse või muutmistaotluse lihtne ja kiire läbivaatamine, peaks toote ja tootmismeetodi kirjeldus sisaldama üksnes asjakohaseid ja võrreldavaid elemente. Vältida tuleks kordusi, kaudseid nõudeid ja ülearuseid osasid.

(13)

Õiguskindluse huvides tuleks kindlaks määrata vastuväidete esitamise tähtajad ja kehtestada kõnealuste tähtaegade alguskuupäeva määramise kriteeriumid.

(14)

Läbipaistvuse huvides peaksid vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõikele 2 avaldatavad muutmistaotluste ja tühistamistaotluste andmed olema täielikud.

(15)

Sujuvuse ja lihtsustamise eesmärgil peaks elektrooniline vorm olema ainus sidevahend, mis tunnistatakse sobivaks taotluste, andmete ja dokumentide edastamisel.

(16)

Kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähisega toodete või garanteeritud traditsiooniliste toodete turustamisel rakendatavate sümbolite ja tähiste kasutamise kohta tuleks kehtestada eeskirjad, sh kasutatavate asjaomaste keeleversioonide kohta.

(17)

Täpsustada tuleks eeskirju registreeritud nimetuste kohta seoses sümbolite, tähiste ja vastavate lühenditega, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 12 lõigetes 3 ja 6 ning artikli 23 lõikes 3.

(18)

Selleks et tagada tähiste, lühendite ja sümbolite ühtne kaitse ja tõsta avalikkuse teadlikkust liidu kvaliteedikavade kohta, tuleks kehtestada eeskirjad tähiste, lühendite ja sümbolite kasutamise kohta meedias või reklaammaterjalides, mis on seotud asjaomase kvaliteedikava nõuetele vastava tootega.

(19)

Tuleks vastu võtta eeskirjad kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete registri sisu ja vormi kohta, et tagada läbipaistvus ja õiguskindlus.

(20)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erieeskirjad nimetuse kohta

1.   Kaitstud päritolunimetus, kaitstud geograafilise tähise või garanteeritud traditsioonilise toote nimetus registreeritakse algupärases kirjaviisis. Kui algupärane kirjaviis ei ole ladina tähestikus, registreeritakse koos algupärases kirjaviisis nimetusega ka nimetuse transkriptsioon ladina tähestikus.

2.   Kui garanteeritud traditsioonilise toote nimetusega kaasneb määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 18 lõikes 3 osutatud väide ja see väide tuleb tõlkida teistesse ametlikesse keeltesse, lisatakse sellised tõlked tootespetsifikaati.

Artikkel 2

Geograafilise piirkonna määratlus

Kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste geograafiline piirkond määratletakse täpselt, nii et selle suhtes ei tekiks vääritimõistmist, osutades määratluses võimaluse korral alati füüsilistele või halduspiiridele.

Artikkel 3

Erieeskirjad sööda kohta

Kaitstud päritolunimetusega registreeritud loomse päritoluga toote spetsifikaat peab sisaldama üksikasjalikke eeskirju sööda päritolu ja kvaliteedi kohta.

Artikkel 4

Päritolutõend

1.   Kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste tootespetsifikaadis määratakse kindlaks kord, mida ettevõtjad peavad järgima, kui nad esitavad päritolutõendeid toote, toormaterjali, sööda või muude kaupade kohta, mis vastavalt tootespetsifikaadile peavad olema pärit määratletud geograafilisest piirkonnast.

2.   Ettevõtjad peavad suutma tõendada:

a)

iga saadud tooraine ja/või toote partii tarnija, koguse ja päritolu;

b)

tarnitavate toodete vastuvõtja, koguse ja sihtkoha;

c)

seose iga punktis a nimetatud saadud partii ja punktis b nimetatud väljastatud partii vahel.

Artikkel 5

Mitme eristatava toote kirjeldus

Juhul kui nimetuse registreerimistaotluses või muutmistaotluses kirjeldatakse mitut eristatavat toodet, mille suhtes on õigus kasutada sama nimetust, tõendatakse registreerimisnõuetele vastavust eraldi iga sellise toote kohta.

Käesolevas artiklis tähendavad „eristatavad tooted” tooteid, mida turule laskmisel vaatamata samale registreeritud nimetusele eristatakse või mida tarbijad peavad eri toodeteks.

Artikkel 6

Registreerimistaotluste menetlusnõuded

1.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud kaitstud päritolunimetust või kaitstud geograafilist tähist hõlmavas koonddokumendis esitatakse käesoleva määruse I lisas nõutud teave. See koostatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud vormile. See peab olema kokkuvõtlik ega tohi ületada 2 500 sõna, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Koonddokumendis sisalduv viide tootespetsifikaadi avaldamise kohta peab osutama vastavale tootespetsifikaadi versioonile.

2.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 19 osutatud garanteeritud traditsioonilise toote tootespetsifikaat peab sisaldama käesoleva määruse II lisas nõutud teavet. See koostatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud vormile.

3.   Taotluse esitamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil komisjon saab taotluse elektroonilisel teel kätte. Komisjon saadab taotluse kättesaamise kohta teate.

Artikkel 7

Erieeskirjad tootekirjelduse ja tootmismeetodi kohta

1.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud kaitstud päritolunimetust või kaitstud geograafilist tähist hõlmavas registreerimistaotluse koonddokumendis määratletakse toode sellega üldiselt seostuvate mõistete ja standardite abil.

Kirjelduses keskendutakse registreeritavat nimetust kandva toote eripärale, kasutades mõõtühikuid ja ühiseid või tehnilisi võrdlusaluseid, ning jäetakse käsitlemata kõigile sellist tüüpi toodetele omased tehnilised omadused ning asjaomased kohustuslikud õiguslikud nõuded, mida kohaldatakse kõikide sellist tüüpi toodete suhtes.

2.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 19 lõike 1 punktis b osutatud garanteeritud traditsioonilise toote tootekirjelduses esitatakse üksnes toote ja selle eripära määratlemiseks vajalikud omadused. Selles ei korrata üldkohustusi ja eriti tehnilisi omadusi, mis on omased kõikidele sellist tüüpi toodetele, ja seotud kohustuslikke õigusnorme.

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 19 lõike 1 punktis c osutatud tootmismeetodi kirjelduses tuleb käsitleda üksnes kehtivat tootmismeetodit. Ajaloolised tavad lisatakse üksnes siis, kui neid endiselt järgitakse. Kirjeldatakse üksnes konkreetse toote saamiseks vajalikku meetodit ja sellisel viisil, mis võimaldab toodet taastoota igal pool.

Toote traditsioonilise iseloomu väljendamise põhielementide hulka kuuluvad muutumatuna püsinud peamised elemendid koos täpsete ja kindlate võrdlusandmetega.

Artikkel 8

Ühistaotlused

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 49 lõikes 1 osutatud ühistaotluse esitab komisjonile asjaomane liikmesriik või asjaomase kolmanda riigi taotlejate rühm vahetult või kõnealuse kolmanda riigi ametiasutuste kaudu. Sellele peab olema lisatud määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 8 lõike 2 punktis c või artikli 20 lõike 2 punktis b osutatud kinnitus kõigilt asjaomastelt liikmesriikidelt. Määruse (EL) nr 1151/2012 artiklites 8 ja 20 kehtestatud nõudeid tuleb täita kõikides asjaomastes liikmesriikides ja kolmandates riikides.

Artikkel 9

Vastuväidete menetluskord

1.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 2 kohaldamisel koostatakse põhjendatud vastuväide vastavalt käesoleva määruse III lisas esitatud vormile.

2.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 3 esimeses lõigus osutatud kolmekuuline periood algab kuupäevast, mil huvitatud isikuteni jõuab elektroonilisel teel ettepanek jõuda omavahelisele kokkuleppele.

3.   Delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artiklis 5 osutatud teatis ja andmed, mis tuleb edastada komisjonile vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 3 teisele lõigule, esitatakse ühe kuu jooksul pärast konsultatsioonide lõppemist vastavalt käesoleva määruse IV lisas kehtestatud vormile.

Artikkel 10

Tootespetsifikaadi muutmise menetlusnõuded

1.   Kaitstud päritolunimetuste või kaitstud geograafiliste tähiste tootespetsifikaadi muutmistaotlused koostatakse vastavalt V lisas kehtestatud vormile, kui tegemist ei ole väikese muudatusega. Taotlused peavad vastama määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 8 kehtestatud nõuetele. Muudetud koonddokument koostatakse vastavalt käesoleva määruse I lisas kehtestatud vormile. Muudetud koonddokumendis sisalduv tootespetsifikaadi avaldamise viide peab osutama vastava tootespetsifikaadi ajakohastatud versioonile.

Garanteeritud traditsioonilise toote tootespetsifikaadi muutmistaotlus koostatakse vastavalt käesoleva määruse VI lisas kehtestatud vormile, kui tegemist ei ole väikese muudatusega. Taotlused peavad vastama määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 20 kehtestatud nõuetele. Muudetud tootespetsifikaat koostatakse vastavalt käesoleva määruse II lisas kehtestatud vormile.

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõikele 2 avaldatav teave sisaldab nõuetekohaselt täidetud taotlust, nagu on osutatud käesoleva lõike esimeses ja teises lõigus.

2.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teises lõigus osutatud väikeste muudatuste taotlused koostatakse vastavalt käesoleva määruse VII lisas kehtestatud vormile.

Kaitstud päritolunimetuste või kaitstud geograafiliste tähistega seotud väikeste muudatuste taotlusele lisatakse muutmise korral ajakohastatud koonddokument, mis koostatakse vastavalt I lisas kehtestatud vormile. Muudetud koonddokumendis sisalduv viide tootespetsifikaadi avaldamisele peab osutama asjaomase tootespetsifikaadi ajakohastatud versioonile.

Liidust pärit taotluste puhul lisavad liikmesriigid neile deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et taotlus vastab määruses (EL) nr 1151/2012 esitatud tingimustele ja selle alusel vastuvõetud sätetele, ning ajakohastatud tootespetsifikaadi avaldamise viite. Kolmandatest riikidest pärit taotluste puhul lisavad ajakohastatud tootespetsifikaadi asjaomane rühm või kolmanda riigi asutused. Väikeste muudatuste taotlused peavad sisaldama delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikli 6 lõike 2 viiendas lõigus osutatud juhtudel ajakohastatud tootespetsifikaadi avaldamise viidet liikmesriikidest pärit taotluste korral ning ajakohastatud tootespetsifikaati kolmandatest riikidest pärit taotluste korral.

Garanteeritud traditsiooniliste toodetega seotud väikeste muudatuste taotlustele lisatakse ajakohastatud tootespetsifikaat, mis koostatakse vastavalt II lisas kehtestatud vormile. Liikmesriigid lisavad deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et taotlus vastab määruses (EL) nr 1151/2012 esitatud tingimustele ja selle alusel vastuvõetud sätetele.

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teisele lõigule avaldatav teave peab sisaldama nõuetekohaselt täidetud taotlust, nagu on osutatud käesoleva lõike esimeses lõigus.

3.   Delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikli 6 lõike 3 teises lõigus osutatud komisjonile edastatav ajutise muudatuse teatis koostatakse vastavalt käesoleva määruse VIII lisas kehtestatud vormile. Sellega peavad olema kaasas dokumendid, mis on ette nähtud delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikli 6 lõike 3 teises lõigus.

4.   Muutmistaotluse esitamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil komisjon saab taotluse elektroonilisel teel kätte. Komisjon saadab taotluse kättesaamise kohta teate.

Artikkel 11

Tühistamine

1.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 54 lõikes 1 osutatud registreerimise tühistamistaotlus koostatakse vastavalt käesoleva määruse IX lisas kehtestatud vormile.

Tühistamistaotlustele peab olema lisatud määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 8 lõike 2 punktis c või artikli 20 lõike 2 punktis b osutatud kinnitus.

2.   Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõikele 2 avaldatav teave peab sisaldama nõuetekohaselt täidetud tühistamistaotlust, nagu on osutatud käesoleva artikli lõike 1 esimeses lõigus.

Artikkel 12

Esitamismeetod

Artiklite 6, 8, 9, 10, 11 ja 15 kohased taotlused, andmed ja dokumendid esitatakse komisjonile elektroonilisel kujul.

Artikkel 13

Sümbolite ja tähiste kasutamine

1.   Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 12 lõikes 2 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud ja delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artiklis 2 kehtestatud liidu sümbolid esitatakse vastavalt käesoleva määruse X lisas sätestatule.

2.   Sümboli tähiseid „KAITSTUD PÄRITOLUNIMETUS”, „KAITSTUD GEOGRAAFILINE TÄHIS” ja „GARANTEERITUD TRADITSIOONILINE TOODE” on lubatud kasutada kõikides käesoleva määruse X lisas kehtestatud liidu ametlikes keeltes.

3.   Kui määruse (EL) nr 1151/2012 artiklites 12 ja 23 osutatud liidu sümbolid, tähised või vastavad lühendid esinevad toote märgistuses, lisatakse neile registreeritud nimetus.

4.   Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 44 lõikele 1 võib tähiseid, lühendeid ja sümboleid kasutada meedias või reklaammaterjalides kvaliteedikava või registreeritud nime reklaamiga seotud teabe avaldamise eesmärgil.

5.   Enne käesoleva määruse jõustumist turule viidud tooted, mis ei ole kooskõlas lõigetega 1 ja 2, võivad jääda turule kuni varude lõppemiseni.

Artikkel 14

Kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste register ning garanteeritud traditsiooniliste toodete register

1.   Selle õigusakti jõustumisel, mille alusel kaitstud päritolunimetus või kaitstud geograafiline tähis registreeritakse, kannab komisjon registrisse määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 11 lõikes 1 osutatud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste kohta järgmised andmed:

a)

toote registreeritud nimetus (või nimetused);

b)

käesoleva määruse XI lisas osutatud tooterühm;

c)

viide õigusaktile, mille alusel nimetus registreeritakse;

d)

teave selle kohta, kas nimetus on kaitstud geograafilise tähise või päritolunimetusena;

e)

päritoluriik või -riigid.

2.   Selle õigusakti jõustumisel, mille alusel garanteeritud traditsiooniline toode registreeritakse, kannab komisjon registrisse määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 22 lõikes 1 osutatud garanteeritud traditsioonilise toote kohta järgmised andmed:

a)

toote registreeritud nimetus (või nimetused);

b)

käesoleva määruse XI lisas osutatud tooterühm;

c)

viide õigusaktile, mille alusel nimetus registreeritakse;

d)

taotluse esitanud taotlejate rühma või rühmade riik või riigid;

e)

teave selle kohta, kas registreerimisotsuse kohaselt lisatakse garanteeritud traditsiooniliste toodete nimetusele määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 18 lõikes 3 osutatud väide;

f)

enne määruse (EL) nr 1151/2012 jõustumist laekunud taotluste puhul teave selle kohta, kas registreerimine hõlmab nimetuse mittereserveerimist.

3.   Kui komisjon kiidab heaks tootespetsifikaadi muudatuse, millega kaasneb registrisse kantud andmete muutmine, kustutab ta algsed andmed ja salvestab uued andmed alates muudatuse heakskiitmise otsuse jõustumisest.

4.   Tühistamise jõustumisel kustutab komisjon nimetuse asjaomasest registrist.

Artikkel 15

Üleminekueeskirjad

Vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikli 8 lõikele 1 esitatud koonddokumendi avaldamise taotlus, mis on seotud enne 31. märtsi 2006 registreeritud kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafiliste tähisega, koostatakse vastavalt käesoleva määruse I lisas kehtestatud vormile.

Artikkel 16

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 9 lõiget 1 kohaldatakse üksnes vastuväidete menetlemise suhtes, mille määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 1 esimeses lõigus kehtestatud kolmekuuline periood on alanud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Artikli 9 lõiget 3 kohaldatakse üksnes vastuväidete menetlemise suhtes, mille määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 1 esimeses lõigus kehtestatud kolmekuuline periood ei ole lõppenud käesoleva määruse jõustumise kuupäeval.

X lisa punkti 2 esimest lauset kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016, ilma et see mõjutaks juba enne kõnealust kuupäeva turule viidud tooteid.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuni 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 1.

(3)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(4)  ELT L 369, 23.12.2006, lk 1.

(5)  ELT L 275, 19.10.2007, lk 3.

(6)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 17.


I LISA

KOONDDOKUMENT

[Sisestage allpool punktis 1 esitatud nimetus:] „…”

ELi nr: [üksnes ELis kasutamiseks]

[Valige üks, tähistades ristikesega „X”:]

KPN

KGT

1.   [KPN või KGT] nimetus(ed)

[Sisestage registreeritav nimetus või tootespetsifikaadi muutmise heakskiitmise taotluse või käesoleva määruse artikli 15 kohase avaldamistaotluse korral registreeritud nimetus]

2.   Liikmesriik või kolmas riik

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1   Toote liik [loetletud XI lisas]

3.2   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

[Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud peamised punktid. Toote identifitseerimiseks kasutage mõisteid ja standardeid, mida tavaliselt kasutatakse kõnealuse toote puhul. Toote kirjeldamisel keskenduge selle eripärale, kasutades mõõtühikuid ja ühiseid või tehnilisi võrdlusaluseid, lisamata tehnilisi omadusi, mis iseloomustavad kõiki seda liiki tooteid ja nendega seotud selliste kohustuslike õigusaktide nõudeid, mida kohaldatakse kõikide seda liiki toodete suhtes (käesoleva määruse artikli 7 lõige 1).]

3.3   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

[KPNi puhul: kinnitage, et sööt ja tooraine on pärit kõnealusest piirkonnast. Kui sööt või tooraine on pärit väljastpoolt kõnealust piirkonda, esitage nende erandite üksikasjalik kirjeldus ja põhjendused. Kõnealused erandid peavad olema kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõike 4 kohaselt vastu võetud eeskirjadega.

KGT puhul: märkige kõik kvaliteedinõuded või piirangud tooraine päritolule. Esitage selliste piirangute põhjendused. Sellised piirangud peavad olema kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõike 4 kohaselt vastu võetud eeskirjadega ja need peavad olema põhjendatud kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 punktis f osutatud seosega.]

3.4   Täpsustage tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

[Põhjendage piiranguid või erandeid.]

3.5   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

[Kui need puuduvad, jätke lahter tühjaks. Esitage piirangute tootepõhised põhjendused.]

3.6   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

[Kui need puuduvad, jätke lahter tühjaks. Esitage piirangute põhjendused.]

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

[Vajaduse korral lisage piirkonna kaart.]

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

[KPNi puhul: põhjuslik seos toote kvaliteedi või omaduste ning geograafilise keskkonna vahel koos selle looduslike ja inimfaktoritega, sealhulgas vajaduse korral elemendid, mis tõendavad tootekirjelduse või valmistamismeetodi seost geograafilise piirkonnaga.

KGT puhul: toote teatava kvaliteedi ning vajaduse korral maine või muude omaduste ning geograafilise päritolu vaheline seos.

Märkige selgesõnaliselt, millistel antud teguritel (maine, teatav kvaliteet, muud toote omadused) põhjuslik seos põhineb, ning esitage teavet ainult asjaomaste tegurite kohta, sealhulgas vajaduse korral tootekirjelduse või valmistamismeetodi seost tõendavad elemendid.]

Viide tootespetsifikaadi avaldamisele

(Käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 teine lõik)


II LISA

GARANTEERITUD TRADITSIOONILISE TOOTE SPETSIFIKAAT

[Sisestage allpool punktis 1 esitatud nimetus:] „”

ELi nr: [üksnes ELis kasutamiseks]

Liikmesriik või kolmas riik „”

1.   Registreeritav(ad) nimetus(ed)

2.   Toote liik [XI lisa alusel]

3.   Registreerimise alused

3.1   Kas toode:

on toodetud või töödeldud sellele tootele või toidule eriomasel traditsioonilisel viisil

on toodetud traditsiooniliselt kasutatavatest toor- või koostisainetest.

[Selgitage]

3.2   Kas nimetus:

on traditsiooniliselt kasutusel asjaomase toote kohta

väljendab toote traditsioonilist iseloomu või eripära.

[Selgitage]

4.   Kirjeldus

4.1   Selle toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab, sh selle peamised füüsikalised, keemilised, mikrobioloogilised ja organoleptilised omadused, mis näitavad toote eripära (käesoleva määruse artikli 7 lõige 2)

4.2   Punktis 1 esitatud nimetusega toote tootmismeetodi kirjeldus, mida tootjad peavad järgima, sealhulgas asjakohasel juhul tooraine või kasutatavate koostisainete laad ja omadused, ning toote valmistamisviisi kirjeldus (käesoleva määruse artikli 7 lõige 2)

4.3   Nende peamiste elementide kirjeldus, mis määravad kindlaks toote traditsioonilised omadused (käesoleva määruse artikli 7 lõige 2)


III LISA

PÕHJENDATUD VASTUVÄIDE

[Valige üks, tähistades ristikesega „X”:]

KPN

KGT

GTT

1.   Toote nimetus

[nagu avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT)]

2.   Ametlik viide

[nagu avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT)]

Viitenumber:

ELTs avaldamise kuupäev:

3.   Kontaktandmed

Kontaktisik:

Tiitel (hr, pr…): …

Nimi: …

Rühm/organisatsioon/üksikisik:

Või riiklik asutus:

 

Osakond:

Aadress:

Telefon + …

E-post:

4.   Vastuväite esitamise põhjus:

KPNi KGT puhul:

Mittevastavus määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 5 ja artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustele

Nimetuse registreerimine oleks vastuolus määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 6 lõikega 2 (taimesordi või loomatõu nimetus)

Nimetuse registreerimine oleks vastuolus määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 6 lõikega 3 (täielikult või osaliselt homonüümne nimetus)

Nimetuse registreerimine oleks vastuolus määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 6 lõikega 4 (olemasolev kaubamärk)

Registreerimine kahjustaks samasugust nimetust, kaubamärki või tooteid, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 10 lõike 1 punktis c

Nimetus, mille registreerimist taotletakse, on üldmõiste; esitatakse üksikasjad, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 10 lõike 1 punktis d

GTT puhul:

Mittevastavus määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 18 sätestatud tingimustele

Nimetuse registreerimine oleks vastuolus määruse (EL) nr 1151/2012 tingimustega (määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 21 lõike 1 punkt a)

Nimetus, mille registreerimist taotletakse, on seaduslik, tuntud ja majanduslikult oluline sarnaste põllumajandustoodete või toidu puhul (määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 21 lõike 1 punkt b)

5.   Vastuväite üksikasjad

Esitage vastuväite nõuetekohaselt põhjendatud põhjused ja põhjendused.

Esitage ka avaldus, kus selgitatakse vastuväite esitaja õigustatud huvi, välja arvatud juhul, kui vastuväite esitab riiklik asutus, millisel puhul ei tule esitada avaldust õigustatud huvi kohta. Vastuväide tuleb allkirjastada ning märkida sellele kuupäev.


IV LISA

VASTUVÄITE ESITAMISE MENETLUSE KOHASELT TOIMUNUD KONSULTATSIOONIDE LÕPPEMISE TEATIS

[Valige üks, tähistades ristikesega „X”:]

KPN

KGT

GTT

1.   Toote nimetus

[Nagu avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT)]

2.   Ametlik viide [nagu avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT)]

Viitenumber:

ELTs avaldamise kuupäev:

3.   Konsultatsioonide tulemus

3.1   Kokkuleppele jõuti järgmis(t)e vastuväite esitaja(te)ga:

[Lisage kokkuleppele jõudmist tõendavate kirjade koopiad ja kõik tegurid, mis võimaldasid kokkulepet saavutada (delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikkel 5).]

3.2   Kokkuleppele ei jõutud järgmis(t)e vastuväite esitaja(te)ga:

[Lisage määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 3 teise lõigu viimases lauses osutatud teave]

4.   Tootespetsifikaat ja koonddokument

4.1   Tootespetsifikaati on muudetud:

… Jah (1)

… Ei

4.2   Koonddokumenti on muudetud (üksnes KPNi ja KGT puhul):

... Jah (2)

... Ei

5.   Kuupäev ja allkiri

[Nimi]

[Osakond/organisatsioon]

[Aadress]

[Telefon: +]

[E-post:]


(1)  Kui jah, siis lisage muudatuste kirjeldus ja muudetud tootespetsifikaat

(2)  Kui jah, siis lisage ajakohastatud dokumendi koopia


V LISA

Kaitstud päritolunimetuse/kaitstud geograafilise tähise tootespetsifikaadi olulise muudatuse heakskiitmise taotlus

Muudatuse heakskiitmise taotlemine kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 esimese lõiguga.

[Registreeritud nimetus] „”

ELi nr: [üksnes ELis kasutamiseks]

[Valige üks, tähistades ristikesega „X”:]

KPN

KGT

1.   Taotlejate rühm ja õigustatud huvi

[Esitage muudatust taotleva rühma nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress (muudatusettepaneku esitanud kolmandate riikide taotluste puhul esitage ka vajaduse korral tootespetsifikaadile vastavust kontrollivate asutuste nimi ja aadress). Esitage ka muudatusettepaneku esitanud rühma õigustatud huvi selgitav avaldus.]

2.   Liikmesriik või kolmas riik

3.   Tootespetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab:

Toote nimetus

Toote kirjeldus

Geograafiline piirkond

Päritolutõend

Tootmismeetod

Seos piirkonnaga

Märgistus

Muu (täpsustada)

4.   Muudatus(t)e liik

Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis on määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt oluline

Sellise registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mille koonddokumenti (või sellega võrdväärset) ei ole avaldatud ja mida ei käsitleta määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt väikese muudatusena

5.   Muudatus(ed)

[Esitage iga punktis 3 ristikesega tähistatud osa kohta ammendav kirjeldus ning iga muudatuse tegemise konkreetsed põhjendused. Iga muudatuse puhul võrreldakse üksikasjalikult algset tootespetsifikaati ning vajaduse korral algset koonddokumenti kavandatavate muudetud versioonidega. Muutmistaotlus peab olema eraldiseisev. Käesolevas punktis esitatav teave peab olema ammendav (delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikli 6 lõike 1 esimene ja teine lõik).]


VI LISA

Garanteeritud traditsioonilise toote tüübikinnituse olulise muudatuse heakskiitmise taotlus

Muudatuse heakskiitmise taotlus kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 esimese lõiguga.

[Registreeritud nimetus] „”

ELi nr: [üksnes ELis kasutamiseks]

1.   Taotlejate rühm ja õigustatud huvi

Rühma nimi

Aadress

Telefon: +

E-post:

Esitage muudatusettepaneku teinud rühma õigustatud huvi selgitav avaldus.

2.   Liikmesriik või kolmas riik

3.   Tootespetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab:

Toote nimetus

Toote kirjeldus

Tootmismeetod

Muu (täpsustada)

4.   Muudatus(t)e liik

Registreeritud GTT tootespetsifikaadi muudatus, mis on määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 neljanda lõigu kohaselt oluline.

5.   Muudatus(ed)

[Esitage iga punktis 3 ristikesega tähistatud osa kohta ammendav kirjeldus ning iga muudatuse tegemise konkreetsed põhjendused. Iga muudatuse puhul võrreldakse üksikasjalikult algset tootespetsifikaati kavandatava muudetud versiooniga. Muutmistaotlus peab olema eraldiseisev. Käesolevas punktis esitatav teave peab olema ammendav (delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikli 6 lõike 1 esimene ja teine lõik).]


VII LISA

VÄIKESE MUUDATUSE HEAKSKIITMISE TAOTLUS

Väikese muudatuse heakskiitmise taotlus kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga.

[Registreeritud nimetus] „”

ELi nr: [kasutamiseks üksnes ELis]

[Valige üks, tähistades ristikesega „X”:]

KPN

KGT

GTT

1.   Taotlejate rühm ja õigustatud huvi

[Esitage muudatust taotleva rühma nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress (muudatusettepaneku esitanud kolmandate riikide taotluste puhul esitage ka vajaduse korral tootespetsifikaadile vastavust kontrollivate asutuste nimi ja aadress). Esitage ka muudatusettepaneku esitanud rühma õigustatud huvi selgitav avaldus.]

2.   Liikmesriik või kolmas riik

3.   Tootespetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab:

Toote kirjeldus

Päritolutõend

Tootmismeetod

Seos piirkonnaga

Märgistus

Muu (täpsustada)

4.   Muudatus(t)e liik

Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis ei ole oluline määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt ja mis ei eelda avaldatud koonddokumendi muutmist

Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis ei ole oluline määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt ja mis eeldab avaldatud koonddokumendi muutmist

Registreeritud KPNi või KGT tootespetsifikaadi muudatus, mis ei ole oluline määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt ja mille kohta ei ole avaldatud koonddokumenti (või sellega võrdväärset).

Registreeritud GTT tootespetsifikaadi muudatus, mis on määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 neljanda lõigu kohaselt väike.

5.   Muudatus(ed)

[Esitage iga eespool esitatud punktis ristikesega tähistatud osa kohta ammendav kirjeldus ning iga muudatuse tegemise konkreetsed põhjendused. Iga muudatuse puhul võrreldakse algset tootespetsifikaati ning vajaduse korral algset koonddokumenti kavandatavate muudetud versioonidega. Esitage ka selge põhjendus, miks muudatust tuleb käsitada väikese muudatusena määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 kolmanda ja/või neljanda lõigu kohaselt. Väikese muudatuse taotlus peab olema eraldiseisev (delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikli 6 lõike 2 teine lõik).]

6.   Ajakohastatud tootespetsifikaat (üksnes KPNi ja KGT puhul)

[Üksnes delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikli 6 lõike 2 viiendas lõigus osutatud juhtudel:

a)

liikmesriikide esitatud taotluste puhul lisage ajakohastatud spetsifikaadi avaldamisviide;

b)

kolmandate riikide esitatud taotluste puhul lisage ajakohastatud tootespetsifikaat.]


VIII LISA

AJUTISEST MUUDATUSEST TEATAMINE

Väikest muudatust käsitlev teatis (delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 artikli 6 lõike 3 teine lõik).

[Registreeritud nimetus] „”

ELi nr: [üksnes ELis kasutamiseks]

[Valige üks, tähistades ristikesega „X”:]

KPN

KGT

GTT

1.   Liikmesriik või kolmas riik

2.   Muudatus(ed)

[Märkige tootespetsifikaadi osa, mida ajutine muutmine hõlmab. Esitage iga heakskiidetud ajutise muudatuse üksikasjalik kirjeldus ja põhjendused, sh kirjeldage ja hinnake kõnealuse muudatuse mõju nõuetele ja kriteeriumidele, mille alusel toode vastab kvaliteedikavale (määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 5 lõiked 1 ja 2 vastavalt KPNi ja KGT puhul ning artikli 18 lõiked 1 ja 2 GTT puhul). Esitage ka üksikasjalik kirjeldus meetmetest, mis põhjendavad ajutisi muudatusi (sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed, ametlikult kinnitatud loodusõnnetused või ebasoodsad ilmastikutingimused jne), ja nende meetmete võtmise põhjused. Kirjeldage ka kõnealuste meetmete ja heakskiidetud ajutise muudatuse seost.]


IX LISA

TÜHISTAMISTAOTLUS

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 54 lõike 1 kohane tühistamistaotlus.

[Registreeritud nimetus]: „…”

ELi nr: [üksnes ELis kasutamiseks]

[Valige üks, tähistades ristikesega „X”:]

KGT

KPN

GTT

1.   Tühistamiseks esitatud registreeritud nimetus

2.   Liikmesriik või kolmas riik

3.   Toote liik [XI lisa alusel]

4.   Tühistamistaotluse esitanud isik või asutus

[Esitage tühistamist taotleva, määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 54 lõikes 1 osutatud füüsilise või juriidilise isiku või tootjate nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress (KPNi ja KGTd käsitlevate kolmandate riikide taotluste puhul esitage võimaluse korral ka ametiasutuste, tootespetsifikaadi sätete nõuetele vastavust kontrollivate asutuste nimi ja aadress). Esitage ka tühistamistaotluse esitanud füüsilise või juriidilise isiku õigustatud huvi selgitav avaldus.]

5.   Tühistamise liik ja seotud põhjused

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 54 lõike 1 esimese lõigu

punktile a

[esitage üksikasjalik põhjendus ja vajaduse korral nimetuse registreerimise tühistamise tõendid kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 54 lõike 1 esimese lõigu punktiga a]

punktile b

[esitage üksikasjalik põhjendus ja vajaduse korral nimetuse registreerimise tühistamise tõendid kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 54 lõike 1 esimese lõigu punktiga b]

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 54 lõike 1 teisele lõigule

[esitage üksikasjalik põhjendus ja vajaduse korral nimetuse registreerimise tühistamise tõendid kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 54 lõike 1 teise lõiguga]


X LISA

LIIDU SÜMBOLITE JA KPN KGT GTT TÄHISTE REPRODUTSEERIMINE

1.   Värvilised liidu sümbolid

Värviliste sümbolite puhul võib kasutada otsevärve (Pantone) või neljavärvitrükki. Etalonvärvid on esitatud allpool.

Liidu sümbolite otsevärvid:

Image Image Image Image Image Image

Liidu sümbolid neljavärvitrükis:

Image Image Image Image Image Image

Taustavärvidega kontrastne logo

Kui kasutatakse värvilist sümbolit värvilisel taustal, mistõttu on sümbolit raske eristada, tuleks sümboli ja taustavärvi kontrasti suurendamiseks ümbritseda sümbol piirjoonega:

Image Image Image

2.   Mustvalged liidu sümbolid

Mustvalgeid sümboleid on lubatud kasutada ainult siis, kui must ja valge on ainsad pakendil kasutatavad tindivärvid.

Mustvalgeid liidu sümboleid reprodutseeritakse järgmiselt:

Image Image Image

Mustvalged liidu sümbolid negatiivis

Kui pakendi või märgistuse taustavärv on tume, võib sümboleid kasutada negatiivis järgmiselt:

Image Image Image

3.   Tüpograafia

Tekst peab olema kirjutatud Times Roman trükitähtedega.

4.   Vähendamine

Liidu sümbolite väikseim läbimõõt on 15 mm, kuid see võib olla 10 mm väikeste pakendite või toodete puhul.

5.   „Kaitstud päritolunimetus” ning selle lühend ELi keeltes

ELi keel | Termin | Lühend |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   „Kaitstud geograafiline tähis” ja selle lühend ELi keeltes

ELi keel | Termin | Lühend |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   „Garanteeritud traditsiooniline toode” ja selle lühend ELi keeltes

ELi keel | Termin | Lühend |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


XI LISA

TOODETE LIIGITUS

1.   Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

klass 1.1. värske liha (ja rups)

klass 1.2. lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

klass 1.3. juust

klass 1.4. muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või), jne)

klass 1.5. õlid ja rasvad (või, margariin, õli jne)

klass 1.6. puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

klass 1.7. värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

klass 1.8. aluslepingu I lisas loetletud muud tooted (vürtsid jne)

2.   Määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas loetletud põllumajandustooted ja toit

I.   Päritolunimetused ja geograafilised tähised

klass 2.1. õlu

klass 2.2. šokolaad ja sellest valmistatud tooted

klass 2.3 leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

klass 2.4. taimeekstraktist valmistatud joogid

klass 2.5. pastatooted

klass 2.6. sool

klass 2.7. looduslikud kummivaigud ja vaigud

klass 2.8. sinepipasta

klass 2.9. hein

klass 2.10. eeterlikud õlid

klass 2.11. kork

klass 2.12. košenill

klass 2.13. lilled ja dekoratiivtaimed

klass 2.14. puuvill

klass 2.15. lambavill

klass 2.16. pajuvitsad

klass 2.17. ropsitud lina

klass 2.18. nahk

klass 2.19. karusnahk

klass 2.20. suled

II.   Garanteeritud traditsioonilised tooted

klass 2.21. valmistoit

klass 2.22. õlu

klass 2.23. šokolaad ja sellest valmistatud tooted

klass 2.24 leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

klass 2.25. taimeekstraktist valmistatud joogid

klass 2.26. pastatooted

klass 2.27. sool


Top