EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0611

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 611/2014, 11. märts 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate programmide osas

OJ L 168, 7.6.2014, p. 55–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/611/oj

7.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/55


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 611/2014,

11. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate programmide osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, (1) millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, ning eriti selle artiklit 30,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 29 on sätestatud oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavaid programme käsitlevad eeskirjad. Kõnealuseid reegleid tuleb täiendada, et tagada ELi abi tõhus ja tulemuslik kasutamine. Uute eeskirjadega asendatakse komisjoni määruses (EÜ) nr 867/2008 (2) sätestatud eeskirjad, mis tunnistatakse sellest lähtuvalt kehtetuks.

(2)

Tööprogrammide tõhusa rakendamise võimaldamiseks tuleks tagada, et ELi toetust eraldatakse proportsionaalselt programmide kestusega, tagades samas, et heakskiidetud tööprogrammide elluviimiseks mõeldud iga-aastased kulutused ei ületaks määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 29 lõikes 2 sätestatud summat.

(3)

Tunnustatud tootjaorganisatsioonide, tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitude ja tunnustatud tootmisharudevaheliste organisatsioonide (edaspidi „toetust saavad organisatsioonid”) tegevuse üldise järjepidevuse tagamiseks tuleks täpsustada ELi rahastamise tingimustele vastavad ning mittevastavad meetmetüübid. Samuti tuleks täpsustada tööprogrammide esitamise kord ja nende programmide valiku kriteeriumid. Asjaomastel liikmesriikidel peaks olema võimalik ette näha täiendavad nõuetele vastavuse tingimused, et meetmed oleksid paremini kooskõlas oliivisektori olukorraga riigis.

(4)

Võttes arvesse saadud kogemusi, tuleks kindlaks määrata ELi rahastamise künnised vähemalt valdkondades, mis hõlmavad oliivikasvatuse keskkonnamõju parandamist, oliivikasvatuse konkurentsivõime parandamist ajakohastamise kaudu ning oliiviõli ja lauaoliivide kvaliteedi jälgitavuse, sertifitseerimise ja kaitse kaudu, seda eelkõige lõpptarbijale müüdava oliiviõli kvaliteedi kontrollimise abil, et kindlustada vähemalt teatava arvu meetmete rakendamine tundlikes ja samas prioriteetsetes valdkondades.

(5)

Selleks et tagada tööprogrammide rakendamine vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 29 ning toetust saavate organisatsioonide süsteemi tõhus haldamine, tuleks kindlaks määrata tööprogrammide heakskiitmise taotluste esitamise ning tööprogrammide valiku ja heakskiitmise kord.

(6)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 231 on sätestatud, et enne 1. jaanuari 2014 vastu võetud mitmeaastaste programmide puhul rakendatakse jätkuvalt kuni nende lõppemiseni nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (3) asjaomaseid sätteid. Seega tuleb ette näha, et käesoleva määruse jõustumise kuupäeval käimas olevate programmide puhul rakendataks endiselt määrust (EÜ) nr 867/2008,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse määrust (EL) nr 1308/2013 täiendavad eeskirjad selles osas, mis puudutab ELi rahastamise tingimustele vastavaid meetmeid, liikmesriikide ELi toetuse minimaalset kasutamist konkreetsete valdkondade jaoks ning oliiviõli ja lauaoliivide sektori tööprogrammide heakskiitmise kriteeriume ja tingimusi.

Artikkel 2

ELi rahastamine

Liikmesriigid jälgivad, et määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 29 sätestatud ELi toetust eraldatakse proportsionaalselt tööprogrammide kestusega, mis on sätestatud nimetatud artiklis, tagades samas, et heakskiidetud tööprogrammide elluviimiseks mõeldud iga-aastased kulutused ei ületaks nimetatud artikli lõikes 2 sätestatud summat.

Artikkel 3

ELi rahastamiskõlblikud meetmed

1.   Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 29 lõikele 1 on ELi rahastamiskõlblikud meetmed järgmised:

a)

oliiviõli ja lauaoliivide sektori turu järelevalve ja haldamise valdkonnas:

i)

andmete kogumine kõnealuse sektori ja selle turu kohta kooskõlas liikmesriigi pädeva asutuse kindlaks määratud meetodi, geograafilise esindatuse ja täpsusega;

ii)

uuringute tegemine teemadel, mis on seotud asjaomaste toetust saavate organisatsioonide tööprogrammis ette nähtud muude meetmetega;

b)

oliivikasvatuse keskkonnamõju parandamise valdkonnas:

i)

ühismeetmed selliste suure keskkonnaväärtusega oliivisalude säilitamiseks, mille puhul on suur tootmisest loobumise oht, mille kohaldamisel järgitakse riigi pädeva asutuse kindlaks määratud objektiivseid tingimusi, mis hõlmavad eelkõige toetuse tingimustele vastavaid piirkondi ning kõnealuste meetmete tõhususe tagamiseks vajalikku pindala ja oliiviõlitootjate miinimumarvu;

ii)

kohalike oludega kohandatud keskkonnaalastel kriteeriumidel põhineva hea põllumajandustava väljatöötamine oliivikasvatuses, samuti selle levitamine oliivikasvatajate seas ja selle praktilise rakendamise järelevalve;

iii)

meetmed, millega demonstreeritakse oliivikärbse tõrjeks keemiatoodete asemel kasutatavat alternatiivset tehnoloogiat, ning selle arengu hooajalise jälgimise meetmed;

iv)

oliivikasvatuse tehnoloogia demonstreerimise meetmed, mille eesmärk on keskkonnakaitse ning maastiku hooldus, sealhulgas mahepõllundus, vähese sisendiga põllumajandus, mullakaitse erosiooni piiramise kaudu ja integreeritud põllumajandus;

v)

maalähedaste ja ohustatud sortide kaitse meetmed;

c)

oliivikasvatuse konkurentsivõime parandamise valdkonnas ajakohastamise kaudu:

i)

niisutussüsteemide ja viljelustehnikate parandamine;

ii)

vähetootlike oliivipuude asendamine uute oliivipuudega;

iii)

tootjate koolitamine uute viljelustehnikate valdkonnas;

iv)

koolitus- ja teabevahetusmeetmed;

d)

oliiviõli ja lauaoliivide tootmise kvaliteedi parandamise valdkonnas:

i)

oliivide kasvatamise tingimuste parandamine, samuti oliivide töötlemisele eelneva koristamise, tarnimise ja ladustamise tingimuste parandamine kooskõlas riigi pädeva asutuse kehtestatud tehniliste nõuetega;

ii)

sordiparandus üksikettevõtete oliivisaludes, tingimusel et ettevõtted annavad oma panuse tööprogrammide eesmärkide saavutamiseks;

iii)

oliiviõli ja lauaoliivide ladustamise tingimuste, oliiviõli ja lauaoliivide tootmisjääkide kasutamise tingimuste ning oliiviõli pakendamise tingimuste parandamine;

iv)

tehnilise abi andmine tootmisele, oliiviõli töötlevale tööstusele, lauaoliive tootvatele ettevõtetele, vabrikutele ja pakendamisele nendes küsimustes, mis on seotud tootekvaliteediga;

v)

neitsioliiviõli analüüsi laborite loomine ja arendamine;

vi)

degustaatorite žürii moodustamine neitsioliiviõli ja lauaoliivide organoleptiliseks kontrolliks;

e)

oliiviõli ja lauaoliivide kvaliteedi jälgitavuse, sertifitseerimise ja kaitse valdkonnas lõpptarbijale müüdava oliiviõli kvaliteedi kontrollimise abil:

i)

kooskõlas riigi pädeva asutuse kehtestatud nõuetega selliste süsteemide loomine ja haldamine, mis võimaldavad toodete jälgitavust alates oliivitootjast kuni pakkimise ja märgistamiseni;

ii)

selliste riskianalüüsil ja kriitiliste punktide kontrollil põhinevate kvaliteedi sertifitseerimise süsteemide loomine ja haldamine, mis on kooskõlas riigi pädeva asutuse vastu võetud tehniliste kriteeriumidega;

iii)

turule toodud oliiviõli ja lauaoliivide autentsuse normidest ning kvaliteedi- ja turustusnormidest kinnipidamise järelevalve süsteemide loomine ja haldamine kooskõlas riigi pädeva asutuse kehtestatud tehniliste nõuetega;

f)

toetust saavate organisatsioonide tööd käsitleva teabe levitamise valdkonnas eesmärgiga parandada oliiviõli ja lauaoliivide kvaliteeti:

i)

toetust saavate organisatsioonide poolt punktides a–e osutatud valdkondades ellu viidud meetmeid käsitleva teabe levitamine;

ii)

toetust saavate organisatsioonide poolt punktides a–e osutatud valdkondades ellu viidud meetmeid käsitleva veebilehe loomine ja haldamine.

2.   Lõike 1 punkti c alapunktis ii ja punkti d alapunktis ii sätestatud meetme puhul tagavad liikmesriigid, et kehtestatakse asjakohased sätted investeeringu või selle jääkväärtuse tagasinõudmiseks, kui asjaomane liige lahkub tootjaorganisatsioonist.

3.   Liikmesriigid võivad kehtestada lisatingimusi, millega täpsustatakse rahastamiskõlblikke meetmeid, tingimusel et selle tulemusel ei muutu võimatuks kõnealuste meetmete kavandamine või rakendamine.

4.   Kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 155 võib tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit anda lõike 1 punktides b, c ja d sätestatud meetmete puhul oma ülesanded allhankijale järgmistel tingimustel:

a)

tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit ja muu asutus sõlmivad kirjaliku lepingu asjaomase meetme elluviimiseks. Tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit vastutab endiselt selle meetme elluviimise ning nimetatud kirjaliku lepingu korralduse üldise kontrolli ja järelevalve eest;

b)

korralduse tõhusa kontrolli ja järelevalve tagamiseks peab punktis a nimetatud leping:

i)

võimaldama tootjaorganisatsioonil või tootjaorganisatsioonide liidul anda siduvaid juhiseid ja sisaldama sätteid, mis võimaldavad organsatsioonil või liidul leping lõpetada, kui teenuseosutaja ei pea kinni lepingutingimustest;

ii)

kehtestama üksikasjalikud tingimused, sealhulgas aruandluskohustus ja tähtajad, mis võimaldavad tootjaorganisatsioonil või tootjaorganisatsioonide liidul reaalselt hinnata ja kontrollida allhankesse antud ülesannete täitmist.

Artikkel 4

ELi rahastamise tingimustele mittevastavad meetmed ja kulud

1.   Järgmised meetmed ei vasta ELi rahastamise tingimustele vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 29:

a)

meetmed, mille puhul saadakse liidult muud kui määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 29 ette nähtud rahalist abi;

b)

meetmed, mille eesmärk on tootmis-, ladustamis- või töötlemismahu otsene suurendamine;

c)

meetmed, mis on seotud oliiviõli ja/või lauaoliivide ostu või ladustamisega või mis mõjutavad nende hindu;

d)

oliiviõli või lauaoliivide müügi edendamisega seotud meetmed;

e)

teadusuuringutega seotud meetmed, välja arvatud teadusuuringute tulemuste levitamine oliivisektori ettevõtetele;

f)

meetmed, mis võivad kahjustada konkurentsi toetust saavate organisatsioonide muudes tegevusvaldkondades;

g)

meetmed, mis on seotud võitlusega oliivikärbse vastu, välja arvatud artikli 3 lõike 1 punkti b alapunktis iii sätestatud meetmed.

2.   Selleks et tagada lõike 1 punkti a järgimine, kohustuvad toetust saavad organisatsioonid meetmete puhul, mida tegelikult rahastatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 29 alusel, kirjalikult loobuma enda ja oma liikmete nimel rahalisest abist ELi muude toetuskavade raames.

3.   Artiklis 3 osutatud meetmete rakendamisel ei vasta ELi rahastamise tingimustele kulud, mis on seotud

a)

selliste laenude tagasimaksmisega, eelkõige aastamaksetena, mis on võetud enne tööprogrammi algust täielikult või osaliselt rakendatud meetme rahastamiseks;

b)

maksetega koosolekutel ja koolitusprogrammides osalevatele toetust saavatele organisatsioonidele saamata jäänud tulu hüvitamiseks;

c)

haldus- ja personalikuludega, mida on kandnud liikmesriigid ja EAGFi toetuse saajad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1306/2013 (4);

d)

hoonestamata maa ostmisega;

e)

kasutatud seadmete ostmisega;

f)

liisingulepingutega seotud kulutustega, sealhulgas maksud, intressid ja kindlustuskulud;

g)

rentimisega, kui seda eelistatakse ostmisele, ja renditud varade tegevuskulude katmisega.

4.   Liikmesriigid võivad kehtestada lisatingimusi, millega täpsustatakse lõigetes 1 ja 3 osutatud tingimustele mittevastavaid meetmeid ja kulusid.

Artikkel 5

ELi rahalise toetuse jagunemine

1.   Iga liikmesriigi puhul suunatakse vähemalt 20 % määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 29 kohaselt saada olevast ELi toetuse summast artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud tegevusvaldkonda, vähemalt 15 % ELi toetuse summast suunatakse artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tegevusvaldkonda ja vähemalt 10 % ELi toetuse summast artikli 3 lõike 1 punktis e osutatud tegevusvaldkonda.

2.   Kui lõikes 1 osutatud vähimat protsendimäära ei ole lõikes 1 osutatud tegevusvaldkondades võimalik täielikult kasutada, ei või kasutamata jäänud summat suunata muudesse tegevusvaldkondadesse, vaid see tuleb liidu eelarvesse tagasi maksta.

Artikkel 6

Tööprogrammide valiku ja tingimustele vastamise kriteeriumid

1.   Liikmesriik valib määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 29 lõikes 1 nimetatud tööprogrammid järgmiste kriteeriumide alusel:

a)

programmi üldine kvaliteet ning kokkusobivus asjaomase piirkonna oliivikasvatuse eesmärkide ja prioriteetidega, mille on kehtestanud liikmesriik;

b)

toetust saavate organisatsioonide usaldusväärsus ja piisavad rahalised vahendid kavandatud meetmete rakendamiseks;

c)

tööprogrammiga hõlmatud piirkonna ulatus;

d)

asjaomase piirkonna majandusolude mitmekesisus, mida tööprogrammis arvesse võetakse;

e)

eri tegevusvaldkondade olemasolu ja toetust saavate organisatsioonide rahalise panuse osatähtsus;

f)

liikmesriigi kehtestatud kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed tõhususnäitajad, mis võimaldavad programmi hinnata rakendamise ajal ning järelhinnata pärast selle rakendamist;

g)

hinnang programmidele, mida ettevõtjate organisatsioonid võivad olla varem ellu viinud käesoleva määruse või komisjoni määruste (EÜ) nr 1334/2002, (5) (EÜ) nr 2080/2005 (6) või (EÜ) nr 867/2008 alusel.

Liikmesriik võtab arvesse taotluste jaotumist eri tüüpi toetust saavate organisatsioonide vahel igas piirkonnas.

2.   Liikmesriik lükkab tagasi tööprogrammid, mis ei ole täielikud, sisaldavad ebatäpset teavet või hõlmavad artiklis 4 sätestatud tingimustele mittevastavaid meetmeid.

Artikkel 7

Tööprogrammide algus ja heakskiitmine

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 29 lõikes 1 sätestatud esimene kolmeaastane tööprogrammide periood algab 1. aprillil 2015. Järgmised perioodid algavad 1. aprillil iga kolme aasta tagant.

2.   Määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt tunnustatud toetust saav organisatsioon võib liikmesriigi kindlaks määratavaks tähtpäevaks, kuid hiljemalt iga aasta 15. veebruariks esitada heakskiidutaotluse ainult ühe tööprogrammi kohta.

3.   Heakskiidutaotlus sisaldab järgmisi elemente:

a)

asjaomase toetust saava organisatsiooni andmed;

b)

teave artikli 6 lõikes 1 sätestatud valikukriteeriumide kohta;

c)

iga kavandatud meetme kirjeldus, põhjendus ja rakendamise ajakava;

d)

kavandatavad kulutused artikli 3 lõikes 1 osutatud meetmete ja tegevusvaldkondade kaupa koos üksikasjadega 12-kuuliste ajavahemike kohta alates tööprogrammi heakskiitmise kuupäevast, kusjuures eristatakse üldkulusid, mis ei tohi ületada 5 % kõigist kulutustest, ning muid põhilisi kulutüüpe;

e)

artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusvaldkondade kaupa esitatud rahastamise kava koos üksikasjadega kuni 12-kuuliste ajavahemike kohta alates tööprogrammi heakskiitmise kuupäevast, kusjuures täpsustatakse taotletav ELi rahastamine ning vajaduse korral toetust saavate organisatsioonide ja liikmesriigi rahaline panus;

f)

kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed tõhususnäitajad, mis võimaldavad programmi hinnata rakendamise ajal ning järelhinnata pärast selle rakendamist liikmesriigi kehtestatud üldpõhimõtete alusel;

g)

tõend selle kohta, et kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 282/2012 (7) on esitatud tagatis;

h)

ettemaksetaotlus;

i)

artikli 4 lõikes 2 sätestatud deklaratsioon;

j)

toetust saavate organisatsioonide puhul tööprogrammide allhanketööde tegeliku läbiviimise eest vastutavate toetust saavate organisatsioonide andmed;

k)

tõend selle kohta, et toetust saavate organisatsioonide tööprogrammides kavandatud meetmete rakendamiseks ei ole käesoleva määruse kohaselt esitatud muid ELi rahastamise taotlusi.

4.   Tööprogrammi lõpliku heakskiidu tingimuseks võib seada selliste muudatuste tegemise, mida liikmesriik peab vajalikuks. Sel juhul edastab asjaomane toetust saav organisatsioon oma nõusoleku 15 päeva jooksul pärast muudatustest teavitamist.

Liikmesriigid tagavad, et ELi toetussumma jaotamisel toetust saavate organisatsioonide iga kategooria siseselt võetakse arvesse toetust saavate organisatsioonide liikmete toodetud või turustatud oliiviõli väärtust.

Hiljemalt iga aasta 15. märtsil teavitab liikmesriik toetust saavaid organisatsioone heakskiidetud tööprogrammidest ja vajaduse korral tööprogrammidest, millele antakse riigi vastavat toetust.

Kui kavandatud tööprogrammi vastu ei võeta, vabastab liikmesriik viivitamata lõike 3 punktis g osutatud tagatise.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 867/2008 tunnistatakse kehtetuks. Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt käesoleva määruse jõustumise päeval käimas olevate tööprogrammide suhtes.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 867/2008, 3. september 2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide, nende tööprogrammide ja kõnealuste programmide rahastamisega (ELT L 237, 4.9.2008, lk 5).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013, 17. detsember 2013, ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).

(5)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1334/2002, 23. juuli 2002, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/98 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide tööprogrammidega 2002/03. ja 2003/04. turustusaastaks (EÜT L 195, 24.7.2002, lk 16).

(6)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 2080/2005, 19. detsember 2005, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 865/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide, nende tööprogrammide ja kõnealuste programmide rahastamisega (ELT L 333, 20.12.2005, lk 8).

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 282/2012, 28. märts 2012, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 92, 30.3.2012, lk 4).


Top