Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0605

Komisjoni määrus (EL) nr 605/2014, 5. juuni 2014 , millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist EMPs kohaldatav tekst

OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj

6.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 167/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 605/2014,

5. juuni 2014,

millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse akti Horvaatia Vabariigi ühinemistingimuste ning Euroopa Liidu lepingus, Euroopa Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus tehtavate muudatuste kohta, (1) eriti selle artiklit 50,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, (2) eriti selle artikli 37 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EL) nr 487/2013 (3) muudetakse mõningaid määruse (EÜ) nr 1272/2008 III lisa ohulausete keeletabeleid ja kõnealuse määruse IV lisa hoiatuslausete keeletabeleid. Tulenevalt Horvaatia ühinemisest Euroopa Liiduga 1. juulil 2013 on vaja, et kõik ohu- ja hoiatuslaused, mis on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 487/2013, oleks kättesaadavad ka horvaadi keeles. Käesoleva määrusega tehakse keeletabelites vajalikud muudatused.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas on esitatud kaks ohtlike ainete ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse loendit. Tabelis 3.1 on ohtlike ainete ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse loend, mis põhineb määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa 2.–5. osas sätestatud kriteeriumidel. Tabelis 3.2 on ohtlike ainete ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse loend, mis põhineb nõukogu direktiivi nr 67/548/EMÜ (4) VI lisas sätestatud kriteeriumidel.

(3)

Euroopa Kemikaaliametile on määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 37 kohaselt esitatud ettepanekud teatavate ainete puhul ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse uuendamiseks või uue ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kehtestamiseks. Kõnealuste ettepanekute kohta Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komiteelt saadud arvamuste ning asjaomaste isikute esitatud märkuste kohaselt on asjakohane muuta kõnealuse määruse VI lisa, et teatavate ainete puhul ühtlustatud klassifikatsioone ja märgistusi kehtestada, välja jätta või uuendada.

(4)

Vastavust uuele ühtsele klassifikatsioonile ei ole otstarbekas nõuda kohe, sest tarnijatel tuleb võimaldada teatava ajavahemiku jooksul ainete ja segude märgistusi ja pakendeid uute klassifikatsioonidega kohandada ning olemasolevaid varusid müüa. Lisaks sellele on vaja teatud ajavahemikku, et tarnijad saaksid täita uuest ühtlustatud klassifikatsioonist tulenevaid registreerimiskohustusi ainete puhul, mis on liigitatud 1A või 1B kategooria (tabel 3.1) või 1. ja 2. kategooria (tabel 3.2) kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks, või selliste ainete puhul, mis on väga mürgised veeorganismidele ning mis võivad avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet, ning täita eelkõige neid kohustusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (5) artiklis 23.

(5)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 üleminekusätetega, milles lubatakse uusi sätteid vabatahtlikult varem kohaldada, peaks tarnijatel olema võimalus enne järgimise alustamise tähtpäeva uut ühtset klassifikatsiooni vabatahtlikult kohaldada ning märgistust ja pakendeid sellele vastavalt kohandada.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1272/2008 muudetakse järgmiselt:

1)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale;

2)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale;

3)

VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 2

1.   Erandina artikli 3 lõikest 2 võib aineid ja segusid vastavalt enne 1. detsembrit 2014 ja 1. juunit 2015 käesoleva määruse kohaselt klassifitseerida, märgistada ja pakendada.

2.   Erandina artikli 3 lõikest 2 ei nõuta määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud ning enne 1. detsembrit 2014 turule lastud ainete puhul käesoleva määruse kohast ümbermärgistamist ja ümberpakendamist kuni 1. detsembrini 2016.

3.   Erandina artikli 3 lõikest 2 ei nõuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ (6) või määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud ning enne 1. juunit 2015 turule lastud segude puhul käesoleva määruse kohast ümbermärgistamist ja ümberpakendamist kuni 1. juunini 2017.

4.   Erandina artikli 3 lõikest 3 võib käesoleva määruse III lisas sätestatud ühtseid klassifikatsioone kohaldada enne artikli 3 lõikes 3 osutatud kuupäeva.

Artikkel 3

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Artikli 1 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ainete suhtes alates 1. detsembrist 2014 ja segude suhtes alates 1. juunist 2015.

3.   Artikli 1 lõiget 3 kohaldatakse alates 1. aprillist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 112, 24.4.2012, lk 21.

(2)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 487/2013, 8. mai 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 149, 1.6.2013, lk 1).

(4)  Nõukogu direktiiv nr 67/548/EMÜ, 27. juuni 1967, ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 196, 16.8.1967, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ, 31. mai 1999, ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1).


I LISA

III lisa 1. osa tabelit 1.1 muudetakse järgmiselt.

1)

Koodi H229 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

2)

Koodi H230 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3)

Koodi H231 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


II LISA

IV lisa 2. osa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelit 1.2 muudetakse järgmiselt:

a)

koodi P210 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

b)

koodi P223 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.”

c)

koodi P244 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

d)

koodi P251 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

e)

koodi P284 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2)

Tabelit 1.3 muudetakse järgmiselt:

a)

koodi P310 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

b)

koodi P311 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

c)

koodi P312 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

d)

koodi P340 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

e)

koodi P352 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…”

f)

koodi P361 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

g)

koodi P362 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

h)

koodi P364 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

i)

koodi P378 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

j)

kombineeritud koodide P301 + P310 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

k)

kombineeritud koodide P301 + P312 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

l)

kombineeritud koodide P302 + P352 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

m)

kombineeritud koodide P303 + P361 + P353 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

n)

kombineeritud koodide P304 + P340 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

o)

kombineeritud koodide P308 + P311 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

p)

kombineeritud koodide P342 + P311 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

q)

kombineeritud koodide P361 + P364 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

r)

kombineeritud koodide P362 + P364 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

s)

kombineeritud koodide P370 + P378 puhul lisatakse iirikeelse (GA) kande järele järgmine kanne:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


III LISA

VI lisa 3. osa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelit 3.1 muudetakse järgmiselt:

a)

jäetakse välja kanne indeksinumbriga 015–188-00-X;

b)

kanded indeksinumbritega 006–086-00–6, 015–154-00–4, 015–192-00–1, 601–023-00–4, 601–026-00–0, 603–061-00–7, 605–001-00–5, 605–008-00–3 ja 616–035-00–5 asendatakse järgmiste kannetega:

„006–086-00–6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276–696-7

72490-01–8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015–154-00–4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240–718-3

16672-87–0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015–192-00–1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432–770-2

139189-30–3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601–023-00–4

ethylbenzene

202–849-4

100–41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (kuulmiselundid)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (kuulmiselundid)

H304

 

 

 

601–026-00–0

styrene

202–851-5

100–42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (kuulmiselundid)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (kuulmiselundid)

H315

H319

 

*

D

603–061-00–7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202–625-6

97–99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605–001-00–5

formaldehyde …%

200–001-8

50–00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605–008-00–3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203–453-4

107–02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616–035-00–5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261–043-0

57966-95–7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (veri, harkelund)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (veri, harkelund)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

c)

järgmised kanded lisatakse vastavalt tabelis 3.1 esitatud kannete järjekorrale:

„050–028-00–2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260–829-0

57583-35–4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1 A

H361d

H302

H372 (närvisüsteem, immuunsüsteem)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (närvisüsteem, immuunsüsteem)

H317

 

 

 

050–029-00–8

dimethyltin dichloride

212–039-2

753–73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (närvisüsteem, immuunsüsteem)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (närvisüsteem, immuunsüsteem)

H314

EUH071

 

 

601–088-00–9

4-vinylcyclohexene

202–848-9

100–40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601–089-00–4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248–505-7

27519-02–4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604–090-00–8

4-tert-butylphenol

202–679-0

98–54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604–091-00–3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407–980-2

80844-07–1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606–146-00–7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88–0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606–147-00–2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405–230-9

101205-02–1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607–705-00–8

benzoic acid

200–618-2

65–85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (kopsud) (sissehingamine)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (kopsud) (sissehingamine)

H315

H318

 

 

 

607–706-00–3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220–815-7

2905-69–3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612–287-00–5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59–6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613–317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266–275-6

66246-88–6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613–318-00–5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59–3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616–212-00–7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259–627-5

55406-53–6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (kõri)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (kõri)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2)

Tabelit 3.2 muudetakse järgmiselt:

a)

jäetakse välja kanne indeksinumbriga 015–188-00-X;

b)

kanded indeksinumbritega 006–086-00–6, 015–154-00–4, 015–192-00–1, 601–023-00–4, 601–026-00–0, 603–061-00–7, 605–001-00–5 ja 616–035-00–5 asendatakse järgmiste kannetega:

„006–086-00–6

fenoxycarb (ISO);ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276–696-7

72490-01–8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40–50/53

S: (2-)22–36/37–60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015–154-00–4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240–718-3

16672-87–0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22–34-51/53

S: (1/2-)26–36/37/39–45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015–192-00–1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432–770-2

139189-30–3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24–37

 

 

601–023-00–4

ethylbenzene

202–849-4

100–41-4

F; R11

Xn; R20-48/20–65

F; Xn

R: 11–20-48/20–65

S: (2-)16–24/25–29-62

 

 

601–026-00–0

styrene

202–851-5

100–42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10–20-36/38–48/20–63

S: (2-)23–36/37–46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603–061-00–7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202–625-6

97–99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36–61-62

S: 45–53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605–001-00–5

formaldehyde …%

200–001-8

50–00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25–34-43–45-68

S: 45–53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616–035-00–5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261–043-0

57966-95–7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22–43-48/22–62-63–50/53

S: (2-)36/37–46-60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

c)

järgmised kanded lisatakse vastavalt tabelis 3.2 esitatud kannete järjekorrale:

„050–028-00–2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260–829-0

57583-35–4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22–43-48/25–63

S: (1/2-)36/37–45

 

 

050–029-00–8

dimethyltin dichloride

212–039-2

753–73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25–48/25

C; R34

T+

R: 24/25–26-34–48/25–63

S: (1/2-)26–28-36/37/39–45-63

 

 

601–088-00–9

4-vinylcyclohexene

202–848-9

100–40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601–089-00–4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248–505-7

27519-02–4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24–37

 

 

604–090-00–8

4-tert-butylphenol

202–679-0

98–54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38–41-62

S: (2-)26–36/37/39–46

 

 

604–091-00–3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407–980-2

80844-07–1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53–64

S: 60–61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606–146-00–7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88–0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22–40-51/53

S: (2-)36/37–60-61

 

 

606–147-00–2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405–230-9

101205-02–1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11–63

S: (2-)16–36/37–46

 

 

607–705-00–8

benzoic acid

200–618-2

65–85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38–41-48/23

S: (1/2-)26–39-45–63

 

 

607–706-00–3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220–815-7

2905-69–3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22–51/53

S: (2-) 46–61

 

 

612–287-00–5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59–6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20–41-43–50/53–63

S: (2-)26–36/37/39–46-60–61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613–317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266–275-6

66246-88–6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22–50/53–63

S: (2-) 36/37–46-60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613–318-00–5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59–3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60–61

 

 

616–212-00–7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259–627-5

55406-53–6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22–23-41–43-48/23–50

S: (1/2-)24–26-37/39–45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


Top