EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0593

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 593/2014, 3. juuni 2014 , milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 345/2013 (Euroopa riskikapitalifondide kohta) artikli 16 lõike 1 kohase teate vorminguga EMPs kohaldatav tekst

OJ L 165, 4.6.2014, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/593/oj

4.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/41


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 593/2014,

3. juuni 2014,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 345/2013 (Euroopa riskikapitalifondide kohta) artikli 16 lõike 1 kohase teate vorminguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 345/2013 artikli 16 lõikele 1 peab Euroopa riskikapitalifondi päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitama vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejate tegevusloaga seotud sündmustest. Määruse (EL) nr 345/2013 artikli 21 lõike 3 kohaselt peab päritoluliikmesriigi pädev asutus vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi teavitama Euroopa riskikapitalifondi valitseja registrist kõrvaldamisest.

(2)

Kuna Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ei ole veel välja töötanud teate esitamiseks ette nähtud IT-vahendit, on e-kiri kõige sobivam vorming sedalaadi teadete vahetamiseks pädevate asutuste ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vahel. Seepärast peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koostama asjaomaste e-posti aadresside loetelu ja saatma selle kõigile pädevatele asutustele.

(3)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitas komisjonile.

(4)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ei korraldanud teate vormingu kohta avalikku arutelu, kuna teate kasutusala on kitsas ja mõju tagasihoidlik ning teate vormi kasutavad ainult pädevad asutused. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve palus esitada arvamuse väärtpaberituru sidusrühmade kogul, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (2) artikliga 37,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega määratakse kindlaks selle teate vorming, mida pädevad asutused ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kasutavad järelevalveteabe vahetamiseks määruse (EL) nr 345/2013 artikli 16 lõikes 1 ja artikli 21 lõikes 3 nimetatud sündmuste kohta.

Artikkel 2

Teate vorming

Euroopa riskikapitalifondi päritoluliikmesriigi pädev asutus esitab vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele käesoleva määruse lisas esitatud vormi kohase teate määruse (EL) nr 345/2013 artikli 16 lõikes 1 ja artikli 21 lõikes 3 nimetatud sündmuste kohta e-posti teel.

Artikkel 3

E-posti aadresside loetelu

Iga pädev asutus teatab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele e-posti aadressi, millele saab esitada järelevalveteavet.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab e-posti aadresside loetelu koos enda asjakohase e-posti aadressiga kõikidele pädevatele asutustele.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 115, 25.4.2013, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


LISA

Teade Euroopa riskikapitalifondide valitseja registreerimise või varem esitatud teabe ajakohastamise kohta

Image


Top