EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0530

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 530/2014, 12. märts 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse olulised riskipositsioonid ja künnised kauplemisportfelli eririski sisemeetodite puhul EMPs kohaldatav tekst

OJ L 148, 20.5.2014, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/530/oj

20.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/50


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 530/2014,

12. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse olulised riskipositsioonid ja künnised kauplemisportfelli eririski sisemeetodite puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, (1) eriti selle artikli 77 lõike 4 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna direktiivi 2013/36EL artikli 77 lõikes 3 osutatakse üksnes võlainstrumentidele, ei tuleks kauplemisportfelli kuuluvaid omakapitaliinstrumente võtta arvesse eririski olulisuse hindamisel.

(2)

Eririski positsioonide olulisust absoluutarvestuses tuleks mõõta võlainstrumentide netopositsioonide arvutamist käsitlevate standardeeskirjade kohaselt. Kõnealusel hindamisel tuleks arvesse võtta nii pikki kui ka lühikesi netopositsioone, mis on arvutatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (2) artikli 327 lõikele 1, olles eelnevalt vähendanud nõudeid krediidituletisinstrumentide abil teostatava riskimaanduse puhul vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 346 ja 347.

(3)

Direktiivi 2013/36/EL artikli 77 lõike 3 esimeses lõigus, mis käsitleb kauplemisportfelli eririski, osutatakse „suurele hulgale olulistele eri emitentide võlainstrumentides võetud positsioonidele”. Seepärast nähakse käesolevate eeskirjadega vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 77 lõikele 4 ette eri emitentide võlainstrumentides võetud suure hulga oluliste positsioonide olulisuse künnis.

(4)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Pangandusjärelevalve esitas komisjonile.

(5)

Euroopa Pangandusjärelevalve on läbi viinud avaliku konsultatsiooni käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2013/36/EL artikli 77 lõikes 4 osutatud mõiste „absoluutarvestuses olulised eririski positsioonid” määratlus

Krediidiasutuse või investeerimisühingu võlainstrumentide eririski positsiooni peetakse absoluutarvestuses oluliseks, kui kõigi määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 327 määratletud pikkade ja lühikeste netopositsioonide summa on üle 1 000 000 000 euro.

Artikkel 2

Direktiivi 2013/36/EL artikli 77 lõikes 4 osutatud mõiste „suur hulk olulisi eri emitentide võlainstrumentides võetud positsioone” määratlus

Krediidiasutuse või investeerimisühingu eririski portfelli peetakse koosnevat suurest hulgast olulistest eri emitentide võlainstrumentides võetud positsioonidest, kui portfelli kuulub üle 100 positsiooni, millest igaüks on suurem kui 2 500 000 eurot, olenemata sellest, kas need on määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 327 määratletud pikad või lühikesed netopositsioonid.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


Top