EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0367

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 367/2014, 10. aprill 2014 , millega kehtestatakse EAGFi kuludeks eraldatav netosaldo

OJ L 108, 11.4.2014, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/367/oj

11.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 367/2014,

10. aprill 2014,

millega kehtestatakse EAGFi kuludeks eraldatav netosaldo

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 16 lõikele 1 koosneb Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) kulude iga-aastane ülemmäär maksimumsummadest, mis on selle jaoks kindlaks määratud nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (2) I lisa kohaselt turuga seotud kulude ja otsetoetuste rahastamise vaheülemmäära alusel.

(2)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (3) artikli 10c lõikes 2 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 10b lõikes 5 osutatud vabatahtlikust kohandamisest ja kõnealuse määruse artikli 136 kohaldamisest tulenevad summad tuleb teha kättesaadavaks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) eelarveaastaks 2014.

(3)

Komisjoni rakendusotsuses 2013/146/EL (4) on määratud kindlaks vabatahtliku kohandamise kohaldamisest tulenevad summad Ühendkuningriigis 2013. kalendriaastaks. Kõnealune summa tuleks teha EAFRD-le kättesaadavaks 2014. aastal.

(4)

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 136 kohaselt oli liikmesriikidel selle asemel, et tugineda kõnealuse määruse artikli 69 lõike 6 punktile a, lubatud 1. augustiks 2009 otsustada teha alates eelarveaastast 2011 kõnealuse määruse artikli 69 lõike 7 kohaselt arvutatav summa kättesaadavaks liidu toetusena EAFRDst rahastatavate maaelu arengukavade raames. Ülekandmiseks kättesaadavad summad on arvutatud ja kindlaks määratud komisjoni määruse (EÜ) nr 1120/2009 (5) III lisas.

(5)

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklis 136b (lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1310/2013 (6)) on sätestatud, et liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklile 136 otsustasid alates eelarveaastast 2011 teha teatava summa kättesaadavaks liidu toetusena EAFRDst rahastatavate maaelu arengukavade raames, jätkavad kõnealuse määruse VIIIa lisas (lisatud määrusega (EL) nr 1310/2013) nimetatud summade kättesaadavaks tegemist EAFRDst rahastatavate maaelu arengukavade raames eelarveaastaks 2015.

(6)

Seepärast tehakse määruse (EÜ) nr 73/2009 VIIIa lisas Saksamaa ja Rootsi jaoks sätestatud summad EAFRDst rahastatavate maaelu arengukavade raames kättesaadavaks eelarveaastaks 2015.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (7) artikli 66 lõikes 1 on sätestatud, et nende liikmesriikide puhul, kes kohaldasid nõukogu määruse (EÜ) nr 637/2008 (8) artikli 4 lõike 1 esimest lõiku, kantakse kõnealuse määruse artikli 5 lõikega 1 ette nähtud asjaomane aastaeelarve alates 1. jaanuarist 2014 üle EAFRDsse. Kreeka kohaldas määruse (EÜ) nr 637/2008 artikli 4 lõike 1 esimest lõiku.

(8)

Seepärast on asjakohane määrata kindlaks netosaldo, mis tuleb teha kättesaadavaks EAGFi kuludeks eelarveaastatel 2014–2020. Selguse huvides tuleks EAFRD-le kättesaadavaks tehtavad summad avaldada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) kuludeks eraldatud netosaldo, samuti Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondile (EAFRD) vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 10c lõikele 2, artiklitele 136 ja 136b ning määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 66 lõikele 1 eelarveaastateks 2014–2020 kättesaadavaks tehtud summad on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. aprill 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 2. detsember 2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 73/2009, 19. jaanuar 2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.1.2009, lk 16).

(4)  Komisjoni rakendusotsus 2013/146/EL, 20. märts 2013, millega määratakse kindlaks vabatahtliku kohandamise kohaldamisest tulenevad summad Ühendkuningriigis 2013. kalendriaastaks (ELT L 82, 22.3.2013, lk 58).

(5)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1120/2009, 29. oktoober 2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) III jaotises sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 316, 2.12.2009, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1310/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses nende kohaldamisega 2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 865).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

(8)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 637/2008, 23. juuni 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ja kehtestatakse puuvillasektori riiklik ümberkorraldamiskava (ELT L 178, 5.7.2008, lk 1).


LISA

(miljonites eurodes)

Eelarveaasta

EAFRD-le kättesaadavaks tehtud summad

EAGFi kuludeks eraldatud netosaldo

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikkel 10b

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikkel 136

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikkel 136b

Määruse (EL) nr 1307/2013 artikkel 66

2014

296,3

51,6

 

4,0

43 778,1

2015

 

 

51,6

4,0

44 312,4

2016

 

 

 

4,0

44 624,0

2017

 

 

 

4,0

44 859,0

2018

 

 

 

4,0

44 885,0

2019

 

 

 

4,0

44 912,0

2020

 

 

 

4,0

44 937,0


Top