EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0355

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 355/2014, 8. aprill 2014 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 106, 9.4.2014, p. 15–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/355/oj

9.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 106/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 355/2014,

8. aprill 2014,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 3 ja artikli 38 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 (2) IV lisas on sätestatud kolmandates riikides samaväärsuse kontrollijatena ja sertifikaatide väljaandjatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu. Arvestades uut teavet, mida komisjon on saanud eespool nimetatud lisas loetletud kontrollorganitelt ja kontrolliasutustelt, tuleks loetelus teha teatavad muudatused.

(2)

Komisjon on läbi vaadanud 31. oktoobriks 2012 ja 31. oktoobriks 2013 esitatud taotlused kande tegemiseks määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas sätestatud loetellu. Kõnealusesse loetellu tuleks lisada kontrollorganid ja kontrolliasutused, kelle puhul võis kogu esitatud teabe läbivaatamise põhjal järeldada, et nad vastavad asjaomastele nõuetele.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 10 lõikes 2 on sätestatud, et tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu peab sisaldama iga kontrollorgani või kontrolliasutuse kohta kogu teavet, mis on vajalik, et kontrollida, kas liidu turule viidud tooteid on kontrollinud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 3 kohaselt tunnustatud kontrollorgan või kontrolliasutus. Määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 12 lõike 1 punkti a kohaselt teatas ettevõtja „Institut für Marktökologie (IMO)” komisjonile oma nime muutmisest nimeks „IMO Swiss AG” alates 1. jaanuarist 2013. Kõnealune muudatus tuleks kanda määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisasse.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 586/2013 (3) kohaselt oli kontrollorganite ja kontrolliasutuste 2012. aasta aruannete esitamise tähtaeg 30. aprill 2013. Ettevõtja „Center of Organic Agriculture in Egypt” ei saatnud oma aastaaruannet kõnealuseks kuupäevaks. Komisjon andis ettevõtjale „Center of Organic Agriculture in Egypt” aastaaruande esitamiseks ajapikendust, kuid ei saanud kõnealust aruannet ka 4. novembriks 2013. Seetõttu tuleks ettevõtja „Center of Organic Agriculture in Egypt” vastavalt määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 12 lõikele 2 kõnealuse määruse IV lisa loetelust välja jätta.

(5)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. aprill 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1235/2008, 8. detsember 2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 586/2013, 20. juuni 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta, ja kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1235/2008 seoses aastaaruande esitamise kuupäevaga (ELT L 169, 21.6.2013, lk 51).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Kandes „Abcert AG” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Aserbaidžaan

AZ-BIO-137

x

x

Valgevene

BY-BIO-137

x

x

Gruusia

GE-BIO-137

x

x

Iraan

IR-BIO-137

x

x

Kasahstan

KZ-BIO-137

x

Moldova

MD-BIO-154

x

Venemaa

RU-BIO-137

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

—”

2)

Kannet „Afrisco Certified Organic, CC” muudetakse järgmiselt.

a)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Aadress: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa”.

b)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mosambiik

MZ-BIO-155

x

x

Namiibia

NA-BIO-155

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-155

x

x

Svaasimaa

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Sambia

ZM-BIO-155

x

—”

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3)

Kandes „Agreco R.F. Göderz GmbH” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Aserbaidžaan

AZ-BIO-151

x

x

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

x

Moldova

MD-BIO-151

x

x

Maroko

MA-BIO-151

x

x

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

—”

4)

Kannet „Australian Certified Organic” muudetakse järgmiselt.

a)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Aadress: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia”.

b)

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Internetiaadress: http://www.aco.net.au”.

c)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Austraalia

AU-BIO-107

x

x

x

Birma/Myanmar

MM-BIO-107

x

x

Hiina

CN-BIO-107

x

x

Cooki saared

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandi saared

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indoneesia

ID-BIO-107

x

x

Korea Vabariik

KR-BIO-107

x

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Malaisia

MY-BIO-107

x

x

Paapua Uus-Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapur

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Tai

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—”

5)

Kannet „BCS Öko-Garantie GmbH” muudetakse järgmiselt.

a)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Aadress: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germany”.

b)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Albaania

AL-BIO-141

x

x

Alžeeria

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armeenia

AM-BIO-141

x

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO-141

x

x

Valgevene

BY-BIO-141

x

x

x

Boliivia

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brasiilia

BR-BIO-141

x

x

x

x

Birma/Myanmar

MM-BIO-141

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Tšaad

TD-BIO-141

x

x

Tšiili

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Hiina

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-141

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-141

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-141

x

x

x

Kuuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egiptus

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etioopia

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruusia

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

India

IN-BIO-141

x

Indoneesia

ID-BIO-141

x

x

Iraan

IR-BIO-141

x

x

x

Jaapan

JP-BIO-141

x

x

Kenya

KE-BIO-141

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malaisia

MY-BIO-141

x

x

Mehhiko

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Montenegro

ME-BIO-141

x

x

Mosambiik

MZ-BIO-141

x

x

Namiibia

NA-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Omaan

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peruu

PE-BIO-141

x

x

x

Filipiinid

PH-BIO-141

x

x

x

Venemaa

RU-BIO-141

x

x

x

Saudi Araabia

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Serbia

RS-BIO-141

x

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Korea Vabariik

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudaan

SD-BIO-141

x

x

Svaasimaa

SZ-BIO-141

x

x

Prantsuse Polüneesia

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

x

Tansaania

TZ-BIO-141

x

x

Tai

TH-BIO-141

x

x

x

x

Türgi

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraina

UA-BIO-141

x

x

x

Araabia Ühendemiraadid

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

c)

Punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, III lisaga hõlmatud tooted”.

6)

Kandes „Balkan Biocert Skopje” asendatakse punkt 1 järgmisega:

„1.

Aadress: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia”.

7)

Kandes „Bioagricert S.r.l.”

a)

asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasiilia

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Birma/Myanmar

MM-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Hiina

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Prantsuse Polüneesia

PF-BIO-132

x

x

India

IN-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Mehhiko

MX-BIO-132

x

x

x

Maroko

MA-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

Korea Vabariik

KR-BIO-132

x

x

Tai

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Türgi

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132-

x

x

—”

b)

punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid ja III lisaga hõlmatud tooted”.

8)

Kandes „BioGro New Zealand Limited” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malaisia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—”

9)

Kandes „Bio.inspecta AG” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Armeenia

AM-BIO-161

x

x

Albaania

AL-BIO-161

x

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brasiilia

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-161

x

x

Etioopia

ET-BIO-161

x

x

Gruusia

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indoneesia

ID-BIO-161

x

x

Iraan

IR-BIO-161

x

x

Kasahstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenya

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (2)

XK-BIO-161

x

x

Kõrgõzstan

KZ-BIO-161

x

x

Liibanon

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filipiinid

PH-BIO-161

x

x

Venemaa

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-161

x

x

Korea Vabariik

KR-BIO-161

x

x

Tansaania

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-161

x

x

Türgi

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

10)

Kandes „CCPB Srl” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Hiina

CN-BIO-102

x

x

Egiptus

EG-BIO-102

x

x

Iraak

IQ-BIO-102

x

Liibanon

LB-BIO-102

x

x

Maroko

MA-BIO-102

x

x

Filipiinid

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

Süüria

SY-BIO-102

x

Türgi

TR-BIO-102

x

x

—”

11)

Kanne „Center of Organic Agriculture in Egypt” jäetakse välja.

12)

Kandes „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Albaania

AL-BIO-140

x

x

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Boliivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Tšiili

CL-BIO-140

x

x

x

Hiina

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egiptus

EG-BIO-140

x

x

x

Etioopia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indoneesia

ID-BIO-140

x

x

x

Iraan

IR-BIO-140

x

x

Jamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kasahstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-140

x

x

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mehhiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

Paapua Uus-Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peruu

PE-BIO-140

x

x

x

Filipiinid

PH-BIO-140

x

x

x

Venemaa

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saudi Araabia

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tansaania

TZ-BIO-140

x

x

x

Tai

TH-BIO-140

x

x

x

Türgi

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—”

13)

Kandes „Certisys” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

—”

14)

Kande „Certisys” järele lisatakse asutust „Company of Organic Agriculture in Palestine” käsitlev kanne:

„„Company of Organic Agriculture in Palestine”

1.

Aadress: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2.

Internetiaadress: http://coap.org.ps

3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Okupeeritud Palestiina ala

PS-BIO-163

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juuni 2018.”

15)

Kandes „Control Union Certifications” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-149

x

x

Albaania

AL-BIO-149

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

Brasiilia

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

Birma/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

Hiina

CN-BIO-149

x

x

Kolumbia

CO-BIO-149

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-149

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

Egiptus

EG-BIO-149

x

x

Etioopia

ET-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

Indoneesia

ID-BIO-149

x

x

Iraan

IR-BIO-149

x

x

Korea Vabariik

KR-BIO-149

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-149

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

MK-BIO-149

x

x

Malaisia

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

Mehhiko

MX-BIO-149

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

Mosambiik

MZ-BIO-149

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

Nigeeria

NG-BIO-149

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

Okupeeritud Palestiina ala

PS-BIO-149

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Peruu

PE-BIO-149

x

x

Filipiinid

PH-BIO-149

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

Serbia

RS-BIO-149

x

x

Singapur

SG-BIO-149

x

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-149

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Süüria

SY-BIO-149

x

x

Tansaania

TZ-BIO-149

x

x

Tai

TH-BIO-149

x

x

Ida-Timor

TL-BIO-149

x

x

Türgi

TR-BIO-149

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

Araabia Ühendemiraadid

AE-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-149

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

Sambia

ZN-BIO-149

x

x

—”

16)

Kandes „Ecoglobe” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Armeenia

AM-BIO-112

x

x

Valgevene

BY-BIO-112

x

x

Iraan

IR-BIO-112

x

x

Pakistan

PK-BIO-112

x

x

Venemaa

RU-BIO-112

x

x

Ukraina

UA-BIO-112

x

x

—”

17)

Kande „Ecoglobe” järele lisatakse asutust „Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)” käsitlev kanne:

„„Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)”

1.

Aadress: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypt

2.

Internetiaadress: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Egiptus

EG-BIO-164

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juuni 2018.”

18)

Kandes „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Aserbaidžaan

AZ-BIO-109

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-109

x

x

Etioopia

ET-BIO-109

x

x

Gruusia

GE-BIO-109

x

x

Kasahstan

KZ-BIO-109

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-109

x

x

Venemaa

RU-BIO-109

x

x

Serbia

RS-BIO-109

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-109

x

x

Türgi

TR-BIO-109

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-109

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—”

19)

Kandes „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahama

BS-BIO-144

x

x

Hiina

CN-BIO-144

x

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-144

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

Malaisia

MY-BIO-144

x

x

Mehhiko

MX-BIO-144

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

Peruu

PE-BIO-144

x

x

Filipiinid

PH-BIO-144

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-144

x

x

Taiwan

TW-BIO-144

x

x

x

Türgi

TR-BIO-144

x

x

—”

20)

Kandes „IMO Control Private Limited”

a)

asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-147

x

x

Bangladesh

BD-BIO-147

x

x

Bhutan

BT-BIO-147

x

x

Indoneesia

ID-BIO-147

x

x

India

IN-BIO-147

-

x

Iraan

IR-BIO-147

x

x

Malaisia

MY-BIO-147

x

x

Nepal

NP-BIO-147

x

x

Pakistan

PK-BIO-147

x

x

Filipiinid

PH-BIO-147

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

Tai

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

—”

b)

punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid ja III lisaga hõlmatud tooted”.

21)

Kandes „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-158

x

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO -158

x

x

Gruusia

GE-BIO-158

x

Kasahstan

KZ-BIO-158

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-158

x

x

Venemaa

RU-BIO-158

x

Tadžikistan

TJ-BIO-158

x

x

Türgi

TR-BIO-158

x

x

Türkmenistan

TM-BIO-158

x

x

Ukraina

UA-BIO-158

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-158

x

x

—”

22)

Kandes „IMO Institut für Marktökologie GmbH” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Armeenia

AM-BIO-146

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO-146

x

—”

23)

Kannet „Institute for Marketecology (IMO)” muudetakse järgmiselt.

a)

Nimetus „Institute for Marketecology (IMO)” asendatakse järgmisega: „IMO Swiss AG”.

b)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:

Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albaania

AL-BIO-143

x

x

Armeenia

AM-BIO-143

x

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO -143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Boliivia

BO-BIO-143

x

x

Bosnia ja Hertsegoviina

BA-BIO-143

x

x

Brasiilia

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Kamerun

CM-BIO-143

x

Kanada

CA-BIO-143

x

x

Tšiili

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Hiina

CN-BIO-143

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-143

x

x

Kongo Demokraatlik Vabariik

CD-BIO-143

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-143

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-143

x

x

Ecuador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etioopia

ET-BIO-143

x

x

Gruusia

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

India

IN-BIO-143

x

x

Indoneesia

ID-BIO-143

x

x

Jaapan

JP-BIO-143

x

x

Jordaania

JO-BIO-143

x

x

Kasahstan

KZ-BIO-143

x

x

Kenya

KE-BIO-143

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-143

x

x

Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Mehhiko

MX-BIO-143

x

x

Maroko

MA-BIO-143

x

x

Namiibia

NA-BIO-143

x

x

Nepal

NP-BIO-143

x

x

Nicaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigeeria

NG-BIO-143

x

x

Okupeeritud Palestiina ala

PS-BIO-143

x

x

Pakistan

PK-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Peruu

PE-BIO-143

x

x

x

Filipiinid

PH-BIO-143

x

x

Venemaa

RU-BIO-143

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-143

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapur

SG-BIO-143

x

 

 

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-143

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Sudaan

SD-BIO-143

x

x

Suriname

SR-BIO-143

x

x

Süüria

SY-BIO-143

x

Tadžikistan

TJ-BIO-143

x

x

Taiwan

TW-BIO-143

x

x

Tansaania

TZ-BIO-143

x

x

Tai

TH-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Araabia Ühendemiraadid

AE-BIO-143

x

Usbekistan

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

—”

24)

Kandes „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad: