EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0042

2014/42/EL: Nõukogu määrus, 20. jaanuar 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 15, 20.1.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/42/oj

20.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/18


NÕUKOGU MÄÄRUS,

20. jaanuar 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

(2014/42/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 267/2012 (2) jõustatakse otsuses 2010/413/ÜVJP sätestatud meetmed.

(2)

Ameerika Ühendriigid, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa Föderatsioon ja Ühendkuningriik jõudsid 24. novembril 2013 liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja toetusel Iraaniga kokkuleppele ühises tegevuskavas, millega kehtestatakse lähenemisviis Iraani tuumaküsimusele pikaajalise laiaulatusliku lahenduse leidmiseks. Lepiti kokku, et selle laiaulatusliku lahenduseni viiva protsessi esimene samm sisaldab esialgseid vastastikku kokkulepitavaid meetmeid, mida mõlemad pooled võtavad kuueks kuuks ning mida saab vastastikusel kokkuleppel uuendada.

(3)

Esimese sammu osana võtaks Iraan mitu ühises tegevuskavas täpsustatud vabatahtlikku meedet. Vastutasuks võetaks mitu vabatahtlikku meedet, mille hulka kuuluks liidu puhul selliste piiravate meetmete kohaldamise peatamine kuueks kuuks, mille jooksul tuleks täita asjaomaseid lepinguid, mis käsitlevad:

Iraani toornafta kindlustamise ja edasikindlustamise pakkumise ning transpordi keeldu;

Iraani naftakeemiatööstuse toodete importimise, ostmise või transportimise ning seonduvate teenuste osutamise keeldu;

Iraani valitsusega, selle ametiasutustega, Iraani Keskpangaga või nende nimel tegutsevate isikute ja üksustega kulla ja väärismetallidega kauplemise keeldu.

(4)

Peale selle nähakse ühise tegevuskavaga ette loa andmise künniste tõstmine kümme korda seoses rahaülekannetega Iraani ja Iraanist.

(5)

Nõukogu võttis 20 jaanuaril 2014 vastu otsuse 2014/21/ÜVJP (3), millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP.

(6)

Eespool nimetatud meetmed kuuluvad aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid neid ühetaoliselt.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 267/2012 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 267/2012 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 11 lisatakse lõiked 3 ja 4:

„3.   Lõike 1 punktis c sätestatud keelu kohaldamine peatatakse XI lisas nimetatud toodete suhtes.

4.   Lõike 1 punktis d sätestatud keelu kohaldamine peatatakse XI lisas nimetatud toodete importimise, ostmise või transpordiga seotud kindlustuse ja edasikindlustuse pakkumise suhtes.”

2)

Artiklisse 13 lisatakse lõige 3:

„3.   Lõike 1 punktides a, b, c ja d osutatud keeldude kohaldamine peatatakse.”

3)

Artiklisse 15 lisatakse lõige 3:

„3.   Lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud keelu kohaldamine peatatakse XII lisas esitatud toodete suhtes.”

4)

Lisatakse artikkel 28b:

„Artikkel 28b

1.   Erandina artikli 23 lõigetest 2 ja 3 võivad pädevad asutused anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa majandusressursside vabastamiseks või teha otse või kaudselt IX lisas nimetatud naftaministeeriumile kättesaadavaks rahalised vahendid või majandusressursid, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud V lisas nimetatud Iraanist pärit või sealt imporditud naftakeemiatööstuse toodete impordi-, ostu- või transpordilepingute täimiseks.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest.”

5)

Artiklit 30 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 3 punktis a:

i)

asendatakse sõnad „100 000 eurot” sõnadega „1 000 000 eurot”;

ii)

asendatakse sõnad „40 000 eurot” sõnadega „400 000 eurot”;

b)

lõike 3 punktis b:

i)

asendatakse sõnad „100 000 eurot” sõnadega „1 000 000 eurot”;

ii)

asendatakse sõnad „40 000 eurot” sõnadega „400 000 eurot”;

c)

lõike 3 punktis c asendatakse sõnad „10 000 eurot” sõnadega „100 000 eurot”.

6)

Artiklit 30a muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punktis b asendatakse sõnad „40 000 eurot” sõnadega „400 000 eurot”;

b)

lõike 1 punktis c asendatakse sõnad „40 000 eurot” sõnadega „400 000 eurot”.

7)

Artiklisse 37b lisatakse lõige 3:

„3.   Lõikes 1 sätestatud keelu kohaldamine peatatakse.”

8)

Artikli 45 punktis b asendatakse sõnad „muudab III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB ja X lisa” sõnadega „muudab III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI ja XII lisa”.

9)

Käesoleva määruse I ja II lisa lisatakse vastavalt XI ja XII lisana.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. jaanuar 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 267/2012, 23. märts 2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, 24.3.2012, lk 1).

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22.


I LISA

„XI LISA

Artikli 11 lõigetes 3 ja 4 osutatud toodete loetelu

HS-kood

Kirjeldus

2709 00

Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid”.


II LISA

„XII LISA

ARTIKLI 15 LÕIKES 3 OSUTATUD TOODETE LOETELU

HS-kood

Kirjeldus

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7108

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7109

Kullaga plakeeritud töötlemata või pooltöödeldud mitteväärismetallid või hõbe

7110

Survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbriline plaatina

7111

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud

7112

Väärismetallide või väärismetallidega plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldamiseks”.


Top