EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/EL: Euroopa Keskpanga suunis, 9. juuli 2014 , täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (EKP/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 240/28


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

9. juuli 2014,

täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2014/31)

(2014/528/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning artikleid 5.1, 12.1, 14.3 ja 18.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Suunist EKP/2013/4 (1) on oluliselt muudetud. Kuna teha tuleb täiendavaid muudatusi, tuleks suunis EKP/2013/4 selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpangad (edaspidi „RKPd”) teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Üldised tingimused, mille kohaselt EKP ja RKPd on valmis krediiditehinguid sõlmima, sealhulgas kriteeriumid, mis määravad tagatise kõlblikkuse eurosüsteemi krediidioperatsioonide jaoks, on sätestatud suunise EKP/2011/14 (2) I lisas.

(3)

8. detsembril 2011 ja 20. juunil 2012 tegi EKP nõukogu otsuse täiendavate krediidikvaliteedi parandamise meetmete kohta pankade laenuandmise ja euroala rahaturu likviidsuse toetamiseks, mille hulka kuuluvad ka meetmed otsuses EKP/2011/25 (3). Viited reservimäärale suunises EKP/2007/9 (4) tuli viia kooskõlla Euroopa Keskpanga määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) muudatustega, (5) mis tehti Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1358/2011 (EKP/2011/26) (6).

(4)

Otsuses EKP/2012/4 (7) sätestati, et RKPd ei peaks olema kohustatud eurosüsteemi laenuoperatsioonide tagatisena vastu võtma kõlblikke pangavõlakirju, mille on taganud Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi all olev liikmesriik või liikmesriik, kelle reiting jääb alla eurosüsteemi läve, mis kehtestab kõrgete krediidistandardite miinimumnõude.

(5)

Otsusega EKP/2012/12 (8) vaadati läbi ka suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.2.3.2 sätestatud lähedalt seotuse keelu erand seoses osapoole poolt endale tagatiseks emiteeritud ja valitsuse tagatud pangavõlakirjadega.

(6)

2. augustil 2012. aastal asendati otsus EKP/2011/25 suunisega EKP/2012/18, (9) mille RKPd rakendasid oma lepingutes või õigusaktidega. Suunis EKP/2012/18 võimaldas eurosüsteemi krediiditehingutes osalevatel osapooltel suurendada endale emiteeritud valitsuse tagatud pangavõlakirjade, mis neil oli 3. juulil 2012, kasutust tingimusel, et EKP nõukogu on erandjuhtudel andnud selleks eelnevalt loa. Taotlusele EKP nõukogu eelneva heakskiidu saamiseks tuleb lisada rahastamiskava.

(7)

Suunist EKP/2012/18 muudeti 10. oktoobril 2012. aastal suunisega EKP/2012/23, (10) millega otsustati ajutiselt laiendada kriteeriume, millega määratakse eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides tagatisena kasutatava vara kõlblikkus, ning kõlbliku varana rahapoliitika operatsioonides vastu võtta ka turukõlblikke võlainstrumente, mis on vääringustatud Inglise naelades, jeenides või USA dollarites. Nende turukõlblike võlainstrumentide suhtes kohaldati väärtuse allahindlust, mis kajastaks asjaomase vahetuskursi volatiilsust minevikus.

(8)

Suunis EKP/2013/2 (11) täpsustab pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide ennetähtaegse tagasimakse menetlust osapoolte jaoks, et tagada samade tingimuste kohaldamine kõikide RKPde poolt. Eelkõige kohaldatakse sanktsioonide korda, mis on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisa 6. liites, kui osapooled ei ole RKP-le tähtaegselt, osaliselt või täielikult teostanud arveldust, mille osas nad ennetähtaegset tagasimakset taotlesid.

(9)

Suunist EKP/2012/18 tuli täiendavalt muuta, et hõlmata ka otsuse EKP/2012/34 (12) sisu, ning tagada, et RKPd ei oleks kohustatud eurosüsteemi laenuoperatsioonide tagatisena vastu võtma kõlblikke tagatud pangavõlakirju, mis on: a) emiteeritud neid võlakirju kasutavate või temaga lähedalt seotud osapoolte poolt ning b) täielikult tagatud liikmesriigi poolt, kelle krediidihindamine ei vasta eurosüsteemi kõrgetele krediidistandarditele ning kes EKP nõukogu hinnangul vastab Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi tingimustele.

(10)

Selguse tagamiseks ja lihtsustamise huvides asendati suunis EKP/2012/18 20. märtsil 2013. aastal suunisega EKP/2013/4, mille RKPd rakendasid oma lepingutes või õigusaktidega.

(11)

Selguse tagamiseks ja lihtsustamise huvides hõlmati otsuste EKP/2011/4, (13) EKP/2011/10 (14) ja EKP/2012/32 (15) sisu suunisega EKP/2013/4 koos teiste eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega seonduvate ajutiste meetmetega.

(12)

5. juulil 2013. aastal muudeti suunist EKP/2013/4 otsusega EKP/2013/22 (16) ja 12. märtsil 2014. aastal suunisega EKP/2014/12, (17) et võtta arvesse euroala liikmesriike, kes EKP nõukogu hinnangul vastavad Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi tingimustele ning kajastada muutusi eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus. Seoses euroala liikmesriikide, kes vastavad Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi tingimustele, nimekirja muutmisega tuleb suunist EKP/2013/4 täiendavalt korrigeerida.

(13)

Otsusega EKP/2013/36 (18) korrigeeritakse väärtuskärpeid ja teenuse järjepidevuse sätteid, mida suunises EKP/2013/4 sätestatud eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega seotud täiendavate ajutiste meetmete kohaselt kohaldatakse varaga tagatud väärtpaberite suhtes, ning muudetakse kõlblikkuskriteeriume, mida kohaldatakse täiendavate krediidinõuete suhtes.

(14)

Selguse tagamiseks ja lihtsustamise huvides tuleks otsuste EKP/2013/22 ja EKP/2013/36 sisu hõlmata käesoleva suunisega.

(15)

22. mail 2014 otsustas EKP nõukogu, et lisaks suunises EKP/2013/4 sätestatud täiendavatele krediidinõuetele võivad RKPd vastu võtta ka mittefinantsettevõtete emiteeritud teatavaid lühiajalisi võlainstrumente, mis ei vasta eurosüsteemi turukõlblike varade kõlblikkuskriteeriumidele, tingimusel, et nad vastavad EKP nõukogu poolt sätestatud kõlblikkuskriteeriumidele ja riskiohjemeetmetele. Asjaomase otsuse valguses tuleb suunist EKP/2013/4 täiendavalt korrigeerida.

(16)

Käesolevas suunises sätestatud täiendavaid meetmeid tuleb kohaldada ajutiselt, kuni EKP nõukogu ei pea neid enam vajalikuks rahapoliitika kohase ülekandemehhanismi jaoks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Täiendavad meetmed seoses refinantseerimisoperatsioonide ja kõlbliku tagatisega

1.   Käesolevas suunises sätestatud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise reegleid ja tagatise kõlblikkuskriteeriume kohaldatakse koosmõjus suunisega EKP/2011/14.

2.   Käesoleva suunise ja suunise EKP/2011/14 riigisisese RKP rakendusakti vastuolu korral kohaldatakse käesolevat suunist. RKPd kohaldavad endiselt muutmata kujul suunise EKP/2011/14 kõiki sätteid, kui käesolevas suunises ei ole sätestatud teisiti.

3.   Artikli 6 lõike 1 ning artikli 8 tähenduses käsitletakse Kreeka Vabariiki ja Küprose Vabariiki Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi tingimustele vastavate euroala liikmesriikidena.

Artikkel 2

Võimalus lõpetada pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone või vähendada nende mahtu

1.   Eurosüsteem võib otsustada teatavatel tingimustel, et osapooled võivad enne tähtaja lõppemist vähendada teatavate pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide mahtu või need lõpetada (sellisele mahu vähendamisele või lõpetamisele osutatakse edaspidi kui „ennetähtaegsele tagasimaksele”). Pakkumise teates täpsustatakse, kas kõnealuse operatsiooni puhul on ennetähtaegselt võimalik mahtu vähendada või lõpetada, samuti täpsustatakse, millisest kuupäevast võib neid võimalusi kasutada. Seda teavet võib edastada ka muul eurosüsteemi poolt kohaseks peetaval viisil.

2.   Osapool võib kasutada võimalust ennetähtaegselt vähendada pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide mahtu või need lõpetada, teatades vähemalt üks nädal enne ennetähtaegse tagasimakse kuupäeva asjaomasele RKP-le ette summa, mille ta kavatseb ennetähtaegse tagasimakse menetluses tagasi maksta, ning kuupäeva, mil ta kavatseb ennetähtaegse tagasimakse teha. Kui eurosüsteem ei ole ette näinud teisiti, võib ennetähtaegset tagasimakset teha päevadel, mis langevad kokku eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide arveldamise päevadega, kui osapool on kooskõlas käesoleva lõikega vähemalt ühe nädala enne seda kuupäeva ette teatanud.

3.   Lõikes 2 osutatud teade on osapoolele siduv üks nädal enne selles osutatud ennetähtaegse tagasimakse kuupäeva. Kui osapool ei ole ennetähtaegse tagasimakse menetluses makstavat summat osaliselt või täielikult õigeaegselt arveldanud, võib kohaldada suunise EKP/2011/14 I lisa 6. liites sätestatud rahatrahvi. Pakkumisoperatsioonidega seotud rikkumiste sätteid 6. liite punktis 1 kohaldatakse siis, kui osapool ei ole summat osaliselt või täielikult lõikes 2 osutatud ennetähtaegse tagasimakse tähtpäevaks arveldanud. Rahatrahvi kohaldamine ei piira RKP õigust kasutada muid meetmeid, mis on sätestatud kohustuste täitmatajätmise puhuks suunise EKP/2011/14 II lisas.

Artikkel 3

Teatavate täiendavate varaga tagatud väärtpaberite vastuvõtmine

1.   Lisaks varaga tagatud väärtpaberitele, mis on kõlblikud suunise EKP/2011/14 I lisa 6. peatüki kohaselt, on eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks tagatisena kõlblikud ka varaga tagatud väärtpaberid, mis ei vasta suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3 sätestatud krediidihinnangu nõuetele, kuigi muus osas vastavad kõikidele suunise EKP/2011/14 I lisa kohaselt varaga tagatud väärtpaberite suhtes kehtivatele kõlblikkuskriteeriumidele, tingimusel et neile on mis tahes vastuvõetavaks tunnistatud reitinguagentuuri poolt antud kaks vähemalt kolmekordse B reitingut (19). Need peavad vastama ka järgmistele nõuetele:

a)

rahavoogu tekitavad varad, mis tagavad väärtpaberit, peavad kuuluma ühte järgmistest varaliikidest: i) eluasemelaenud; ii) laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, iii) ärikinnisvaralaenud; iv) autolaenud; v) liisingunõuded; vi) tarbimislaenud; vii) krediitkaardinõuded;

b)

erinevaid varaliike rahavoogu tekitavates varades ei segata;

c)

rahavoogu tekitavad varad, mis tagavad väärtpaberit, ei või hõlmata laene, mis on:

i)

varaga tagatud väärtpaberi emiteerimisel tähtajaks tasumata;

ii)

varaga tagatud väärtpaberi emiteerimisel tähtajaks tasumata tagatud väärtpaberi tähtaja jooksul, näiteks rahavooge tekitavate varade asendamise kaudu;

iii)

mis tahes ajal struktureeritud, sündikaatlaenud või finantsvõimenduseks antud laenud (leveraged loan);

d)

varaga tagatud väärtpaberi tehingu dokumendid peavad sätestama teenuse järjepidevuse.

2.   Lõikes 1 osutatud varaga tagatud väärtpaberite suhtes, millel on kaks vähemalt ühekordse A (20) reitingut, kohaldatakse väärtuse 10 % allahindlust.

3.   Lõikes 1 osutatud varaga tagatud väärtpaberite suhtes, millel ei ole kahte vähemalt ühekordse A reitingut, kohaldatakse väärtuse 22 % allahindlust.

4.   Tehingupool ei tohi esitada lõikele 1 vastavat varaga tagatud väärtpaberit tagatiseks, kui tehingupool või temaga lähedalt seotud mis tahes kolmas isik on varaga tagatud väärtpaberi osas intressiriski lepingu sõlmija.

5.   RKP võib eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena vastu võtta varaga tagatud väärtpabereid, mille alusvara hulka kuuluvad eluasemelaenud või laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele või mõlemad, mis ei vasta suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.2 sätestatud krediidihinnangu nõuetele ja eespool lõike 1 punktides a kuni d ja lõikes 4 osutatud nõuetele, kuigi muus osas vastavad varaga tagatud väärtpaberi suhtes suunises EKP/2011/14 kehtestatud kõlblikkuskriteeriumidele ja neil on kaks vähemalt kolmekordse B reitingut. Need varaga tagatud väärtpaberid on siiski piiratud enne 20. juunit 2012 emiteeritutega ja nende suhtes kohaldatakse 22 % allahindlust.

6.   Varaga tagatud väärtpaberid, mille teenuse järjepidevuse sätted vastasid suunisele EKP/2013/4 ja mis olid kõlblike varade nimekirjas enne 1. oktoobrit 2013, jäävad kõlblikeks kuni 1. oktoobrini 2014.

7.   Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„eluasemelaen” (residential mortgage) — hõlmab lisaks eluaseme kinnisvara hüpoteegiga tagatud laenudele garantiiga eluaseme hüpoteeklaenud (ilma kinnisvara hüpoteegita), kui garantii tuleb kohustuste rikkumise korral viivitamata välja maksta. Sellist garantiid võib anda erinevas lepingulises vormis, sealhulgas kindlustuslepingutena, kui need on antud avaliku sektori üksuse poolt või riikliku järelevalve alla kuuluva finantseerimisasutuse poolt. Garandi krediidivõime hinnang peab garantii eesmärgil vastama eurosüsteemi krediidikvaliteedi astmele 3 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal tehingu tähtaja jooksul;

b)

„väike ettevõtja” ja „keskmise suurusega ettevõtja” (small enterprise, medium-sized enterprise) — majandustegevusega üksus, olenemata selle õiguslikust vormist, mille aruandlusest nähtuv käive, või konsolideeritud kontserni käive üksuse kuulumisel konsolideeritud kontserni, jääb alla 50 miljoni euro;

c)

„viivislaen” (non-performing loan) hõlmab laenusid, mille puhul intressi või põhisumma makse hilineb 90 või rohkem päeva ja võlgnik on maksejõuetu vastavalt määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (21) artiklis 178 või kui esineb alus kahtluseks, et makset ei teostata täies ulatuses;

d)

„struktureeritud laen” (structured loan) — struktuur, mis hõlmab allutatud krediidinõude;

e)

„sündikaatlaen” (syndicated loan) — laen, mille annab laenusündikaadis olevate laenuandjate rühm;

f)

„finantsvõimenduslaen” (leveraged loan) — laen, mis antakse ettevõtjale, kellel on juba märkimisväärne võlakohustus, näiteks väljaostu või ülevõtmise rahastamine, kui laenu kasutatakse laenusaajaks oleva ettevõtja aktsiakapitali ostmiseks;

g)

„teenuse järjepidevuse sätted”(servicing continuity provisions) — varaga tagatud väärtpaberi õigusdokumentatsioonis olevad sätted, millega tagatakse asendusteenus või asendusteenuse korraldaja (kui asendusteenus pole sätestatud). Kui sätestatud on asendusteenuse korraldaja, tuleb asendusteenuse korraldaja määrata ja panna talle kohustus leida sobiv asendusteenuse pakkuja 60 päeva jooksul alates kohustuste täitmata jätmisest, et tagada õigeaegne makse ja varaga tagatud väärtpaberi teenindamine. Sätestada tuleb ka sündmused, mille puhul tuleb teenuse pakkuja asendada. Selliste sündmuste aluseks võib olla reiting või selle puudumine, st asendava teenuse pakkuja määramine olemasoleva teenuse pakkuja kohustuste mittetäitmise korral.

Artikkel 4

Teatavate täiendavate krediidinõuete vastuvõtmine

1.   RKPd võivad eurosüsteemi rahapoliitika tagatiseks võtta krediidinõudeid, mis ei vasta eurosüsteemi kõlblikkuskriteeriumidele.

2.   RKPd, kes otsustavad krediidinõudeid lõike 1 alusel vastu võtta, kehtestavad kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed, täpsustades kõrvalekalded suunise EKP/2011/14 I lisa nõuetest. Need kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed hõlmavad kriteeriumi, et krediidinõuete suhtes kohaldatakse selle liikmesriigi õigust, kus RKP kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed kehtestab. EKP nõukogu peab need kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed eelnevalt heaks kiitma.

3.   RKP võib EKP nõukogu eelneval heakskiidul vastu võtta krediidinõudeid järgmistel erandjuhtudel:

a)

ta kohaldab muu RKP poolt lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud kõlblikkuskriteeriume ja riskiohjemeetmeid või

b)

muu liikmesriigi seaduse alusel kui vastuvõtva RKP asukoha liikmesriik või

c)

krediidinõue on krediidinõuete kogumi osa või tagatud kinnisvaraga, kui krediidinõude suhtes kohaldatav õigus või asjaomane laenusaaja (või kohastel juhtudel garantii andja) on ELi liikmesriigist, mis ei ole vastuvõtva RKP asukoha riik.

4.   Muu RKP abistab krediidinõudeid lõike 1 alusel vastu võtvat RKPd ainult siis, kui see on eelnevalt kahepoolselt mõlema RKP poolt kokku lepitud ja EKP nõukogu poolt heaks kiidetud.

Artikkel 5

Teatavate lühiajaliste võlainstrumentide vastuvõtmine

1.   RKPd võivad eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena vastu võtta teatavaid lühiajalisi võlainstrumente, mis ei vasta suunise EKP/2011/14 I lisas sätestatud eurosüsteemi turukõlblike varade kõlblikkuskriteeriumidele.

2.   RKPd, kes otsustavad lühiajalisi võlainstrumente lõike 1 alusel vastu võtta, kehtestavad kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed, tingimusel, et need vastavad EKP nõukogu poolt kehtestatud miinimumstandarditele. Need kõlblikkuskriteeriumid ja riskiohjemeetmed hõlmavad järgmisi lühiajaliste võlainstrumentide suhtes kohaldatavaid kriteeriume:

a)

need on emiteeritud euroalal asutatud mittefinantsettevõtete (22) poolt. Lühiajalise võlainstrumendi garant (kohastel juhtudel) peab ühtlasi olema euroalal asutatud mittefinantsettevõte, v.a juhul, kui lühiajaline võlainstrument ei vaja garantiid alapunktis d sätestatud kõrgetele krediidistandardite nõuetele vastamiseks;

b)

nendega ei kaubelda eurosüsteemi jaoks vastuvõetaval turul vastavalt suunise EKP/2011/14 I lisa punktile 6.2.1.5;

c)

need on vääringustatud eurodes;

d)

need vastavad asjaomase RKP kehtestatud kõrgete krediidistandardite nõuetele, mida kohaldatakse suunise EKP/2011/14 I lisa punktides 6.3.2 ja 6.3.3 sätestatud nõuete asemel;

e)

need vastavad suunise EKP/2011/14 I lisas sätestatud eurosüsteemi turukõlblike varade kõlblikkuskriteeriumidele, v.a alapunktides a kuni d sätestatu osas.

3.   RKP ei tohi, v.a teise RKPga sõlmitud kahepoolse lepingu alusel, vastu võtta lõigetes 1 ja 2 sätestatud lühiajalisi võlainstrumente, mis on emiteeritud euroalal:

a)

asjaomase teise RKP poolt või

b)

väärtpaberite keskdepositooriumi poolt, mis i) on saanud eurosüsteemilt dokumendis Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations  (23) kirjeldatud standardite ja hindamiskorra kohaselt positiivse hinnangu ja ii) on asutatud euroala liikmesriigis, kus on asutatud asjaomane teine RKP.

4.   Käesolevas artiklis tähendab mõiste „lühiajalised võlainstrumendid” võlainstrumente, mille tähtaeg ei ületa emiteerimisel ja mis tahes sellele järgneval ajal 365 päeva.

Artikkel 6

Teatavate valitsuse tagatud pangavõlakirjade vastuvõtmine

1.   RKP ei ole kohustatud eurosüsteemi krediiditehingute tagatisena vastu võtma kõlblikke pangavõlakirju, mis

a)

ei vasta eurosüsteemi kõrgete krediidistandardite nõuetele,

b)

mille on emiteerinud neid kasutav tehingupool või tehingupoolega lähedalt seotud üksus ja

c)

mis on täielikult tagatud liikmesriigi poolt:

i)

kelle reiting ei vasta eurosüsteemi poolt emitentidele ja turukõlblike varade garantidele kehtestatud kõrge krediidistandardi miinimumnõuetele kooskõlas suunise EKP/2011/14 I lisa punktidega 6.3.1 ja 6.3.2 ja

ii)

kes täidab Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi EKP nõukogu hinnangul.

2.   RKPd teavitavad EKP nõukogu, kui nad otsustavad lõikes 1 kirjeldatud väärtpabereid tagatisena mitte vastu võtta.

3.   Osapooled ei või eurosüsteemi krediiditehingute tagatisena esitada pangavõlakirju, mille emitendiks nad on ise või nendega lähedalt seotud üksused ja mille on taganud Euroopa Majanduspiirkonna maksustamisõigusega avaliku sektori üksus, nende võlakirjade 3. juulil 2012 tagatiseks esitatud nimiväärtust ületavas osas.

4.   Erandjuhtudel võib EKP nõukogu teha ajutisi erandeid lõikes 3 sätestatud nõudest maksimaalselt kolmeks aastaks. Erandi tegemise taotlus tuleb esitada koos rahastamiskavaga, mille alusel omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade kasutamine taotluse esitaja poolt lõpetatakse järkjärguliselt kolme aasta jooksul pärast erandi heakskiitmist. Kõik erandid, mis on antud pärast 3. juulit 2012, kehtivad kuni nende korralise läbivaatuseni.

Artikkel 7

Inglise naelades, jeenides või USA dollarites vääringustatud teatavate varade võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.   Suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.2.1 kirjeldatud turukõlblikud võlainstrumendid, mis on vääringustatud Inglise naelades, jeenides või USA dollarites, on kõlblikuks tagatiseks eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides järgmistel tingimustel: a) need on emiteeritud, neid hoitakse ja arveldatakse euroalal; b) emitent on asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas ja c) need täidavad kõiki muid suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.2.1 sätestatud kõlblikkuskriteeriume.

2.   Nende turukõlblike võlainstrumentide suhtes peab eurosüsteem kohaldama järgmist väärtuse allahindamist: a) 16 % allahindlus Inglise naelades või USA dollarites vääringustatud varade osas ja b) 26 % jeenides vääringustatud varade osas.

3.   Lõikes 1 osutatud turukõlblikud võlainstrumendid, mille kupongid on seotud vaid ühe nende vääringu rahaturu kursiga või inflatsiooniindeksiga, millel ei ole vastavas riigis muutumisvahemikku, optsioone (range accrual, ratchet) või samalaadseid kompleksseid struktuure, on eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides kõlblikuks tagatiseks.

4.   EKP võib pärast EKP nõukogu heakskiitu avaldada oma veebilehel www.ecb.europa.eu täiendava loetelu vastuvõetavatest välisvaluuta baasintressimääradest lisaks neile, millele viidatakse lõikes 3.

5.   Välisvaluutas vääringustatud turukõlblike varade suhtes kohaldatakse ainult käesoleva suunise artikleid 1, 3, 6, 7 ja 9.

Artikkel 8

Krediidikvaliteedi läve nõuete peatamine teatavate turukõlblike varade osas

1.   Kooskõlas lõikega 2 peatatakse eurosüsteemi miinimumnõuded krediidikvaliteedi künnisele, mis on sätestatud eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku reeglites turukõlblikele varadele suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.2.

2.   Eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve ei kohaldata turukõlblike võlainstrumentide suhtes, mida emiteerivad või täielikult tagavad euroala liikmesriikide keskvalitsused, kes on Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi all, v.a juhul, kui EKP nõukogu otsustab, et asjaomane liikmesriik ei täida finantstoe ja/või makromajandusliku programmi tingimusi.

3.   Turukõlblike võlainstrumentide suhtes, mida emiteerib või täielikult tagab Kreeka Vabariigi või Küprose Vabariigi keskvalitsus, kohaldatakse konkreetseid väärtuskärpeid, mis on sätestatud käesoleva suunise I ja II lisas.

Artikkel 9

Jõustumine, rakendamine ja kohaldamine

1.   Käesolev suunis jõustub 9. juulil 2014.

2.   RKPd võtavad meetmed, mis on vajalikud artikli 1 lõike 3, artikli 3 lõigete 2, 3, 5 ja 6, artikli 3 lõike 7 punkti g, artikli 4 lõike 3 punkti c ja artikli 8 lõike 3 järgimiseks, ning kohaldavad käesolevat suunist alates 20. augustist 2014. Nad teatavad EKP-le artikli 1 lõikes 3, artikli 3 lõigetes 2, 3, 5 ja 6, artikli 3 lõike 7 punktis g, artikli 4 lõike 3 punktis c ning artikli 8 lõikes 3 sätestatud meetmetega seotud dokumentidest ja meetmetega seonduvatest asjaoludest hiljemalt 6. augustiks 2014 ning artiklis 5 sätestatud meetmetest EKP nõukogu poolt sätestatud korras.

3.   Artiklit 6 kohaldatakse kuni 28. veebruarini 2015.

Artikkel 10

Suunise EKP/2007/9 muutmine

Lõik III lisa 5. osa tabeli 2 järel asendatakse järgmisega:

„Kindlasummalise vähenduse arvutamine kontrollimiseks (R6):

Kindlasummaline vähendus: vähendust kohaldatakse kõikide krediidiasutuste suhtes. Iga krediidiasutus lahutab maksimumsumma, mille eesmärgiks on väga väikeste reservinõuete halduskulu vähendamine. Juhul kui [reservibaas × reservimäär] on alla 100 000 euro, võrdub kindlasummaline vähendus [reservibaas × reservimäär]. Juhul kui [reservibaas × reservimäär] on suurem või võrdne 100 000 euroga, võrdub kindlasummaline vähendus 100 000 euroga. Asutused, kellel on lubatud statistilisi andmeid seoses nende konsolideeritud reservibaasiga esitada kontsernina (vastavalt määratlusele määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) III lisa 2. osa 1. jaos), hoiavad kohustuslikke reserve ühe kontserni kuuluva asutuse kaudu, mis tegutseb ainult kõnealuste asutuste vahendajana. Seda ainult juhul, kui kontsernil tervikuna on lubatud kindlasummalist vähendust lahutada kooskõlas Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1745/2003 (kohustusliku reservi kohaldamise kohta) (EKP/2003/9) (24) artikliga 11.

Kohustuslik reserv arvutatakse järgmiselt:

Kohustuslik reserv = reservibaas × reservimäär — kindlasummaline vähendus

Reservimäära kohaldatakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9).

Artikkel 11

Kehtetuks tunnistamine

1.   Suunis EKP/2013/4 tunnistatakse kehtetuks alates 20. augustist 2014.

2.   Viiteid suunisele EKP/2013/4 tuleb käsitada viidetena käesolevale suunisele ja lähtuda tuleb IV lisa vastavustabelist.

Artikkel 12

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 9. juuli 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  20. märtsi 2013. aasta suunis EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 95, 5.4.2013, lk 23).

(2)  20. septembri 2011. aasta suunis EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (ELT L 331, 14.12.2011, lk 1).

(3)  14. detsembri 2011. aasta otsus EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 341, 22.12.2011, lk 65).

(4)  1. augusti 2007. aasta suunis EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (ELT L 341, 27.12.2007, lk 1).

(5)  Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 1745/2003, 12. september 2003, kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (ELT L 250, 2.10.2003, lk 10).

(6)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1358/2011, 14. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (EKP/2011/26) (ELT L 338, 21.12.2011, lk 51).

(7)  21. märtsi 2012. aasta otsus EKP/2012/4, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 91, 29.3.2012, lk 27).

(8)  3. juuli 2012. aasta otsus EKP/2012/12, millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 186, 14.7.2012, lk 38).

(9)  2. augusti 2012. aasta suunis EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 218, 15.8.2012, lk 20).

(10)  10. oktoobri 2012. aasta suunis EKP/2012/23, millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 284, 17.10.2012, lk 14).

(11)  23. jaanuari 2013. aasta suunis EKP/2013/2, millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 34, 5.2.2013, lk 18).

(12)  19. detsembri 2012. aasta otsus EKP/2012/34 välisvääringus nomineeritud tagatiste kõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta (ELT L 14, 18.1.2013, lk 22).

(13)  31. märtsi 2011. aasta otsus EKP/2011/4 ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (ELT L 94, 8.4.2011, lk 33).

(14)  7. juuli 2011. aasta otsus EKP/2011/10 ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (ELT L 182, 12.7.2011, lk 31).

(15)  19. detsembri 2012. aasta otsus EKP/2012/32 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (ELT L 359, 29.12.2012, lk 74).

(16)  5. juuli 2013. aasta otsus EKP/2013/22 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (ELT L 195, 18.7.2013, lk 27).

(17)  12. märtsi 2014. aasta suunis EKP/2014/12, millega muudetakse suunist EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 166, 5.6.2014, lk 42).

(18)  26. septembri 2013. aasta otsus EKP/2013/36 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 301, 12.11.2013, lk 13).

(19)  Kolmekordne B reiting on vähemalt Moody Baa3, Fitch'i või Standard & Poor'i BBB- või DBRSi BBB.

(20)  Ühekordse A reiting on vähemalt Moody A3, Fitch'i või Standard & Poor'i A- või DBRSi AL.

(21)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(22)  Mittefinantsettevõtted on määratletud Euroopa Arvepidamise Süsteemis 1995 (ESA 95).

(23)  Avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.


I LISA

Väärtuskärbete astmed Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide jaoks

Kreeka valitsuse võlakirjad (GGB)

Tähtajavahemik

Väärtuskärped fikseeritud ja ujuva kupongi jaoks

Väärtuskärped nullkupongi jaoks

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Valitsuse tagatud pangavõlakirjad (GGBB) ja valitsuse poolt tagatud finantssektorivälised võlakirjad

Tähtajavahemik

Väärtuskärped fikseeritud ja ujuva kupongi jaoks

Väärtuskärped nullkupongi jaoks

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


II LISA

Väärtuskärbete astmed Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide jaoks

Valitsuse võlakirjad

Tähtajavahemik

Väärtuskärped fikseeritud ja ujuva kupongi jaoks

Väärtuskärped nullkupongi jaoks

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Valitsuse tagatud pangavõlakirjad ja valitsuse poolt tagatud finantssektorivälised võlakirjad

Tähtajavahemik

Väärtuskärped fikseeritud ja ujuva kupongi jaoks

Väärtuskärped nullkupongi jaoks

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


III LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD SUUNIS JA SELLE MUUDATUSED

Suunis EKP/2013/4 (ELT L 95, 5.4.2013, lk 23)

Suunis EKP/2014/12 (ELT L 166, 5.6.2014, lk 42)


IV LISA

VASTAVUSTABEL

Suunis EKP/2013/4

Käesolev suunis

Artiklid 1 ja 2

Artiklid 1 ja 2

Artikli 3 lõiked 4 ja 5

Artikli 3 lõiked 4 ja 5

Artikli 3 lõige 6

Artikli 3 lõige 7

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikli 3 lõike 6 punkt 1

Artikli 3 lõike 7 punkt a

Artikli 3 lõike 6 punkt 2

Artikli 3 lõike 7 punkt b

Artikli 3 lõike 6 punkt 3

Artikli 3 lõige 7 punkt c

Artikli 3 lõike 6 punkt 4

Artikli 3 lõike 7 punkt d

Artikli 3 lõike 6 punkt 5

Artikli 3 lõike 7 punkt e

Artikli 3 lõike 6 punkt 6

Artikli 3 lõike 7 punkt f

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Suunis EKP/2014/12

Käesolev suunis

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 3

Artikli 1 lõige 2

Artikli 3 lõige 1

Otsus EKP/2013/22

Käesolev suunis

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 3

Artikli 1 lõige 2

Artikli 8 lõige 3

Lisa

II lisa

Otsus EKP/2013/36

Käesolev suunis

Artikli 2 lõike 1 punkt a

Artikli 3 lõige 2

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 3 lõige 3

Artikli 2 lõige 2

Artikli 3 lõige 5

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõike 7 punkt g

Artikli 3 lõige 3

Artikli 3 lõige 6

Artikli 4 punkt c

Artikli 4 lõige 3 punkt c


Top