Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0021

2014/647/EL: Euroopa Keskpanga suunis, 3. juuni 2014 , millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta (EKP/2014/21)

OJ L 267, 6.9.2014, p. 9–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/21/oj

6.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/9


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

3. juuni 2014,

millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta

(EKP/2014/21)

(2014/647/EL)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 479/2009 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta, (1)

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta, (2)

ning arvestades järgmist:

Suunist EKP/2013/23 (3) tuleb muuta, et võtta arvesse komisjoni määrusega (EL) nr 220/2014 (4) määruses (EÜ) nr 479/2009 tehtud muudatust seoses viidetega Euroopa Liidus kasutatavale Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemile,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatus

Suunise EKP/2013/23 I ja II lisa asendatakse käesoleva suunise lisadega.

Artikkel 2

Jõustumine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil see on teatavaks tehtud nende liikmesriikide keskpankadele, mille rahaühik on euro.

2.   Eurosüsteemi keskpangad järgivad käesolevat suunist alates 1. septembrist 2014.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 3. juuni 2014

EKP juhatuse nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  EÜT L 145, 10.6.2009, lk 1.

(2)  ELT L 174, 26.6.2013, lk 1.

(3)  Euroopa Keskpanga 25. juuli 2013. aasta suunis EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta (ELT L 2, 7.1.2014, lk 12).

(4)  Komisjoni 7. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 220/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses viidetega Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemile (ELT L 69, 8.3.2014, lk 101).


LISA

1.

Suunise EKP/2013/23 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

ARUANDLUSNÕUDED

Tulude, kulude ja puudujäägi/ülejäägi statistika

Tabel 1A

Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Puudujääk (–) või ülejääk (+)

1 = 7 – 22

1 = 3 + 4 + 5 + 6

sellest: esmane puudujääk (–) või ülejääk (+)

2 = 1 + 28

Keskvalitsus

3

Osariigi/liidumaa valitsus

4

Kohalik omavalitsus

5

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

6

Kogutulud

7 = 8 + 20

Jooksvad tulud kokku

8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19

Otsesed maksud

9

sellest: ettevõtete makstavad

10

sellest: kodumajapidamiste makstavad

11

Kaudsed maksud

12

sellest: käibemaks

13

Netosotsiaalmaksed

14

sellest: tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed

15

sellest: kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed

16

Muud jooksvad tulud

17

sellest: saadavad intressid

18

Müügitulud

19

Kapitalitulu kokku

20

sellest: kapitalimaksud

21

Kogukulu

22 = 23 + 32

Jooksvad kulud kokku

23 = 24 + 28 + 29 + 31

Jooksvad siirded

24 = 25 + 26 + 27

Sotsiaalmaksed

25

Makstavad subsiidiumid

26

Muud jooksvad kulud

27

Makstav intress

28

Hüvitised töötajatele

29

sellest: palgad

30

Vahetarbimine

31

Kapitalikulu kokku

32 = 33 + 34 + 35

Investeeringud

33

Muu mittefinantsvara soetamine ja varude muutus

34

Makstavad kapitalisiirded

35

Memokirjed

 

Brutosäästud

36 = 8 – 23

Universaalse mobiilsidesüsteemi müügitulu

37

Tegelikud sotsiaalmaksed

38 = 15 + 16

Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded

39


Tabel 1B

Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Euroopa Liidu (EL) eelarve tulu liikmesriigist

1 = 2 + 3 + 4 + 7

Kaudsed maksud

2

Jooksev rahvusvaheline koostöö

3

Mitmesugused jooksvad siirded ja ELi omavahendid

4

sellest: käibemaksul põhinev kolmas omavahend

5

sellest: kogurahvatulul põhinev neljas omavahend

6

Kapitalisiirded

7

ELi eelarve kulu liikmesriigis

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Subsiidiumid

9

Jooksvad siirded valitsusele

10

Jooksvad siirded valitsusvälistele üksustele

11

Kapitalisiirded valitsusele

12

Kapitalisiirded valitsusvälistele üksustele

13

Liikmesriigi saldo ELi eelarve suhtes (netosaaja +, netomaksja –)

14 = 8 – 1

Memokirje

 

Omavahendite kogumise kulud

15


Tabel 1C

Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Lõpptarbimise kulud

1 = 2 + 3

1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7 – 1A.19

Individuaalse tarbimise kulud

2

Kollektiivse tarbimise kulud

3

Mitterahalised sotsiaalsiirded — ostetud turutoodang

4

Põhivara kulum

5

Tootmiselt makstud maksud, miinus saadud subsiidiumid

6

Tegevuse netoülejääk

7

Memokirjed

 

Lõpptarbimise kulud eelmise aasta hindades

8

Valitsuse investeeringud eelmise aasta hindades

9

Sisemajanduse koguprodukt jooksevhindades

10

Sisemajanduse koguprodukt eelmise aasta hindades

11

Puudujäägi/võla korrigeerimise statistika

Tabel 2A

Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Finantskontode ja mittefinantskontode vaheline korrigeerimine

1 = [1A.1] – 2

Netofinantstehingud (konsolideeritud)

2 = 3 – 15

Finantsvara (konsolideeritud)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13

Sularaha ja hoiused

4

Võlaväärtpaberid

5

Laenud

6

Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad või osakud

7

Erastamised (neto)

8

Omakapitali paigutused (neto)

9

Muu

10

Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed tagatisskeemid

11

Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid

12

Muu finantsvara

13

sellest: kogunenud, kuid veel maksmata maksud ja sotsiaalmaksed

14

Kohustused (konsolideeritud)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 23

Sularaha ja hoiused

16

Lühiajalised võlaväärtpaberid

17

Pikaajalised võlaväärtpaberid

18

Laenud

19

sellest: laenud keskpangalt

20

Kindlustus-, pensioni- ja muud standardsed tagatisskeemid

21

Tuletisinstrumendid ja töötajate aktsiaoptsioonid

22

Muud kohustused

23

Valitsemissektori laenuvajadus

24 = 16 + 17 + 18 + 19

24 = 26 + 27 + 28

24 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23

sellest: pikaajaline

25

Väljendatud omavääringus

26

Väljendatud euroala liikmesriikide vääringutes

27

Väljendatud muudes vääringutes

28

Muud vood

29 = 30 + 33

Ümberhindamise mõju võlale

30 = 31 + 32

Kasum ja kahjum välisvaluuta positsioonidelt

31

Muud ümberhindamise mõjud — nimiväärtus

32 = 34 – 24 – 31 – 33

Muud muutused võla mahus

33

Valitsemissektori võla muutus

34 = 24 + 29

34 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23 + 29

34 = [3A.1][t] – [3A.1][t – 1]


Tabel 2B

Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Tehingud valitsemissektori võlainstrumentidega (konsolideerimata)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Sularaha ja hoiused

2

Lühiajalised võlaväärtpaberid

3

Pikaajalised võlaväärtpaberid

4

Laenud keskpangalt

5

Muud laenud

6

Konsolideerimistehingud

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Sularaha ja hoiused

8 = 2 – [2A.16]

Lühiajalised võlaväärtpaberid

9 = 3 – [2A.17]

Pikaajalised võlaväärtpaberid

10 = 4 – [2A.18]

Laenud

11 = 6 – ([2A.19] – [2A.20])

Valitsemissektori võlastatistika

Tabel 3A

Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Valitsemissektori võlg (konsolideeritud)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

1 = 7 + 12

1 = 13 + 14 + 15

1 = 16 + 17

1 = 19 + 20 + 22

Sularaha ja hoiused

2

Lühiajalised võlaväärtpaberid

3

Pikaajalised võlaväärtpaberid

4

Laenud keskpangalt

5

Muud laenud

6

Liikmesriigi residentide hoitav võlg

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Keskpank

8

Muud rahaloomeasutused

9

Muud finantsasutused

10

Muud residendid

11

Liikmesriigi mitteresidentide hoitav võlg

12

Väljendatud omavääringus

13

Väljendatud euroala liikmesriikide vääringutes

14

Väljendatud muudes vääringutes

15

Lühiajaline võlg

16

Pikaajaline võlg

17

sellest: muutuva intressimääraga

18

Järelejäänud tähtaeg kuni üks aasta

19

Järelejäänud tähtaeg üle ühe ja kuni viis aastat

20

sellest: muutuva intressimääraga

21

Järelejäänud tähtaeg üle viie aasta

22

sellest: muutuva intressimääraga

23

Memokirjed

 

Võla keskmine järelejäänud tähtaeg

24

Valitsemissektori võlg — nullkupongvõlakirjad

25


Tabel 3B

Kategooria

Number ja lineaarne suhe

Valitsemissektori võlg (allsektorite vahel konsolideerimata)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konsolideeritavad elemendid

2 = 3 + 4 + 5 + 6

2 = 8 + 10 + 12 + 14

2 = 15 + 16 + 17 + 18

Sularaha ja hoiused

3

Lühiajalised võlaväärtpaberid

4

Pikaajalised võlaväärtpaberid

5

Laenud

6

Keskvalitsuse poolt emiteeritud (konsolideeritud)

7

sellest: teiste valitsemissektori allsektorite poolt hoitavad

8

Osariigi/liidumaa valitsuse poolt emiteeritud (konsolideeritud)

9

sellest: teiste valitsemissektori allsektorite poolt hoitavad

10

Kohaliku omavalitsuse poolt emiteeritud (konsolideeritud)

11

sellest: teiste valitsemissektori allsektorite poolt hoitavad

12

Emiteeritud riiklike sotsiaalkindlustusfondide poolt (konsolideeritud)

13

sellest: teiste valitsemissektori allsektorite poolt hoitavad

14

Memokirjed

 

Keskvalitsuse hoitav võlg, mille on emiteerinud teised valitsemissektori allsektorid

15

Osariigi/liidumaa valitsuse hoitav võlg, mille on emiteerinud teised valitsemissektori allsektorid

16

Kohaliku omavalitsuse hoitav võlg, mille on emiteerinud teised valitsemissektori allsektorid

17

Riiklike sotsiaalkindlustusfondide hoitav võlg, mille on emiteerinud teised valitsemissektori allsektorid

18”

2.

Suunise EKP/2013/23 II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

METOODILISED MÄÄRATLUSED

1.   Sektorite ja allsektorite määratlused

ESA 2010 sektorid ja allsektorid

Kogumajandus

S.1

Mittefinantsettevõtted

S.11

Finantsettevõtted

S.12

Keskpank

S.121

Hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a keskpank

S.122

Rahaturufondid

S.123

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid

S.124

Muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide

S.125

Finantsvahenduse abiettevõtted

S.126

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S.127

Kindlustusseltsid

S.128

Pensionifondid

S.129

Rahaloomeasutused

S.121 + S.122 + S.123

Valitsemissektor

S.13

Keskvalitsus (v.a riiklikud sotsiaalkindlustusfondid)

S.1311

Osariigi/liidumaa valitsus (v.a riiklikud sotsiaalkindlustusfondid)

S.1312

Kohalik omavalitsus (v.a riiklikud sotsiaalkindlustusfondid)

S.1313

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

S.1314

Kodumajapidamised

S.14

Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

S.15

Välismaailm

S.2

Euroopa Liidu liikmesriigid, institutsioonid ja asutused

S.21

Euroopa Liidu liikmesriigid

S.211

Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused

S.212

Euroopa Keskpank (EKP)

S.2121

Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused, v.a Euroopa Keskpank

S.2122

Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised organisatsioonid

S.22

2.   Kategooriate määratlused  (1)  (2)

Tabel 1A

1.

Puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.1] — S.13 netolaenuandmine (+)/netolaenuvõtmine (–) (B.9), — kogutulu [1A.7], miinus kogukulud [1A.22], ning võrdub keskvalitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.3], pluss osariigi/liidumaa valitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.4], pluss kohaliku omavalitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.5], pluss riiklike sotsiaalkindlustusfondide puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.6].

2.

Esmane puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.2] — puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.1] pluss maksmisele kuuluv intress [1A.28].

3.

Keskvalitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.3] — netolaenuandmine (+)/netolaenuvõtmine (–); konto S.1311 jaotis B.9.

4.

Osariigi/liidumaa valitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.4] — netolaenuandmine (+)/netolaenuvõtmine (–); konto S.1312 jaotis B.9.

5.

Kohaliku omavalitsuse puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.5] — netolaenuandmine (+)/netolaenuvõtmine (–); konto S.1313 jaotis B.9.

6.

Riiklike sotsiaalkindlustusfondide puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.6] — netolaenuandmine (+)/netolaenuvõtmine (–); konto S.1314 jaotis B.9.

7.

Kogutulud [1A.7] — jooksvad tulud kokku [1A.8] pluss kapitalitulu [1A.20].

8.

Jooksvad tulud [1A.8] — otsesed maksud [1A.9] pluss kaudsed maksud [1A.12] pluss sotsiaalmaksed [1A.14] pluss muud jooksvad tulud [1A.17] pluss müük [1A.19].

9.

Otsesed maksud [1A.9] — jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne (D.5), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.

10.

Ettevõtete makstavad otsesed maksud [1A.10] — jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne (D.5), mis on kirjendatud S.13 ressursside ja S.11 ja S.12 kasutamise all.

11.

Kodumajapidamiste makstavad otsesed maksud [1A.11] — jooksev tulumaks, jooksev omandimaks jne (D.5), mis on kirjendatud S.13 ressursside ja S.14 kasutamise all.

12.

Kaudsed maksud [1A.12] — tootmise ja impordi maksud (D.2), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.

13.

Käibemaks [1A.13] — lisandväärtusmaksu tüüpi maksud (D.211), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.

14.

Netosotsiaalmaksed [1A.14] — sotsiaalmaksed (D.61), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.

15.

Netosotsiaalmaksete tööandjate tegelike sotsiaalmaksete osa [1A.15] — tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed (D.611), mis esitatakse S.13 ressursside all.

16.

Netosotsiaalmaksete kodumajapidamiste tegelike sotsiaalmaksete osa [1A.16] — kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed (D.613), mis esitatakse S.13 ressursside all.

17.

Muud jooksvad tulud [1A.17] — omanditulu (D.4), pluss muud jooksvad siirded (D.7), mis on kirjendatud S.13 ressursside all, v.a S.13 intressiressurss (D.41), mis on ühtlasi ka S.13 kasutamine, pluss muude tootmissubsiidiumide saamine (D.39), mis on S.13 kasutamine.

18.

Muude jooksvate tulude saadavate intresside osa [1A.18] — intress (D.41), mis on kirjendatud S.13 ressursside all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kasutamise all.

19.

Müügitulu [1A.19] — turutoodang (P.11) pluss toodang enda lõpptarbeks (P.12) pluss maksed muu turuvälise toodangu eest (P.131), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.

20.

Kapitalitulu kokku [1A.20] — saadavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all ning kirjendatud kõikides sektorites, v.a S.13, kui makstav kapitalisiire.

21.

Kapitalitulu kapitalimaksud [1A.21] — kapitalimaksud (D.91), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

22.

Kogukulu [1A.22] — jooksev kulu kokku [1A.23] pluss kapitalikulu kokku [1A.32].

23.

Jooksvad kulud kokku [1A.23] — jooksvad siirded [1A.24] pluss makstav intress [1A.28] pluss hüvitised töötajatele [1A.29] pluss vahetarbimine [1A.31].

24.

Jooksvad siirded [1A.24] — sotsiaalmaksed [1A.25] pluss makstavad subsiidiumid [1A.26] pluss muud jooksvad kulud [1A.27].

25.

Sotsiaalmaksed [1A.25] — sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded (D.62), pluss mitterahalised sotsiaalsiirded — valitsemissektori ostetud turutoodang (D.632), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all, pluss muud jooksvad siirded (D.75), mis on kirjendatud S.13 kasutamise ja S.15 ressursside all.

26.

Makstavad subsiidiumid [1A.26] — subsiidiumid (D.3), mis on kirjendatud S.13 ressursside all.

27.

Muud jooksvad kulud [1A.27] — jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne (D.5), muud tootmismaksud (D.29), omanditulu (D.4), v.a intress (D.41), pluss muud jooksvad siirded (D.7), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all, v.a mitmesugused jooksvad siirded (D.75), mis on kirjendatud S.13 kasutamise ja S.15 ressursside all, pluss korrigeerimine seoses muutusega pensioniõigustes (D.8), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

28.

Makstav intress [1A.28] — intress (D.41), mis on kirjendatud S.13 kasutamise ja kõikide sektorite, v.a S.13, ressursside all.

29.

Hüvitised töötajatele [1A.29] — hüvitised töötajatele (D.1), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

30.

Töötajate hüvitiste palga osa [1A.30] — palk (D.11), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

31.

Vahetarbimine [1A.31] — vahetarbimine (P.2), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

32.

Kapitalikulu kokku [1A.32] — investeeringud [1A.33] pluss muu mittefinantsvara netosoetamine [1A.34], pluss makstavad kapitalisiirded [1A.35].

33.

Investeeringud [1A.33] — kapital kogumahutus põhivarasse (P.51 g), mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all.

34.

Muu mittefinantsvara netosoetamine ja varude muutus [1A.34] — varude muutus (P.52) pluss väärisesemete soetamine miinus realiseerimine (P.53), pluss mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine (NP), mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all.

35.

Makstavad kapitalisiirded [1A.35] — makstavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all ning kirjendatud kõikides sektorites, v.a S.13, kui saadav kapitalisiire.

36.

Brutosäästud [1A.36] — jooksvad tulud kokku [1A.8], miinus jooksvad kulud kokku [1A.23].

37.

Universaalse mobiilsidesüsteemi müügitulu [1A.37] — tulu kolmanda põlve mobiiltelefonilitsentside müügist, mis on kirjendatud kui mittefinantsvara võõrandamine kooskõlas Eurostati otsusega mobiiltelefonilitsentside liigituse kohta.

38.

Tegelikud sotsiaalmaksed [1A.38] — tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed (D.611) [1A.15] pluss kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed (D.613) [1A.16], mis on kirjendatud S.13 ressursside all.

39.

Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded [1A.39] — sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded (D.62), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

Tabel 1B

1.

Euroopa Liidu (EL) eelarve tulu liikmesriigist [1B.1] — ELi eelarvesse laekuvad kaudsed maksud [1B.2] pluss jooksev rahvusvaheline koostöö (D.74), mille valitsus maksab ELi eelarvesse [1B.4], pluss mitmesugused jooksvad siirded (D.75), mille valitsus maksab ELi eelarvesse [1B.5], pluss kapitalisiirded (D.9), mille valitsus maksab ELi eelarvesse [1B.7].

2.

Kaudsed maksud [1B.2] — tootmise ja impordi maksud (D.2), mis on kirjendatud S.2122 ressursside all.

3.

Jooksev rahvusvaheline koostöö [1B.3] — rahvusvaheline koostöö (D.74), mis on kirjendatud S.2122 ressursside ja S.13 kasutamise all.

4.

Mitmesugused jooksvad siirded ja ELi omavahendid [1B.4] — mitmesugused jooksvad siirded (D.75) käibemaksu- ja kogurahvatulupõhised ELi omavahendid (D.76), mis on kirjendatud S.2122 ressursside ja S.13 kasutamise all.

5.

Mitmesuguste jooksvate siirete all käibemaksul põhinev kolmas omavahend [1B.5] — käibemaksul põhinev kolmas omavahend (D.761), mis on kirjendatud S.2122 ressursside ja S.13 kasutamise all.

6.

Mitmesuguste jooksvate siirete all kogurahvatulul põhinev neljas omavahend [1B.6] — kogurahvatulul põhinev neljas omavahend (D.762), mis on kirjendatud S.2122 ressursside ja S.13 kasutamise all.

7.

Kapitalisiirded [1B.7] — makstavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all ning kirjendatud S.2122 all kui saadav kapitalisiire.

8.

ELi eelarve kulu liikmesriigis [1B.8] — ELi eelarvest [1B.9] makstavad subsiidiumid (D.3) pluss muud jooksvad siirded (D.7) ELi eelarvest valitsusele [1B.10], pluss muud jooksvad siirded (D.7) ELi eelarvest valitsusvälistele üksustele [1B.11], pluss kapitalisiirded (D.9) ELi eelarvest valitsusele [1B.12], pluss kapitalisiirded (D.9) ELi eelarvest valitsusvälistele üksustele [1B.13].

9.

Subsiidiumid [1B.9] — subsiidiumid (D.3), mis on kirjendatud S.2122 kasutamise all.

10.

Jooksvad siirded valitsusele [1B.10] — rahvusvaheline koostöö (D.74) pluss mitmesugused jooksvad ülekanded (D.75), mis on kirjendatud S.13 ressursside ja S.2122 kasutamise all.

11.

Jooksvad siirded valitsusvälistele üksustele [1B.11] — mitmesugused jooksvad ülekanded (D.75), mis kirjendatud S.2122 kasutamise ja kõikide sektorite, v.a S.13, ressursside all.

12.

Kapitalisiirded valitsusele [1B.12] — saadavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all ja S.2122 varade muutuste all.

13.

Kapitalisiirded valitsusvälistele üksustele [1B.13] — makstavad kapitalisiirded (D.9), mis on kirjendatud S.2122 varade muutuste ning kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

14.

Liikmesriigi saldo ELi eelarve suhtes (netosaaja +, netomaksja –) [1B.14] — liikmesriigi ELi eelarvest kulu [1B.8], miinus liikmesriigi ELi eelarve tulu [1B.1].

15.

Omavahendite kogumise kulud [1B.15] — turutoodangu (P.13) osa, mis on kirjendatud S.13 ressursside all, s.o EL eelarvest makstav omavahendite kogumise kulu.

Tabel 1C

1.

Lõpptarbimise kulud [1C.1] — lõpptarbimise kulud (P.3), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

2.

Individuaalse tarbimise kulud [1C.2] — individuaalse tarbimise kulud (P.31), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

3.

Kollektiivse tarbimise kulud [1C.3] — kollektiivsed tarbimise kulud (P.32), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

4.

Mitterahalised sotsiaalsiirded — ostetud turutoodang [1C.4] — mitterahalised sotsiaalsiirded — ostetud turutoodang (D.632), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

5.

Põhivara kulum [1C.5] — põhivara kulum (P.51c), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

6.

Tootmiselt makstud maksud, miinus saadud subsiidiumid [1C.6] — muud tootmismaksud (D.29), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all, miinus muud saadud tootmissubsiidiumid (D.39), mis on kirjendatud S.13 kasutamise all.

7.

Tegevuse netoülejääk [1C.7] — S.13 tegevuse netoülejääk (B.2n).

8.

Lõpptarbimise kulud eelmise aasta hindades [1C.8] — lõpptarbimise kulude (P.3) ahela maht, mis on kirjendatud S.13 kasutamise all, eelmise aasta hindades.

9.

Valitsuse investeeringud eelmise aasta hindades [1C.9] — kapitali kogumahutuse põhivarasse (P.51g) võrreldav maht (chain-linked volume), mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all, eelmise aasta hindades.

10.

Sisemajanduse koguprodukt jooksevhindades [1C.10] — sisemajanduse koguprodukt (B.1*g) turuhindades.

11.

Sisemajanduse koguprodukt eelmise aasta hindades [1C.11] — sisemajanduse koguprodukti (B.1*g) võrreldav maht, eelmise aasta hindades.

Tabel 2A

1.

Finantskontode ja mittefinantskontode vaheline korrigeerimine [2A.1] — puudujääk (–) või ülejääk (+) [1A.1], miinus netotehingud finantsvara ja kohustustega [2A.2].

2.

Netotehingud finantsvara ja kohustustega [2A.2] — finantsvara netosoetamine [2A.3], miinus tehingud kohustustega, neto [2A.15].

3.

Tehingud finantsvaraga (konsolideeritud) [2A.3] — konsolideeritud tehingud sularaha ja hoiustega (F.2) [2A.4] pluss tehingud võlaväärtpaberitega (F.3) [2A.5], pluss tehingud laenudega (F.4) [2A.6], pluss tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega (F.5) [2A.7], pluss tehingud kindlustus-, pensioni- ja muude standardsete tagatisskeemidega (F.6) [2A.11], pluss tehingud tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonidega (F.7) [2A.12], pluss tehingud muu finantsvaraga [2A.13], mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

4.

Tehingud sularaha ja hoiustega [2A.4] — sularaha ja hoiuste (F.2) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

5.

Tehingud võlaväärtpaberitega [2A.5] — võlaväärtpaberite (F.3) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

6.

Tehingud laenudega [2A.6] — uute laenude (F.4) andmine valitsuse poolt, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

7.

Tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega [2A.7] — omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakute (F.5) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

8.

Erastamised (neto) [2A.8] — tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate või osakutega (F.5), mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja S.11 või S.12 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all ja mida S.13 teostab võlgneva üksuse üle kontrolli loovutamise või saamise käigus (ESA 2010, punktid 2.36–2.39); selliseid tehinguid võib S.13 teostada vahetult võlgneva üksusega või teise krediteeriva üksusega.

9.

Omakapitali paigutused (neto) [2A.9] — tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega (F.5), mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja S.11 või S.12 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all ja mida S.13 ei teosta võlgneva üksuse üle kontrolli loovutamise või saamise käigus ja mida S.13 teostab vahetult võlgneva üksusega.

10.

Muu [2A.10] — tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega (F.5), mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all ja mida S.13 ei teosta võlgneva üksuse üle kontrolli loovutamise või saamise käigus ega vahetult võlgneva üksusega, vaid teise krediteeriva üksusega.

11.

Tehingud kindlustus-, pensioni- ja muude standardsete tagatisskeemidega [2A.11] — kindlustus-, pensioni- ja muude standardsete tagatisskeemide (F.6) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

12.

Tehingud tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonidega [2A.12] — tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonidega (F.7) seotud netomaksed, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

13.

Tehingud muu finantsvaraga [2A.13] — rahalise kulla ja laenueriõiguste (SDR) (F.1) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all, pluss muud saadavad arved (F.8), mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

14.

Tehingud muu finantsvaraga, sellest kogunenud, kuid veel maksmata maksud ja sotsiaalmaksed [2A.14] — see osa saadavatest arvetest (F.8 varad), mis on seotud maksude ja sotsiaalmaksetega ja kirjendatud D.2, D.5, D.61 ja D.91 all, miinus tegelikult laekunud maksud, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

15.

Tehingud kohustustega (konsolideeritud) [2A.15] — konsolideeritud tehingud sularaha ja hoiustega (F.2) [2A.16] pluss tehingud lühiajaliste võlaväärtpaberitega (F.31) [2A.17], pluss tehingud pikaajaliste võlaväärtpaberitega (F.32) [2A.18], pluss tehingud laenudega (F.4) [2A.19], pluss tehingud kindlustus-, pensioni- ja muude standardsete tagatisskeemidega (F.6) [2A.21], pluss tehingud tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonidega (F.7) [2A.22], pluss tehingud muude kohustustega [2A.23], mis on kirjendatud S.13 varade ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13 varade muutuste all.

16.

Tehingud sularaha ja hoiustega [2A.16] — sularaha ja hoiuste (F.2) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.

17.

Tehingud lühiajaliste võlaväärtpaberitega [2A.17] — neto tehingud lühiajaliste võlaväärtpaberitega (F.31), mille algne tähtaeg on üks aasta või alla selle, mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.

18.

Tehingud pikaajaliste võlaväärtpaberitega [2A.18] — neto tehingud pikaajaliste võlaväärtpaberitega (F.32), mille algne tähtaeg on üle ühe aasta, mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.

19.

Tehingud laenudega [2A.19] — uute laenude (F.4) võtmine, millest on maha arvatud seniste laenude tagasimaksed, mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.

20.

Tehingud keskpangalt saadud laenudega [2A.20] — tehingud laenudega (F.4), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja S.121 varade muutuste all.

21.

Tehingud kindlustus-, pensioni- ja muude standardsete tagatisskeemidega [2A.21] — kindlustus-, pensioni- ja muude standardsete tagatisskeemide (F.6) netosoetamine, mis on kirjendatud S.13 varade muutuste all ja kõikide sektorite, v.a S.13, kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

22.

Tehingud tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonidega [2A.22] — tuletisinstrumentide ja töötajate aktsiaoptsioonide (F.7) netosaamised, mis on kirjendatud S.13 varade ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13, varade muutuste all.

23.

Tehingud muude kohustustega [2A.23] — rahalise kulla ja laenueriõiguste (F.1) netoomandamine, mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13 varade muutuste all, pluss tehingud omandiväärtpaberite ning investeerimisfondide aktsiate ja osakutega (F.5), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13 varade muutuste all, pluss muud makstavad arved (F.8), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.13 varade muutuste all.

24.

Valitsemissektori laenuvajadus [2A.24] — neto kohustuste võtmine seoses sularaha ja hoiustega (F.2) [2A.16], pluss võlaväärtpaberid [2A.17 ja 2A.18] (F.3), pluss laenud (F.4) [2A.19]. Samuti on see võrdne konsolideeritud tehingutega valitsemissektori võlainstrumentidega.

25.

Tehingud pikaajaliste võlainstrumentidega [2A.25] — neto kohustuste võtmine seoses võlainstrumentidega [2A.24], mille algne tähtaeg on üle ühe aasta.

26.

Tehingud omavääringus väljendatud võlainstrumentidega [2A.26] — neto kohustuste võtmine seoses võlainstrumentidega [2A.24], mis on väljendatud asjaomase liikmesriigi seaduslikus maksevahendis.

27.

Tehingud euroala liikmesriikide valuutades väljendatud võlainstrumentidega [2A.27] — neto kohustuste võtmine seoses ECUdes väljendatud võlainstrumentidega [2A.24], pluss eurodes väljendatud võlainstrumendid enne asjaomases liikmesriigis euro kasutuselevõttu, pluss euroala liikmesriigi seaduslikus maksevahendis väljendatud võlainstrumendid enne euroala liikmesriigiks saamist.

28.

Tehingud muudes valuutades väljendatud võlainstrumentidega [2A.28] — neto kohustuste võtmine seoses võlainstrumentidega [2A.24], mida ei hõlma [2A.26] ega [2A.27].

29.

Muud vood [2A.29] — ümberhindamise mõju võlale [2A.30] pluss muud muutused võla mahus [2A.33].

30.

Ümberhindamise mõju võlale [2A.30] — kasum/kahjum välisvaluuta positsioonidelt [2A.31] pluss muu ümberhindamise mõju — nimiväärtus [2A.32].

31.

Kasum ja kahjum välisvaluuta positsioonidelt [2A.31] — võla [3A.1] nominaalpositsiooni kasum ja kahjum (K.7), kus väärtus muutub omavääringusse konverteerimisel valuutakursi muutuste tõttu.

32.

Muud ümberhindamise mõjud — nimiväärtus [2A.32] — võla muutus [2A.34], miinus tehingud võlainstrumentidega (konsolideeritud) [2A.24], miinus kasum ja kahjum välisvaluuta positsioonidelt [2A.31], miinus muud muutused võla mahus [2A.33].

33.

Muud muutused võla mahus [2A.33] — muud mahu muutused (K.1, K.2, K.3, K.4, K5 ja K.6) kohustustes, mis liigitatakse kas sularaha ja hoiustena (AF.2), võlaväärtpaberitena (AF.3) või laenudena (AF.4), mis ei ole S.13 varad.

34.

Valitsemissektori võla muutus [2A.34] — võlg [3A.1] aastal t miinus võlg [3A.1] aastal t – 1.

Tabel 2B

1.

Tehingud valitsemissektori võlainstrumentidega (konsolideerimata) [2B.1] — konsolideerimata tehingud sularaha ja hoiustega [2B.2] pluss tehingud lühiajaliste võlaväärtpaberitega [2B.3], pluss tehingud pikaajaliste võlaväärtpaberitega [2B.4], pluss tehingud keskpangalt saadud laenudega [2B.5], pluss tehingud muude laenudega [2B.6].

2.

Tehingud sularaha ja hoiustega [2B.2] — konsolideerimata tehingud sularaha ja hoiustega (F.2), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

3.

Tehingud lühiajaliste võlaväärtpaberitega [2B.3] — konsolideerimata tehingud võlaväärtpaberitega, mille algne tähtaeg on üks aasta või alla selle (F.31), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

4.

Tehingud pikaajaliste võlaväärtpaberitega [2B.4] — konsolideerimata tehingud võlaväärtpaberitega, mille algne tähtaeg on üle ühe aasta (F.32), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste all.

5.

Tehingud keskpangalt saadud laenudega [2B.5] — konsolideerimata tehingud laenudega (F.4), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja S.121 varade muutuste all.

6.

Tehingud muude laenudega [2B.6] — konsolideerimata tehingud laenudega (F.4), mis on kirjendatud S.13 kohustuste ja netoväärtuse muutuste ja kõikide sektorite, v.a S.121, varade muutuste all.

7.

Konsolideerimistehingud [2B.7] — konsolideerimata tehingud võlainstrumentidega [2B.1], miinus konsolideeritud tehingud võlainstrumentidega [2A.24].

8.

Konsolideerimistehingud — sularaha ja hoiused [2B.8] — konsolideerimata tehingud sularaha ja hoiustega [2B.2], miinus konsolideeritud tehingud sularaha ja hoiustega [2A.16].

9.

Konsolideerimistehingud — lühiajalised võlaväärtpaberid [2B.9] — konsolideerimata tehingud lühiajaliste võlaväärtpaberitega [2B.3], miinus konsolideeritud tehingud lühiajaliste võlaväärtpaberitega [2A.17].

10.

Konsolideerimistehingud — pikaajalised võlaväärtpaberid [2B.10] — konsolideerimata tehingud pikaajaliste võlaväärtpaberitega [2B.4], miinus konsolideeritud tehingud pikaajaliste võlaväärtpaberitega [2A.18].

11.

Konsolideerimistehingud [2B.11] — konsolideerimata tehingud muude laenudega [2B.6], miinus konsolideeritud tehingud laenudega [2A.19], pluss konsolideeritud tehingud keskpangalt saadud laenudega [2A.20].

Tabel 3A

1.

Valitsemissektori võlg (konsolideeritud) [3A.1] — määruses (EÜ) nr 479/2009 määratletud võlg. See on samuti võrdne S.13 konsolideeritud võlaga, mis hõlmab sularaha ja hoiuste [3A.2], pluss lühiajaliste võlaväärtpaberite [3A.3], pluss pikaajaliste võlaväärtpaberite [3A.4], pluss keskpangalt saadud laenude [3A.5], pluss muude laenude [3A.6] instrumente.

2.

Võlg — sularaha ja hoiused [3A.2] — võla [3A.1] osa, mis hõlmab sularaha ja hoiuste instrumenti (AF.2).

3.

Võlg — lühiajalised võlaväärtpaberid [3A.3] — võla [3A.1] osa, mis hõlmab selliste võlaväärtpaberite instrumenti, mille esialgne tähtaeg on üks aasta või alla selle (AF.31).

4.

Võlg — pikaajalised võlaväärtpaberid [3A.4] — võla [3A.1] osa, mis hõlmab selliste võlaväärtpaberite instrumenti, mille esialgne tähtaeg on üle ühe aasta (AF.32).

5.

Võlg — laenud keskpangalt [3A.5] — võla [3A.1] osa, mis hõlmab laenude instrumenti (AF.4), mis on S.121 vara.

6.

Võlg — muud laenud [3A.6] — võla [3A.1] osa, mis hõlmab laenude instrumenti (AF.4), mis ei ole S.121 vara.

7.

Liikmesriigi residentide hoitav võlg [3A.7] — keskpanga hoitav võlg [3A.8], pluss muude rahaloomeasutuste hoitav võlg [3A.9], pluss muude finantsasutuste hoitav võlg [3A.10], pluss liikmesriigi muude residentide hoitav võlg [3A.11].

8.

Keskpanga hoitav võlg [3A.8] — võla [3A.1] osa, mis on S.121 vara.

9.

Muude rahaloomeasutuste hoitav võlg [3A.9] — võla [3A.1] osa, mis on S.122 või S.123 vara.

10.

Muude finantsasutuste hoitav võlg [3A.10] — võla [3A.1] osa, mis on S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 või S.129 vara.

11.

Muude residentide hoitav võlg [3A.11] — võla [3A.1] osa, mis on S.11, S.14 või S.15 vara.

12.

Liikmesriigi mitteresidentide hoitav võlg [3A.12] — võla [3A.1] osa, mis on S.2 vara.

13.

Võlg omavääringus [3A.13] — võla [3A.1] osa, mis on väljendatud asjaomase liikmesriigi seaduslikus maksevahendis.

14.

Euroala liikmesriikide vääringutes väljendatud võlg [3A.14] — enne asjaomase liikmesriigi saamist euroala liikmesriigiks võla [3A.1] osa, mis on väljendatud mõne osaleva liikmesriigi seaduslikus maksevahendis (v.a omavääring [3A.13]) pluss ECUdes või eurodes väljendatud võlg.

15.

Muudes välisvaluutades väljendatud võlg [3A.15] — võla [3A.1] osa, mida ei hõlma [3A.13] ega [3A.14].

16.

Lühiajaline võlg [3A.16] — võla [3A.1] osa, mille algne tähtaeg on üks aasta või alla selle.

17.

Pikaajaline võlg [3A.17] — võla [3A.1] osa, mille algne tähtaeg on üle ühe aasta.

18.

Muutuva intressimääraga pikaajaline võlg [3A.18] — pikaajalise võla [3A.17] osa, mille intressimäär on muutuv.

19.

Võlg, mille järelejäänud tähtaeg on kuni üks aasta [3A.19] — võla [3A.1] osa, mille järelejäänud tähtaeg on üks aasta või alla selle.

20.

Võlg, mille järelejäänud tähtaeg on üle ühe ja kuni viis aastat [3A.20] — võla [3A.1] osa, mille järelejäänud tähtaeg on üle ühe ja kuni viis aastat.

21.

Muutuva intressimääraga võlg, mille järelejäänud tähtaeg on üle ühe ja kuni viis aastat [3A.21] — võla [3A.1], mille järelejäänud tähtaeg on üle ühe ja kuni viis aastat [3A.20], osa, mille intressimäär on muutuv.

22.

Võlg, mille järelejäänud tähtaeg on üle viie aasta [3A.22] — võla [3A.1] osa, mille järelejäänud tähtaeg on üle viie aasta.

23.

Muutuva intressimääraga võlg, mille järelejäänud tähtaeg on üle viie aasta [3A.23] — võla [3A.1], mille järelejäänud tähtaeg on üle viie aasta [3A.22], osa, mille intressimäär on muutuv.

24.

Võla keskmine järelejäänud tähtaeg [3A.24] — jääksummadega kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg väljendatuna aastates.

25.

Valitsemissektori võlg — nullkupongvõlakirjad [3A.25] — võla [3A.1] osa, mis on nullkupongvõlakirjades, s.o kupongimakseta võlakirjades, mille intress põhineb hinnaerinevusel lunastamis- ja emissioonihinna vahel.

Tabel 3B

1.

Valitsemissektori võlg (allsektorite vahel konsolideerimata) [3B.1] — S.13 konsolideerimata kohustused, välja arvatud a) S.1311 kohustused, mis on samaaegselt S.1311 varad; b) S.1312 kohustused, mis on samaaegselt S.1312 varad; c) S.1313 kohustused, mis on samaaegselt S.1313 varad ja d) S.1314 kohustused, mis on samaaegselt S.1314 varad, mis hõlmab samu instrumente kui valitsemissektori võlg [3A.1].

2.

Konsolideeritavad elemendid [3B.2] — S.13 kohustused, mis on samaaegselt S.13 varad, välja arvatud a) S.1311 kohustused, mis on samaaegselt S.1311 varad; b) S.1312 kohustused, mis on samaaegselt S.1312 varad; c) S.1313 kohustused, mis on samaaegselt S.1313 varad ja d) S.1314 kohustused, mis on samaaegselt S.1314 varad, ja mis hõlmavad sularaha ja hoiuste [3B.3], pluss lühiajaliste võlaväärtpaberite [3B.4], pluss pikaajaliste võlaväärtpaberite [3B.5], pluss laenude [3B.6] instrumente.

3.

Sularaha ja hoiuste konsolideeritavad elemendid [3B.3] — konsolideeritavate elementide [3B.2] osa, mis hõlmab sularaha ja hoiuste instrumenti (F.2).

4.

Lühiajaliste võlaväärtpaberite konsolideeritavad elemendid [3B.4] — konsolideeritavate elementide [3B.2] osa, mis hõlmab selliste võlaväärtpaberite instrumenti, mille algne tähtaeg on üks aasta või alla selle (F.31).

5.

Pikaajaliste võlaväärtpaberite konsolideeritavad elemendid [3B.5] — konsolideeritavate elementide [3B.2] osa, mis hõlmab selliste võlaväärtpaberite instrumenti, mille algne tähtaeg on üle ühe aasta (F.32).

6.

Laenude konsolideeritavad elemendid [3B.6] — konsolideeritavate elementide [3B.2] osa, mis hõlmab laenude instrumenti (F.4).

7.

Keskvalitsuse emiteeritud võlg (konsolideeritud) [3B.7] — S.1311 kohustused, mis ei ole S.1311 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

8.

Keskvalitsuse emiteeritud võlg, mida hoiavad teised valitsemissektori allsektorid [3B.8], — S.1311 kohustused, mis on S.1312, S.1313 või S.1314 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

9.

Osariigi/liidumaa valitsuse emiteeritud võlg (konsolideeritud) [3B.9] — S.1312 kohustused, mis ei ole S.1312 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

10.

Osariigi/liidumaa valitsuse emiteeritud võlg, mida hoiavad teised valitsemissektori allsektorid [3B.10], — S.1312 kohustused, mis on S.1311, S.1313 või S.1314 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

11.

Kohaliku omavalitsuse emiteeritud võlg (konsolideeritud) [3B.11] — S.1313 kohustused, mis ei ole S.1313 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

12.

Kohaliku omavalitsuse emiteeritud võlg, mida hoiavad teised valitsemissektori allsektorid [3B.12], — S.1313 kohustused, mis on S.1311, S.1312 või S.1314 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

13.

Riiklike sotsiaalkindlustusfondide emiteeritud võlg (konsolideeritud) [3B.13] — S.1314 kohustused, mis ei ole S.1314 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

14.

Riiklike sotsiaalkindlustusfondide emiteeritud võlg, mida hoiavad teised valitsemissektori allsektorid [3B.14], — S.1314 kohustused, mis S.1311, S.1312 või S.1313 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

15.

Keskvalitsuse hoitav võlg, mille on emiteerinud teiste valitsemissektori allsektorite üksused [3B.15], — S.1312, S.1313 või S.1314 kohustused, mis S.1311 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

16.

Osariigi/liidumaa valitsuse hoitav võlg, mille on emiteerinud teised valitsemissektori allsektorite üksused [3B.16], — S.1311, S.1313 või S.1314 kohustused, mis on S.1312 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

17.

Kohaliku omavalitsuse hoitav võlg, mille on emiteerinud teised valitsemissektori allsektorite üksused [3B.17], — S.1311, S.1312 või S.1314 kohustused, mis on S.1313 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].

18.

Riiklike sotsiaalkindlustusfondide hoitav võlg, mille on emiteerinud teised valitsemissektori allsektorite üksused [3B.18], — S.1311, S.1312 või S.1313 kohustused, mis on S.1314 varad, samades instrumentides kui võlg [3A.1].”


(1)  [x.y] osutab kategooria numbrile y tabelis x.

(2)  Termin” kategooriad „osutab valitsemissektorile, kui ei ole sätestatud teisiti.


Top