EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0015

2014/810/EL: Euroopa Keskpanga suunis, 4. aprill 2014 , rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 340/1


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

4. aprill 2014,

rahandus- ja finantsstatistika kohta

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2014/15)

(2014/810/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (1),

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (2),

võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude finantsasutuste raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (3),

võttes arvesse 11. novembri 2010. aasta suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (4),

ning arvestades järgmist:

(1)

Suunist EKP/2007/9 (5) on oluliselt muudetud. Kuna suunisesse tuleb teha täiendavaid muudatusi, eelkõige seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (6) Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta ja sellest tulenevate muutustega Euroopa Keskpanga (EKP) statistikaalastes määrustes, tuleks suunis selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Euroala ja individuaalselt liikmesriikide, mille rahaühik on euro (edaspidi „euroala liikmesriigid”), statistika kogumiseks rahaloomeasutuste (RA) sektori koondbilansi kohta ning RA sektori euroala konsolideeritud bilansi ja vastavate euroala rahaagregaatide koostamiseks vajab EKP andmeid EKP bilansi ja euroala liikmesriikide RA sektori bilansside kohta. Riikide keskpangad (RKPd) esitavad andmed kooskõlas käesoleva suunisega ning Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) (7) kohaselt kogutud sisendi põhjal.

(3)

Rahaagregaatide koostamiseks kogub EKP euroala liikmesriikide RKPdelt statistilist teavet postipankade kohta, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt kooskõlas Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39) (8) ning valitsemissektori varade ja kohustuste kohta kooskõlas käesoleva suunisega.

(4)

EKP kogub statistikat RA sektori alagruppide koondbilansi kohta ning eelkõige rahaturufondide ja krediidiasutuste kohta. Euroala jaeuroala liikmesriikide statistika koostamiseks kogub EKP RKPdelt andmeid rahaturufondide varade ja kohustuste kohta kooskõlas käesoleva suunisega.

(5)

RKPd võivad esitada Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF) täiendavat statistikat RA sektori bilansi kohta EKP vahendusel käesolevas suunises toodud vormide põhjal.

(6)

Et paremini analüüsida muutusi rahaloomeasutuste laenudes mittefinantsettevõtetele euroalal ja euroala liikmesriikides vajab EKP RKPdelt võimaluse korral andmeid rahaloomeasutuste laenude kohta mittefinantsettevõtetele tegevusalade kaupa. Andmetega seotud nõuded on toodud käesolevas suunises.

(7)

Euroala ja individuaalselt euroala liikmesriikide krediidiarengute analüüsi täiendamiseks palutakse RKPdel esitada andmed rahaloomeasutuste krediidiliinide kohta institutsionaalsete sektorite kaupa kooskõlas käesoleva suunisega.

(8)

Statistika koostamiseks euroala ja individuaalselt euroala liikmesriikide krediidiasutuste reservibaasi kohta kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) vajab EKP RKPdelt andmeid vastavalt käeolevale suunisele. RKPd esitavad oma sisendi krediidiasutustelt määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) kohaselt kogutud andmete põhjal.

(9)

Statistika koostamiseks euroala ja individuaalselt euroala liikmesriikide kodumajapidamiste ja mittefinantsettevõtete hoiustele ja laenudele rahaloomeasutuste poolt kohaldatavate intressimäärade kohta kogub EKP RKPdelt teavet kooskõlas käesoleva suunisega. RKPd esitavad oma sisendi Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) (9) kohaselt kogutud andmete põhjal.

(10)

EKP kogub euroala ja individuaalselt euroala liikmesriikide statistikat väärtpaberistamise tehingutes osalevate investeerimisfondide ja finantsvahendusettevõtete (FVCd) varade ja kohustuste kohta RKPde poolt käesoleva suunise kohaselt esitatud andmete põhjal. RKPd esitavad oma sisendi Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) (10) ja Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) (11) kohaselt kogutud andmete põhjal.

(11)

Ülevaate saamiseks e-raha väljastamise koguse ja selle muutuste kohta vajab EKP RKPdelt statistilisi andmeid e-raha asutuste kohta kooskõlas käesoleva suunisega.

(12)

EKP haldab asutuste ja varade andmebaasi registrit (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD) ehk institutsionaalsete üksuste statistiliste võrdlusandmete keskset teabehoidlat. RIADis hoitakse muu hulgas rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, FVCde ja maksestatistika alla kuuluvate asutuste nimekirju. Käesolevas suunises sätestatakse nõuded RKPde poolt vajalike andmete esitamiseks EKP-le.

(13)

EKP kogub euroala ja euroala liikmesriikide statistikat pensionifondide varade ja kohustuste kohta RKPde poolt käesoleva suunise kohaselt esitatud andmete põhjal.

(14)

Ülevaate saamiseks muude finantsvahendusettevõtete kohta peale kindlustusseltside ja pensionifondide, vajab EKP RKPdelt statistilisi andmeid väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerite, laenuandmisega tegelevate finantsinstitutsioonide ja muude finantsvahendusettevõtete kohta kooskõlas käesoleva suunisega. Lisaks vajab EKP RKPdelt statistilist teavet kesksete vastaspoolte kohta.

(15)

EKP kogub euroala ja individuaalselt euroala liikmesriikide statistikat väärtpaberite emissioonide kohta. Asjaomane raamistik tugineb suures osas teabel, mida EKP kogub RPKdelt kooskõlas käesoleva suunisega.

(16)

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 2 lõike 1 kohaselt koostab EKP euroala maksebilansi ja seonduva välisstatistika ning nõuab euroala liikmesriikidelt andmete esitamist riikide maksebilansi kohta. Euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikat ning rahvusvaheliste reservide skeemi tuleb hinnata vastavalt EKP statistika kvaliteediraamistikule, mis hõlmab muu hulgas asjakohase vastavuse tagamist asjaomase euroala rahandus- ja finantsstatistikaga (12).

(17)

Andmete kogumiseks euroala struktuuri finantsnäitajate kohta, euroala pangakontsernide konsolideeritud pangandusandmete kohta ja euroala suurte pangakontsernide sektori- ja regioonipõhiste laenunõuete kohta vajab EKP RKPdelt statistilist teavet käesolevas suunises toodud vormide põhjal.

(18)

Euroala maksesüsteemide arengute analüüsimiseks ja nende integreerumise jälgimiseks vajab EKP RKPdelt andmeid kooskõlas käesoleva suunisega, mis täiendab Euroopa Keskpanga määrust (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) (13),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva suunisega kehtestatakse RKPde kohustus esitada EKP-le rahandus- ja finantsstatistika.

RKPd edastavad artiklites 3 kuni 26 osutatud valdkondade aruandluse kooskõlas vormidega käesoleva suuniseII lisas ja elektroonilise aruandluse standarditega käesoleva suuniseIII lisas. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpse aja järgmise aasta aruandluskalendris.

Euro kasutuselevõtmisel kohaldatakse järgmisi reegleid:

a)

Rahaloomeasutuste ja rahaturufondide bilansistatistika ning investeerimisfondide ja FVCde varade ja kohustuste statistika osas esitavad RKPd liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro (edaspidi „euroalavälised liikmesriigid”) ja mis võtavad euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, EKP-le tagasivaatelised andmed kõikide vaatlusperioodide kohta alates Euroopa Liiduga liitumisest ning vähemalt kolme aasta kohta enne euroalaga liitumist. RKP kogub andmeid selliselt, nagu oleks asjaomane liikmesriik olnud euroala liige kõikidel vaatlusperioodidel. Selle nõude täitmiseks soovitatakse Euroopa Liiduga liituvate riikide RKPdel rakendada käesolevate andmekogumite nõudeid vastavalt euroalaväliste liikmesriikide vormidele.

b)

Lisaks üldnõudele kohaldatakse rahaloomeasutuste bilansikirjete statistikale järgmisi nõudeid:

i)

tagasivaatelised andmed esitatakse ka kolme aasta kohta enne liitumist Euroopa Liiduga, kui EKPga ei ole kokku lepitud teisiti;

ii)

euroala liikmesriikide RKPd esitavad aruandluse seoses positsioonidega liikmesriikide suhtes, kes võtavad euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, kolme aasta kohta enne euroala laienemist, kui EKPga ei ole kokku lepitud teisiti. Seda põhimõtet kohaldatakse vaid määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) kohaselt esitatud bilansiseisude aruandlusele. Aruandlus on kohustuslik vaid bilansiseisude kohta, mis ületavad 50 miljonit eurot. Muus osas on aruandlus vabatahtlik.

c)

väärtpaberite emissioonide osas peavad EKP-le edastatavad aegread algama bilansiseisude osas detsembrist 1989 ja finantsvoogude osas jaanuarist 1990.

d)

maksete statistika osas võib viimast vaatlusaastat sisaldava viie aasta andmed esitada võimaluste piires.

a)

VI lisa tabelites 1, 2 ja 3 sätestatud finantsaruannete koostamiseks vajaliku bilansikirjete, investeerimisfondide ja FVCde statistika jaoks on vaja kvartalipõhiseid tagasivaatelisi andmeid või prognoose kooskõlas määruses (EL) nr 549/2013 sätestatud Euroopa arvepidamise muudetud süsteemi (edaspidi „ESA 2010”) nõuetega. Andmed esitatakse EKP-le võimaluste piires järgmiselt: 2014. aasta septembris vaatlusperioodide kohta alates 2012. aasta neljandast kvartalist kuni 2014. aasta teise kvartalini; 2014. aasta detsembris 2014. aasta kolmanda kvartali vaatlusperioodi kohta; 2015. aasta märtsis 2014. aasta neljanda kvartali vaatlusperioodi kohta.

b)

Tegeliku avaldamise edasilükkamise vältimiseks esitatakse võimaluse korral 2015. aasta maiks tagasivaatelised andmed või prognoosid uute, määrusega (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) kehtestatud esmatähtsate tunnuste kohta, mis on sätestatud VI lisa tabelis 4 vaatlusperioodide kohta alates 2014. aasta juunist.

c)

Võimaluse korral esitatakse 2015. aasta maiks tagasivaatelised andmed või prognoosid uute, määrusega (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) ja käesoleva suunisega kehtestatud tunnuste kohta, mis on sätestatud VI lisa tabelis 5 vaatlusperioodide kohta alates 2014. aasta juunist.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „andmeesitaja” ja „resident”– tähendus kattub määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1 määratletuga;

2)   „eurosüsteem”– euroala liikmesriikide RKPd ja EKP;

3)   „krediidiasutus”– tähendus kattub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletuga (14);

4)   „muud rahaloomeasutused”– rahaloomeasutused, v.a. keskpangad.

Artikkel 3

Rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika

Kooskõlas määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) I lisas sätestatud skeemidega peavad RKPd koostama kaks iseseisvat agregeeritud brutosummana esitatavat bilanssi: üks agregeeritud bilanss RA allsektori „Keskpangad” ja üks agregeeritud bilanss allsektori „Muud RAd” kohta.

RKPd koostavad nõutava statistika oma bilansi alusel oma raamatupidamissüsteemi abil, kasutades EKP veebilehel avaldatud spetsiaalseid vastavustabeleid (15). Tabeleid täiendatakse koostöös RKPdega vastavalt vajadusele muutunud olukorra kajastamiseks, näiteks kooskõla tagamiseks täiendatud raamatupidamiseeskirjadega. EKP koostab statistika aruandluseks vajalikud andmed oma bilansi alusel, mis vastab RKPde bilansside alusel saadud andmetele.

RKPd koostavad nõutava statistika muude rahaloomeasutuste bilansside kohta, agregeerides bilansikirjete andmed, mis on kogutud residentidest iseseisvatelt rahaloomeasutustelt, v.a residentidest RKPd.

Nõuded hõlmavad kuulõpu ja kvartalilõpu bilansiseisu, kuu- ja kvartaliandmeid finantsvoogude korrigeerimise kohta ning kuu- ja kvartaliandmeid laenude väärtpaberistamise ja muu ülekandmise kohta. Bilanss koostatakse kuu/kvartali viimase kalendripäeva seisuga, olenemata sellest, kas pank on kohaliku püha tõttu suletud; kui see ei ole võimalik, kasutatakse viimase tööpäeva andmeid kooskõlas riigisiseste turu- või raamatupidamiseeskirjadega.

Kõik kirjed on kohustuslikud; määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) I lisa 3. osa tabelite 3 ja 4 lahtrite suhtes, mis sisaldavad andmeid euroalaväliste liikmesriikide kohta, kohaldatakse teatud erisusi vastavalt lõikele 8. Lisaks võivad RKPd määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) I lisa 5. osa tabeli 5 nõuete osas, mis on kehtestatud andmete esitamiseks väärtpaberistatud ja bilansist eemaldatud laenude kohta, mida teenindavad rahaloomeasutused, laiendada aruandluse nõudeid ka muul viisil üleantud laenudele, mida teenindavad rahaloomeasutused. Andmed esitatakse käesoleva suunise II lisa 1. osa tabelis 4, kui on tegemist täiendavate andmetega, mis ei ole hõlmatud määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) I lisa 5. osa tabelis 5, kuid mis on RKPdele kättesaadavad. Kui RKPdele on kättesaadavad andmed väärtpaberistatud või muul viisil üleantud laenude kohta, mida ei teeninda rahaloomeasutused (näiteks muudelt finantsvahendusettevõtetelt või finantsvahenduse abiettevõtetelt, mis tegutsevad laenu halduritena), esitatakse need andmed II lisa 1. osa tabelis 4.

RKPd esitavad bilansikirjete statistika kooskõlas II lisa 1. osaga.

EKP arvutab tehingud erinevuse alusel kuulõpu bilansiseisudes, kõrvaldades mittetehingulise mõju järgmiste finantsvoogude korrigeerimisega:

i)

ümberliigitus- ja muu korrigeerimine, mis hõlmab muutusi bilansiseisus tulenevalt muutustest rahaloomeasutuste kogumi koosseisus ja struktuuris, muutusi finantsinstrumentide ja vastaspoolte liigitamises, muutusi statistilistes määratlustes ja aruandevigade (osalist) parandamist;

ii)

hinnakõikumistest tulenev ümberhindluskorrigeerimine, mis hõlmab varade ja kohustuste hinna kõikumiste mõjust tulenevaid bilansiseisu muutusi ning kajastab ka laenude osalisest või täielikust mahakandmisest tulenevat mõju, ning vahetuskursside muutusi, mis tulenevad vahetuskursside mõjust välisvääringus nomineeritud varadele ja kohustustele.

RKPd esitavad EKP-le kuu- ja kvartaliandmed ümberliigituste ja muude korrigeerimiste kohta ja hinnakõikumistest tulenevate ümberhindluskorrigeerimiste kohta, mis on arvutatud kooskõlas IV lisaga. Vahetuskursside muutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised arvutab tavaliselt EKP, kuid juhul, kui RKPd on teinud täpsemad korrigeerimiste arvutused, võivad nad esitada otse EKP-le ka need andmed.

RKPd ja EKP finantsaruandluse eest vastutav valdkond esitavad EKP-le kuuaruandluse 15. tööpäeva lõpuks, mis järgneb kuule, mille kohta andmeid esitatakse ning kvartaliaruandluse 28. tööpäeva lõpuks, mis järgneb kvartalile, mille kohta andmed esitatakse.

RKPdel võib esineda vajadus parandada andmeid perioodi osas, mis eelnes jooksvale vaatlusperioodile. Lisaks võib esineda parandusi seoses eelneva perioodiga, näiteks seoses vigade, ümberliigitamise, aruandluskorra täiustamise või muuga. EKP võib teostada samaaegselt erakorralist ja korralist parandamist või võtta vastu otsuse erakorralise parandamise edasilükkamise kohta kuni rahaagregaatide kuise koostamise periood on möödunud.

Paranduste põhimõtted peavad olema kooskõlas EKP rahaloomeasutuste bilansistatistika koostamise juhendiga (Manual on MFI balance sheet statistics). Selleks et tagada kohane tasakaal rahandusstatistika kvaliteedi ja selle stabiilsuse vahel ning et suurendada kooskõla kuu- ja kvartaliaruandluse vahel, võib esitada kuuandmete erakorralisi parandusi koos kvartaliandmete esitamisega. Kui esitatakse parandatud kuuandmed, kuid riigi andmete koostamise raamistik ei võimalda vastavalt parandada kvartaliandmeid, peavad RKPd võimaluse korral tagama kooskõla kuu- ja kvartaliandmete vahel, näiteks prognooside abil.

Enne andmete edastamist EKP-le peavad RKPd ja EKP finantsaruandluse eest vastutav valdkond kontrollima andmete sisemist vastavust EKP poolt määratletavate ja hallatavate kontrollmeetmete põhjal.

Juhul kui RKPd teevad erandeid rahaturufondide osas kooskõlas määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikli 9 lõike 1 punktiga a, peavad RKPd tagama, et nende kogumaht riigi rahaturufondide bilansis ei ületa

i)

10 % igas euroala liikmesriigis, kus riigi rahaturufondide bilansimaht moodustab üle 15 % euroala rahaturufondide bilansi kogumahust;

ii)

30 % kõikides teistes euroala liikmesriikides, v.a need, kus riigi rahaturufondide bilansimaht moodustab alla 1 % euroala rahaturufondide bilansi kogumahust; sellisel juhul ei ole rahaturufondi liigitamisel lihtsustatud aruandlusega asutuseks mingeid konkreetseid piiranguid.

Juhul kui RKPd teevad erandeid rahaturufondide osas kooskõlas määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikli 9 lõike 2 punkti b alapunktidega i, ii või iv, peavad RKPd tagama, et iga kirje osas ei ületaks erandite kogumaht 5 % riigi rahaloomeasutuste bilansi kogumahust. RKPd võivad teha rahaturufondidele erandeid ka euroala kindlustusseltside sektori ja pensionifondide sektori varade ja kohustuste positsioonide andmete eraldi esitamise nõudest vastavalt määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikli 9 lõike 2 punkti b alapunktile iii. RKPd esitavad eraldi andmed kindlustusseltside ja pensionifondide varade ja kohustuste kohta ning positsioonide kohta liikmesriigi asutuste ja muude euroala liikmesriikide residentidest asutuste kohta, ning võivad seejärel teha erandeid iga bloki suhtes, mille maht ei ületa 5 % riigi rahaturufondide bilansi kogumahust.

Juhul kui RKPd teevad erandi väikeste rahaloomeasutuste osas kooskõlas määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikliga 9, teevad RKPd juurdearvestuse, et saavutada EKP-le esitatavate bilansikirjete kuu- ja kvartaliandmete koostamisel 100 % hõlmatus. RKPd võivad valida 100 % hõlmatuse saamiseks juurdearvestuse viisi, kuid see peab vastama järgmistele miinimumstandarditele.

i)

Kui jaotuste andmed puuduvad, tuletatakse prognoos, kohaldades lihtsustatud aruandlusega asutusi kõige paremini esindava tegeliku andmeid esitava üldkogumi alajaotuse suhtarvu järgmiselt:

liikmesriikide keskpangad, kelle osa euroala rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahus on üle 2 %, määravad selle alajaotuse viisil, mille puhul alajaotusesse kuuluvate üksuste bilansi kogumaht ei ületa 35 % riigi rahaloomeasutuste bilansi kogumahust. Seda nõuet ei kohaldata, kui erand tehakse asutustele, kelle agregeeritud bilansi kogumaht on alla 1 % riigi rahaloomeasutuste bilansi kogumahust;

liikmesriikide keskpankadel, kelle osa euroala rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahus on alla 2 %, soovitatakse järgida sama korda. Kui sellega kaasnevad olulised kulud, võivad nende liikmesriikide RKPd selle asemel kohaldada tegelikul andmeid esitaval üldkogumil põhinevat suhtarvu;

ii)

Punkti i rakendamisel võib nii lihtsustatud aruandlusega asutusi kui tegeliku andmeid esitava üldkogumi alajaotust omakorda vastavalt asutuse liigile jaotada erinevateks rühmadeks, näiteks rahaturufondid või krediidiasutused;

iii)

Kui kord aastas kogu vara aruandlust esitavate rahaturufondide osa liikmesriigi rahaturufondide bilansi kogumahus ületab 30 %, teevad RKPd rahaturufondide ja krediidiasutuste poolt eraldi esitatud andmete osas juurdearvestuse järgmiselt:

kui täisaruandlusega rahaturufondid on aruandluses piisavalt hõlmatud, kasutatakse juurdearvestuse alusena nende agregeeritud bilanssi;

kui täisaruandlusega rahaturufondid ei ole aruandluses piisavalt hõlmatud või täisaruandlusega rahaturufondid puuduvad, prognoosivad RKPd rahaturufondide sektori bilansi alternatiivsete andmeallikate põhjal vähemalt kord aastas, ning kasutavad seda juurdearvestuse alusena.

iv)

Kui jaotuste andmed on olemas, kuid viivitusega või väiksema sagedusega, kantakse esitatud andmed edasi järgmistesse puuduvatesse perioodidesse:

korrates andmeid, kui see on osutunud piisavaks, või

kohaldades kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, et võtta arvesse andmete suundumust või hooajalist eripära.

v)

Juurdearvestuse miinimumnõuete rakendamiseks vajalikud suhtarvud või muud vahearvestused võib tuletada järelevalveasutustelt saadavatest andmetest, kui on võimalik usaldusväärselt seostada juurdearvestatavat statistikajaotust ja järelevalvest pärinevaid andmeid.

RKPd teavitavad EKPd kohaldatavatest eranditest ning esitavad andmed uue juurdearvestuse korra põhielementide kohta või oluliste muudatuste kohta kehtivas juurdearvestuse korras.

Keskpanga bilansi koostamisel peavad RKPd ja EKP järgima harmoneeritud raamatupidamiseeskirju suunises EKP/2010/20 (muudetud) ning kohaldama artikli 3 lõikes 1 osutatud vastavustabeleid. Eelkõige:

a)

kui RKPd ja EKP peavad raamatupidamiseesmärgil oma väärtpaberiportfelli ümber hindama kuu-, mitte kvartalisagedusega, peavad asjaomased ümberhindlused olema igakuiselt kajastatud ka statistilises bilansis;

b)

raamatupidamiskirjete 9.5 „Muud nõuded eurosüsteemi piires (neto)” ja 10.4 „Muud kohustused eurosüsteemi piires (neto)” osas koguvad RKPd eraldi andmed varade ja kohustuste kohta ning esitavad need brutosummana;

c)

kui raamatupidamiskirje 14 „Ümberhindluskontod” tuleb raamatupidamiseesmärgil esitada brutosummana, esitavad RKPd selle statistika eesmärgil netosummana.

Määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikkel 8 sätestab asjakohased raamatupidamiseeskirjad statistikaaruandluses „muude RAde” osas. Eelkõige esitatakse varad ja kohustused statistikaaruannetes brutosummas, ilma et see piiraks euroala liikmesriikides kehtivate raamatupidamistavade ja tasaarvelduseeskirjade kohaldamist. Lisaks esitatakse hoiuste ja laenude osas põhisumma, võtmata seejuures arvesse laenu osalist/täielikku mahakandmist. RKPd võivad erandkorras lubada proviseeritud laenude aruandlust, millest on maha arvatud eraldised, ja ostetud laenude aruandlust soetamisel kokkulepitud hinnaga, kui on täidetud määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artiklis 8 sätestatud tingimused.

Muude bilansikirjete, eelkõige hoitavate ja emiteeritavate väärtpaberite, hindamise osas soovitatakse EKPdel kohaldada turuhindamist kooskõlas ESA 2010 nõuetega. Määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artiklis 8 sätestatud üldnõue, mille kohaselt peavad rahaloomeasutused järgima riigi õigusnorme, millega võetakse üle direktiiv 86/635/EMÜ ja muid kohaldatavaid rahvusvahelisi standardeid, osutab siiski sellele, et väärtpaberite ja muude varade hindamise praktika on väga erinev. Harmoniseerimata hindamisreeglite kohaldamine on seega lubatav, kui bilansiline väärtus ei erine oluliselt turuväärtusest.

Andmete edastamisel EKP-le esitavad RKPd ja EKP finantsaruandluse eest vastutav valdkond selgitavad märkused eriliste arengute kohta viimasel vaatlusperioodil, sealhulgas selgitavad märkused „ümberliigituste ja muude korrigeerimiste” kohta, ning tagasivaateliste andmete parandused. Eelkõige esitatakse selgitavad märkused arengute, „ümberliigituste ja muude korrigeerimiste” ja paranduste kohta, mille absoluutväärtus on suurem kui 5 miljardit eurot või muul juhul, kui neid käsitletakse majanduslikult olulisena, näiteks juhul kui esitatud aegrea muutused on seotud suurte tehingutega aruandeperioodil, või kui parandused märgivad olulist muudatust agregeeritud arengute majanduslikus tõlgendamises. RKPd ja EKP esitavad EKP nõudmisel täiendavad selgitused esitatud andmete kohta.

Samuti märgitakse selgitavates märkustes, kas esitatud aegridu mõjutavad olulised arengud, parandused või „ümberliigitused ja muud korrigeerimised” on lõplikud või endiselt töötluses.

RKPd esitavad selgitavad märkused eelistatavalt andmete edastamise ajal ning igal juhul enne andmete koostamise lõpetamist.

EKP säilitab tsentraalselt RKPdelt saadud selgitavad märkused andmete jälgimise ja statistika täpsustamise huvides. EKP käsitleb märkustes esitatud teavet kooskõlas kohaldatava konfidentsiaalsuse säilitamise korraga.

RKPd võivad otsustada mitte nõuda rahaloomeasutustelt täielikke andmeid määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) I lisa 3. osa tabelite 3 ja 4 lahtrite suhtes, mis sisaldavad andmeid euroalaväliste liikmesriikide kohta, kui agregeeritud tasandil kogutud andmed on ebaolulised. RKPd hindavad regulaarselt - vähemalt kord aastas - kas asjaomased sätted on endiselt kohaldatavad. Erandite tegemisel esitavad RKPd kvartaliprognoosi, mis on tuletatud järgmiste kriteeriumite põhjal:

a)

kvartaliandmed tuleb prognoosida rahaloomeasutuste poolt väiksema sagedusega esitatud andmete põhjal; asjaomased andmed kantakse edasi puuduvatesse perioodidesse neid korrates või kohaldades kohast statistikameetodit hooajalise eripära suundumuse arvessevõtmiseks,

b)

kvartaliandmed tuleb prognoosida rahaloomeasutuste poolt kõrgemal koondtasandil esitatud andmete või RKP poolt vajalikuks peetavate konkreetsete alajaotuste põhjal,

c)

kvartaliandmed tuleb prognoosida suurtelt rahaloomeasutustelt kogutud kvartaliandmete põhjal, kui nad esindavad vähemalt 80 % äritegevust riikidega, mille suhtes erandit kohaldatakse,

d)

kvartaliandmed tuleb prognoosida alternatiivsete andmeallikate põhjal, näiteks rahvusvaheliste Arvelduste Pank (BIS) või maksebilansi andmete põhjal, korrigeerides vajadusel nendes alternatiivsetes allikates esinevate mõistete erinevuse rahandus- ja finantsstatistikast, või

e)

kvartaliandmed tuleb prognoosida andmete põhjal, mida rahaloomeasutused esitavad kord kvartalis ühe kogusummana riikide kohta, mille suhtes erandit kohaldatakse.

Artikkel 4

RKP statistilise bilansi ja raamatupidamisbilansi vastavuse kontroll

RKPd ja EKP kontrollivad vastavust statistika eesmärgil määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) kohaselt koostatud kuulõpu agregeeritud bilansi ja suunise EKP/2010/20 (muudetud), kohaselt eurosüsteemi nädala finantsaruande jaoks esitatud raamatupidamiskirjete vahel.

RKPd kontrollivad iga kuuandmete kirjet vastavalt I lisa 2. osas sätestatud vormile. Kontrollide tulemused edastatakse EKP-le koos vastavate kvartaliandmetega artikli 3 lõikes 2 sätestatud kvartaliandmete esitamise tähtajaks.

Juhtudel kui statistika eesmärgil tehtava eurosüsteemi kuulõpu agregeeritud bilansi ja eurosüsteemi nädala finantsaruande jaoks esitatud raamatupidamiskirjete aruandlusperioodide kuupäevad ei lange kokku, võivad RKPd võrrelda statistikat päevabilansiga, mis koostati kuu viimasel tööpäeval. EKP järgib oma bilansi koostamisel sama korda.

EKP teostab kontrolli vastavuskontrolli tulemuste üle ning võib vastuolude korral nõuda RKPdelt täiendavaid andmeid.

Artikkel 5

E-raha statistika

EKP tuvastab ja registreerib koostöös RKPdega kord aastas liidus kasutatavate e-raha skeemide omadused, asjaomase statistika kättesaadavuse ja sellega seoses kasutatavad andmete koostamise meetodid. RKPd peavad esitama nende rahaloomeasutuste poolt emiteeritud e-raha statistika kooskõlas käesoleva suunise II lisa 2. osa tabeli 1 kirjete nimekirjaga, kelle suhtes ei ole tehtud erandit määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikli 9 lõike 1 alusel.

EKP-le esitatakse kuuandmed koos rahaloomeasutuste bilansikirjete kuustatistikaga vastavalt artikli 3 lõikele2. Andmete puudumisel peavad RKPd kasutama võimaluse korral prognoose või esialgseid andmeid.

Aruandluse nõue kehtib e-raha asutuste suhtes, kes e-raha emiteerides sisuliselt tegelevad finantsvahendusega ja kes seega vastavad rahaloomeasutuste mõistele, ja e-raha asutuste suhtes, kes e-raha emiteerides ei tegele sisuliselt finantsvahendusega ja seega ei vasta rahaloomeasutuse mõistele. Aruandluse nõue hõlmab ka väikesed rahaloomeasutused, kelle suhtes on tehtud erand määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikli 9 lõike 1 alusel, olenemata sellest, kas nad on krediidiasutused.

RKPd esitavad statistilise teabe aruande kooskõlas käesoleva suunise II lisa 2. osa tabeli 2 kirjete nimekirjaga. Andmed e-raha emitentide kohta, kes ei vasta rahaloomeasutuse mõistele ja kelle suhtes seega ei kohaldata bilansikirjete statistika aruandluse nõudeid, tuleb esitada ulatuses, mis on RKPdele kättesaadav vastavatelt järelevalveasutustelt või muudest sobivatest allikatest.

Andmeread tuleb EKP-le esitada kord aastas, vaatlusperioodi lõpule järgneva kuu viimaseks tööpäevaks. Andmete puudumisel peavad RKPd kasutama võimaluse korral prognoose või esialgseid andmeid.

Artikkel 6

Postipankade ja valitsemissektori statistika

RKPd koguvad statistilist teavet postipankade kohta kooskõlas määrusega (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39). Nõuded hõlmavad euroala residentidest mitterahaloomeasutuste rahalisi kohustusi, s.t. rahaloomeasutuste hoiuste (kohustused) lähedasi asendajaid ning euroala rahaloomeasutuste emiteeritud raha ja väärtpabereid. RKPd esitavad asjaomased andmed EKP-le kooskõlas II lisa 3.osaga.

RKPde poolt II lisa 3. osas esitatavad andmed hõlmavad ka valitsemissektori rahalisi kohustusi ning euroala rahaloomeasutuste emiteeritud raha ja väärtpabereid. Minimaalsuse põhimõtte kohaselt ei esitata kirjeid, kus asjaomaseid varasid ja kohustusi ei eksisteeri, või need on ebaolulised.

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Andmeread esitatakse kord kuus ja samadel tähtaegadel, mis on sätestatud bilansikirjete kuustatistika jaoksartikli 3 lõikes 2.

Artikkel 7

Memokirjed

Andmete kättesaadavuse korral ja võimaluste piires esitavad RKPd täiendavaid andmeid ka kooskõlas memokirjete nimekirjaga II lisa 4. osas; aruandlus täiendab bilansikirjete statistikat ning järgib artikli 3 lõikes 2 sätestatud sagedust ja tähtaegu. EKP määratleb ja registreerib koostöös riikide keskpankadega asjaomase statistika kättesaadavuse ja sellega seotud andmete koostamise meetodid. Memokirjed sisaldavad vajalikku teavet euroala rahaagregaatide, rahaloomeasutuste intressimäära statistika ja rahaliidu finantskontode koostamiseks ning nad on kõrge tähtsusega, kui tabelites ei ole märgitud teisiti. Vastavalt EKP ja RKP vahelisele kokkuleppele ei pea RKPd esitama kirjeid, mis on seotud rahaloomeasutuste emiteeritud võlaväärtpaberitega, omaniku residentsuse kaupa II lisa 4. osa 1. jao tabelis 1, kui EKP kasutab andmete kogumiseks teisi allikaid.

EKP ja asjaomase RKP kahepoolse kokkuleppe korral võib esitada andmeid finantsvoogude kohta. Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Aegread II lisa 4. osa 1. ja 2. jaos osutatud kirjete kohta tuleb esitada kord kuus ja II lisa 4. osa 3. jaos osutatud kirjete kohta kord kvartalis; tähtajad vastavad rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika kuu- ja kvartaliaruandluse nõuetele kooskõlas määrusega (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33).

Käesoleva artikli kohaselt nõutavad memokirjed esitatakse järgides samu hindamis- ja raamatupidamiseeskirju, mida kohaldatakse kooskõlas määrusega (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) esitavatele andmetele.

Artikkel 8

Reservibaasi statistika

Agregeeritud reservibaasi kuustatistika, jaotustega kohustuste liikide kohta, tuleb esitada kuulõpu bilansiseisuna kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) ning arvestades määruses (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) sätestatud liike. Kooskõlas II lisa 5. osaga koostatava statistika alusandmed tuleb võtta andmetest, mille krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, esitavad RKPdele.

Reservibaasi statistika koosneb krediidiasutuste puhul kuuest aegreast EKP-le esitatavate kuulõpu bilansiseisu andmete kohta, mis esitatakse kord kuus, hiljemalt reservi hoidmisperioodi algusele eelnevaks RKP tööpäevaks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) teabevahetussüsteemi kaudu. Lihtsustatud aruandlusega krediidiasutused esitavad RKPdele piiratud ulatuses jaotused kord kvartalis. Lihtsustatud aruandlusega krediidiasutuste puhul kasutatakse lihtsustatud reservibaasi statistikat kolmeks reservi hoidmisperioodiks. RKPd kasutavad lihtsustatud aruandlusega krediidiasutuste kvartaliandmeid reservibaasi kohta nende laekumisele järgneva kolme kuu andmete esitamisel EKP-le.

Parandused, mida andmeid esitavad asutused teevad reservibaasi ja/või reservinõude andmetes pärast reservi hoidmisperioodi algust, ei tohi põhjustada parandusi reservibaasi ja reservinõude statistikas.

Artikkel 9

Üldsumma suhtarvu statistika

Kasutades kuulõpu statistikat, mida krediidiasutused esitavad RKP-le kooskõlas määrusega (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33), kontrollib EKP iga kuu reservibaasist jooksvate standardmahaarvamiste täpsust, mida krediidiasutused võivad kohaldada nende poolt emiteeritud alla kaheaastase tähtajaga väärtpaberite bilansiseisude suhtes. RKPd peavad koostama nõutavad agregaadid kooskõlas II lisa 6. osaga ja esitama need EKP-le.

EKP-le tuleb esitada kolm aegrida krediidiasutuste kuulõpu bilansiseisu kohta kord kuus, vaatlusperioodi algusele eelnevaks RKP tööpäevaks.

Aegread tuleb esitada ka siis, kui neid bilansikirjeid asjaomases liikmesriigis ei kohaldata.

Artikkel 10

Rahaturufondide bilansistatistika

RKPd esitavad EKP-le iseseisvad rahaturufondide sektori bilansikirjete andmed kooskõlas II lisa 7. osa tabelitega 1 ja 2. EKP kasutab andmeid nii rahaturufondide kui krediidiasutuste bilansistatistika koostamiseks. Kuna andmeid rahaloomeasutuste sektori kohta tervikuna esitatakse juba määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) alusel, kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud nõudeid ainult rahaturufondide suhtes. Kuigi mõnes liikmesriigis liigitatakse rahaloomeasutusteks ka piiratud arv muid asutusi, loetakse neid asutusi mahult väheolulisteks.

Ümberliigituse ja ümberhindluskorrigeerimise andmed kooskõlas II lisa 7. osa tabeliga 1 esitatakse artikli 3 lõike 1 punkti b kohaselt, võttes arvesse määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikli 9 lõike 2 alusel tehtud erandeid. Juhul kui RKPd on ümberhindluskorrigeerimise suhtes teinud rahaturufondidele erandi määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) alusel, esitavad RKPd andmeid võimaluste piires nende kirjete osas, mille puhul ümberhindluskorrigeerimine võib olla oluline.

Andmed esitatakse kord kvartalis 28 tööpäeva jooksul alates vaatlusperioodi lõpust.

Rahaturufondide bilansi kohta esitatavad täiendavad andmed peavad hõlmama 100 % sellesse sektorisse liigitatud asutustest. Juhul kui aruandlus hõlmab lihtsustatud aruandluse võimaldamise tõttu vähem kui 100 %, peavad RKPd tegema 100 % hõlmatuse tagamiseks juurdearvestuse kooskõlas artikli 3 lõike 5 punktiga b.

Rahaturufondide andmete parandused peavad olema kooskõlas vastavate muude rahaloomeasutuste kvartali lõpu andmetega. Juhul kui uute või parandatud rahaturufondide andmete edastamisest tulenevad muutused vastava vaatlusperioodi muude rahaloomeasutuste andmetes, tuleb edastada ka muude rahaloomeasutuste andmete parandused.

Artikkel 11

Struktuuri finantsnäitajad

RKPd peavad esitama struktuuri finantsnäitajate andmed kooskõlas II lisa 8. osaga.

RKPd peavad esitama andmed II lisa 8. osas osutatud näitajate kohta kooskõlas samas sätestatud põhimõtete ja meetoditega. Järgida tuleb bilansikirjete statistika suhtes kohaldatavaid statistikapõhimõtteid, s.o:

i)

andmed tuleb agregeerida, mitte konsolideerida;

ii)

residentsuse puhul järgitakse asukohariigi (host country) põhimõtet;

iii)

bilansiandmete aruandlus esitatakse brutosummana.

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta tuleb esitada kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Andmed krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajate kohta tuleb eelneva aasta osas esitada iga aasta märtsi lõpuks. Näitaja „Krediidiasutuste töötajate arv” tuleb võimaluse korral esitada eelneva aasta osas iga aasta mai lõpuks.

RKPd peavad esitatud andmete parandamisel järgima järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

regulaarse aastaandmete esitamise käigus võib vajaduse korral saata lisaks viimase aasta andmetele korralisi ja erakorralisi parandusi;

b)

aasta jooksul võib edastada erakorralisi parandusi, mis oluliselt parandavad andmete kvaliteeti.

Kogutud andmed peavad hõlmama 100 % krediidiasutustena määratletud asutusi kooskõlas määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikliga 1. Juhul kui aruandlus hõlmab vähem kui 100 %, peavad RKPd tegema 100 % hõlmatuse tagamiseks juurdearvestuse kooskõlas artikli 3 lõikega 5.

RKPd peavad teatama EKP-le mis tahes kõrvalekalletest eespool toodud määratlustest ja nõuetest, et võimaldada riigisisest tegevuse jälgimist. RKPd esitavad selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta.

Artikkel 12

Konsolideeritud pangandusandmed

RKPd esitavad konsolideeritud pangandusandmed kooskõlas II lisa 9. osaga ning järgivad andmete esitamisel samas sätestatud põhimõtteid ja meetodeid.

Konsolideeritud pangandusandmed esitatakse lühiajalisel meetodil kooskõlas Euroopa Pangandusjärelevalve poolt kehtestatud FINREP/COREP aruandluse standarditega.

Maksimaalse hõlmatuse tagamiseks kogutakse andmeid kõikide krediidiasutuste kohta vastavalt riigi õiguse määratlusele.

Andmed konsolideeritakse täies ulatuses piiriüleselt ja sektoriüleselt, kusjuures „piiriülene” osutab riigisiseste pankade välisturgudel tegutsevatele filiaalidele ja tütarettevõtetele, mis asuvad väljaspool siseturgu ja on hõlmatud emaettevõtte poolt esitatavate andmetega ning „sektoriülene” hõlmab muudeks finantsasutusteks liigitatud pankade filiaale ja tütarettevõtjaid. Kindlustusseltse konsolideerimine ei hõlma.

Konsolideeritud pangandusandmed esitatakse eraldi järgmiste üksuste kohta:

väikesed riigisisesed pangakontsernid ja eraldiseisvad krediidiasutused,

keskmise suurusega riigisisesed pangakontsernid ja eraldiseisvad krediidiasutused,

suured riigisisesed pangakontsernid ja eraldiseisvad krediidiasutused,

(Euroopa Liidu välise) väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtted,

(Euroopa Liidu välise) väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid,

(Euroopa Liidu) väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtted,

(Euroopa Liidu) väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid.

Käesoleva artikli tähenduses liigitatakse pangad suurteks pangakontsernideks või eraldi seisvateks krediidiasutusteks, kui nende varad moodustavad enam kui 0,5 % Euroopa Liidu pankade konsolideeritud koondvaradest; keskmise suurusega pankadeks, kui nende varad moodustavad 0,5 % kuni 0,005 % konsolideeritud koondvaradest; ja väikepankadeks, kui nende varad moodustavad vähem kui 0,005 % konsolideeritud koondvaradest.

Konsolideeritud pangandusandmed esitatakse kaks korda aastas. Andmed esitatakse täieliku andmekogumina aasta lõpu seisuga. Iga-aastaste andmete esmakordsel esitamisel, mis toimub hiljemalt järgmise aasta aprilli keskel, esitatakse ka II lisa 9. osas tärniga märgitud kirjed. Iga-aastane täielik andmekogum esitatakse hiljemalt mai keskel.

Piiratud kirjeid käsitlev andmekogum esitatakse juuni lõpu seisuga hiljemalt sama aasta oktoobri keskel. Aegread esitatakse kooskõlas II lisa 9. osaga.

Esitatud andmete parandamine toimub kooskõlas järgmiste üldpõhimõtetega:

a)

regulaarse kord aastas ja kaks korda aastas esitatavate andmete esitamise käigus võib vajaduse korral saata lisaks viimase aasta andmetele korralisi ja erakorralisi parandusi;

b)

oluliste paranduste tegemisel esitatakse EKP-le selgitavad märkused.

RKPd peavad teatama EKP-le mis tahes kõrvalekalletest eespool toodud määratlustest ja nõuetest, et võimaldada riigisisest tegevuse jälgimist. RKPd esitavad selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta.

Artikkel 13

Rahvusvaheline konsolideeritud pangandusstatistika

(suurte riigisiseste pangakontsernide sektori- ja regioonipõhised laenunõuded)

RKPd esitavad andmed riigisiseste pangakontorite kodumaisel kapitalil põhinevate suurte pangakontsernide ülemaailmselt konsolideeritud rahvusvaheliste nõuete kohta tähtaegade, instrumentide, laenuvõtja geograafilise piirkonna ja sektori kaupa, vastavalt BISi rahvusvahelisele konsolideeritud pangandusstatistikale.

Andmed esitatakse viisil, mis langeb kokku BISile agregeeritud kvartaliandmete esitamisega rahvusvahelise konsolideeritud pangandusstatistika koostamiseks. Andmed esitatakse EKP-le vastavalt BISile agregeeritud andmete edastamiseks kasutatavale aruandlusvormile. RKPd esitavad asjaomaste pangakontsernide tulud agregeeritult.

Andmeid peavad esitama vaid need RKPd, kes esitavad BISile rahvusvahelist konsolideeritud pangandusstatistikad ja kelle riigis asub suurte pangakontsernide peakontor.

RKPd esitavad kvartaliandmed EKP-le hiljemalt kahe nädala jooksul pärast BISile andmete esitamise ametlikku tähtaega.

Esitatud andmete parandused tuleb viia kooskõlla BISile esitatud andmetega.

RKPd peavad teatama EKP-le mis tahes kõrvalekalletest eespool toodud reeglitest, et võimaldada riigisisest tegevuse jälgimist. RKPd esitavad selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta.

Artikkel 14

Andmed edastamiseks IMFile

Ilma et see piiraks RKPde juriidilisi kohustusi Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ees, võivad RKPd edastada IMFile EKP kaudu täiendavat rahaloomeasutuste bilansikirjete statistikat kooskõlas järgmise tehnilise korraldusega.

RKPd peavad EKP-le esitama II lisa 10. osaga kooskõlas olev rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika tavalise bilansikirjete statistika edastamise raames. Andmete edastamise sagedus ja tähtajad langevad kokku bilansikirjete statistika esitamisega EKP-le kooskõlas artiklis 3 lõikega 2.

Artikkel 15

Muude finantsvahendusettevõtete (välja arvatud FVCd) statistika

RKPd esitavad muude finantsvahendusettevõtete (välja arvatud FVCd) statistika kooskõlas II lisa 11. osaga. Eraldi andmed esitatakse järgmiste muude finantsvahendusettevõtete kohta: i) väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid; ii) laenuandmisega tegelevad finantsinstitutsioonid, ja iii) muud finantsvahendusettevõtted.

Muude finantsvahendusettevõtetega seotud andmed tuleb esitada andmete põhjal, mis on riigis jooksvalt kättesaadavad. Kui tegelikud andmed ei ole kättesaadavad või töödeldavad, tuleb esitada riigisisene prognoos. Kui andmete aluseks olev majanduslik nähtus on olemas, kuid statistikas seda ei jälgita ning seetõttu ei saa riigisisest prognoosi esitada, võivad RKPd jätta aegrea esitamata või osutada, et see puudub. Esitamata jäetud aegridu tõlgendatakse kui andmeid, mis on olemas, kuid mida ei koguta, ning EKP võib koostada euroala agregaadid eelduste või prognooside põhjal. Vaadeldav andmeid esitav üldkogum hõlmab euroala liikmesriikide kõik residendiks olevate muude finantsvahendusettevõtete liigid (välja arvatud FVCd): territooriumil asuvad asutused, sh väljaspool territooriumi asuvate emaettevõtete tütarettevõtted, ning nende asustuste residentidest filiaalid, mille peakontor asub väljaspool territooriumi.

Esitada tuleb järgmisi põhinäitajaid ja täiendavat teavet:

põhinäitajad, mida edastatakse euroala agregaatide koostamiseks: kõik euroala liikmesriigid peavad esitama täpsed andmed, kui tegelikud andmed on kättesaadavad. Kui tegelikud andmed ei ole nõutavate jaotustega või kokkulepitud sagedusega, tähtaegadeks või ajavahemike kohta kättesaadavad, tuleb võimaluse korral esitada prognoos;

täiendavad andmed esitatakse memokirjetena: need andmed peavad esitama riigid, kellele vastavad andmed on jooksvalt kättesaadavad.

Finantsvoogude korrigeerimise andmed esitatakse juhul, kui esinevad olulised bilansiseisu aruandluse katkemised või ümberliigitused ja muud korrigeerimised. Eelkõige tuleb finantsvoogude korrigeerimise andmeid võimaluse korral esitada ESA 2010 üldpõhimõtete rakendamisest tulenevate ümberliigituste tõttu.

Andmed ümberliigituse korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktiga b.

EKP-le esitatakse andmeid kord kvartalis. Muude finantsvahendusettevõtete statistika esitatakse EKP-le hiljemalt vaatlusperioodi lõpule järgneva kolmanda kuu viimaseks kalendripäevaks või sellele eelnevaks RKP tööpäevaks, kui kuu viimane kalendripäev ei ole RKP tööpäev. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpse aja järgmise aasta aruandluskalendris.

RKPdel võib tekkida vajadus eelmises kvartalis esitatud andmete parandamiseks. Peale selle võib tekkida vajadus parandada ka varasemate kvartalite andmeid.

Kohaldatakse järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

regulaarse kvartaliandmete esitamise käigus võib edastada lisaks viimase kvartali andmetele ainult korralisi parandusi, s.t eelmises kvartalis esitatud andmete parandusi;

b)

erakorralisi parandusi tuleb piirata ning esitada regulaarsete andmete esitamisest erineval kuupäeval. Väiksemaid rutiinseid tagasivaatelisi parandusi tuleb esitada ainult kord aastas, koos neljanda kvartali andmete esitamisega;

c)

erakorralisi parandusi, mis parandavad oluliselt andmete kvaliteeti võib esitada väljaspool regulaarseid andmete koostamise tsükleid.

Muude finantsvahendusettevõtete raamatupidamisaruannete koostamisel tuleb järgida riigisiseselt rakendatud direktiivi 86/635/EMÜ ja muid kehtivaid rahvusvahelisi standardeid. Ilma et see piiraks liikmesriikides tunnustatud raamatupidamistavade kohaldamist, esitatakse statistika eesmärgil kõik varad ja kohustused brutosummana. Hindamise meetodid on osutatud liikide all.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused kooskõlas II lisa 11. osa 3. jaoga. RKPd peavad esitama selgitavad märkused oluliste paranduste kohta.

Artikkel 16

Väärtpaberiemissioonide statistika

RKPd peavad esitama statistika, mis hõlmab euroala residentide mis tahes vääringus emiteeritud väärtpaberid, nii riigisisesed kui rahvusvahelised, kooskõlas II lisa 12. osaga.

EKP-le esitatakse andmeid kord kuus. Väärtpaberite emissioonide statistika tuleb esitada EKP-le mitte hiljem kui viis nädalat pärast kuu lõppu, mille kohta andmeid esitatakse. EKP teatab täpsed esitamispäevad RKPdele aruandluskalendri vormis.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused kooskõlas II lisa 12. osa 3. jaoga.

Artikkel 17

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika regulaarseks koostamiseks esitavad RKPd riigi agregeeritud kuustatistika bilansiseisude ja uute tegevuste kohta kooskõlas määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) II lisa 1. ja 2. liitega. Lisaks esitavad RKPd riigi agregeeritud kuustatistika uue tegevuse kohta kooskõlas II lisa 13. osaga.

See statistika esitatakse kooskõlas EKP poolt aastaks koostatud aruandluskalendriga, millest EKP teatab RKPdele igal aastal septembri lõpuks.

RKPd võivad teha aruandluse erandeid mittefinantsettevõtetele antavate tagatud/garanteeritud laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade ja tegevusmahtude osas (määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. liite tabelite 3 ja 4 näitajad 62 kuni 85). Erandeid võib teha juhul, kui vastava kõiki laene hõlmava riigisisese tegevuse agregeeritud maht vastava näitaja (37 kuni 54) osas ei ole alla 10 % riigisisese tegevuse agregeeritud mahust selle liigi laenude kogusummast ega alla 2 % selle mahu ja esialgse intressimäära fikseerimise perioodi osas euroala tasandil. Erandite tegemise korral tuleb neid suhteid igal aastal kontrollida.

Kui rahaloomeasutuste intressimäärade tegelik esitav üldkogum on vähem kui 100 % seoses valimi kasutamisega, peavad RKPd moodustama ja säilitama valimi ning tegema 100 % hõlmatuse tagamiseks juurdearvestuse seoses andmetega uute tegevusmahtude kohta vastavalt II lisa 14. osale. Määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) artiklis 4 või käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud erandi tegemisel, kantakse esitatud kvartaliandmed edasi järgmistesse puuduvatesse perioodidesse, kohaldades kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, et võtta arvesse andmete suundumust või hooajalist eripära.

Riikide keskpankadel võib tekkida vajadus parandada eelmise vaatluskuu andmeid. Peale selle võib tekkida vajadus parandada ka eelmisest vaatluskuust varasemaid andmeid, mis tulenevad näiteks vigadest, ümberliigitamistest, aruandluskorra täiustamisest jms.

Kohaldada tuleb järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

kui RKP parandavad eelmisele vaatluskuule eelnenud perioodi andmeid, peavad nad esitama EKP-le selgitavad märkused;

b)

RKPd peavad esitama selgitavad märkused oluliste paranduste kohta;

c)

parandatud andmete edastamisel peavad RKPd võtma arvesse rahaloomeasutuste intressimäärade statistika regulaarse aruandluse tähtaegu. Erakorralisi parandusi tuleb saata väljaspool kuuandmete koostamise tsüklit.

Artikkel 18

Maksete statistika

RKPd esitavad EKP-le maksestatistika andmed kooskõlas määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) III lisaga ja käesoleva suunise II lisa 16. osaga. Need andmed hõlmavad muu hulgas järgmist:

a)

andmed asutuste arvu, maksekontode, maksekaartide, terminalide, maksesüsteemides osalejate ja teatud bilansikirjete kohta esitatakse kõikide määruse III lisa tabelite 1, 2, 3 ja 5 ning II lisa 16. osa tabelite 1, 2 ja 5 kirjete osas. Andmed bilansiseisude kohta tuleb koostada perioodilõpu seisuga, v.a II lisa 16. osa tabeli 1 kirje, mis osutab reservi viimase hoidmisperioodi keskmisele.

b)

andmed maksetehingute kohta instrumentide, terminalide ja/või süsteemide kaupa määruse III lisa tabelites 4, 5 ja 7 ning II lisa 16. osa tabelites 3, 4, 6 ja 7 esitatakse brutovoogudena, s.t. perioodi kogumahtudes.

Andmeread tuleb EKP-le esitada eelneva kalendriaasta osas iga aasta mai lõpuks. Määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) näitajad esitatakse kord aastas. II lisa 16. osas nõutavad lisaandmed võib esitada kord kuus, kord kvartalis või kord aastas, vastavalt asjaomase tabeli nõuetele.

Käesoleva suunise tabelite osas või tegelike andmete puudumisel hangivad RKPd asjaomase lisateabe andmeesitajatelt või kasutavad prognoose või esialgseid andmeid. Prognooside koostamise metoodika määratleb iga RKP ise, vastavalt riigi eripäradele. Vajaduse korral esitavad RKPd kasutatava meetodi kohta selgitavad märkused.

RKPd peavad esitatud andmete parandamisel lähtuma järgmistest üldpõhimõtetest:

a)

regulaarse aastaandmete esitamise käigus võib vajaduse korral saata lisaks viimase perioodi andmetele korralisi ja erakorralisi parandusi;

b)

EKP nõusolekul võib aasta jooksul edastada erakorralisi parandusi, mis oluliselt parandavad andmete kvaliteeti.

RKPd peavad esitama EKP-le detailsed selgitavad märkused mis tahes kõrvalekallete kohta aruandluse nõuetest ja muutuste kohta komponentide struktuuris, sealhulgas andmete mõjude kohta.

Artikkel 19

Investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika

RKPd esitavad investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kooskõlas II lisa 17. osaga järgmiste allsektorite osas, mis on liigitatud investeeringu olemuse põhjal: aktsiafondid, võlakirjafondid, segafondid, kinnisvarafondid, riskimaandusfondid ja muud fondid. Iga allsektor jaotatakse omakorda avatud ja kinnisteks fondideks, s.o investeerimisfondi liigi põhjal. Juhul kui investeerimisfondid jaotatakse investeeringu olemuse põhjal, liigitatakse peamiselt investeerimisfondi aktsiatesse või osakutesse investeerivad fondid (funds of funds) selle fondi liigi alla, kuhu nad peamiselt investeerivad.

Nõuded hõlmavad kuulõpu ja kvartalilõpu bilansiseisu, kuu- ja kvartaliandmeid finantsvoogude korrigeerimise kohta ja kuuandmeid investeerimisfondi aktsiate/osakute emissiooni/müügi ja tagasiostu kohta.

Kuulõpu bilansiseis ja kuuandmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse ka allsektori „börsil kaubeldavad fondid” all „fondid kokku” kirje „sellest:” jaotusena.

Andmete kättesaadavuse korral ja võimaluste piires esitatakse kvartalilõpu bilansiseis ja kvartaliandmed finantsvoogude korrigeerimise kohta ka allsektori „börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid (sh riskikapitalifondid)” all „fondid kokku” kirje „sellest:” jaotusena.

RKPd peavad EKP-le esitama eraldi andmed korrigeerimise kohta seoses hinna- ja vahetuskursimuutustest tuleneva ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimise kohta, nagu on sätestatud II lisa 17. osas, kooskõlas IV lisaga.

Tehingulised finantsvood ja seonduvad korrigeerimised teostatakse võimaluse korral kooskõlas ESA 2010 ga, millele osutatakse kui ESA 2010 meetodile. Kooskõlas määrusega (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) võivad RKPd riigisiseste tavade tõttu ESA 2010-st kõrvale kalduda. Juhul kui bilansiseisude väärtpaberite kaupa (s–b–s) teave on kättesaadav, toimub ümberhindluskorrigeerimine kooskõlas eurosüsteemi ühise meetodiga, s.o IV lisa 4. osas osutatud finantsvoogude koostamise meetodiga.

Juhul kui investeerimisfondide, rahaloomeasutuste ja/või muude finantsvahendusettevõtete poolt kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisaga esitatud andmed esitajaaktsiate kohta on ebatäielikud või veel mitte kättesaadavad, peavad RKPd esitama andmed esitajaaktsiate kohta võimaluste piires, järgides geograafilist ja sektorite kaupa jaotust II lisa 17. osa tabelis 1.

Andmete kättesaadavuse korral ja võimaluste piires ning juhul, kui andmeid ei loeta ebaoluliseks, esitavad RKPd eraldi kvartaliandmed vastaspoole sektorite kindlustusseltside ja pensionifondide kohta kooskõlas II lisa 17. osa tabeliga 1.

Börsil kaubeldavate fondide osas esitatakse kuulõpu bilansiseisud ja kuuandmed finantsvoogude korrigeerimise kohta sünteetiliste ja füüsiliste börsil kaubeldavate fondide kaupa niipea kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on avaldanud asjaomaste jaotuste asjakohase määratluse. EKP kontrollib määratluse olemasolu regulaarselt ning väljastab vajaduse korral vastavad aruandlusvormid.

RKPd peavad EKP-le esitama kuu- ja kvartaliandmed investeerimisfondide kohta 28. tööpäeva lõpuks, mis järgneb kuu/kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse.

Kuu- ja kvartaliandmete parandustele kohaldatakse järgmisi üldreegleid:

a)

parandusi tehakse selleks, et kuu- ja kvartaliandmed oleksid kooskõlas;

b)

tavalise andmete koostamise tsükli kestel, s.o alates 28. tööpäevast, mis järgneb vaatluskuu/-kvartali lõpule, kuni andmete RKPdele tagasisaatmise kuupäevani, võivad RKPd parandada andmeid eelmise vaatluskvartali, sellele eelneva kahe kuu ja eelmisele vaatluskvartalile järgnenud kuude osas;

c)

väljaspool tavalisi andmete koostamise tsükleid võivad RKPd parandada andmeid eelmisele vaatluskvartalile eelnenud kahele kuule eelnenud vaatlusperioodide osas, sh vead, ümberliigitamised või aruandluskorra täiustamine.

Euroala investeerimisfondide statistika kvaliteedi tagamiseks peavad RKPd, juhul kui nad teevad erandeid väikseimatele investeerimisfondidele kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 8 lõikega 1, tegema nende investeerimisfondide osas juurdearvestuse 100 % hõlmatuse tagamiseks EKP-le esitatava investeerimisfondide kuu- ja kvartaliaruandluse koostamisel.

RKPd võivad valida 100 % hõlmatuse saamiseks juurdearvestuse viisi, kuid see peab vastama järgmistele miinimumstandarditele:

a)

juhul kui puuduvad jaotuste andmed, tuleb teha prognoos vastaval investeerimisfondi allsektoril põhinevat suhtarvu kohaldades; näiteks, kui avatud võlakirjafondi suhtes kohaldatakse lihtsustatud aruandlust ning kogutakse andmeid ainult investeerimisfondide aktsiate/osakute kohta, tuleb puuduvad jaotused tuletada, kohaldades avatud võlakirjafondi struktuuri;

b)

ükski investeerimisfondide allsektor (näiteks avatud kinnisvarafond, kinnine kinnisvarafond, jne) ei ole täielikult välja jäetud.

Juhul kui investeerimisfondid hindavad riigisiseste raamatupidamiseeskirjade kohaselt oma vara harvemini kui kord kvartalis, võib teha nende suhtes erandi kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 8 lõikega 2. Sellistele eranditele vaatamata peavad RKPdelt EKP-le esitatavad kuu- ja kvartaliandmed alati sisaldama nende investeerimisfondidega seotud andmeid.

RKPd koostavad investeerimisfondide allsektorite agregeeritud kvartalivarad ja –kohustused kooskõlas II lisa 17. osa tabeliga 1 vastavalt järgmisele:

a)

avalikult kättesaadavate tunnuskoodidega väärtpaberite puhul peavad RKPd suhestama väärtpaberite kaupa esitatud teabe teabega, mis saadakse väärtpaberite keskandmebaasist kui peamisest võrdlusandmebaasist. Väärtpaberite kaupa esitatud analüüsitud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks investeerimisfondi iga väärtpaberi osas. Juhul kui väärtpaberite keskandmebaasist ei nähtu väärtpaberite tunnuskood või teave, mis on vajalik varade ja kohustuste koostamiseks kooskõlas II lisa 17. osa tabeliga 1 ei ole kättesaadav väärtpaberite keskandmebaasist, peavad RKPd koostama puuduvate andmete prognoosi. RKPd võivad koguda väärtpaberite kaupa teavet, kui puuduvad avalikult kättesaadavad tunnuskoodid, RKP sisekasutuses olevate turvakoodide abil;

b)

RKPd agregeerivad punkti a kohaselt koostatud väärtpaberite teabe ja lisavad selle teabele, mis esitatakse väärtpaberite kohta ilma avalikult kättesaadavate tunnuskoodideta, et saada järgmised agregaadid: i) võlaväärtpaberid, jaotustega tähtaja, vääringu ja tehingupoole kohta; ii) aktsia- ja investeerimisfondide aktsiad, jaotustega instrumendi ja tehingupoole kohta, ja iii) investeerimisfondide emiteeritud aktsiad/osakud kokku.

c)

RKPd koostavad nõutava statistika investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta, ühendades punkti b kohaselt koostatud teabe väärtpaberite kohta varade ja kohustustega, v.a väärtpaberid, mis on kogutud residentidest investeerimisfondidelt.

d)

RKPd peavad agregeerima kõikide liikmesriigi residentideks olevate investeerimisfondide, mis kuuluvad samasse allsektorisse, varad ja kohustused.

Eespool sätestatut kohaldatakse ka siis, kui RKPd koguvad kuuandmeid investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 5 lõikega 2.

RKPd koguvad investeerimisfondide emiteeritud aktsiate/osakute kohta kuuandmeid kooskõlas määruse (EL) nr 1073//2013 (EKP/2013/38) artikli 5 lõike 1 punktiga b. Vaatluskuude osas, mis ei ole kvartalilõpu kuud, peavad RKPd teostama investeerimisfondide varade ja kohustuste, v.a investeerimisfondide emiteeritud aktsiate/osakute, kuuandmete prognoosi, kasutades kogutud kuu- ja kvartaliandmeid, v.a juhul kui kogutakse kuuandmeid kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 5 lõikega 2.

Võimaluse korral teevad RKPd prognoosi iga fondi kohta. Alternatiivse võimalusena võivad RKPd teha prognoosi investeerimisfondi allsektorite kaupa või taotleda prognoosi tegemist EKP-lt. Viimasel juhul võib EKP nõuda täiendavat teavet, näiteks andmeid fondide kaupa või väärtpaberite kaupa.

Määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) hindamis- ja raamatupidamiseeskirju kohaldatakse ka RKPde poolt EKP-le esitatava investeerimisfondide aruandluse suhtes. Koguneva intressiga kirjete suhtes kohaldatakse järgmist:

a)

„võlaväärtpaberid” sisaldavad kogunevat intressi;

b)

„hoiuste ja laenude nõuded” ja „saadud hoiused ja laenud” ei sisalda kogunevat intressi ning see kirjendatakse muude varade/kohustuste all.

RKPd esitavad selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta. Lisaks sellele esitavad RKPd EKP-le selgitavad märkused ümberliigituskorrigeerimise kohta. RKPd peavad esitama selgitavad märkused ka paranduste kohta, mida käsitletakse artikli 19 lõike 3 punktis c.

Kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 4 lõikega 3 võivad RKPd lubada investeerimisfondidel esitada oma varade ja kohustuste aruande rühmana, kui tulemuseks on fondide kaupa aruandlusega lähedane aruandlus. Rühmana aruandlust esitavad investeerimisfondid peavad kuuluma samasse allsektorisse, näiteks kinnised kinnisvarafondid või avatud kinnisvarafondid.

Artikkel 20

FVCde varade ja kohustuste statistika

RKPd peavad koostama ja esitama iseseisva agregeeritud statistilise teabe FVCde varade ja kohustuste kohta kooskõlas II lisa 18. osaga. Andmed tuleb esitada järgmises neljas alajaotuses: a) traditsioonilisse väärtpaberistamisse kaasatud FVCd; b) sünteetilisse väärtpaberistamisse kaasatud FVCd; c) kindlustusega seotud väärtpaberistamisse kaasatud FVCd, ja d) muud FVCd.

Osutatud nõuded hõlmavad bilansiseise, finantsvooge ja osalist/täielikkumahakandmist, mida esitatakse kord kvartalis.

RKPd võivad esitada EKP-le nõutavad andmed osalise/täielikumahakandmise kohta võimaluste piires.

RKPd peavad EKP-le esitama FVCde bilansiseisude, finantsvoogude ja osalise/täieliku mahakandmise andmed kord kvartalis 28. tööpäeva lõpuks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmed esitatakse.

Kvartaliandmete parandustele kohaldatakse järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

tavalise andmete koostamise tsükli kestel, s.o alates 28. tööpäevast, mis järgneb vaatluskvartali lõpule, kuni andmete RKPdele tagasisaatmise kuupäevale eelneva päevani, võivad RKPd parandada andmeid eelmise vaatluskvartali osas;

b)

väljaspool tavalisi andmete koostamise tsükleid võivad RKPd parandada andmeid eelmisele vaatluskvartalile eelnenud vaatlusperioodide osas, sh vead, ümberliigitamised või aruandluskorra täiustamine;

c)

määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) alusel euroala rahaloomeasutuste poolt algatatud ja teenindatud laenude kohta esitatud andmeid saab asjakohastel juhtudel parandada FVC statistikas vastavalt lõigetele a ja b.

Statistikaaruandluse nõuete osas, millest FVCd on vabastatud määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike 1 punkti c alusel, valivad RKPd pärast EKPga konsulteerimist kohaseima meetodi FVCde varade ja kohustuste andmete koostamiseks, mis oleneb asjaomaste turgude ülesehitusest ja muu asjakohase statistika, avalikkuselt saadava või järelevalvega seotud teabe kättesaadavusest.

Juhul kui RKPd tuletavad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta muudest statistika andmeallikatest, avalikkuselt saadavatest (näiteks müügieelse aruandluse või investoraruannete) või järelevalvega seotud andmeallikatest, tuleb kohaldada allpool kirjeldatud andmekvaliteedistandardeid.

Käesoleva suunise II lisa 18. osas põhiseeriatena käsitletavad andmed peavad vastama kõrgetele kvaliteedistandarditele, võrreldes FVCde poolt vahetult, kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) I lisaga esitatud andmetega. Käesoleva suunise II lisa 18. osas lisaseeriatena käsitletavaid andmeid võib prognoosida lihtsamate kvaliteedinõuete alusel, näiteks interpolatsioon ja ekstrapolatsioon, kui avalikkuselt või järelevalvega seotud andmeid kogutakse harvem kui kord kvartalis ja tähtajaga, mis lõpeb pärast vaatlusperioodile järgnevat 28. tööpäeva.

Juhul kui FVCd ei esita andmeid vahetult kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike 1 punktiga c, peavad RKPd andmekvaliteeti jälgima aastaaruannetest kättesaadava teabe alusel. RKPd peavad kvaliteedikontrolli tulemused esitama EKP-le iga aasta septembri lõpuks või sellele järgneval lähimal ajahetkel kooskõlas liikmesriigis, kus FVC on resident, kehtiva õigustavaga. Kui kvartaliandmetest ja aastaaruandest kättesaadava teabe kontroll näitab, et teave ei vasta kõrgetele kvaliteedistandarditele, võtavad RKPd vajalikud meetmed tagamaks, et andmed vastavad nõutud kvaliteedistandarditele, sh võimalik andmete vahetu kogumine määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) alusel.

Juhul kui RKPd tuletavad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta järelevalvega seotud andmeallikatest, peavad nad tagama, et need allikad vastaksid piisaval määral FVCde suhtes kohaldatavate aruandlusnõuete aluseks olevatele statistikamõistetele. See kehtib ka muudest statistika andmeallikatest tuletatud andmete osas.

Juhul kui FVC võlaväärtpaberite emissiooni statistika andmeallikana kasutatakse väärtpaberite keskandmebaasi või muud väärtpaberite andmebaasi, kontrollivad RKPd igal aastal andmete hõlmatust ja kvaliteeti. RKPd peavad kvaliteedikontrolli tulemused edastama EKP-le iga aasta veebruari lõpus eelmise aasta detsembrilõpu vaatlusandmete kohta. Kui hõlmatuse ja kvaliteedinäitajad osutavad, et teave ei vasta kõrgetele kvaliteedistandarditele, võtavad RKPd vajalikud meetmed tagamaks, et andmed vastavad nõutud kvaliteedistandarditele, sh võimalik andmete vahetu kogumine määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) alusel.

RKPd vahetavad teavet riigisiseste rahaloomeasutuste poolt teise euro ala liikmesriigi residentidest FVCdele antud ja teenindatud väärtpaberistatud laenude kohta, agregeerides teenindatud laenud eraldi iga liikmesriigi kohta, mille residendiks on asjaomane FVC, kooskõlas määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikliga 6 ning käesoleva suunise II lisa 18. osa tabeliga 3.

EKP loob selleks piiriülese teabe edastamiseks tehnilise võimaluse, võttes arvesse asjaomaseid õigusakte konfidentsiaalsete andmete kaitse kohta. RKPd edastavad need andmed EKP-le 23ndaks tööpäevaks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse. EKP edastab need andmed asjaomastele RKPdele 24. tööpäevaks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse.

Väärtpaberistamistega seotud andmevahetuses hõlmatud RKPd peavad mis tahes küsimused ja koordineerimise lahendama omavahel ja vajaduse korral vahetama vajalikku teavet. Uute väärtpaberistamiste puhul võib asjaomane RKP taotleda EKP-lt koordinaatorina tegutsemist.

Nimetatud kohustuste täitmine võimaldab RKPdel kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike 1 punktiga a, koostada FVCde andmed euroala rahaloomeasutuste poolt antud ja teenindatavate väärtpaberistatud laenude bilansiseisude ja finantsvoogude kohta rahaloomeasutustelt kooskõlas määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikliga 6 kogutud andmete põhjal, selle asemel, et koguda nimetatud andmeid vahetult FVCdelt.

Juhul kui RKPd koguvad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta vahetult FVCdelt või asjakohastel juhtudel rahaloomeasutuste aruandluse põhjal määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) alusel ja kui RKPd teevad FVCdele erandi kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike 1 punktiga b, peavad RKPd tegema juurdearvestuse 100 % hõlmatuse tagamiseks FVCde varade ja kohustuste kvartaliandmete koostamisel, mille aruandlus esitatakse EKP-le positsioonide, finantsvoogude ja osalise/täieliku mahakandmise osas.

Juhul kui RKPd koostavad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta statistika, avalikkuselt kogutavatest või järelevalvega seotud andmeallikatest, võivad need põhineda FVCde valimil, kui FVCd moodustavad vähemalt 95 % FVCde vaadeldavast andmeid esitavast üldkogumi varade seisudest vastavas liikmesriigis, võttes arvesse FVCde nimekirja. RKPd teevad juurdearvestuse 100 % hõlmatuse saavutamiseks FVCde varade ja kohustuste kvartaliandmete koostamisel, mille aruandlus esitatakse EKP-le positsioonide, finantsvoogude ja osalise/täieliku mahakandmise osas.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused oluliste paranduste põhjuste kohta ning paranduste kohta, mis on tehtud artikli 20 lõike 3 punkti b alusel.

Artikkel 21

Statistika rahaloomeasutuste laenude kohta mittefinantsettevõtetele tegevusvaldkondade kaupa

RKPd esitavad EKP-le andmed, kui need on kättesaadavad, rahaloomeasutuste laenude kohta residentidest ja teistes euroala liikmesriikides asuvatele mittefinantsettevõtetele tegevusvaldkondade kaupa kooskõlas II lisa 19. osaga, järgides Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistilist klassifikaatorit NACE Rev.2.

RKPd edastavad need kvartaliandmed EKP-le 28ndaks tööpäevaks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse.

RKPd esitavad parandused kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

a)

lisaks regulaarsele andmete esitamisele esitatakse vajaduse korral ka eelnevate vaatlusperioodide andmete parandused;

b)

erakorralisi parandusi, mis oluliselt parandavad andmete kvaliteeti, võib saata nii kiiresti kui võimalik.

RKPd teatavad EKP-le mis tahes olulistest muutustest riigis kasutatavates määratlustes ja liigitustes ning esitavad asjakohastel juhtudel selgituse oluliste paranduste põhjuste kohta. Lisaks teatavad RKPd rahaloomeasutuste suurematest ümberliigitustest ja suurematest ümberliigitustest mittefinantsettevõtte NACE Rev.2 jaotustes, kui on kättesaadav.

Artikkel 22

Rahaloomeasutuste krediidiliinide statistika

RKPd peavad koostama ja esitama agregeeritud statistilise teabe rahaloomeasutuste krediidiliinide kohta, mis on antud riigi residentidele ja rahaloomeasutuste krediidiliinidele, mis on antud muudele, riigivälistele euroala residentidele institutsionaalsete sektorite kaupa kooskõlas II lisa 20. osaga.

Rahaloomeasutuste krediidiliinide mõistet kasutatakse määruse (EL) nr 575/2013 sätestatud mõiste „kasutamata krediidilimiidid” tähenduses, millel on „keskmine risk”, „mõõdukas risk” ja „madal risk”. RKPd kohaldavad seda mõistet võimaluse korral ning võivad juhul, kui riigisiseselt kasutatakse teistsugust mõistet, esitada andmed riigisisest mõistet kasutades, kuid püüavad pikemaajalise riigiülese võrreldavuse parandamiseks rahaloomeasutuste krediidiliinide andmete koostamist ühtlustada.

RKPd arvestavad jaotused sektorite kaupa ja edastavad need EKP-le. Kui riigisisesel tasandil ei koguta andmeid sektorite kaupa, võivad RKPd koguda täiendavaid andmeid andmeesitajatelt või prognoosida sektorite kaupa jaotuse muude riigisiseste allikate põhjal.

RKPd esitavad EKP-le andmed statistilise ümberliigituse kohta võimaluste piires.

RKPd esitavad andmed EKP-le kord kvartalis. RKPd edastavad kvartaliandmed bilansiseisude ja ümberliigituskorrigeerimise kohta EKP-le 28nda tööpäeva lõpuks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse.

RKPd esitavad parandused kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

a)

lisaks regulaarsele andmete esitamisele esitatakse vajaduse korral ka eelneva vaatluskvartali andmete parandused;

b)

erakorralisi parandusi, mis oluliselt parandavad andmete kvaliteeti, võib saata nii kiiresti kui võimalik.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta.

Artikkel 23

Kesksete vastaspoolte varade ja kohustuste statistika

RKPd peavad koostama ja esitama iseseisva agregeeritud statistilise teabe kesksete vastaspoolte varade ja kohustuste kohta kooskõlas II lisa 21. osaga.

Selle statistika aruandluse tähenduses on kesksed vastaspooled üksused, mida ESMA on määratlenud kui kesksed vastaspooled ning mis on „muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide” (S.125) või „finantsvahenduse abiettevõtted” (S.126) vastavalt ESA 2010 23. peatükis sätestatud institutsionaalsete sektorite klassifikatsioonile.

See statistika aruandlus ei hõlma ESMA poolt keskseteks vastaspoolteks määratletud üksusi, mis kuuluvad ESA 2010 institutsionaalse sektori „rahaloomeasutused (RAd)” koosseisu.

RKPd on kohustatud esitama EKP-le andmed järgmiste alampiiride ulatuses:

a)

lahtrite osas, mis käsitlevad tagasiostulepinguid ning kannavad tähist „R” II lisa 21. osas, kohaldatakse kohustuslikku aruandlust, kui mis tahes lahtri bilansiseis on suurem kui 10 miljardit eurot, v.a lahtrid, mis osutavad rahaloomeasutuste positsioonidele.

Kui alampiiri on täitnud mitu „R” tähisega lahtrit, esitatakse andmed kõikide „R” tähisega lahtrite kohta, sõltumata nende tegelikust bilansilisest väärtusest;

b)

lahtrite osas, mis ei käsitle tagasiostulepinguid ning kannavad tähist „NR” II lisa 21. osas, kohaldatakse kohustuslikku aruandlust kas juhul kui see on vajalik alampiiri a kohaselt või juhul kui mis tahes lahtri bilansiseis on suurem kui 10 miljardit eurot.

Kui alampiiri on täitnud mitu „NR” tähisega lahtrit, esitatakse andmed kõikide „NR” tähisega lahtrite kohta, sõltumata nende tegelikust bilansilisest väärtusest.

Kui alampiirid a ja b ei ole kumbki täidetud, esitavad RKPd EKP-le andmed kesksete vastaspoolte kohta vabatahtlikult. Kui RKPd otsustavad esitada andmed vabatahtlikult, peavad nad nimetatud alampiiride täitmist vähemalt kord aastas kontrollima.

RKPd esitavad andmed EKP-le kord kvartalis. RKPd edastavad kvartaliandmed bilansiseisude ja ümberliigituskorrigeerimise kohta EKP-le 28nda tööpäeva lõpuks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse.

RKPd esitavad parandused kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

a)

lisaks regulaarsele andmete esitamisele esitatakse vajaduse korral ka eelneva vaatluskvartali andmete parandused;

b)

erakorralisi parandusi, mis oluliselt parandavad andmete kvaliteeti, võib saata nii kiiresti kui võimalik.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta.

Artikkel 24

Institutsionaalsete üksuste statistiliste võrdlusandmete säilitamine

RKPd esitavad ja säilitavad statistilised võrdlusandmed institutsionaalsete või õiguslike üksuste kohta asjakohastel juhtudel asutuste ja varade andmebaasi registris (RIAD) ehk keskses teabehoidlas, kus hoitakse andmeid organisatsiooniüksuste omaduste ja nende erinevate vastastikuste suhete kohta, mis muu hulgas võimaldab grupi struktuuride tuletamist vastavalt erinevatele mõistetele.

RIAD võimaldab töödelda andmeid üksikute omaduste kohta, mis on kogutud enam kui ühest andmeallikast. Kohastel juhtudel peavad RKPd seega kokku leppima RIADis kohaldatavas konkreetses meetodis võrdlusandmete „autoriteetse” vormi tuletamiseks erinevate riikide andmeallikate „kandidaatidest”.

Konkreetsed nõuded (finants)ettevõtete andmekogumite esitamiseks on toodud artiklis 25 ja V lisas.

RIADis registreeritud organisatsiooniüksustel võib olla mitu tunnuskoodi. RKPd vastutavad põhitunnuskoodi – nn RIAD koodi – määramise ja haldamise eest, tagades seeläbi üheselt mõistetava andmevahetuse RIADI ja mis tahes muu (kohaliku) saatmis-/vastuvõtusüsteemi vahel.

Samuti võib RIAD määrata konkreetsele üksusele mis tahes riigisisese või riigiülese tunnuskoodi (nö leppenimetuse), eeldatavalt kooskõlas kehtestatud standarditega.

Üksuse võrdlusandmete haldamiseks peavad RKPd kõigepealt vastavad andmed RIADis koostama. Seejärel hakkavad RKPd haldama kõiki demograafilisi muutusi, nagu tegevuse alustamine, konkreetsete omaduste ajakohastamine ning ka üksuse lõpetamine, esitades andmed omaduste uute väärtuste kohta ja/või kohandades väärtuste kehtivusulatust. (Reaalsuses võib täielik mahakandmine aset leida vaid erakorralistel juhtudel, üksuse eksliku hõlmamise korral)

RKPd peavad kirjeldama üksuste ühinemisi (või, vastupidi, jagunemisi) koos kõikide sellega seonduvate äriõiguslike toimingutega, nagu lõpetamine, ümberkujundamine ja/või ühe või enama üksuse asutamine.

Andmed ESA sektori muudatuste kohta, näiteks üksuse klassifitseerimise kohta rahaloomeasutusest investeerimisfondiks, esitatakse väärtuse ja kehtivusulatuse ajakohastamise teel „ESA sektori” omaduse all.

Enne ajakohastatud andmete edastamist EKP-le peavad RKPd teostama vastavates andmevahetuse juhistes sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli. Andmete sisestamise korral peab RKPdes kehtima piisav kontrollimehhanism töötajate vigade vähendamiseks ja RIADi kaudu edastatavate ajakohastuste täpsuse ja vastavuse tagamiseks.

RIADi tõrgete korral edastavad RKPd ajakohastatud andmed e-maili teel järgmisel aadressil: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

Ajakohastatud andmed võivad RKPd esitada oma tähestikus, kui nad kasutavad ladina tähestikku. RKPd kasutavad Unicode’i (UTF-8) standardit, et EKP-lt RIADi kaudu saadav teave esitaks kõiki erandlikke tähemärke õigesti.

Ajakohastatud andmete saamisel kontrollib EKP koheselt esitatud andmete vormilist täpsust ja sisemist vastavust.

EKP saadab RKPdele viivitamata: a) teate muutmise kohta, mis sisaldab ajakohastuste kokkuvõtet, mis on edukalt töödeldud ja vastavasse andmebaasi lisatud, ja b) veateate, mis sisaldab täpseid andmeid ajakohastuste ja kehtivaks tunnistamise kontrolli ebaõnnestumise kohta.

Veateate korral peavad RKPd edastama parandatud teabe. Juhul kui teabe täpsus oleneb teiste RKPde poolt hiljuti saadetud ajakohastustest, mida ei ole EKP veebilehel avaldatud, peavad RKPd EKPga ühendust võtma ning täpsustama, millist teavet neil on vaja.

RKPd määratlevad organisatsiooniüksust kirjeldava omaduse konfidentsiaalsuse taseme, valides ühe eelnevalt paikapandud tunnustest: „F”, mis tähendab vaba kasutust, st andmed ei ole konfidentsiaalsed; „N”, mis tähendab, et andmeid võib avaldada vaid EKPSi ja sellega seotud asutuste siseseks kasutamiseks, mille osas on sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum, st andmed ei ole mõeldud avaldamiseks; või „N”, mis tähendab konfidentsiaalset statistilist teavet.

Artikkel 25

Finantsasutuste statistiline nimekiri

Määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artiklis 4 osutatud rahaloomeasutuste statistilise nimekirja koostamiseks ja haldamiseks on ettenähtud intervallide tagant vaja RIADisse koguda V lisa 1. ja 2. osas sätestatud tunnuseid. RKPd esitavad viivitamatult andmed tunnuste mis tahes ajakohastuste kohta, eelkõige juhul kui rahaloomeasutuste sektorisse lisandub asutus (näiteks rahaloomeasutuse asutamine ühinemise tulemusel; uue juriidilise isiku asutamine senise rahaloomeasutuse jagunemise tulemusel; uue rahaloomeasutuse asutamine või senise mitterahaloomeasutusega seotud muutus, mille tulemusel see muutub rahaloomeasutuseks), või senine rahaloomeasutus arvatakse välja rahaloomeasutuste sektorist (näiteks rahaloomeasutusega seotud ühinemine; rahaloomeasutuse ostmine muu asutuse poolt; rahaloomeasutuse jagunemine iseseisvateks juriidilisteks isikuteks; rahaloomeasutusega seotud muutus, mille tulemusel temast saab mitterahaloomeasutus, või rahaloomeasutuse likvideerimine).

RIADis hoitavad ajakohastatud võrdlusandmed võimaldavad pidada ametlikku rahaloomeasutuste nimekirja, mis põhineb institutsionaalse sektori klassifikatsioonil, tegevuse staatusel ja muudel omadustel. Eritähelepanu võidakse pöörata juhtumitele, kus rahaloomeasutuste nimekirja kantud asutuse finantsvahendustegevus on piiratud, näiteks hoiuste vastuvõtmise või laenu andmise osas, eriti enne selle likvideerimist ja/või eemaldamist rahaloomeasutuste sektorist. Rahaloomeasutuste riigisiseste klassifikatsioonidele vastavuse kontrollimiseks võib EKP paluda asjaomasel RKP-lt aeg-ajalt täiendavat teavet.

Määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artiklis 3 osutatud investeerimisfondide statistilise nimekirja koostamiseks ja haldamiseks on ettenähtud intervallide tagant vaja RIADisse koguda V lisa 1. ja 2. osas sätestatud tunnuseid. RKPd esitavad andmed nende tunnuste mis tahes ajakohastuste kohta, eelkõige juhul, kui investeerimisfondide kogumisse lisandub uus asutus või kui mõni investeerimisfond arvatakse investeerimisfondide kogumist välja.

Määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artiklis 3 osutatud FVCde statistilise nimekirja koostamiseks ja haldamiseks on ettenähtud intervallide tagant vaja RIADisse koguda V lisa 1. ja 2. osas sätestatud tunnuseid. RKPd esitavad andmed nende tunnuste mis tahes ajakohastuste kohta, eelkõige juhul, kui FVCde hulka lisandub või nende hulgast arvatakse välja mõni asutus.

Määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) artiklis 5 osutatud maksestatistika alla kuuluvate asutuste statistilise nimekirja koostamiseks ja haldamiseks on ettenähtud intervallide tagant vaja RIADisse koguda V lisa 1. osas sätestatud tunnuseid. RKPd esitavad andmed nende tunnuste mis tahes ajakohastuste kohta, eelkõige juhul, kui maksestatistika alla kuuluvate asutuste hulka lisandub või nende hulgast arvatakse välja mõni asutus.

RKPd edastavad EKP-le võimaluse korral rahaloomeasutuste tunnuste ajakohastused kohe, kui esinevad muutused rahaloomeasutuste sektoris või seniste rahaloomeasutuste omadustes. Juhul kui see ei ole võimalik, peavad RKPd esitama kirjaliku selgituse viivituse kohta, mis esines sündmuse ja sellest EKP-le teatamise vahel.

RKPd peavad EKP-le edastamata investeerimisfondide tunnuste ajakohastamise andmed vähemalt kord kvartalis, tähtajaga kaks kuud alates vaatluskuupäevast. NAV tunnuse ajakohastused tuleb investeerimisfondide osas teha kord aastas, tähtajaga kuni kaks 2 kuud alates detsembri lõpu vaatluskuupäevast.

RKPd peavad EKP-le edastamata FVCde tunnuste ajakohastatud andmed vähemalt kord kvartalis, tähtajaga 14 tööpäeva alates vaatluskuupäevast.

RKPd peavad EKP-le edastamata maksestatistika alla kuuluvate asutuste tunnuste ajakohastamise andmed aastalõpu seisuga, tähtajaga kolm kuud alates vaatluskuupäevast.

EKP fikseerib muutused rahaloomeasutuste nimekirjas igal EKP tööpäeva kl 18.00ks Kesk-Euroopa aja järgi ning avaldab selle EKP veebilehel. EKP avaldab rahaloomeasutuste nimekirja RKPdele RIADi kaudu samaaegselt. Ühtlasi edastab EKP RKPdele iga päev rahaloomeasutuste kogumis tehtud muudatuste nimekirja. Edastatakse kõik üksikasjad RKPde poolt esitatud iga muutuse kohta: a) uued rahaloomeasutused ja b) välja jäetud rahaloomeasutused.

Iga kalendrikuu EKP viimase tööpäeva kl 18.00ks fikseerib EKP rahaloomeasutuste andmebaasi seisu ning lisab sellele sama kuupäeva MPEC (Monetary Policy Eligible Counterparties) andmebaasi tunnuse „Reserve”, osutades kas euroala residendiks oleva krediidiasutuse suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet. Seejärel avaldab EKP rahaloomeasutuste ja asutuste, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reserve nõuet, nimekirja oma veebilehel.

Ajakohastuste edastamiseks sätestatud tähtajale järgneva neljanda tööpäeva kl 18.00ks Kesk-Euroopa aja järgi fikseerib EKP investeerimisfondide andmebaasi seisu ning teeb selle kättesaadavaks kõikidele RKPdele. Seejärel avaldab EKP investeerimisfondide nimekirja oma veebilehel.

Ajakohastuste edastamiseks sätestatud tähtajale järgneva teise tööpäeva kl 18.00ks Kesk-Euroopa aja järgi fikseerib EKP FVCde andmebaasi seisu ning teeb selle kättesaadavaks kõikidele RKPdele. Seejärel avaldab EKP FVCde nimekirja oma veebilehel.

Iga kalendrikuu EKP viimase tööpäeva kl 18.00ks Kesk-Euroopa aja järgi fikseerib EKP kõikide RIADis registreeritud asutuste seisu ning teeb selle kättesaadavaks kõikidele RKPdele.

EKP ei avalda andmeid, mis kannavad märget „konfidentsiaalne” või „ei või avaldada”. Samuti ei avalda EKP RKPdele tunnuseid, mis kannavad märget „konfidentsiaalne”. Kvantitatiivsete meetmete osas, mis kannavad märget „konfidentsiaalne” või „ei või avaldada” võib EKP siiski avaldada või jagada andmeid suuruste vahemike kohta.

Artikkel 26

Pensionifondide statistika

RKPd esitavad EKP-le statistilise teave pensionifondide kohta kooskõlas II lisa 22. osaga. Pensionifondidega seotud andmed tuleb esitada andmete põhjal, mis on riigis jooksvalt kättesaadavad. Kui tegelikud andmed ei ole kättesaadavad, tuleb võimaluse korral esitada prognoos.

Andmeid esitav üldkogum hõlmab pensionifondid ESA 2010 määratletud tähenduses (lõiked 2.105 ja 2.106) ning euroala liikmesriigi residentidest pensionifondid.

RKPd esitavad andmed bilansiseisude kohta vaatlusperioodi lõpus ja andmed finantsvoogude kohta kvartali jooksul kooskõlas ESA 2010-ga.

EKP-le esitatakse andmeid kord kvartalis. Lõike 1 punktis a osutatud pensionifondide statistika esitatakse EKP-le mitte hiljem kui 85 kalendripäeva pärast vaatluskvartali lõppu. Alates 2017. aasta esimese kvartali aruandlusest esitatakse pensionifondide statistika EKP-le mitte hiljem kui 82 kalendripäeva pärast vaatluskvartali lõppu. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpse aja järgmise aasta aruandluskalendris.

RKPdel võib tekkida vajadus eelmises kvartalis esitatud andmete parandamiseks. Peale selle võib tekkida vajadus parandada ka varasemate kvartalite andmeid.

Kohaldatakse järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

regulaarse kvartaliandmete esitamise käigus võib edastada lisaks viimase kvartali andmetele ainult korralisi parandusi, s.t eelmises kvartalis esitatud andmete parandusi;

b)

erakorralisi parandusi tuleb piirata ning esitada regulaarsete andmete esitamisest erineval kuupäeval. Väiksemaid rutiinseid tagasivaatelisi parandusi tuleb esitada ainult kord aastas, koos neljanda kvartali andmete esitamisega;

c)

erakorralisi parandusi, mis parandavad oluliselt andmete kvaliteeti võib esitada väljaspool regulaarseid andmete koostamise tsükleid.

Ilma et see piiraks liikmesriikides tunnustatud raamatupidamistavade kohaldamist, esitatakse statistika eesmärgil kõik varad ja kohustused brutosummana. Hindamismeetodid peavad olema kooskõlas ESA 2010-ga. Üldreeglina tuleb varasid ja kohustusi hinnata jooksvate turuhindade alusel bilansipäeva seisuga. Hoiused (kohustused) ja laenud esitatakse põhisummas kvartalilõpu seisuga.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused (sh andmeallikad, andmekogumissüsteemid, koostamise kord, õiguslik raamistik, kõrvalekalded EKP aruandlusjuhistest ja andmeid esitav üldkogum). RKPd esitavad selgitavad märkused oluliste paranduse kohta, eelkõige katkestuste kohta tagasivaatelistes andmeridades.

Artikkel 27

Kontrollimine

Ilma et see piiraks EKP õigusi, mis on kehtestatud määruses (EÜ) nr 2533/98 ja määruses (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33), kontrollivad ja tagavad RKPd EKP-le esitatava statistika kvaliteeti ja usaldusväärsust.

Artikkel 28

Edastamisstandardid

RKPd kasutavad EKP statistikanõuete elektrooniliseks edastamiseks EKPS poolt loodud ESCB-Net süsteemi. See statistiliste andmete elektrooniliseks edastamiseks välja töötatud statistikateate vorm on statistikakomitee poolt kooskõlastatud standardvorm. See nõue ei välista EKP eelneval nõusolekul statistika edastamiseks muude viiside kasutamist varuvariandina.

Artikkel 29

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, on EKP juhatusel õigus teha käesoleva suunise lisades tehnilisi muudatusi, kui see ei muuda aluspõhimõtteid ega liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab sellistest muudatustest EKP nõukogu põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 30

Avaldamine

RKPd ei avalda riigi andmeid euroala rahaagregaatide kuuandmetes ja nende vastaskirjeid enne, kui EKP on need agregaadid avaldanud. Andmed, mida RKPd avaldavad, peavad olema samad, mis sisalduvad euroala viimati avaldatud agregaatides. Kui RKPd avaldavad EKP avaldatud euroala agregaate, peavad nad neid avaldama tõetruult.

Artikkel 31

Kehtetuks tunnistamine

Suunis EKP/2007/9 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Artikkel 32

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev suunis jõustub sellest euroala liikmesriikide RKPdele teatamise päeval. Euroala liikmesriikide RKPd peavad viima oma tegevuse kooskõlla artiklitega 11, 12, 13 ja 16 alates teatamise päevast, artikliga 26 1. jaanuariks 2016 ja suunise ülejäänud sätetega alates 1. jaanuarist 2015.

31. detsembriks 2018 esitab EKP juhatus EKP nõukogule aruande, kus on võetud arvesse statistikakomitee ja teiste komiteede seisukohti ja mis käsitleb järgmist: a) artiklis 18 osutatud maksestatistika valdkonna aruandlusnõuete määruses (EL) nr 1409/2013 (maksete statistika kohta) (EKP/2013/43) sätestatud aruandlusnõuetega kooskõlla viimise vajadus ja võimalik ajakava, ja b) artiklis 26 osutatud pensionifondide statistika aruandlusnõuete võimalik mõju EKPSi kindlustusvaldkonna statistika kogumisele.

Artikkel 33

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud euroala liikmesriikide RKPdele.

Frankfurt Maini ääres, 4. aprill 2014

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.

(2)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(3)  EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1.

(4)  ELT L 35, 9.2.2011, lk 31.

(5)  Suunis EKP/2007/9, 1. august 2007, rahandusstatistika ning finantsasutuste ja-turgude statistika kohta (ELT L 341, 27.12.2007, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(7)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1071/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 1).

(8)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1074/2013, 18. oktoober 2013, statistikaaruandluse nõuete kohta postipankadele, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt (EKP/2013/39) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 94).

(9)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1072/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51).

(10)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1073/2013, 18. oktoober 2013, investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2013/38) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 73).

(11)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1075/2013, 18. oktoober 2013, väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2013/40) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 107).

(12)  Vt suunise EKP/2011/23, 9. detsember 2011, EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (ELT L 65, 3.3.2012, lk 1) põhjendus 13; vt ka soovitus EKP/2011/24 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (ELT C 64, 3.3.2012, lk 1).

(13)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1409/2013, 28. november 2013, maksete statistika kohta (EKP/2013/43) (ELT L 352, 24.12.2013, lk 18).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(15)  Vt „Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes”, avaldatakse EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.


I LISA

Raamatupidamisandmete ja statistikandmete vastavuse kontroll seoses RKP/EKP bilanssidega

1.   OSA

Igakuise vastavuskontrolli kirjeldus

 

Kontrolli nr

Statistika kirje RKP/EKP bilanss

Seos

Raamatupidamise kirje

Kohustused

1

Ringluses olev sularaha

>=

Statistikakategooria peaks olema veidi suurem kui raamatupidamiskategooria, sest esimene sisaldab keskvalitsuse emiteeritud münte

Ringluses olevad pangatähed

2

Euroala residentide hoiused

>=

Statistikakategooria peaks olema suurem kui raamatupidamiskirjete kogusumma. Põhjuseks on eurosüsteemisiseste positsioonide sisaldumine statistikakategoorias agregeeritud tasandil ja nende väljajätmine raamatupidamiskirjetest (1). Samas võib seos olla erinev, kuna raamatupidamiskirjed sisaldavad eurosüsteemisiseseid positsioone seoses euro pangatähtede korrigeerimise vastaskirjega, mis kirjendatakse statistika eesmärgil „Muude varade/kohustuste” all, ning välisvääringu seisude ümberhindlus toimub teistsuguse sagedusega (raamatupidamisandmete puhul kvartaalselt, statistikaandmete puhul igakuiselt).

Kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes + muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes + kohustused muude euroala residentide ees eurodes + kohustused euroala residentide ees välisvääringus

3

Euroala residentide, neist rahaloomeasutuste (RAd), hoiused:

>=

See kontroll peab näitama mõju, mis tuleneb brutosummades eurosüsteemisiseste saldode kaasamisest statistikakategoorias ja väljajätmisest raamatupidamiskategooriatest (1). Statistikaandmed peaksid üldreeglina olema suuremad kui raamatupidamisandmed, mille põhjuseks on osaliselt see, et nad sisaldavad kohustusi finantsüksustest tehingupoolte ees välisvääringus. Samas võib euro pangatähtede korrigeerimise vastaskirje teistsugune liigitus selle suhte vastupidiseks pöörata

Kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes + muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

4

Euroala residentide hoiused, neist keskvalitsuse hoiused + muu valitsemissektor/muud euroala residendid

=<

Statistikakategooriate summa peaks olema väiksem, kui raamatupidamiskategooriate summa, kuna krediidiasutuste kohustused välisvääringus sisalduvad ainult raamatupidamisandmetes

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes + kohustused euroala residentide ees välisvääringus

5

Emiteeritud võlaväärtpaberid

=

See statistikakategooria peab raamatupidamiskategooriaga kokku langema

Emiteeritud võlainstrumendid

6

Omakapital ja reservid

>=

Statistikakategooria võib raamatupidamiskategooriast veidi erineda ja see erinevus tuleneb ümberhindlusest, mida mõnede riikide keskpankades tehakse kord kvartalis. Lisaks võib erinevus tuleneda ka sellest, et raamatupidamise bilansikirje „Jaotamata kasum” ja osa kirjest „Eraldiste konto” kantakse raamatupidamisandmetes ülejäänud kirje allkogumiks; statistikaandmetes moodustavad need „Kapitali ja reservide” osa.

Omakapital ja reservid + ümberhindluskontod

7

Väliskohustused

Statistikakategooria peaks olema umbes sama suur kui raamatupidamiskirjete kogusumma. Need kaks väärtust võivad erineda vaid hindamisperioodide erinevuste tõttu

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes + kohustused mitte-euroala residentide ees välisvääringus + Rahvusvahelise Valuutafondi eraldatud laenueriõiguste vastaskirje

8

Muud kohustused

Statistikakategooria ja raamatupidamiskategooria vahe võib olla seletatav mujal bilansis leitud erinevustega

Muud kohustused

Varad

9

Laenud euroala residentidele

>=

Vt kontrolle nr 10 ja 11

Laenud euroala krediidiasutustele eurodes + muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes + valitsemissektori võlg eurodes

10

Laenud euroala residentidele, sellest rahaloomeasutustele

>=

Statistikakategooria peaks olema suurem kui raamatupidamiskirjete kogusumma. Erinevused tulenevad peamiselt sellest, et eurosüsteemisisesed positsioonid on esitatud statistikaandmetes brutosummana, kuid tasaarveldatud raamatupidamisbilansis (vt ka kohustused) (1). Lisaks sellele ei sisalda raamatupidamisandmed välisvääringu positsioone

Laenud euroala krediidiasutustele eurodes + muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

11

Laenud euroala residentidele, neist valitsemissektorile

>=

Statistikakategooria hõlmab kõiki vääringuid ja võib olla suurem raamatupidamiskategooriast, mis viitab ainult eurodes laenudele

Valitsemissektori võlg eurodes

12

Euroala residentide emiteeritud võlaväärtpaberid

>=

Statistikakategooria peaks olema suurem kui raamatupidamiskategooria, kuna see sisaldab välisvääringus väärtpabereid ja muid väärtpabereid, mis liigitatakse raamatupidamisandmetes „Muude varade” alla (töötajate pensionifondid, omakapitali investeerimine, jne)

Euroala residentide eurodes väärtpaberid

13

Laenud euroala residentidele, neist muud euroala residendid + euroala residentide emiteeritud aktsiad/muud omandiväärtpaberid + põhivara + muu vara

Vt kontrolli nr 8

Muud varad + nõuded euroala residentide vastu välisvääringus

14

Välisvarad

>=

Statistikakategooria peaks olema veidi suurem kui raamatupidamise kategooriate kogusumma, kuna selles sisalduvad mõned aktsiad ja muud omandiväärtpaberid ning välisvääringus sularaha (pangatähed), mis ei sisaldu raamatupidamiskategoorias. Need kaks väärtust võivad erineda ka hindamisperioodide erinevuste tõttu.

Kuld ja saadaolev kuld + nõuded mitte-euroala residentide vastu välisvääringus + nõuded mitte-euroala residentide vastu eurodes

2.   OSA

Vastavuse kontrolli vorm

Vastavuse kontrollid tuleb läbi viia ja nende tulemused EKP-le esitada kooskõlas artikliga 4. Vastavuse kontrolli ei loeta läbituks, kui statistilise väärtuse ja raamatupidamisliku väärtuse vahe on suurem kui 2 miljardit eurot (absoluutväärtus). Sellisel juhul peab RKP esitama selgituse kontrolli mitteläbimise põhjuste kohta.

Keskpanga nimi: …

Vastavuse kontroll … kuu lõpu seisuga …


Kirjed

Statistiline väärtus (2)

Raamatupidamislik väärtus (2)

Vahe (2)

Kontrolli tulemus (3)

Selgitus (4)

1.

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

2.

Euroala residentide hoiused

 

 

 

 

 

3.

Euroala residentide, sellest RAde, hoiused

 

 

 

 

 

4.

Euroala residentide, sellest mitte-RAde, hoiused

 

 

 

 

 

5.

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

6.

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

7.

Väliskohustused

 

 

 

 

 

8.

Muud kohustused

 

 

 

 

 

9.

Laenud euroala residentidele

 

 

 

 

 

10.

Laenud euroala residentidele, sellest rahaloomeasutustele

 

 

 

 

 

11.

Laenud euroala residentidele, sellest valitsemissektorile

 

 

 

 

 

12.

Euroala residentide emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

13.

Muud varad

 

 

 

 

 

14.

Välisvarad

 

 

 

 

 


(1)  Riigi seisukohalt ei tohiks seda mõju ilmneda, sest mõlemad andmekogumid esitatakse brutosummana, kuid EKP konsolideerib nädala finantsaruande koostamiseks ainult raamatupidamisandmeid (tasaarveldades eurosüsteemisisesed positsioonid).

(2)  Väärtused esitatakse miljonites eurodes.

(3)  Kui vastavuse kontrollimine näitab, et summad langevad kokku, märkige „OK”. Kui vastavuse kontrolli ei läbita, märkige „Failed”.

(4)  Iga mitteläbitud vastavuse kontroll tuleb liigitada järgmise nelja kategooria vahel: a) ühekordsest muudatusest tulenevad ebakõlad; b) regulaarsetest muudatustest tulenevad ebakõlad; c) arvestuspõhimõtete või klassifitseerimise reeglite muudatustest tulenevad ebakõlad, ja d) mis tahes muud ebakõlad, sh aruandlusvead. Esitatakse ka põhjalik selgitus.


II LISA

ARUANDLUSVORMID

1.   OSA

Rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika

Kõik statistilised aruanded peavad sisaldama määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) või käesoleva suunise vastavates tabelites sisalduvaid andmeid, olenemata nende aluseks oleva nähtuse olemasolust, isegi kui nad on null või puuduvad. Puuduva nähtuse kohta märgitakse „NC”. Kui memokirjetes ei ole andmeid terve sektori kohta, nt keskvalitsuse andmeridade kohta, võib riigi keskpank (RKP) otsustada neid mitte esitada.

Tagasivaatelised parandused 2003. aasta jaanuarile eelnenud kuuandmete kohta, mida nõutakse määruses (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) ja mille aruandlus toimus määruse (EÜ) nr 2819/98 (EKP/1998/16) (1) kohaselt 2003. aasta jaanuarile eelnenud kuuandmete osas kvartaalselt, tuleb esitada Euroopa Keskpanga (EKP) või riigi keskpanga (RKP) initsiatiivil, vastavalt kahepoolsele kokkuleppele.

Muude rahaloomeasutuste bilansiandmete osas peavad RKPd esitama EKP-le andmed bilansiseisude kohta vastavalt määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) I lisa tabelitele 1 kuni 4, ja finantsvoogude korrigeerimiste kohta vastavalt alljärgnevatele tabelitele 1 ja 2. Samuti peavad RKPd ja EKP samu nõudeid järgides esitama andmed oma bilansside kohta, v.a rahaturufondide aktsiate/osakute emissioonidega seonduvate kirjete osas. Lisaks peavad RKPd ja EKP esitama andmed kulla ja saadaoleva kulla (ainult monetaarkuld) kohta ja nõuete kohta Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF) (nt laenuõigused ja laenueriõigused), ning laenueriõigustega seonduvate kohustuste kohta IMFi ees.

Laenude väärtpaberistamise ja muu ülekandmise osas peavad RKPd esitama EKP-le andmed vastavalt määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) I lisa tabelitele 5a ja 5b ning finantsvoogude korrigeerimiste kohta vastavalt alljärgnevatele tabelitele 3a ja 3b. Laenude väärtpaberistamise ja muu ülekandmisega seonduvate täiendavate kirjete osas esitatakse andmed tabelis 4, kui andmeid ei esitata määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) I lisa tabelites 5a ja 5b.

Tabel 1

Kirjed, mille puhul on nõutav igakuine finantsvoogude korrigeerimine  (*)

BILANSIKIRJED

A.

Riigisisesed

B.

Muud euroala liikmesriigid

C.

Välismaailm

D.

Kokku

Kokku

Rahaloomeasutused

Mitterahaloomeasutused

Kokku

Rahaloomeasutused

Mitterahaloomeasutused

Kokku

Pangad

Mittepangad

 

sellest: keskpank (S1.121)

sellest: hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a keskpank (S1.122)

 

sellest: krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, EKP ja RKPd

Valitsemissektor (S.13)

Muud residentide sektorid

 

 

sellest: keskpank (S1.121)

sellest: hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a keskpank (S1.122)

 

sellest: krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, EKP ja RKPd

Valitsemissektor (S.13)

Muud residentide sektorid

sellest: krediidiasutused

Keskvalitsus (S.1311)

Muu valitsemissektor

Kokku

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124)

Muud finantsvahendusettevõtted + finantsvahenduse abiettevõtted + varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.125+S.126+S.127)

Kindlustusseltsid (S.128)

Pensionifondid (S.129)

Mittefinantsettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14 + S.15)

sellest: krediidiasutused

Keskvalitsus (S.1311)

Muu valitsemissektor

Kokku

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124)

Muud finantsvahendusettevõtted + finantsvahenduse abiettevõtted + varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.125+S.126+S.127)

Kindlustusseltsid (S.128)

Pensionifondid (S.129)

Mittefinantsettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14 + S.15)

 

sellest: kesksed vastaspooled (2)

sellest: finantsvahendusettevõtted

 

sellest: kesksed vastaspooled (2)

sellest: finantsvahendusettevõtted

KOHUSTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest: kontsernisisesed positsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest: ülekantavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest: kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest: sündikaatlaenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.e.

Üleöö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest: ülekantavad hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e.

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e.

Lõpetatavad etteteatamisega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kolme kuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest: üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e.

Tagasiostutehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x.

Välisvääringud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.x

Üleöö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x.

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x.

Lõpetatavad etteteatamisega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni kolm kuud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kolme kuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest: üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x.

Tagasiostutehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Rahaturufondide aktsiad/osakud  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11.

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

sellest: kuni kaks aastat ja kapitaligarantii nimiväärtuses alla 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11x.

Välisvääringud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

sellest: kuni kaks aastat ja kapitaligarantii nimiväärtuses alla 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

üle kahe aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12.

Kapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13.

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

SDR vastaskirje  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


BILANSIKIRJED

A.

Riigisisesed

B.

Muud euroala liikmesriigid

C.

Välismaailm

D.

Kokku

Rahaloomeasutused

Mitterahaloomeasutused

Rahaloomeasutused

Mitterahaloomeasutused

 

sellest: keskpank (S1.121)

sellest: hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a keskpank (S1.122)

Valitsemissektor (S.13)

Muud residentide sektorid

 

sellest: keskpank (S1.121)

sellest: hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a keskpank (S1.122)

Valitsemissektor (S.13)

Muud residentide sektorid

Kokku

(e)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124)

Muud finantsvahendusettevõtted + finantsvahenduse abiettevõtted + varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.125+S.126+S.127)

(f)

Kindlustusseltsid (S.128)

Pensionifondid (S.129)

Mittefinantsettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14 + S.15)

Kokku

(p)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124)

Muud finantsvahendusettevõtted + finantsvahenduse abiettevõtted + varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.125+S.126+S.127)

(f)

Kindlustusseltsid (S.128)

Pensionifondid (S.129)

Mittefinantsettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14+ S.15)

 

sellest: kesksed vastaspooled (2)

sellest: finantsvahendusettevõtted

Kokku

Tarbimislaen

Eluasemelaen

Muu laen

 

sellest: kesksed vastaspooled (2)

sellest: finantsvahendusettevõtted

Kokku

Tarbimislaen

Eluasemelaen

Muu laen

 

sellest: SP/P (3)

 

sellest: SP/P (3)

VARAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e.

sellest: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Laenud

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

üle 5 aasta

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

sellest: kontsernisisesed positsioonid

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest: sündikaatlaenud

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

sellest: pöördrepotehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

sellest: euro

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

sellest: vaba tagasimaksega laenud ja arvelduskrediit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

sellest: tavaline krediitkaardivõlg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

sellest: pikendatud krediitkaardivõlg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3.

Hoitavad võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

3e.

Euro

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x.

Välisvääringud

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni üks aasta

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle kahe aasta

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Omandiväärtpaberid

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5.

Investeerimisfondide aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahaturufondide aktsiad/osakud

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Investeerimisfondide, mis ei ole rahaturufondid, aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6.

Mittefinantsvarad (sh põhivarad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7.

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Kuld ja saadaolev kuld (ainult monetaarkuld)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

IMF-lt saadaolevad laenuõigused, laenueriõigused ja muud nõuded  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Tabel 2.

Kirjed, mille puhul on nõutav kvartaalne finantsvoogude korrigeerimine  (**)

BILANSIKIRJED

A.

Riigisisesed

B.

Muud euroala liikmesriigid

C.

Välismaailm

D.

Kokku

Rahaloomeasutused

Mitterahaloomeasutused

Rahaloomeasutused

Mitterahaloomeasutused

Kokku

Kokku

Valitsemissektor (S.13)

Muud residentide sektorid

Kokku

Valitsemissektor (S.13)

Muud residentide sektorid

 

Pangad

Mittepangad

Kokku

Keskvalitsus (S.1311)

Muu valitsemissektor

Kokku

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124)

Muud finantsvahendusettevõtted + finantsvahenduse abiettevõtted + varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.125+S.126+S.127)

Kindlustusseltsid (S.128)

Pensionifondid (S.129)

Mittefinantsettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14+S.15)

Kokku

Keskvalitsus (S.1311)

Muu valitsemissektor

Kokku

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124)

Muud finantsvahendusettevõtted + finantsvahenduse abiettevõtted + varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.125+S.126+S.127)

Kindlustusseltsid (S.128)

Pensionifondid (S.129)

Mittefinantsettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14+S.15)

Valitsemissektor

Muud residentide sektorid

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus (S.1312)

Kohalik omavalitsus (S.1313)

Sotsiaalkindlustusfondid (S.1314)

 

 

 

Tarbimislaen

Eluasemelaen

Muu laen

Kokku

Osariigi/liidumaa valitsus (S.1312)

Kohalik omavalitsus (S.1313)

Sotsiaalkindlustusfondid (S.1314)

 

 

 

Tarbimislaen

Eluasemelaen

Muu laen

Kinnisvaratagatis

Kokku

 

Kinnisvaratagatis

 

Kinnisvaratagatis

 

Kinnisvaratagatis

Kinnisvaratagatis

Kokku

 

Kinnisvaratagatis

 

Kinnisvaratagatis

 

Kinnisvaratagatis

KOHUSTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Hoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Üleöö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Lõpetatavad etteteatamisega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Tagasiostutehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Rahaturufondide aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest: tuletisinstrumendid

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

sellest: hoiustelt kogunenud intress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Sularaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Laenud

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

#

#

#

 

kuni üks aasta

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üle 5 aasta

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#