Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/109/EL, 10. oktoober 2014 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL II lisa tubakatoodetel kasutamiseks ette nähtud pilthoiatuste kogu kehtestamisega EMPs kohaldatav tekst

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 360/22


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV 2014/109/EL,

10. oktoober 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL II lisa tubakatoodetel kasutamiseks ette nähtud pilthoiatuste kogu kehtestamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõike 3 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2014/40/EL artiklis 10 on sätestatud, et suitsetatava tubakatoote igale tarbijapakendile ja igale välispakendile kantakse terviseohu ühendhoiatused, välja arvatud artikli 11 kohaselt kehtestatud erandite puhul. Terviseohu ühendhoiatused peavad muu hulgas sisaldama ühte kõnealuse direktiivi I lisas loetletud teksthoiatustest ja sellele vastavat II lisa pildikogus esitatud värvifotot.

(2)

Direktiiviga 2014/40/EL antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte nimetatud direktiivi II lisa pildikogu kehtestamiseks ja kohandamiseks, võttes arvesse teaduse ja turu arengut.

(3)

Direktiivi 2014/40/EL II lisa tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/40/EL II lisa asendatakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 20. maiks 2016. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme alates 20. maist 2016.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud peamiste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 127, 29.4.2014, lk 1.


LISA

„II LISA

Pildikogu (terviseohu ühendhoiatuste jaoks)

(millele on osutatud artikli 10 lõikes 1)

1. rühm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2. rühm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3. rühm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top