Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0076

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/76/EL, 13. märts 2014 , millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist käsitsi valmistatud valguslahendustorudes, mida kasutatakse siltide, dekoratiivse või arhitektuurse ja erivalgustuse ning valguskunsti puhul EMPs kohaldatav tekst

OJ L 148, 20.5.2014, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/76/oj

20.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/86


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV 2014/76/EL,

13. märts 2014,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist käsitsi valmistatud valguslahendustorudes, mida kasutatakse siltide, dekoratiivse või arhitektuurse ja erivalgustuse ning valguskunsti puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud kasutada elavhõbedat turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes.

(2)

Valguslahendustorud on käsitööna valmistatud eriotstarbelised lambid, mida on olemas väga erinevaid. Mõned näited on neoonsildid, arhitektuurne valgustus ja spetsiaalsed valgust kiirgavad ained, mida kasutatakse keemilis-analüütilistes uuringutes. Kuna valguslahendustorusid kasutatakse sise- ja välistingimustes ning erinevates värvides, peavad need töötama tundlikes tingimustes ja külmas usaldusväärselt ning nende oodatav eluiga peab olema pikk, kuna neile on tihti raske ligi pääseda. Nõuetekohaseks toimimiseks kõnealustes tingimustes on valguslahendustorudes vajalik teatav minimaalne kogus elavhõbedat.

(3)

Elavhõbeda kõrvaldamine või asendamine valguslahendustorudes ning valguslahendustorude täielik asendamine muude tehnoloogiatega, nagu LED, on teaduslikult ja tehniliselt teostamatu. Seetõttu tuleks keelust vabastada elavhõbeda kasutamine käsitsi valmistatud valguslahendustorudes siltide, dekoratiivse või arhitektuurse ja erivalgustuse ning valguskunsti puhul. Elavhõbeda kasutamist tuleks piirata tingimata vajaliku miinimumiga ning kehtivusaeg peaks lõppema 31. detsembril 2018, et vältida negatiivset mõju innovatsioonile.

(4)

Direktiivi 2011/65/EL tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kuuenda kuu viimaseks päevaks pärast direktiivi jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisasse lisatakse punkt 4g:

„4g)

Elavhõbe käsitsi valmistatud valguslahendustorudes, mida kasutatakse siltide, dekoratiivse või arhitektuurse ja erivalgustuse ning valguskunsti puhul, kus elavhõbeda kogust piiratakse järgmiselt:

a)

20 mg elektroodipaari kohta +0,3 mg toru pikkuse iga sentimeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 80 mg, välis- ja sisetingimustes, kus temperatuur on alla 20 °C;

b)

15 mg elektroodipaari kohta +0,24 mg toru pikkuse iga sentimeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 80 mg kõigi rakenduste puhul sisetingimustes.

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2018.”


Top