Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0071

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/71/EL, 13. märts 2014 , millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses suure pindalaga 3D-kihtkiipelementide ühel küljel kasutatavate pliid sisaldavate joodiste puhul tehtava erandiga EMPs kohaldatav tekst

OJ L 148, 20.5.2014, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/71/oj

20.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/76


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV 2014/71/EL,

13. märts 2014,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses suure pindalaga 3D-kihtkiipelementide ühel küljel kasutatavate pliid sisaldavate joodiste puhul tehtava erandiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1)eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud kasutada pliid turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes.

(2)

3D-kihtkiipelemente kasutatakse kompuutertomograafia- ja röntgenaparaatide röntgendetektorites. See on hea patsientidele, kuna see võimaldab vähendada nõutavat röntgenikiirgusdoosi. Suure pindalaga 3D-kihtkiipdetektoreid ei saa praegu toota ilma joodistes pliid kasutamata. Eespool nimetatud kasutusalade puhul ei ole praegu plii asendamine või pliist loobumine teaduslikult ja tehniliselt teostatav.

(3)

Seetõttu tuleks plii kasutamine kompuutertomograafia ja röntgensüsteemide röntgendetektorite suure pindalaga 3D-kihtkiipelementides, millel on vähemalt 500 ühendust vahepinna kohta, vabastada keelust kuni 31. detsembrini 2019. Arvestades meditsiiniseadmete ning seire- ja kontrolliseadmete innovatsioonitsüklit, on see suhteliselt lühike üleminekuperiood, millel tõenäoliselt ei ole innovatsioonile kahjulikku mõju.

(4)

Vastavalt direktiivis 2011/65/EL sätestatud originaalvaruosade kasutamise põhimõttele, mille eesmärk on pikendada direktiivi sätetega kooskõlas olevate seadmete tööiga pärast seda, kui seadmed on turule lastud, kohaldatakse varuosade suhtes erandit piiramatu tähtajaga pärast erandi kehtivusaja lõppemist.

(5)

Direktiivi 2011/65/EL tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kuuenda kuu viimaseks päevaks pärast direktiivi jõustumist. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL IV lisasse lisatakse punkt 38:

„38.

Plii kasutamine joodistes, mille abil valmistatakse kompuutertomograafia ja röntgensüsteemide röntgendetektorites kasutatavaid suure pindalaga 3D-kihtkiipelemente, millel on vähemalt 500 ühendust vahepinna kohta.

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2019. Võib kasutada pärast seda kuupäeva enne 1. jaanuari 2020 turule toodud kompuutertomograafia ja röntgensüsteemide varuosades.”


Top