EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0069

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/69/EL, 13. märts 2014 , millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses plii kasutamisega erandina selliste kondensaatorite keraamilistes dielektrikutes, mille nimipinge on väiksem kui 125 V (vahelduvpinge) või 250 V (alalispinge) ja mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes EMPs kohaldatav tekst

OJ L 148, 20.5.2014, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/69/oj

20.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/72


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV 2014/69/EL,

13. märts 2014,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses plii kasutamisega erandina selliste kondensaatorite keraamilistes dielektrikutes, mille nimipinge on väiksem kui 125 V (vahelduvpinge) või 250 V (alalispinge) ja mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud kasutada pliid turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes.

(2)

Nii plii asendamine selliste kondensaatorite keraamilistes dielektrikutes, mille nimipinge on väiksem kui 125 V (vahelduvpinge) või 250 V (alalispinge), mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes, kui ka selliste kondensaatorite asendamine tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes ei ole ikka veel tehniliselt teostatav.

(3)

Kuigi pliid on võimalik asendada keraamilistes madalpingekondensaatorites muude kasutusotstarvete puhul, nõuab selliste pliid mitte sisaldavate komponentide kasutamine tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes tootjatelt selliste seadmete või seadmete osade ümberkavandamist ja vastavatele kavanditele tunnustuse saamist, et muuta need tehniliselt teostatavaks ja näidata nende töökindlust. Seetõttu tuleks 31. detsembrini 2020. aastal teha erand plii kasutamise suhtes keraamilistes madalpingekondensaatorites, mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes. Arvestades tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete innovatsioonitsüklit, on see suhteliselt lühike üleminekuperiood, millel ei ole tõenäoliselt innovatsioonile kahjulikku mõju.

(4)

Vastavalt direktiivis 2011/65/EL sätestatud põhimõttele repair-as-produced, mille eesmärk on pikendada direktiivi sätetega kooskõlas olevate seadmete tööiga pärast seda, kui seadmed on turule lastud, kohaldatakse varuosade suhtes erandit piiramatu tähtajaga pärast erandi kehtivusaja lõppemist.

(5)

Direktiivi 2011/65/EL tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kuuenda kuu viimaseks päevaks pärast direktiivi jõustumist. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL IV lisasse lisatakse punkt 40:

„40.

Plii selliste kondensaatorite keraamilistes dielektrikutes, mille nimipinge on väiksem kui 125 V (vahelduvpinge) või 250 V (alalispinge), mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes.

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2020. On lubatud kasutada pärast seda kuupäeva enne 1. jaanuari 2021 turule lastud tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete varuosades”.


Top