Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0020

Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/20/EL, 6. veebruar 2014 , millega määratakse kindlaks liidu eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud seemnekartuli klassid ning selliste klasside suhtes kohaldatavad tingimused ja nimetused EMPs kohaldatav tekst

OJ L 38, 7.2.2014, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/20/oj

7.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 38/32


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2014/20/EL,

6. veebruar 2014,

millega määratakse kindlaks liidu eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud seemnekartuli klassid ning selliste klasside suhtes kohaldatavad tingimused ja nimetused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu eliitseemnekartuli klasse käsitlevad eeskirjad on kehtestatud komisjoni direktiiviga 93/17/EMÜ (2).

(2)

Teaduse ja tehnika kiire arengu tõttu seemnekartuli tootmise süsteemis ja seemnekartuliga kauplemise kasvu tõttu siseturul tuleks neid eeskirju kohandada. Pidades silmas kõnealuse sektori arengut, tuleks neid eeskirju kohaldada ka sertifitseeritud seemnekartuli suhtes.

(3)

Eeskirjad peaksid käsitlema liidu ühtsete klassinimetuste määramist. Need peaksid hõlmama ka seemnekartulite ja seemnekartulite partiide turule laskmise tingimusi kõigi liidu seemnekartuli klasside puhul. Kõnealused tingimused peaksid vajaduse korral hõlmama kahjurite, muudesse sortidesse kuuluva kartuli ning plekkidega või närtsinud kartuli, mulla või prahi olemasolu.

(4)

Pidades silmas käesolevas direktiivis liidu klassidele kehtestatud rangemaid nõudeid, ei ole enam vajalikud nõuded, mille kohaselt taim peab olema kasvatatud pinnasel, kus vähemalt kolme eelneva aasta jooksul ei ole kartulit kasvatatud ning et tuleb teha vähemalt kaks ametlikku kontrolli.

(5)

Pärast direktiivi 2002/56/EÜ vastuvõtmist on saadud uusi teaduslikult põhjendatud teadmisi seemnekartulite põlvkondade arvu ja taimekahjustajate esinemise taseme vahelise seose kohta. Põlvkondade arvu piiramine on vajalik latentsetest taimekahjustajatest tuleneva taimetervisliku riski vähendamiseks. Selline piirang on vajalik kõnealuse riski vähendamiseks ja selle asendamiseks ei ole muid vähem rangeid meetmeid. Kogemused on näidanud, et liidu klasside S, SE ja E puhul tuleks lubada igas liidu klassis maksimaalset põlvkondade arvu. Olulistele nõuetele vastavuse tagamiseks tuleks need nõuded lugeda täidetuks ainult ametliku kontrolli põhjal.

(6)

Seepärast tuleks direktiiv 93/17/EMÜ tunnistada kehtetuks.

(7)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liidu eliitseemnekartuli klassid

1.   Liikmesriigid tagavad, et eliitseemnekartulit võib turustada kui liidu S-klassi kuuluvat, kui see vastab järgmistele tingimustele:

a)

kartul on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud I lisa punkti 1 alapunktis a, ning

b)

kartulipartiid on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud I lisa punkti 1 alapunktis b.

2.   Liikmesriigid tagavad, et eliitseemnekartulit võib turustada kui liidu SE-klassi kuuluvat, kui see vastab järgmistele tingimustele:

a)

kartul on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud I lisa punkti 2 alapunktis a, ning

b)

kartulipartiid on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud I lisa punkti 2 alapunktis b.

3.   Liikmesriigid tagavad, et eliitseemnekartulit võib turustada kui liidu E-klassi kuuluvat, kui see vastab järgmistele tingimustele:

a)

kartul on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud I lisa punkti 3 alapunktis a ning

b)

kartulipartiid on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud I lisa punkti 3 alapunktis b.

Artikkel 2

Liidu sertifitseeritud seemnekartuli klassid

1.   Liikmesriigid tagavad, et sertifitseeritud seemnekartulit võib turustada kui liidu A-klassi kuuluvat, kui see vastab järgmistele tingimustele:

a)

kartul on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud II lisa punkti 1 alapunktis a, ning

b)

kartulipartiid on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud kõnealuse lisa punkti 1 alapunktis b.

2.   Liikmesriigid tagavad, et sertifitseeritud seemnekartulit võib turustada kui liidu B-klassi kuuluvat, kui see vastab järgmistele tingimustele:

a)

kartul on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud II lisa punkti 2 alapunktis a, ning

b)

kartulipartiid on ametliku kontrolli tulemusena tunnistatud vastavaks tingimustele, mis on sätestatud kõnealuse lisa punkti 2 alapunktis b.

Artikkel 3

Komisjoni teavitamine

Liikmesriigid teatavad komisjonile, mil määral nad kohaldavad vastavaid liidu klasse oma toodangu sertifitseerimisel.

Artikkel 4

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembriks 2015. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2016.

Kui liikmesriigid need õigus- ja haldusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 93/17/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2016.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 7

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. veebruar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 60.

(2)  Komisjoni direktiiv 93/17/EMÜ, 30. märts 1993, millega määratakse kindlaks ühenduse eliitseemnekartuli klassid koos nende klasside suhtes kohaldatavate tingimuste ja nimetustega (EÜT L 106, 30.4.1993, lk 7).


I LISA

Eliitseemnekartuli suhtes kohaldatavad tingimused

1)

Liidu S-klassi eliitseemnekartuli suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi.

a)

Seemnekartuli suhtes kohaldatavad tingimused:

i)

taimede arv, mis ei ole sordiehtsad, ja erinevast sordist taimede arv ei tohi kokku ületada 0,1 %;

ii)

varrepõletikuga taimede arv ei tohi ületada 0,1 %;

iii)

vahetus järglaskonnas ei tohi viirusinfektsiooni sümptomitega taimede arv ületada 1,0 %;

iv)

kasvavate taimede hulgas ei tohi mosaiikviiruse sümptomitega taimede ja keerdlehisuse sümptomitega taimede arv kokku ületada 0,2 %;

v)

põlvkondade arvu piirnorm on viis, sealhulgas supereliitseemnekartuli ja eliitseemnekartuli põlvkondade koguarv põllul;

vi)

kui põlvkond ei ole ametlikul etiketil märgitud, peetakse asjaomast kartulit viiendasse põlvkonda kuuluvaks.

b)

Lubatud hälbed partiides seoses järgmiste lisandite, plekkide ja haigustega:

i)

mädanikuga, v.a ringmädanik või pruunmädanik, nakatunud mugulaid ei tohi olla üle 0,5 % seemnekartuli massist, sealhulgas märgmädanikuga nakatunud mugulaid mitte üle 0,2 % massist;

ii)

mustkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iii)

hariliku kärnaga üle kolmandiku mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei või olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iv)

süvikkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

v)

liigse kuivamise tõttu krimpsus mugulaid või hõbekärna tõttu liigselt kuivanud mugulaid ei tohi olla üle 1,0 % massist;

vi)

väliste plekkidega, sh moondunud või kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

vii)

mulda ja võõrkehi ei tohi olla üle 1,0 % massist;

viii)

punktides i–vi osutatud hälvetega mugulaid ei tohi olla üle 6,0 % seemnekartuli massist.

2)

Liidu SE-klassi eliitseemnekartuli suhtes kehtivad järgmised tingimused.

a)

Seemnekartuli suhtes kohaldatavad tingimused:

i)

taimede arv, mis ei ole sordiehtsad, ja erinevast sordist taimede arv ei tohi kokku ületada 0,1 %;

ii)

kasvavate taimede hulgas ei tohi varrepõletikuga taimede arv ületada 0,5 %;

iii)

vahetus järglaskonnas ei tohi viirusinfektsiooni sümptomitega taimede arv ületada 2,0 %;

iv)

kasvavate taimede hulgas ei tohi mosaiikviiruse sümptomitega taimede või keerdlehisuse sümptomitega taimede arv ületada 0,5 %;

v)

eelnevate põlvkondade arvu piirnorm on kuus, sealhulgas supereliitseemnekartuli ja eliitseemnekartuli põlvkondade koguarv põllul;

vi)

kui põlvkond ei ole ametlikul etiketil märgitud, peetakse asjaomast kartulit kuuendasse põlvkonda kuuluvaks.

b)

Lubatud hälbed partiides seoses järgmiste lisandite, plekkide ja haigustega:

i)

mädanikuga, v.a ringmädanik või pruunmädanik, nakatunud mugulaid ei tohi olla üle 0,5 % seemnekartuli massist, sealhulgas märgmädanikuga nakatunud mugulaid mitte üle 0,2 % massist;

ii)

mustkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iii)

hariliku kärnaga üle kolmandiku mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei või olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iv)

süvikkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

v)

liigse kuivamise tõttu krimpsus mugulaid või hõbekärna tõttu liigselt kuivanud mugulaid ei tohi olla üle 1,0 % massist;

vi)

väliste plekkidega, sh moondunud või kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

vii)

mulda ja võõrkehi ei tohi olla üle 1,0 % massist;

viii)

punktides i–vi osutatud hälvetega mugulaid ei tohi olla üle 6,0 % seemnekartuli massist.

3)

Liidu E-klassi eliitseemnekartuli suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi.

a)

Seemnekartuli suhtes kohaldatavad tingimused:

i)

kasvavate taimede arv, mis ei ole sordiehtsad, ja erinevast sordist taimede arv ei tohi kokku ületada 0,1 %;

ii)

kasvavate taimede hulgas ei tohi varrepõletikuga taimede arv ületada 1,0 %;

iii)

vahetus järglaskonnas ei tohi viirusinfektsiooni sümptomitega taimede arv ületada 4,0 %;

iv)

kasvavate taimede hulgas ei tohi mosaiikviiruse sümptomitega taimede või keerdlehisuse sümptomitega taimede arv ületada 0,8 %;

v)

eelnevate põlvkondade arvu piirnorm on seitse, sealhulgas supereliitseemnekartuli ja eliitseemnekartuli põlvkondade koguarv põllul;

vi)

kui põlvkond ei ole ametlikul etiketil märgitud, peetakse asjaomast kartulit seitsmendasse põlvkonda kuuluvaks.

b)

Lubatud hälbed partiides seoses järgmiste lisandite, plekkide ja haigustega:

i)

mädanikuga, v.a ringmädanik või pruunmädanik, nakatunud mugulaid ei tohi olla üle 0,5 % seemnekartuli massist, sealhulgas märgmädanikuga nakatunud mugulaid mitte üle 0,2 % massist;

ii)

mustkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iii)

hariliku kärnaga üle kolmandiku mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iv)

süvikkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

v)

liigse kuivamise tõttu krimpsus mugulaid või hõbekärna tõttu liigselt kuivanud mugulaid ei tohi olla üle 1,0 % massist;

vi)

väliste plekkidega, sh moondunud või kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

vii)

mulda ja võõrkehi ei tohi olla üle 1,0 % massist;

viii)

punktides i–vi osutatud hälvetega mugulaid ei tohi olla üle 6,0 % seemnekartuli massist.


II LISA

Sertifitseeritud seemnekartuli suhtes kohaldatavad tingimused

1)

Liidu A-klassi sertifitseeritud seemnekartuli suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi.

a)

Seemnekartuli suhtes kohaldatavad tingimused:

i)

taimede arv, mis ei ole sordiehtsad, ja erinevast sordist taimede arv ei tohi kokku ületada 0,2 %;

ii)

kasvavate taimede hulgas ei tohi varrepõletikuga taimede arv ületada 2,0 %;

iii)

vahetus järglaskonnas ei tohi viirusinfektsiooni sümptomitega taimede arv ületada 8,0 %;

iv)

kasvavate taimede hulgas ei tohi mosaiikviiruse sümptomitega taimede või keerdlehisuse sümptomitega taimede arv ületada 2,0 %;

b)

Lubatud hälbed partiides seoses järgmiste lisandite, plekkide ja haigustega:

i)

mädanikuga, v.a ringmädanik või pruunmädanik, nakatunud mugulaid ei tohi olla üle 0,5 % seemnekartuli massist, sealhulgas märgmädanikuga nakatunud mugulaid mitte üle 0,2 % massist;

ii)

mustkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iii)

hariliku kärnaga üle kolmandiku mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iv)

süvikkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

v)

liigse kuivamise tõttu krimpsus mugulaid või hõbekärna tõttu liigselt kuivanud mugulaid ei tohi olla üle 1,0 % massist;

vi)

väliste plekkidega, sh moondunud või kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

vii)

mulda ja võõrkehi ei tohi olla üle 2,0 % massist;

viii)

punktides i–vi osutatud hälvetega mugulaid ei tohi olla üle 8,0 % seemnekartuli massist.

2)

Liidu B-klassi sertifitseeritud seemnekartuli suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi.

a)

Seemnekartuli suhtes kohaldatavad tingimused:

i)

taimede arv, mis ei ole sordiehtsad, ja erinevast sordist taimede arv ei tohi kokku ületada 0,5 %;

ii)

kasvavate taimede hulgas ei tohi varrepõletikuga taimede arv ületada 4,0 %;

iii)

vahetus järglaskonnas ei tohi viirusinfektsiooni sümptomitega taimede arv ületada 10,0 %;

iv)

kasvavate taimede hulgas ei tohi mosaiikviiruse sümptomitega taimede või keerdlehisuse sümptomitega taimede arv ületada 6,0 %;

b)

Lubatud hälbed partiides seoses järgmiste lisandite, plekkide ja haigustega:

i)

mädanikuga, v.a ringmädanik või pruunmädanik, nakatunud mugulaid ei tohi olla üle 0,5 % seemnekartuli massist, sealhulgas märgmädanikuga nakatunud mugulaid mitte üle 0,2 % massist;

ii)

mustkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iii)

hariliku kärnaga üle kolmandiku mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 5,0 % seemnekartuli massist;

iv)

süvikkärnaga üle 10 % mugula pinnast kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

v)

liigse kuivamise tõttu krimpsus mugulaid või hõbekärna tõttu liigselt kuivanud mugulaid ei tohi olla üle 1,0 % massist;

vi)

väliste plekkidega, sh moondunud või kahjustatud mugulaid ei tohi olla üle 3,0 % seemnekartuli massist;

vii)

mulda ja võõrkehi ei tohi olla üle 2,0 % massist;

viii)

punktides i–vi osutatud hälvetega mugulaid ei tohi olla üle 8,0 % seemnekartuli massist.


Top