Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0012

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/12/EL, 18. oktoober 2013 , millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist magnetresonantstomograafia seadmete positronemissioontomograafide detektorite ja andmekogumisüksuste trükkplaatide joodistes EMPs kohaldatav tekst

OJ L 4, 9.1.2014, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/12/oj

9.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/67


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV 2014/12/EL,

18. oktoober 2013,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist magnetresonantstomograafia seadmete positronemissioontomograafide detektorite ja andmekogumisüksuste trükkplaatide joodistes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud kasutada pliid turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes.

(2)

Magnetresonantstomograafia seadmetesse integreeritud positronemissioontomograafides tekivad tugevad vibratsioonid. Pliita joodiste vibratsioonile vastupidavuse uuringud on näidanud, et pliita joodiste puhul tekib tugeva vibratsiooni tingimustes rikkeid varem ja sagedamini kui tina- või pliijoodistega ühenduste puhul. Seadmete kasutustingimuste ja geomeetriliste piirangute tõttu ei ole võimalik mehaaniliste võtetega tugeva vibratsiooni mõju piisaval määral vähendada või kõrvaldada.

(3)

Plii asendamine või kõrvaldamine ei ole praegu teaduslikult ja tehniliselt teostatav. Ajutise erandi tegemine on vajalik, et anda tootjatele aega sobivate pliivabade materjalide leidmiseks ja nende kasutusviiside kavandamiseks vajaliku uurimistöö tegemiseks.

(4)

Direktiivi 2011/65/EL tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt kuuenda kuu viimaseks päevaks pärast direktiivi jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigus- ja haldusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL IV lisasse lisatakse punkt 32:

„32.

Plii kasutamine magnetresonantstomograafia seadmete positronemissioontomograafide detektorite ja andmekogumisüksuste trükkplaatide joodistes. Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2019.”


Top