EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0935

2014/935/EL: Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2014 , Jaapani tunnustamise kohta vastavalt direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9590 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 365, 19.12.2014, p. 158–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/935/oj

19.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/158


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

17. detsember 2014,

Jaapani tunnustamise kohta vastavalt direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 9590 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/935/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/106/EÜ kohaselt võivad liikmesriigid otsustada kinnitada kolmandate riikide poolt meremeestele välja antud asjakohased tunnistused, tingimusel et komisjon on asjaomast kolmandat riiki tunnustanud. Kõnealused kolmandad riigid peavad täitma kõiki nõudeid, mis on kehtestatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelises konventsioonis (edaspidi „STCW konventsioon”), mida on muudetud.

(2)

13. mai 2005. aasta kirjas taotles Küpros Jaapani tunnustamise taastamist. Pärast kõnealuse taotluse saamist võttis komisjon Jaapani ametiasutustega ühendust sooviga hinnata Jaapani vastavaid väljaõppe- ja diplomeerimissüsteeme, et kontrollida, kas Jaapan täidab STCW konventsiooni nõudeid ja kas meremeeste tunnistustega seotud pettuse vältimiseks on võetud asjakohased meetmed. Selgitati, et hindamisel võetakse arvesse tulemusi, mida Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eksperdid faktide kontrollimise käigus on saanud. Pärast pikki arutelusid Euroopa Liidu õigusraamistiku teemal nõustusid Jaapani ametiasutused kontrollkäigu toimumisega ja saatsid selle kohta kirja 8. märtsil 2011. Seejärel alustas komisjon Jaapani vastavate väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemide hindamist Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ekspertide poolt 2012. aastal läbiviidud kontrollkäikude tulemuste alusel ning selle põhjal, mida Jaapani ametiasutused 10. jaanuaril 2014 olid vastanud 25. oktoobril 2012 esitatud nõudele vabatahtliku parandusmeetmete kava kohta.

(3)

Hindamise käigus ei ilmnenud tõsiseid rikkumisi, kuid leiti, et mõnele valdkonnale tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Täpsemalt puudusid merendusega tegelevate ametiasutuste ning mereharidus- ja -õppeasutuste kvaliteedinõuete süsteemis teatud menetlused. Riikliku standardi kohased õppekavad ja praktiline koolitus ei taganud teatavate elupäästmis- ja tuletõrjekursuste raames ettenähtud pädevusnõuete omandamist.

(4)

Jaapani õigusaktide kohaselt tohtisid tunnistuse taotlejad sooritada meresõidupraktika laeva pardal, millel nõutav koguvõimsus või mahutavus on väiksem, kui väljaantava tunnistuse vastav ülemmäär, või isegi kala- või rannavalvelaeval. Selleks et tagada seda liiki meresõidupraktika vastavus taotletavale tunnistusele ning et meresõidupraktika käigus omandatakse kõik vajalikud pädevused, kohaldasid ametiasutused teatavaid kriteeriume nende kandidaatide suhtes, kes olid sooritanud 12-kuulise meresõidupraktika, mis oli osa heakskiidetud väljaõppest. Analüüsides aga Jaapani ametiasutuste esitatud dokumente, selgus, et ametiasutused ei taga, et kandidaatide puhul, kes on sooritanud 36-kuulise meresõidupraktika, on seda liiki meresõidupraktika vastavuses taotletava tunnistusega, ja et nad on selle käigus omandanud kõik vajalikud pädevused. Samuti selgus, et ametiasutused ei taga, et seda liiki meresõidupraktika on vastavuses taotletava tunnistusega ning et selle meresõidupraktika käigus omandatakse kõik vajalikud pädevused, kui tegemist on tunnistuse kehtivuse pikendamise või kutsekvalifikatsiooni tõstva tunnistuse kinnitamisega (see kehtib kõigi tunnistuse taotlejate kohta).

(5)

Ametiasutused nõudsid tunnistuse taotlejatelt, kes olid heakskiidetud väljaõppe raames teinud läbi 12-kuulise meresõidupraktika, et nad teeksid operatiivtaseme tunnistuse saamiseks läbi ka vastava kursuse. Selgus aga, et ametiasutused ei nõudnud neilt tunnistuse taotlejatelt, kes olid sooritanud 36-kuulise meresõidupraktika, et ka nemad teeksid läbi selle kursuse, et taotleda operatiivtaseme tunnistust.

(6)

5. juunil 2014 palus komisjon Jaapani ametiasutustel esitada vajalikud selgitused hindamise käigus tekkinud küsimuste kohta ja lisada selgituste kinnituseks asjakohased dokumendid. 4. augustil 2014 andsid Jaapani ametiasutused vastuse.

(7)

Oma vastuses esitasid Jaapani ametiasutused dokumendid, millega tõendati, et kõik puudunud menetlused on nüüdseks kvaliteedinõuete süsteemis olemas. Samuti on nad koostanud uue õigusakti ja ajakohastanud vahendeid, et hõlmata elupäästmis- ja tuletõrjekursuste puuduvad nõuded.

(8)

Mis puudutab ametiasutuste läbiviidava kontrolli seda osa, millega kontrollitakse, kas meresõidupraktika vastab taotletavale tunnistusele ja kas kõik 36-kuulise meresõidupraktika läbi teinud taotlejad ning need, kes taotlevad tunnistuse kehtivuse pikendamist või kutsekvalifikatsiooni tõstmist, omandavad selle käigus asjakohased pädevused, siis väitsid Jaapani ametiasutused, et tunnistuse väljaandmisel, kutsekvalifikatsiooni tõstmisel ja tunnistuse kehtivuse pikendamisel kohaldavad nad kriteeriume, mis on vastavuses laeva suuruse, navigatsioonipiirkonna ja laeva mahutavusega. Esitatud teave aga nende kriteeriumide kohaldamist piisavalt ei tõendanud.

(9)

Mis puudutab vajaliku kursuse läbimist 36-kuulise meresõidupraktika läbi teinud taotlejate puhul, kes taotlevad operatiivtaseme tunnistust, siis väitsid Jaapani ametiasutused seda, et need taotlejad vastavad STCW konventsiooni asjakohastele nõuetele. Esitatud teave aga nende kriteeriumide kohaldamist piisavalt ei tõendanud.

(10)

Kuigi kahe viimase punkti kohta esitatud põhjendused ei lahenda hindamisel tõstatud probleeme täielikult, ei seata Jaapani vastavust STCW konventsioonis meremeeste väljaõppe ja diplomeerimise suhtes kehtestatud nõuetele üldjoontes kahtluse alla.

(11)

Hindamise lõpptulemustest nähtub, et Jaapan täidab STCW konventsiooni nõudeid, kuna riik on võtnud asjakohased meetmed meremeeste tunnistustega seotud pettuse vältimiseks.

(12)

Komisjon esitas liikmesriikidele aruande hindamise tulemuste kohta.

(13)

Käesoleva otsusega ettenähtud meede on kooskõlas laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Jaapani meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteeme tunnustatakse kooskõlas direktiivi 2008/106/EÜ artikliga 19.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. detsember 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 323, 3.12.2008, lk 33.


Top