Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0900

2014/900/EL, Euratom: Nõukogu otsus, 9. detsember 2014 , millega muudetakse nõukogu kodukorda

OJ L 358, 13.12.2014, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/900/oj

13.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 358/25


NÕUKOGU OTSUS,

9. detsember 2014,

millega muudetakse nõukogu kodukorda

(2014/900/EL, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu kodukorra (1) artikli 11 lõiget 6

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. novembrist 2014, kui nõukogu võtab õigusakti vastu kvalifitseeritud häälteenamusega, tuleb kindlaks teha, kas kvalifitseeritud häälteenamuse moodustavad liikmesriigid esindavad vähemalt 65 % liidu elanikest.

(2)

Kuni 31. märtsini 2017, kui nõukogu võtab õigusakti vastu kvalifitseeritud häälteenamusega, võib nõukogu liige nõuda, et see võetakse vastu kvalifitseeritud häälteenamusega, nagu see on kindlaks määratud Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artikli 3 lõikes 3. Sel juhul võib nõukogu liige taotleda, et tehtaks kindlaks, kas kvalifitseeritud häälteenamuse moodustavad liikmesriigid esindavad vähemalt 62 % liidu elanike üldarvust.

(3)

Nimetatud protsendimäärad arvutatakse nõukogu kodukorra (edaspidi „kodukord”) III lisas sätestatud rahvaarvude põhjal.

(4)

Kodukorra artikli 11 lõikega 6 nähakse ette, et nõukogu muudab vastavalt eelnenud aasta 30. septembril Euroopa Liidu Statistikaameti käsutuses olevatele andmetele nimetatud lisas sätestatud arve, mida hakatakse kohaldama vastavalt iga aasta 1. jaanuarist.

(5)

Kodukorda tuleks seetõttu 2015. aastaks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kodukorra III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Liidu elanike arv ja iga liikmesriigi rahvaarv nõukogus kvalifitseeritud häälteenamust käsitlevate sätete kohaldamisel

ELi lepingu artikli 16 lõike 4, ELi toimimise lepingu artikli 238 lõigete 2 ja 3 ning protokolli nr 36 artikli 3 lõike 2 kohaldamisel on liidu elanike arv ja iga liikmesriigi rahvaarv ning iga liikmesriigi rahvaarv protsendina liidu elanike arvust ajavahemikul 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2015 järgmine:

Liikmesriik

Rahvaarv (× 1 000)

Protsent liidu elanike arvust

Saksamaa

80 704,691

15,91

Prantsusmaa

66 076,909

13,02

Ühendkuningriik

64 105,654

12,63

Itaalia

61 152,798

12,05

Hispaania

46 507,760

9,17

Poola

38 018,000

7,49

Rumeenia

19 942,642

3,93

Madalmaad

17 082,000

3,37

Belgia

11 203,992

2,21

Kreeka

10 992,783

2,17

Portugal

10 427,301

2,06

Tšehhi Vabariik

10 398,697

2,05

Ungari

9 877,365

1,95

Rootsi

9 644,864

1,90

Austria

8 511,000

1,68

Bulgaaria

7 245,677

1,43

Taani

5 621,607

1,11

Soome

5 451,270

1,07

Slovakkia

5 400,598

1,06

Iirimaa

4 604,029

0,91

Horvaatia

4 246,809

0,84

Leedu

2 943,472

0,58

Sloveenia

2 061,085

0,41

Läti

2 001,468

0,39

Eesti

1 315,819

0,26

Küpros

858,000

0,17

Luksemburg

549,680

0,11

Malta

425,384

0,08”

Kokku

507 371,354

 

Alampiir (62 %)

314 570,239

 

Alampiir (65 %)

329 791,380

 

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Brüssel, 9. detsember 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. DE VINCENTI


(1)  Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).


Top