Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/EL: Komisjoni rakendusotsus, 26. november 2014 , milles käsitletakse raudteetaristuregistri ühtseid tehnilisi kirjeldusi ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2011/633/EL (teatavaks tehtud numbri C(2014) 8784 all) EMPs kohaldatav tekst
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/489


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

26. november 2014,

milles käsitletakse raudteetaristuregistri ühtseid tehnilisi kirjeldusi ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2011/633/EL

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 8784 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/880/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon võttis direktiivi 2008/57/EÜ artikli 35 alusel vastu rakendusotsuse 2011/633/EL (2).

(2)

Euroopa Raudteeagentuuri (edaspidi „agentuur”) soovituste alusel on vaja täiendavaid ühtseid tehnilisi kirjeldusi, et muuta registrite andmed kergesti kättesaadavaks. Nende registritega peaks saama tutvuda agentuuri loodud ja tema hallatava ühise arvutipõhise kasutajaliidese kaudu. Liikmesriigid peaksid tegema agentuuri kaudu koostööd selle tagamiseks, et registrid on töökorras, sisaldavad kõiki andmeid ja on omavahel ühendatud.

(3)

Seetõttu tuleks rakendusotsus 2011/633/EL kehtetuks tunnistada.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Direktiivi 2008/57/EÜ artiklis 35 viidatud raudteetaristuregistri ühtsed tehnilised kirjeldused on esitatud käesoleva otsuse lisas.

2.   Liikmesriikide taristuregistritega saab tutvuda agentuuri loodud ja tema hallatava ühise arvutipõhise kasutajaliidese kaudu.

3.   Lõikes 2 viidatud ühine kasutajaliides on veebirakendus, mis muudab taristuregistrite andmed kättesaadavamaks. Liides peab olema töökorras hiljemalt 15 päeva pärast artiklis 8 viidatud kohaldamiskuupäeva.

Artikkel 2

1.   Iga liikmesriik tagab, et tema taristuregister on arvutipõhine ja vastab artiklis 1 viidatud ühtsete tehniliste kirjelduste nõuetele hiljemalt kaheksa kuud pärast otsuse kohaldamiskuupäeva.

2.   Liikmesriigid tagavad, et nende taristuregistrid on omavahel seotud ja ühendatud ühise kasutajaliidesega hiljemalt kaheksa kuud pärast liidese töökorda seadmist.

Artikkel 3

Agentuur avaldab hiljemalt 15 päeva pärast kohaldamiskuupäeva taristuregistrite ühtsete tehniliste kirjelduste kohaldamise suunised ning ajakohastab neid. Kohaldamissuunised sisaldavad vajaduse korral viidet koostalitlusvõime tehniliste kirjelduste (KTKd) asjakohastele sätetele iga näitaja kohta.

Artikkel 4

Kui KTKde arendamise või taristuregistrite rakendamise seisukohast on vajalik, soovitab agentuur uuendada ühtseid tehnilisi kirjeldusi.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigid tagavad, et vajalikud andmed kogutakse ja sisestatakse nende taristuregistrisse kooskõlas lõigetega 2–6. Nad tagavad, et kõnealused andmed on usaldusväärsed ja ajakohased.

2.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 913/2010 (3) (1. jaanuaril 2013 kehtinud versioon) lisas määratletud kaubaveokoridoride taristutega seotud andmed kogutakse ja sisestatakse taristuregistrisse hiljemalt üheksa kuud pärast kohaldamiskuupäeva.

3.   Pärast direktiivi 2008/57/EÜ ja enne käesoleva otsuse jõustumist kasutusele võetud taristutega seotud andmed, v.a lõikes 2 viidatud andmed, kogutakse ja kantakse riiklikku taristuregistrisse hiljemalt üheksa kuud pärast käesoleva otsuse kohaldamise kuupäeva.

4.   Enne direktiivi 2008/57/EÜ jõustumist kasutusele võetud taristutega seotud andmed, v.a lõikes 2 viidatud andmed, kogutakse ja kantakse taristuregistrisse kooskõlas artikli 6 lõikes 1 viidatud riikliku rakendusplaaniga hiljemalt 16. märtsiks 2017.

5.   Andmed, mis on seotud eravalduses olevate manöövriteedega, mis on võetud kasutusele enne direktiivi 2008/57/EÜ jõustumist, kogutakse ja kantakse taristuregistrisse kooskõlas artikli 6 lõikes 1 viidatud riikliku rakendusplaaniga hiljemalt 16. märtsiks 2019.

6.   KTKdega hõlmamata võrku käsitlevad andmed kogutakse ja kantakse taristuregistrisse kooskõlas artikli 6 lõikes 1 viidatud riikliku rakendusplaaniga hiljemalt 16. märtsiks 2019.

7.   Pärast käesoleva otsuse jõustumist kasutusele võetud taristutega seotud andmed sisestatakse taristuregistrisse kohe, kui taristu kasutusele võetakse, ja niipea, kui ühine kasutajaliides on töökorras.

Artikkel 6

1.   Iga liikmesriik koostab artiklis 5 viidatud kohustuste täitmiseks riikliku rakendusplaani ja ajakava. Ta teatab artikli 5 sätete täitmisega seotud viivitustest ja raskustest ning asjakohasel juhul pikendab komisjon ettenähtud tähtaega. Riiklik rakendusplaan esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud pärast kohaldamiskuupäeva.

2.   Iga liikmesriik nimetab üksuse, kes vastutab taristuregistri loomise ja haldamise eest, ning teavitab sellest komisjoni hiljemalt kolm kuud pärast kohaldamiskuupäeva.

Need üksused saadavad agentuurile kolm kuud pärast nendest teatamist ja edaspidi iga nelja kuu järel taristuregistri rakendamise edenemise aruande.

3.   Agentuur koordineerib, kontrollib ja toetab taristuregistrite rakendamist. Agentuur loob registrite loomise ja haldamise eest vastutavate üksuste esindajatest koosneva rühma ja juhib selle tööd. Agentuur esitab komisjonile regulaarselt aruanded käesoleva otsuse rakendamise edenemise kohta.

Artikkel 7

Rakendusotsus 2011/633/EL kaotab kehtivuse alates artiklis 8 sätestatud kohaldamiskuupäevast.

Artikkel 8

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Artikkel 9

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele ja Euroopa Raudteeagentuurile.

Brüssel, 26. november 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusotsus 2011/633/EL, 15. september 2011, raudteeinfrastruktuuri registri ühiste tehniliste kirjelduste kohta (ELT L 256, 1.10.2011, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 913/2010, 22. september 2010, konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 22).


LISA

1.   SISSEJUHATUS

1.1.   Tehniline kohaldamisala

1.1.1.   Käesolevas tehnilises kirjelduses käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi järgmiste allsüsteemide andmeid:

a)

taristu struktuuriline allsüsteem;

b)

energiavarustuse struktuuriline allsüsteem;

c)

raudteeäärne juhtkäskude ja signaalimise allsüsteem.

1.1.2.   Kõnealused allsüsteemid on esitatud direktiivi 2008/57/EÜ II lisa punktis 1 esitatud allsüsteemide loendis.

1.2.   Geograafiline kohaldamisala

Käesoleva tehnilise kirjelduse geograafiline kohaldamisala on Euroopa Liidu raudteesüsteem, nagu on kindlaks määratud direktiivis 2008/57/EÜ. Sellest on välja arvatud direktiivi 2008/57/EÜ artikli 1 lõikes 3 kirjeldatud juhud.

2.   EESMÄRK

2.1.   Üldosa

Direktiivi 2008/57/EÜ artiklis 35 sätestatud taristuregistri peamine eesmärk on tagada võrgu omaduste läbipaistvus. Taristuregistri andmeid kasutatakse uute rongide projekteerimise kavandamisel, rongide ja marsruudi omavahelise sobivuse hindamisel enne käitamise alustamist ning võrdlusandmebaasina.Seega toetab taristuregister allpool kirjeldatud protsesse.

2.2.   Veeremi allsüsteemide projekteerimine

Taristuregistri näitajaid kasutatakse veeremi kasutusotstarbega sobivate taristuomaduste väljaselgitamiseks.

2.3.   Püsiseadmete tehnilise ühilduvuse tagamine

2.3.1.   Teatatud asutus kontrollib allsüsteemide vastavust kohaldatava(te)le koostalitluse tehnilis(t)ele kirjeldus(t)ele (edaspidi „KTK(d)”). Liideste tehnilise ühilduvuse kindlakstegemine, et kontrollida, kas liides ühildub võrguga, kuhu allsüsteem ühendatakse, võidakse tagada taristuregistrist kontrollimise abil.

2.3.2.   Liikmesriikide määratud asutus kontrollib allsüsteemide vastavust riiklike eeskirjade kohaldamise korral ja taristuregistrist võidakse kontrollida, kas liideste tehniline ühilduvus on nendel juhtudel tagatud.

2.4.   Euroopa Liidu raudteevõrgu koostalitluse arengu järelevalve

Tagatakse koostalitluse läbipaistev areng, et Euroopa Liidu koostalitlusvõimelise raudteevõrgu väljatöötamist oleks võimalik korrapäraselt jälgida.

2.5.   Marsruudi ja kavandatud rongiteenuse ühilduvuse kindlakstegemine

2.5.1.   Kavandatava rongiteenuse marsruudiga ühilduvust kontrollitakse enne, kui raudteeveo-ettevõtja taotleb raudteetaristu-ettevõtjalt juurdepääsu võrgule. Raudteeveo-ettevõtja peab veenduma, et kavandatav marsruut sobib tema rongi kasutamiseks.

2.5.2.   Raudteeveo-ettevõtja võtab veeremiüksuste valimisel arvesse võimalikke kasutuselevõtu loaga seotud piiranguid ning kavandatava rongi võimalikku marsruuti, pidades silmas, et:

a)

kõik rongi kuuluvad veeremiüksused peavad vastama nõuetele, mida kohaldatakse marsruudil, kus kõnealune rong sõitma hakkab, ja

b)

rong kui kokkuhaagitud veeremiüksus peab vastama kõnealuse marsruudi tehnilistele piirangutele.

3.   ÜHISED OMADUSED

Käesolevas lisas esitatud omadused on ühised kõikidele liikmesriikide taristuregistritele.

3.1.   Mõisted

Käesolevates tehnilistes kirjeldustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „liinilõik”– kõrvuti asetsevate rakenduspunktide vaheline liiniosa, mis võib koosneda mitmest rööbasteest;

b)   „rakenduspunkt”– rongiteenuste mis tahes asukoht, kus rongiteenused võivad alata ja lõppeda või rongiteenuste marsruut võib muutuda ning kus osutatakse reisijate- või kaubaveoteenuseid; rakenduspunkt võib olla ka liikmesriikide või raudteetaristu-ettevõtjate piiride vaheline mis tahes asukoht;

c)   „rööbastee”– mis tahes tee, mida kasutatakse rongiliikluseks; tavapärase liini möödasõidu- ja ühendusteed, mida kasutatakse ainult rongi käitamiseks, ei avaldata;

d)   „manöövritee”– rakenduspunktis asuv mis tahes rööbastee, mida rongiliikluseks ei kasutata.

3.2.   Raudteevõrgu struktuur taristuregistris

3.2.1.   Iga liikmesriik peab taristuregistrisse kandmise eesmärgil jagama oma raudteevõrgu liinilõikudeks ja rakenduspunktideks.

3.2.2.   Liinilõigu kohta avaldatavad taristu, energiavarustuse ning raudteeäärse juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemiga seotud elemendid määratakse taristuelemendi „rööbastee” alla.

3.2.3.   Rakenduspunkti kohta avaldatavad taristu allsüsteemi käsitlevad elemendid määratakse taristuelementide „rööbastee” ja „manöövritee” alla.

3.3.   Taristuregistri elemendid

3.3.1.   Elemendid ja nende vorming avaldatakse kooskõlas tabeliga.

3.3.2.   Artiklis 3 viidatud kohaldamissuunistes määratakse kindlaks konkreetne vorming ja tabelis loetletud andmete haldamise kord ning need andmed esitatakse:

a)

eelnevalt kindlaks määratud loendist tehtava ühe või mitme valikuna;

b)

märgijadana või eelnevalt kindlaks määratud märgijadana või

c)

nurksulgudes märgitud numbrina.

3.3.3.   Kõik taristuregistri näitajad on kohustuslikud, kui tabelis ei ole märgitud teisiti. Mis tahes näitajaid käsitlev teave on esitatud tabelis.

Tabel

Taristuregistri elemendid

Number

Pealkiri

Andmete esitamine

Määratlus

Lisateave

1

LIIKMESRIIK

 

1.1

LIINILÕIK

 

1.1.0.0.0

Üldandmed

 

1.1.0.0.0.1

Raudteetaristu-ettevõtja kood

[NNNN]

Raudteetaristu-ettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

 

1.1.0.0.0.2

Riikliku liini tunnus

Märgijada

Ainulaadne liini tunnus või ainulaadne liini number liikmesriigis.

 

1.1.0.0.0.3

Rakenduspunkt liinilõigu alguses

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada

Liinilõigu alguses asuva rakenduspunkti ainulaadne tunnus (kilomeetrite arv kasvavalt rakenduspunkti algusest rakenduspunkti lõpuni).

 

1.1.0.0.0.4

Rakenduspunkt liinilõigu lõpus

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada

Liinilõigu lõpus asuva rakenduspunkti ainulaadne tunnus (kilomeetrite arv kasvavalt rakenduspunkti algusest rakenduspunkti lõpuni).

 

1.1.0.0.0.5

Liinilõigu pikkus

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada

Liinilõigu alguses ja lõpus asuvate rakenduspunktide vaheline pikkus.

 

1.1.0.0.0.6

Liinilõigu olemus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

tavaline liini lõik/link

Liinilõigu tüüp, mis väljendab esitatud andmete hulka, mis sõltub sellest, kas liinilõik ühendab või ei ühenda rakenduspunkte, mis on tekkinud suure ühenduspunkti jagamisel mitmeks rakenduspunktiks.

 

1.1.1

RÖÖBASTEE

 

1.1.1.0.0

Üldandmed

 

1.1.1.0.0.1

Rööbastee tunnus

Märgijada

Ainulaadne rööbastee tunnus või ainulaadne rööbastee number liinilõigul

 

1.1.1.0.0.2

Rööbastee tavasuund

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

N/O/B

Rööbaste tavasuund on:

sama, mis liinilõigu alguse ja lõpuga määratud suund,

liinilõigu alguse ja lõpuga määratud suunaga vastupidine suund,

mõlemad suunad.

N— liinilõiguga samas suunas

O— liinilõiguga vastupidises suunas

B— mõlemas suunas

1.1.1.1

Taristu allsüsteem

Selle rühma näitajad ei ole kohustuslikud, kui näitaja 1.1.0.0.0.6 all on valitud „link”

1.1.1.1.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

 

1.1.1.1.1.1

Rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (taristu)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (1).

Märkida, kas EÜ deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.1.2

Rööbastee olemasoleva taristu tõendamise deklaratsioon (2) (taristu)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva taristu deklaratsioonide number, mis vastab samadele vormingunõuetele, mida on täpsustatud koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis.

Märkida, kas olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.2

Toimivusnäitajad

 

1.1.1.1.2.1

Rööbastee TEN-klassifikatsioon

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

Osa TEN-T üldvõrgust/osa TEN-T põhi-kaubaveovõrgust/osa TEN-T põhi-reisijateveovõrgust/TEN-väline

Märge selle kohta, millisesse üleeuroopalise võrgu ossa liin kuulub.

 

1.1.1.1.2.2

Raudteeliini kategooria

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Liini klassifikatsioon vastavalt taristu KTK-le.

Märkida, kas rööbastee on hõlmatud KTK tehnilise kohaldamisalaga: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.2.3

Osa raudtee-kaubaveokoridorist (RFC)

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

Reini-Alpide koridor (RFC 1)/Põhjamere-Vahemere koridor (RFC 2)/Skandinaavia–Vahemere koridor (RFC 3)/Atlandi koridor (RFC 4)/Läänemere — Aadria mere koridor (RFC 5)/Vahemere koridor (RFC 6)/Ida-Euroopa — Vahemere idaosa koridor (RFC 7)/Põhjamere-Läänemere koridor (RFC 8)/Reini-Doonau koridor (RFC 9)

Märge selle kohta, kas raudteeliin on ette nähtud raudtee-kaubaveokoridori osana

Märkida, kas rööbastee on ette nähtud raudtee-kaubaveokoridori osana: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.2.4

Kandevõime

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Kombinatsioon raudteeliini kategooriast ja rööbastee nõrgima punkti kiirusest.

 

1.1.1.1.2.5

Suurim lubatud kiirus

[NNN]

Suurim liikumiskiirus liinil, mis tuleneb taristu, energiavarustuse ning juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi omadustest, mida väljendatakse kilomeetrites tunnis.

 

1.1.1.1.2.6

Temperatuurivahemik

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

 

T1 (– 25 kuni + 40)

 

T2 (– 40 kuni + 35)

 

T3 (– 25 kuni + 45)

 

Tx (– 40 kuni + 50)

Temperatuurivahemik liinile piiramatuks juurdepääsuks vastavalt Euroopa standardile.

 

1.1.1.1.2.7

Suurim kõrgus

[+/–][NNNN]

Liinilõigu kõrgeim punkt üle merepinna, lähtudes Amsterdami nullist (NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Karmid ilmastikuolud

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Ilmastikuolud liinil on karmid või tavapärased vastavalt Euroopa standardile.

 

1.1.1.1.3

Liiniskeem

 

1.1.1.1.3.1

Koostalitluslik rööpmelaius

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/mitte ükski

Rööpmelaiused GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, nagu on määratletud Euroopa standardis.

 

1.1.1.1.3.2

Rahvusvahelised rööpmelaiused

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

G2/GB1/GB2/mitte ükski

Muu mitmepoolne või rahvusvaheline rööpmelaius kui GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, nagu on määratletud Euroopa standardis.

Kohustuslik, kui näitaja 1.1.1.1.3.1 all valiti „mitte ükski”.

1.1.1.1.3.3

Liikmesriikide rööpmelaiused

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Kohalik rööpmelaius, nagu on määratletud Euroopa standardis, või muu kohalik rööpmelaius.

Kohustuslik, kui näitaja 1.1.1.1.3.2 all valiti „mitte ükski”.

1.1.1.1.3.4

Vahetuskerede kombineeritud transpordiprofiili tüüpnumber

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Vahetuskerede kombineeritud transpordi kood, nagu on määratletud Rahvusvahelise Raudteeliidu (UIC) koodis.

Märkida, kas rööbastee kuulub kombineeritud transpordi marsruuti: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.3.5

Poolhaagiste kombineeritud transpordiprofiili tüüpnumber

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Poolhaagiste kombineeritud transpordi kood, nagu on määratletud Rahvusvahelise Raudteeliidu (UIC) koodis.

Märkida, kas rööbastee kuulub kombineeritud transpordi marsruuti: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.3.6

Kalde profiil

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[± NN.N] ([NNN.NNN])

korratud nii palju kordi kui vajalik

Kalde väärtuste ja kalde muutumise asukohtade jada.

 

1.1.1.1.3.7

Väikseim horisontaalse kõvera raadius

[NNNNN]

Rööbastee väikseima horisontaalkõvera raadius meetrites.

 

1.1.1.1.4

Rööbastee näitajad

 

1.1.1.1.4.1

Nominaalne rööpmelaius

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/muu

Üks millimeetrites väljendatud väärtus, mis näitab rööpmelaiust.

 

1.1.1.1.4.2

Põikkalde hälve

[+/–] [NNN]

Suurim põikkalde hälve millimeetrites, mis on määratletud tegeliku põikkalde ja tasakaaluseisundi saavutamiseks vajaliku suurema põikkalde erinevusena, milleks liin on projekteeritud.

 

1.1.1.1.4.3

Rööpakalle

[NN]

Nurk, mis määrab rööpapea kalde rööbastee tasapinna suhtes

 

1.1.1.1.4.4

Ballasti olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Täpsustatakse, kas rööbastee konstruktsioon on koos ballasti kinnitatud liipritega või mitte.

Kohustuslik, kui lubatud kiirus rööbasteel (näitaja 1.1.1.1.2.5) on suurem kui 200 km/h või sellega võrdne.

1.1.1.1.5

Pöörmed ja ristmed

 

1.1.1.1.5.1

Pöörmete ja ristmete kasutusväärtuste vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Pöörmeid ja ristmeid hoitakse KTKs määratletud kasutuse piirmõõtmetes.

 

1.1.1.1.5.2

Väikseim rataste läbimõõt fikseeritud tömp-riströöbaste korral

[NNN]

Fikseeritud tömp-ristirööbaste korral põhineb suurim suunamisvaba pikkus kasutusel oleval väikseimal rattaläbimõõdul väljendatuna millimeetrites.

 

1.1.1.1.6

Rööbastee vastupidavus

 

1.1.1.1.6.1

Suurim rongi aeglustumine

[N.N]

Rööbastee pikinihkele vastupidavuse piirnorm, mis on märgitud rongi suurima lubatud aeglustumisena ning väljendatud meetrites ruutsekundi kohta.

Märkida, kas rööbastee on hõlmatud KTK geograafilise kohaldamisalaga: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.6.2

Pöörisvoolupidurite kasutamine

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

lubatud/lubatud ainult teatavatel tingimustel/lubatud ainult avariipiduri korral/lubatud ainult avariipiduri korral teatavatel tingimustel/ei ole lubatud

Märge pöörisvoolupidurite kasutamise piirangute kohta.

 

1.1.1.1.6.3

Magnetiliste pidurite kasutamine

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

lubatud/

lubatud teatavatel tingimustel/

lubatud ainult avariipiduri korral teatavatel tingimustel/

lubatud ainult avariipiduri korral/

ei ole lubatud

Märge magnetiliste pidurite kasutamise piirangute kohta.

 

1.1.1.1.7

Tervis, ohutus ja keskkond

 

1.1.1.1.7.1

Rattaharjade õlitamine keelatud

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas pardaseadmete kasutamine rattaharjade õlitamiseks on keelatud.

 

1.1.1.1.7.2

Ülesõidukohtade olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas liinilõigul on ülesõidukohti.

 

1.1.1.1.7.3

Kiirendamise lubamine ülesõidukohas

[N.N]

Piirang rongi kiirendamisele, kui peatutakse ülesõidukoha läheduses, väljendatud meetrites ruutsekundi kohta.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.1.7.2 all on valitud „JAH”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.8

Tunnel

 

1.1.1.1.8.1

Raudteetaristu-ettevõtja kood

[NNNN]

Raudteetaristu-ettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

 

1.1.1.1.8.2

Tunneli tunnus

Märgijada

Ainulaadne tunneli tunnus või ainulaadne number liikmesriigis.

 

1.1.1.1.8.3

Tunneli algus

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[laius (NN.NNNN) + pikkus (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Tunneli alguse liini geograafilised koordinaadid väljendatuna kümnendkraadides ja kilomeetrites.

 

1.1.1.1.8.4

Tunneli lõpp

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[laius (NN.NNNN) + pikkus (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Tunneli lõpu liini geograafilised koordinaadid väljendatuna kümnendkraadides ja kilomeetrites.

 

1.1.1.1.8.5

Tunneli EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (raudteetunnelite ohutuse KTK)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsiooni number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (1).

Märkida, kas EÜ deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.8.6

Olemasoleva taristu tõendamise deklaratsioon (2) (raudteetunnelite ohutuse KTK)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva taristu deklaratsiooni number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele.

Märkida, kas olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.1.8.7

Tunneli pikkus

[NNNNN]

Tunneli pikkus meetrites sissesõidust väljasõiduni.

Kohustuslik ainult juhul, kui tunneli pikkus on 100 meetrit või rohkem.

1.1.1.1.8.8

Ristlõike pindala

[NNN]

Tunneli väikseima ristlõike pindala ruutmeetrites.

 

1.1.1.1.8.9

Avariiplaani olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas avariiplaan on olemas.

 

1.1.1.1.8.10

Nõutav veeremi tuleohutuse kategooria

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

A/B/mitte ükski

Kategooria määramine vastavalt sellele, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul.

Märkida, kas tunnel on lühem kui 1 km: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.1.8.11

Nõutav veeremi riiklik tuleohutuse kategooria

Märgijada

Kategooria määramine vastavalt sellele, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul.

Kohustuslik ainult juhul, kui näitaja 1.1.1.1.8.10 all on valitud „mitte ükski”

Märkida, kas on olemas asjakohased riiklikud eeskirjad: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2

Energiavarustuse allsüsteem

Selle rühma näitajad ei ole kohustuslikud, kui näitaja 1.1.0.0.0.6 all on valitud „link”

1.1.1.2.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

 

1.1.1.2.1.1

Rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (ENE)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (1).

Märkida, kas EÜ deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.1.2

Olemasoleva rööbasteetaristu tõendamise deklaratsioon (2) (ENE)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva taristu deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele.

Märkida, kas olemasoleva taristu deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.2

Kontaktliinide süsteem

 

1.1.1.2.2.1.1

Kontaktliinide süsteemi tüüp

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

kontaktõhuliin

kolmas rööbas

neljas rööbas

ei ole elektrifitseeritud

Märge kontaktliinide süsteemi tüübi kohta.

 

1.1.1.2.2.1.2

Energiavarustussüsteem (pinge ja sagedus)

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

 

vahelduvvool: 25 kV – 50 Hz/

 

vahelduvvool: 15 kV – 16,7 Hz/

 

alalisvool: 3 kV/

 

alalisvool: 1,5 kV/

 

alalisvool (erijuht FR)/

 

alalisvool: 750 V /

 

alalisvool: 650 V /

 

alalisvool: 600 V /

 

muu

Märge toitesüsteemi kohta (nimipinge ja -sagedus)

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1. all on valitud „ei ole elektrifitseeritud”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.2.2.2

Rongi suurim vool

[NNNN]

Rongi suurim lubatud vool amprites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „ei ole elektrifitseeritud”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.2.2.3

Suurim vool paigalseisu ajal pantograafi kohta

[NNN]

Suurim lubatud rongi vool paigalseisu ajal alalisvoolusüsteemides, väljendatuna amprites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „kontaktõhuliin” ning kas näitaja 1.1.1.2.2.1.2 all valitud toitesüsteem on alalisvoolu süsteem: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.2.4

Regeneratiivpidurdamise loa olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas regeneratiivpidurdamine on lubatud või mitte.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „ei ole elektrifitseeritud”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.2.2.5

Kontaktliini suurim kõrgus

[N.NN]

Märge kontaktliini suurima kõrguse kohta, väljendatuna meetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „kontaktõhuliin”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.2.6

Kontaktliini väikseim kõrgus

[N.NN]

Märge kontaktliini väikseima kõrguse kohta, väljendatuna meetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „kontaktõhuliin”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.3

Pantograaf

 

1.1.1.2.3.1

Heaks kiidetud KTK-le vastavad pantograafipead

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

 

1 950 mm (tüüp 1) /

 

1 600 mm (EP) /

 

2 000 – 2 260 mm /

 

mitte ükski

Märge KTK-le vastavate pantograafipeade kohta, mida on lubatud kasutada.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „kontaktõhuliin”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.3.2

Muud lubatud pantograafipead

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Märge pantograafipeade kohta, mida on lubatud kasutada.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „kontaktõhuliin”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.3.3

Nõuded tõstetud pantograafide arvule ja pantograafide vahelisele kaugusele teataval kiirusel

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[N] [NNN] [NNN]

Tõstetud pantograafide suurim lubatud arv rongi kohta ja väikseim keskliinidevaheline kaugus külgnevate tõstetud pantograafipeade korral teataval kiirusel, väljendatuna meetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „kontaktõhuliin”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.3.4

Kontaktkinga lubatud materjal

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Märge kontaktkingade lubatud materjalide kohta.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „kontaktõhuliin”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.4

Kontaktõhuliini eraldustsoonid

 

1.1.1.2.4.1.1

Faaside eraldus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge faaside eralduse kohta ja muu nõutav teave.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „kontaktõhuliin”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.4.1.2

Teave faaside eralduse kohta

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

pikkus [NNN] + kaitselüliti [JAH/EI] + madalam pantograaf [JAH/EI]

Märge mitmesuguse faaside eraldust puudutava nõutud teabe kohta.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.4.1.1 all on valitud „JAH”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.4.2.1

Süsteemide eraldus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge süsteemide eralduse kohta.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „kontaktõhuliin”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.4.2.2

Teave süsteemide eralduse kohta

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

pikkus [NNN] + kaitselüliti [JAH/EI] + madalam pantograaf [JAH/EI] + muutuv toitesüsteem [JAH/EI]

Märge mitmesuguse süsteemi eraldust puudutava nõutud teabe kohta.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.4.2.1 all on valitud „JAH”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.2.5

Veeremile esitatavad nõuded

 

1.1.1.2.5.1

Pardal voolutugevuse või võimsuse piiramise nõue

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas voolutugevuse või võimsuse piiramise funktsioon sõidukite pardal on nõutud.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „ei ole elektrifitseeritud”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.2.5.2

Lubatud kontaktjõud

Märgijada

Märge lubatud kontaktjõu kohta, väljendatuna njuutonites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „ei ole elektrifitseeritud”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

Jõud esitatakse kas staatilise jõu ja suurima jõu väärtusena njuutonites või kiiruse funktsiooni valemina.

1.1.1.2.5.3

Nõutud automaatne langetamisseade

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas automaatne langetamisseade (ADD) on sõidukis nõutud.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.2.2.1.1 all on valitud „ei ole elektrifitseeritud”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3

Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteem

Selle rühma näitajad parameetrid ei ole kohustuslikud, kui näitaja 1.1.0.0.0.6 all on valitud „link”

1.1.1.3.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

 

1.1.1.3.1.1

Rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (juhtkäsud ja signaalimine)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (1).

Märkida, kas EÜ deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.2

KTK-le vastav rongikaitsesüsteem (ETCS)

 

1.1.1.3.2.1

ETCSi tase

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

ei/1/2/3

ERTMSi/ETCSi rakendamise tase sõltuvalt teeäärsetest seadmetest.

 

1.1.1.3.2.2

ETCSi algversioon

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

eel-algversioon 2/algversioon 2/algversioon 3

ETCSi algversioon paigaldatakse liini äärde.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „EI”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.2.3

ETCSi sõidusignaalide uuendamine on liinile juurdepääsu saamiseks vajalik

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas sõidusignaalide uuendamine on liinile juurdepääsu saamiseks vajalik ohutuskaalutlustel.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „EI”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.2.4

ETCSi sõidusignaalide uuendamise süsteem paigaldatakse liini äärde

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

Puudub/silmus/GSM-R/silmus ja GSM-R

Teave raudtee äärde paigaldatud seadmete kohta, mis on suutelised edastama silmuse või GSM-Ri teel sõidusignaalide uuendamise teavet 1. taseme paigaldistele.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „EI”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.2.5

Kasutusel olev ETCSi riiklik rakendus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas riikliku rakenduse andmeid edastatakse rööbastee ja rongi vahel.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „EI”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.2.6

Käitamispiirangute või -tingimuste olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas on piiranguid või tingimusi tulenevalt osalisest vastavusest juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „EI”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.2.7

Valikulised ETCSi funktsioonid

Märgijada

Valikulised ETCSi funktsioonid, mis võivad parandada liini käitamist.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „EI”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.3

KTK-le vastav raadio (GSM-R)

 

1.1.1.3.3.1

GSM-Ri versioon

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

Puudub/algversioonile eelnev versioon 0/algversioon 0 r3/algversioon 0 r4

Liini äärde paigaldatud GSM-Ri FRSi ja SRSi versioon.

 

1.1.1.3.3.2

ETCSi 2. tasemele vastav soovituslik aktiivsete GSM-R mobiilide arv pardal

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

0/1/2

Rongi probleemideta tööks vajalikku ETCSi andmeedastust (EDOR) võimaldavate mobiilide soovituslik arv. See on seotud RBC-sideseanssidega. Ei ole kriitiline ohutuskriteerium ega koostalitlustingimus.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.3.1 all on valitud „puudub” ja kas on paigaldatud ERTMSi 2. tase: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.3.3

Valikulised GSM-Ri funktsioonid

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

Valikuliste GSM-Ri funktsioonide kasutamine, mis võivad parandada liini käitamist. Need on ainult teabeks ega ole võrgule juurdepääsu kriteeriumid.

Märkida, kas parameetri 1.1.1.3.3.1 all on valitud „puudub”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.4

KTK-le täielikult vastavad rongituvastussüsteemid

 

1.1.1.3.4.1

KTK-le täielikult vastavate rongituvastussüsteemide olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas on paigaldatud juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK nõuetele täielikult vastavaid rongituvastussüsteeme.

 

1.1.1.3.5

Olemasolevad rongikaitsesüsteemid

 

1.1.1.3.5.1

Muude paigaldatud rongikaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemide olemasolu.

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas liini äärde on paigaldatud muid tavalise kasutuse rongikaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteeme.

Kohustuslik ainult juhul, kui näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „ei”

1.1.1.3.5.2

Vajalik on rohkem kui ühe rongikaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemi olemasolu pardal

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas rohkem kui ühe ja samaaegselt aktiivse rongikaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemi olemasolu pardal on nõutud.

Kohustuslik ainult juhul, kui näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „ei”

1.1.1.3.6

Muud raadiosüsteemid

 

1.1.1.3.6.1

Muud paigaldatud raadiosüsteemid

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas liini äärde on paigaldatud muid tavalise kasutuse raadiosüsteeme.

Kohustuslik ainult juhul, kui näitaja 1.1.1.3.3.1 all on valitud „puudub”JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7

KTK-le täielikult mittevastavad rongituvastussüsteemid

 

1.1.1.3.7.1

Rongituvastussüsteemi tüüp

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

rööbastee vooluahelad/rattaandur/silmus

Paigaldatud rongituvastussüsteemide tüübid.

 

1.1.1.3.7.2.1

Kahe järjestikuse telje vahelise suurima lubatud kauguse vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas nõutud kaugus vastab KTK-le.

 

1.1.1.3.7.2.2

Suurim lubatud kaugus kahe järjestikuse telje vahel KTK-le mittevastavuse korral

[NNNNN]

Märge suurima lubatud kauguse kohta kahe järjestikuse telje vahel KTK-le mittevastavuse korral, väljendatuna millimeetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.2.1 all on valitud „KTK-le mittevastav”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.3

Väikseim lubatud kaugus kahe järjestikuse telje vahel

[NNNN]

Märge kauguse kohta millimeetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.4

Väikseim lubatud kaugus esimese ja viimase telje vahel

[NNNNN]

Märge kauguse kohta millimeetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.5

Suurim kaugus rongi lõpu ja esimese telje vahel

[NNNN]

Märge rongi lõpu ja esimese telje vahelise sellise suurima kauguse kohta millimeetrites, mida kohaldatakse sõiduki või rongi mõlemale otsale (esi- ja tagaots).

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur” või „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.6

Rattapöia väikseim lubatud laius

[NNN]

Märge laiuse kohta millimeetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.7

Ratta väikseim lubatud läbimõõt

[NNN]

Märge kauguse kohta millimeetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.8

Rattaharja väikseim lubatud paksus

[NN.N]

Märge paksuse kohta millimeetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.9

Rattaharja väikseim lubatud kõrgus

[NN.N]

Märge rattaharja kõrguse kohta millimeetrites.

Märkida, kas parameetri 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur”: JAH/EI

Kui jah, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.10

Rattaharja suurim lubatud kõrgus

[NN.N]

Märge rattaharja kõrguse kohta millimeetrites.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.11

Väikseim lubatud teljekoormus

[N.N]

Märge teljekoormuse kohta tonnides.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur” või „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.12

Ratastevahelise metallivaba ruumi eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.13

Sõidukite metallkonstruktsiooni eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „silmus”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.14

Nõutud on rattamaterjali ferromagnetiliste omaduste vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.15.1

Rattapaari vastastikuste rataste suurima lubatud takistuse vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.15.2

Rattapaari vastastikuste rataste suurim lubatud takistus KTK-le mittevastavuse korral

[N.NNN]

Suurima lubatud takistuse väärtus oomides KTK-le mittevastavuse korral

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.15.1 all on valitud „KTK-le mittevastav”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.16

Liivatamise KTK-le vastavus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „vooluahelad” ja näitaja 1.1.1.3.7.18 all on valitud „JAH”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.17

Suurim liivatamismäär

[NNNNN]

Rööbastee suurim lubatud liivatamismäär on 30 sekundit, esitatuna grammides.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.16 all on valitud „KTK-le mittevastav”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.18

Nõutud on juhipoolne liivatamise peatamine

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas juhipoolne liivatamise aktiveerimise/peatamise võimalus kooskõlas raudteetaristu-ettevõtja juhistega on nõutud või mitte.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.19

Liiva omaduste eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.20

Rattaharjade õlitamise pardaseadmete eeskirjade olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge rattaharjade õlitamise aktiveerimise või peatamise eeskirjade olemasolu kohta.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.21

Liitpiduriklotside kasutamise eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.22

Šuntimisseadmete eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.7.23

Šuntimise takistusi mõjutavate veeremi allsüsteemi omaduste kombineerimise eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.8

Üleminek ühelt süsteemilt teisele

 

1.1.1.3.8.1

Erinevate kaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemide vahelise ümberlülituse olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge erinevate süsteemide vahelise ümberlülituse olemasolu kohta rongi liikumise ajal

Märkida, kas on vähemalt kaks erinevat süsteemi: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.8.2

Erinevate raadiosüsteemide vahelise ümberlülituse olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge erinevate raadiosüsteemide ja side puudumise süsteemi vahelise ümberlülituse olemasolu kohta rongi liikumise ajal

Märkida, kas on vähemalt kaks erinevat raadiosüsteemi: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.9

Elektromagnetiliste häiretega seotud näitajad

 

1.1.1.3.9.1

Sõiduki poolt kiiratavate magnetväljade eeskirjade olemasolu ja vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

puudub/KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge eeskirjade olemasolu ja KTK-le vastavuse kohta.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.9.2

Veeremiüksuste veovoolu harmoonia piirnormide olemasolu ja KTK-le vastavus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

puudub/KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge eeskirjade olemasolu ja KTK-le vastavuse kohta.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.7.1 all on valitud „rattaandur” või „vooluahelad”: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.1.1.3.10

Liiniäärne süsteem halvenenud olukordade jaoks

 

1.1.1.3.10.1

ETCSi tase halvenenud olukorra jaoks

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

puudub/1/2/3

ERTMSi/ETCSi rakendamise tase halvenenud olukorras sõltuvalt teeäärsetest seadmetest.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „JAH”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.1.1.3.10.2

Muud rongikaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemid halvenenud olukorra jaoks

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge muu kui ETCSi süsteemi olemasolu kohta halvenenud olukorra jaoks.

Kohustuslik, kui näitaja 1.1.1.3.10.1 all on valitud „puudub”:

1.1.1.3.11

Piduritega seotud parameetrid

 

1.1.1.3.11.1

Suurim nõutud pidurdusteekond

[NNNN]

Rongi pidurdusteekonna suurim väärtus (meetrites) antakse liini suurima kiiruse kohta.

 

1.1.1.3.12

Muud juhtkäskude ja signaalimise näitajad

 

1.1.1.3.12.1

Kallutamine on toetatud

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas ETCS toetab kallutamise funktsioone.

Märkida, kas näitaja 1.1.1.3.2.1 all on valitud „JAH”: JAH/EI

Kui EI, siis esitada andmed.

1.2

RAKENDUSPUNKT

 

1.2.0.0.0

Üldandmed

 

1.2.0.0.0.1

Rakenduspunkti nimi

Märgijada

Tavaliselt linna või küla või liikluskontrolliga seotud nimi

 

1.2.0.0.0.2

Rakenduspunkti ainulaadne tunnus

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[AA+AAAAA]

Riigi koodist ja rakenduspunkti tähtnumbrilisest koodist koosnev kood.

 

1.2.0.0.0.3

Rakenduspunkti TAF TAP põhikood

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[AANNNNN]

TAF/TAP jaoks loodud põhikood

 

1.2.0.0.0.4

Rakenduspunkti tüüp

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Rajatise tüüp seoses peamiste kasutusfunktsioonidega.

 

1.2.0.0.0.5

Rakenduspunkti geograafiline asukoht

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[laius (NN.NNNN) + pikkus (± NN.NNNN)]

Kümnendkraadides esitatavad geograafilised koordinaadid antakse tavaliselt rakenduspunkti keskkohale.

 

1.2.0.0.0.6

Rakenduspunkti asukoht raudteel

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[NNNN.NNN] + [Märgijada]

Rakenduspunkti asukohta määrava liini tunnusega seotud kilomeeter. See jääb üldjuhul rakenduspunkti keskele.

 

1.2.1

RÖÖBASTEE

 

1.2.1.0.0

Üldandmed

 

1.2.1.0.0.1

Raudteetaristu-ettevõtja kood

[NNNN]

Raudteetaristu-ettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

 

1.2.1.0.0.2

Rööbastee tunnus

Märgijada

Ainulaadne rööbastee tunnus või ainulaadne rööbastee number rakenduspunktis.

 

1.2.1.0.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

 

1.2.1.0.1.1

Rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (taristu)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (1).

Märkida, kas EÜ deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.1.0.1.2

Olemasoleva rööbasteetaristu tõendamise deklaratsioon (2) (taristu)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva taristu deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele.

Märkida, kas olemasoleva taristu deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.1.0.2

Toimivusnäitajad

 

1.2.1.0.2.1

Rööbastee TEN-klassifikatsioon

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

osa TEN-T üldvõrgust/osa TEN-T põhi-kaubaveovõrgust/osa TEN-T põhi-reisijateveovõrgust/TEN-väline

Märge selle kohta, millisesse üleeuroopalise võrgu ossa rööbastee kuulub.

 

1.2.1.0.2.2

Raudteeliini kategooria

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Liini klassifikatsioon vastavalt taristu KTK-le.

Märkida, kas rööbastee on hõlmatud KTK tehnilise kohaldamisalaga: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.1.0.2.3

Osa raudtee-kaubaveokoridorist (RFC)

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Märge selle kohta, kas raudteeliin on ette nähtud raudtee-kaubaveokoridori osana

Märkida, kas rööbastee on ette nähtud raudtee-kaubaveokoridori osana: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.1.0.3

Liiniskeem

 

1.2.1.0.3.1

Koostalitluslik rööpmelaius

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/mitte ükski

Rööpmelaiused GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, nagu on määratletud Euroopa standardis.

 

1.2.1.0.3.2

Rahvusvahelised rööpmelaiused:

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

G2/GB1/GB2/mitte ükski

Muu mitmepoolne või rahvusvaheline rööpmelaius kui GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, nagu on määratletud Euroopa standardis.

Kohustuslik ainult juhul, kui näitaja 1.1.1.1.3.1 all on valitud „mitte ükski”

1.2.1.0.3.3

Liikmesriikide rööpmelaiused

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Kohalik rööpmelaius, nagu on määratletud Euroopa standardis, või muu kohalik rööpmelaius.

Kohustuslik ainult juhul, kui näitaja 1.1.1.1.3.2 all on valitud „mitte ükski”

1.2.1.0.4

Rööbastee näitajad

 

1.2.1.0.4.1

Nominaalne rööpmelaius

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/muu

Üks millimeetrites väljendatud väärtus, mis näitab rööpmelaiust.

 

1.2.1.0.5

Tunnel

 

1.2.1.0.5.1

Raudteetaristu-ettevõtja kood

[NNNN]

Raudteetaristu-ettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

 

1.2.1.0.5.2

Tunneli tunnus

Märgijada

Ainulaadne tunneli tunnus või ainulaadne tunneli number liikmesriigis.

 

1.2.1.0.5.3

Tunneli EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (raudteetunnelite ohutuse KTK)

Märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (1).

Märkida, kas EÜ deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.1.0.5.4

Olemasoleva tunnelitaristu tõendamise deklaratsioon (2) (raudteetunnelite ohutuse KTK)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva taristu deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele.

Märkida, kas olemasoleva taristu deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.1.0.5.5

Tunneli pikkus

[NNNNN]

Tunneli pikkus meetrites sissesõidust väljasõiduni.

Kohustuslik ainult juhul, kui tunneli pikkus on 100 meetrit või rohkem.

1.2.1.0.5.6

Avariiplaani olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas avariiplaan on olemas.

 

1.2.1.0.5.7

Nõutav veeremi tuleohutuse kategooria

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

A/B/mitte ükski

Kategooria määramine vastavalt sellele, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul.

Märkida, kas tunneli pikkus on 1 kilomeeter või rohkem: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.1.0.5.8

Nõutav veeremi riiklik tuleohutuse kategooria

Märgijada

Kategooria määramine vastavalt sellele, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul, nagu on määratletud riiklikes eeskirjades, kui need on olemas.

Märkida, kas on olemas asjakohased riiklikud eeskirjad: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.1.0.6

Perroon

 

1.2.1.0.6.1

Raudteetaristu-ettevõtja kood

[NNNN]

Raudteetaristu-ettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

 

1.2.1.0.6.2

Perrooni tunnus

Märgijada

Ainulaadne perrooni tunnus või ainulaadne perrooni number rakenduspunktis.

 

1.2.1.0.6.3

Perrooni TEN-klassifikatsioon

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

osa TEN-T üldvõrgust/osa TEN-T põhilisest raudtee-kaubaveovõrgust/osa TEN-T põhi-reisijateveovõrgust/TEN-väline

Märge selle kohta, millisesse üleeuroopalise võrgu ossa rööbastee kuulub.

 

1.2.1.0.6.4

Perrooni kasutatav pikkus

[NNNN]

Platvormi selle osa suurim katkematu pikkus (meetrites), mille ees rongid on ette nähtud peatuma, et reisijad saaksid tavalistes kasutustingimustes rongi siseneda ja rongist väljuda, jättes piisava varu peatumistolerantsidele.

 

1.2.1.0.6.5

Perrooni kõrgus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/muu

Perrooni ülemise pinna ja kõrvalasuva rööbastee sõidupinna vaheline kaugus. See on millimeetrites väljendatud nimiväärtus.

 

1.2.1.0.6.6

Sõitu alustavat rongi abistavad seadmed või personal perroonil

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge sõitu alustavat rongi toetava varustuse või personali olemasolu kohta.

 

1.2.1.0.6.7

Platvormil asetsevate rongi sisenemise abivahendite kasutusala

[NNNN]

Teave rongile juurdepääsu taseme kohta, mille korral sisenemise abivahendeid saab kasutada.

 

1.2.2

MANÖÖVRITEE

 

1.2.2.0.0

Üldandmed

 

1.2.2.0.0.1

Raudteetaristu-ettevõtja kood

[NNNN]

Raudteetaristu-ettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

 

1.2.2.0.0.2

Manöövritee tunnus

Märgijada

Ainulaadne manöövritee tunnus või ainulaadne manöövritee number rakenduspunktis.

 

1.2.2.0.0.3

Manöövritee TEN-klassifikatsioon

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

osa TEN-T üldvõrgust/osa TEN-T põhilisest raudtee-kaubaveovõrgust/osa TEN-T põhi-reisijateveovõrgust/TEN-väline

Märge selle kohta, millisesse üleeuroopalise võrgu ossa rööbastee kuulub.

 

1.2.2.0.1

Manöövritee vastavustõendamise deklaratsioon

 

1.2.2.0.1.1

Manöövritee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (taristu)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (1).

Märkida, kas EÜ deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.2.0.1.2

Olemasoleva manöövriteetaristu deklaratsioon (2) (taristu)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva taristu deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele.

Märkida, kas olemasoleva taristu deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.2.0.2

Toimivusnäitaja

 

1.2.2.0.2.1

Manöövritee kasutatav pikkus

[NNNN]

Rongide ohutuks parkimiseks kasutatava manöövritee/seisutee kogupikkus meetrites.

 

1.2.2.0.3

Liiniskeem

 

1.2.2.0.3.1

Seisuteede kalle

[N.N]

Kalde suurim väärtus millimeetrites meetri kohta.

Kohustuslik ainult juhul, kui see ületab KTK väärtuse

1.2.2.0.3.2

Väikseim horisontaalse kõvera raadius

[NNN]

Väikseima horisontaalkõvera raadius meetrites.

Kohustuslik ainult juhul, kui see on alla KTK väärtuse

1.2.2.0.3.3

Vertikaalkõvera väikseim raadius

[NNN+NNN]

Väikseima vertikaalkõvera raadius meetrites.

Kohustuslik ainult juhul, kui see on alla KTK väärtuse

1.2.2.0.4

Rongide teenindamise püsiseadmed

 

1.2.2.0.4.1

Tualeti tühjendamise seadmete olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge tualeti tühjendamise seadmete (rongide teenindamise püsiseade) olemasolu kohta, nagu on määratletud taristu KTKs.

 

1.2.2.0.4.2

Väliste puhastusseadmete olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge väliste puhastusseadmete (rongide teenindamise püsiseade) olemasolu kohta, nagu on määratletud taristu KTKs.

 

1.2.2.0.4.3

Veevarude taastamise seadmete olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge veevarude taastamise seadmete (rongide teenindamise püsiseade) olemasolu kohta, nagu on määratletud taristu KTKs.

 

1.2.2.0.4.4

Tankimisseadmete olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge tankimisseadmete (rongide teenindamise püsiseade) olemasolu kohta, nagu on määratletud taristu KTKs.

 

1.2.2.0.4.5

Liivavarude taastamise seadmete olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge liivavarude taastamise seadmete olemasolu kohta (rongide teenindamise püsiseade).

 

1.2.2.0.4.6

Välise elektrivarustuse seadmete olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge välise elektrivarustuse seadmete olemasolu kohta (rongide teenindamise püsiseade).

 

1.2.2.0.5

Tunnel

 

1.2.2.0.5.1

Raudteetaristu-ettevõtja kood

[NNNN]

Raudteetaristu-ettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

 

1.2.2.0.5.2

Tunneli tunnus

Märgijada

Ainulaadne tunneli tunnus või ainulaadne number liikmesriigis.

 

1.2.2.0.5.3

Tunneli EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (raudteetunnelite ohutuse KTK)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (1).

Märkida, kas EÜ deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.2.0.5.4

Olemasoleva tunnelitaristu tõendamise deklaratsioon (2) (raudteetunnelite ohutuse KTK)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva taristu deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusdokumentide edastamise praktilist korda käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele.

Märkida, kas olemasoleva taristu deklaratsioon on väljastatud: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.2.0.5.5

Tunneli pikkus

[NNNNN]

Tunneli pikkus meetrites sissesõidust väljasõiduni.

Kohustuslik ainult juhul, kui tunneli pikkus on 100 meetrit või rohkem.

1.2.2.0.5.6

Avariiplaani olemasolu

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas avariiplaan on olemas.

 

1.2.2.0.5.7

Nõutav veeremi tuleohutuse kategooria

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

A/B/mitte ükski

Kategooria määramine vastavalt sellele, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul.

Märkida, kas tunneli pikkus on 1 kilomeeter või rohkem: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

1.2.2.0.5.8

Nõutav veeremi riiklik tuleohutuse kategooria

Märgijada

Kategooria määramine vastavalt selle, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul, nagu on määratletud riiklikes eeskirjades, kui need on olemas.

Kohustuslik ainult juhul, kui näitaja 1.1.1.1.8.10 all on valitud „mitte ükski”.

Märkida, kas on olemas asjakohased riiklikud eeskirjad: JAH/EI

Kui JAH, siis esitada andmed.

4.   KÕRGETASEMELISE SÜSTEEMI ÜLEVAADE

4.1.   Taristuregistrisüsteem (RINF)

Taristuregistri ülesehitus on esitatud joonisel.

Joonis

Taristuregistrisüsteem (RINF)

Image

4.2.   Ühise kasutajaliidese haldamine

Ühine kasutajaliides on veebipõhine rakendus, mille loob agentuur, kes seda ka haldab ja hooldab.

Agentuur teeb riiklikele raudteeveo-ettevõtjatele kättesaadavaks järgmised failid ja dokumendid, mida kasutatakse taristuregistrite loomiseks ning nende ühise kasutajaliidesega ühendamiseks:

kasutusjuhend;

andmeedastusfailide struktuuri kirjeldus.

Agentuur teeb taristuregistri kasutajatele kättesaadavaks kohaldamissuunised, milles kirjeldatakse seda, kuidas iga liikmesriik peab oma taristuregistri ühise kasutajaliidesega ühendama, ning ühise kasutajaliidese funktsioone ja teenuseid. Vajaduse korral suuniseid ajakohastatakse.

4.3.   Ühise kasutajaliidese minimaalne nõutud funktsionaalsus

Ühine kasutajaliides peab pakkuma vähemalt järgmisi funktsioone:

kasutajate haldus — ühise kasutajaliidese haldaja peab saama hallata kasutajate juurdepääsuõigusi;

teabe auditeerimine — ühise kasutajaliidese haldajal peab olema võimalik jälgida kõikide ühise kasutajaliidese kasutajate tegevuslogi, mis esitatakse ühise kasutajaliidese kaudu teatavas ajavahemikus tehtud toimingute loendina;

ühenduvus ja autentimine — ühise kasutajaliidese registreeritud kasutajatel peab olema võimalik ühisele kasutajaliidesele interneti teel juurde pääseda ja kasutada selle funktsioone vastavalt oma õigustele;

andmete otsimine taristuregistrist, sh konkreetsete taristuregistriomadustega rakenduspunktide ja/või liinilõikude kohta;

rakenduspunkti või liinilõigu valik ja selle taristuregistriandmete kuvamine — ühise kasutajaliidese kasutajatel peab olema võimalik kaardiliidest kasutades määrata geograafiline ala, misjärel ühine kasutajaliides näitab selle ala kohta kasutaja poolt soovitud ning taristuregistris olevat teavet;

taristuregistri andmete vaatamine konkreetsete liinide ja rakenduspunktide kohta kaardiliidese abil määratud alas;

taristuregistri elementide visuaalne kuvamine digitaalsel kaardil — kasutajatel peab ühise kasutajaliidese kaudu olema võimalik kaardil navigeerida, valida seal kujutatud element ja saada selle kohta asjakohast taristuregistrisse kantud teavet;

riikliku registriüksuse esitatud täielike taristuandmete kinnitamine, üleslaadimine ja vastuvõtmine.

4.4.   Tööviis

Taristuregister pakub ühise kasutajaliidese kaudu kahte peamist liidest:

üks on mõeldud kasutamiseks iga liikmesriigi taristuregistrile nende täielike taristuregistriandmete koopiate esitamiseks/üleslaadimiseks;

teine on mõeldud ühise kasutajaliidese kasutajatele taristuregistrisse pääsuks ning sealt andmete võtmiseks.

Ühise kasutajaliidese keskandmebaasi sisestatakse iga liikmesriigi taristuregistris hoitavate täielike taristuandmete koopiad. Eelkõige on riiklike taristuregistrite kohustus luua failid, mis hõlmavad kogu nende taristuregistris olevaid taristuandmeid, järgides käesoleva lisa tabelis esitatud kirjeldusi. Neil tuleb oma taristuregistris olevaid andmeid vähemalt iga kolme kuu järel korrapäraselt uuendada. Üks uuendustest peab kattuma iga-aastase riikliku võrguaruande avaldamisega.

Seejärel laevad riiklikud taristuregistrid failid üles ühisesse kasutajaliidesesse, kasutades sellekohast liidest. Eraldi moodul lihtsustab riiklike taristuregistrite esitatud andmete kinnitamist ja üleslaadimist.

Ühise kasutajaliidese keskandmebaasis tehakse riiklike taristuregistrite saadetud andmed kättesaadavaks ilma mis tahes muudatusteta.

Ühise kasutajaliidese põhifunktsioon on võimaldada kasutajatel taristuregistrisse kantud andmeid otsida ja võtta.

Ühises kasutajaliideses hoitakse alles riiklike taristuregistrite poolt varem kättesaadavaks tehtud andmete kogu ajalugu. Seda säilitatakse kaks aastat pärast andmete registrist kustutamisest.

Agentuur kui ühise kasutajaliidese haldaja tagab kasutajatele taotluse korral sellele juurdepääsu.

Ühise kasutajaliidese kasutajate päringutele antakse vastus 24 tunni jooksul alates päringu esitamisest.

4.5.   Kättesaadavus

Ühine kasutajaliides on kättesaadav seitse päeva nädalas vahemikus 02:00–21:00 GMT, sõltuvalt suve- või talveajast. Süsteemi kättesaadavuse piiramine hoolduse ajal on minimaalne.

Kui ühise kasutajaliidese kasutamises tekib tõrge väljaspool agentuuri tavapärast tööaega, alustatakse teenuse taastamisega agentuuri järgmisel tööpäeval.

5.   ÜHTSETE TEHNILISTE KIRJELDUSTE KOHALDAMISE SUUNISED

Käesoleva otsuse artiklis 3 viidatud ühtsete tehniliste kirjelduste kohaldamise suunised teeb agentuur avalikult kättesaadavaks oma veebisaidil. Suunised sisaldavad järgmist:

a)

elemendid ja neile vastavad andmed, nagu on täpsustatud punktis 3.3 ja tabelis. Iga välja kohta vähemalt selle vorming, piirnorm, tingimused, mille alusel näitaja on kohaldatav ja kohustuslik, raudteede tehnilised eeskirjad näitajate väärtuste kohta, viide KTKdele ja muudele taristuregistri elementidega seotud tehnilistele dokumentidele, nagu on sätestatud käesoleva otsuse tabelis;

b)

mõistete ja näitajate üksikasjalikud määratlused ja kirjeldused;

c)

nende sätete tutvustus, mis on suunatud võrgu ümbermodelleerimisele taristuregistri toimimise ja andmete kogumise eesmärgil, ning asjakohased selgitused ja näited;

d)

liikmesriikide taristuregistritest pärinevate ning ühise kasutajaliidese kaudu taristuregistrisse kantavate andmete kinnitamise ja esitamise kord.

Kohaldamissuunistes on esitatud selgitused käesoleva otsuse lisas viidatud kirjelduste kohta, mis on vajalikud taristuregistrisüsteemi nõuetekohaseks arendamiseks.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (versioon 0.1, 28.9.2009) on kättesaadav Euroopa Raudteeagentuuri veebisaidil.

(2)  Olemasoleva taristu deklaratsioon, nagu on määratletud komisjoni 20. septembri 2011. aasta soovituses 2011/622/EL menetluse kohta, mille abil tõendada, mil määral vastavad olemasolevad raudteeliinid koostalitluse tehniliste kirjelduste põhinäitajatele (ELT L 243, 21.9.2011, lk 23).


Top