Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0802

2014/802/EL: Komisjoni rakendusotsus, 14. november 2014 , millega muudetakse otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL skreipiga seotud loomatervisenõuete osas, mis kehtivad lammaste ja kitsede embrüotega kauplemisel liidus ja nende importimisel liitu (teatavaks tehtud numbri C(2014) 8339 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 331, 18.11.2014, p. 28–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/802/oj

18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/28


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

14. november 2014,

millega muudetakse otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL skreipiga seotud loomatervisenõuete osas, mis kehtivad lammaste ja kitsede embrüotega kauplemisel liidus ja nende importimisel liitu

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 8339 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/802/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (1) eriti selle artikli 11 lõike 3 kolmandat taanet, artikli 17 lõike 2 punkti b, artikli 18 lõike 1 esimest taanet ning artikli 19 sissejuhatavat fraasi ja punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2010/470/EL (2) IV lisa A osas on esitatud näidisveterinaarsertifikaat selliste lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liidusiseseks kaubanduseks, mis on kogutud või toodetud pärast 31. augustit 2010.

(2)

Komisjoni otsuse 2010/472/EL (3) IV lisa 2. osas on esitatud näidisveterinaarsertifikaat lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste importimiseks liitu.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 999/2001 (4) on sätestatud veiste, lammaste ja kitsede transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate (TSEde) vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad. Kõnealuse määruse VIII lisa A peatükis on sätestatud elusloomade, sperma ja embrüote liidusisese kaubanduse tingimused. Lisaks on kõnealuse määruse IX lisas sätestatud tingimused elusloomade, embrüote, munarakkude ja loomsete saaduste Euroopa Liitu importimiseks kolmandatest riikidest.

(4)

Võttes arvesse uusi teaduslikke tõendeid, muudeti määrust (EÜ) nr 999/2001 komisjoni määrusega (EL) nr 630/2013 (5). Need skreipiga seotud muudatused viidi komisjoni rakendusotsuse 2010/470/EL IV lisa A osas esitatud, lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liidusisese kaubanduse näidisveterinaarsertifikaati ja otsuse 2010/472/EL IV lisa 2. osas esitatud, lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liitu importimise näidisveterinaarsertifikaati sisse rakendusotsusega 2013/470/EL, (6) kusjuures kehtestati üleminekuperiood, mis kestab kuni 31. detsembrini 2014.

(5)

Määruse (EÜ) nr 999/2001 asjakohaseid sätteid muudeti komisjoni määrusega (EL) nr 1148/2014 (7) kooskõlas EFSA teadusliku arvamusega, mis võeti vastu 24. jaanuaril 2013 ja milles käsitletakse klassikalise skreipi edasikandumise ohtu in vivo saadud embrüote lammastele siirdamise kaudu ning milles jõuti järeldusele, et klassikalise skreipi edasikandumise ohtu homosügootsete või heterosügootsete lammaste ARR embrüote implanteerimise teel võib pidada väheoluliseks, tingimusel, et embrüote siirdamisel järgitakse OIE soovitusi ja menetlusi.

(6)

Lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liidusisese kaubanduse näidisveterinaarsertifikaati, mis on esitatud otsuse 2010/470/EL IV lisa A osas, ning lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liitu importimise näidisveterinaarsertifikaati, mis on sätestatud otsuse 2010/472/EL IV lisa 2. osas, tuleks seega muuta, et võtta arvesse nõudeid, mis on kehtestatud määruses (EÜ) nr 999/2001, mida on muudetud määrusega (EL) nr 1148/2014.

(7)

Peale selle tuleb otsuse 2010/470/EL IV lisa A osas esitatud lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liidusisese kaubanduse näidisveterinaarsertifikaadis muuta teatavaid viiteid määrusele (EÜ) nr 999/2001, et kõrvaldada ebaselgus.

(8)

Lisaks tuleb muuta täpsemaks sõnastust otsuse 2010/472/EL IV lisa 2. osas esitatud lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste liitu importimise näidisveterinaarsertifikaadis, et oleks selge, et episootilise hemorraagia diagnoosimise korda kohaldatakse emaste doonorlammaste või -kitsede suhtes.

(9)

Seepärast tuleks otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/470/EL IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsuse 2010/472/EL IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. november 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  Komisjoni otsus 2010/470/EL, 26. august 2010, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaatide näidised hobuslaste, lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade munarakkude ja embrüote liidusiseseks kaubanduseks (ELT L 228, 31.8.2010, lk 15).

(3)  Komisjoni otsus 2010/472/EL, 26. august 2010, lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta (ELT L 228, 31.8.2010, lk 74).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001, 22. mai 2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1).

(5)  Komisjoni määrus (EL) nr 630/2013, 28. juuni 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) lisasid (ELT L 179, 29.6.2013, lk 60).

(6)  Komisjoni rakendusotsus 2013/470/EL, 20. september 2013, millega muudetakse otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL skreipiga seotud loomatervisenõuete osas seoses lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote kaubandusega liidus ja impordiga liitu (ELT L 252, 24.9.2013, lk 32).

(7)  Komisjoni määrus (EL) nr 1148/2014, 28. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) II, VII, VIII, IX ja X lisa (ELT L 308, 29.10.2014, lk 66).


I LISA

Otsuse 2010/470/EL IV lisa A osa asendatakse järgmisega:

„A OSA

Näidisveterinaarsertifikaat IVA liidusiseseks kaubanduseks lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste puhul, mis on kogutud või toodetud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja lähetatud tunnustatud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt, kust munarakud või embrüod pärinevad

Image

Image

Image


II LISA

Otsuse 2010/472/EL IV lisa 2. osa asendatakse järgmisega:

„2. OSA

Näidisveterinaarsertifikaat lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetiste importimiseks

Image

Image

Image

Image

Image


Top