Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0771

2014/771/EL: Komisjoni rakendusotsus, 31. oktoober 2014 , universaalärikeele versiooni 2.1 kindlaksmääramise kohta riigihangetes viitamiseks EMPs kohaldatav tekst

OJ L 315, 1.11.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/771/oj

1.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 315/44


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

31. oktoober 2014,

universaalärikeele versiooni 2.1 kindlaksmääramise kohta riigihangetes viitamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/771/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 1,

olles konsulteerinud IKT standardimist käsitleva Euroopa sidusrühmade platvormi ja valdkondlike ekspertidega

ning arvestades järgmist:

(1)

Standardimisel on vastavalt komisjoni teatises „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (2) sätestatule täita strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel oluline roll. Mitmes strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuses rõhutatakse toote- ja teenusteturgude vabatahtliku standardimise olulisust, et tagada toodete ja teenuste vaheline kokkusobivus ja koostalitlusvõime ning edendada tehnoloogilist arengut ning toetada innovatsiooni.

(2)

Standardimisdokumendid muutuvad digitaalühiskonnas seadmete, rakenduste, andmehoidlate, teenuste ja võrkude koostalitlusvõime tagamisel hädavajalikuks. Komisjoni teatises „Euroopa standardeid käsitlev strateegiline visioon: Euroopa majanduse jätkusuutliku kasvu edendamine ja kiirendamine 2020. aastaks” (3) tunnistatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi „IKT”) standardimise spetsiifilisust, mille raames IKT-lahendused, -rakendused ja -teenused töötatakse sageli välja juhtivate IKT standardiorganisatsioonidena esile kerkinud üleilmsete foorumite ja konsortsiumide poolt.

(3)

Määruse (EL) nr 1025/2012 eesmärk on moderniseerida ja parandada Euroopa standardimisraamistikku. Määrusega luuakse süsteem, mille kohaselt võib komisjon valida välja kõige asjaomasemad ja laialdasemalt heakskiidetud IKT tehnilised spetsifikatsioonid, mille on väljastanud organisatsioonid, mis ei kuulu Euroopa, rahvusvaheliste või riiklike standardimisorganisatsioonide hulka. Võimalus kasutada riistvara, tarkvara ja infotehnoloogia hangetel IKT tehnilisi spetsifikatsioone nende kogu ulatuses võimaldab tagada koostalitlusvõime, mis aitab ametiasutuste puhul vältida seotust ainult ühe tarnijaga ning julgustab konkurentsi koostalitlevate IKT-lahenduste tarnimisel.

(4)

IKT tehnilised spetsifikatsioonid, millele saaks riigihangetes viidata, peavad olema kooskõlas määruse (EL) nr 1025/2012 II lisas sätestatud tingimustega. Kooskõla kõnealuste tingimustega on ametiasutuste jaoks tagatiseks, et IKT tehnilised spetsifikatsioonid on kehtestatud kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (edaspidi „WTO”) poolt standardimise valdkonnas tunnustatud avatuse, õigluse, objektiivsuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõtetega.

(5)

Otsus IKT spetsifikatsioonide kindlaksmääramise kohta võetakse vastu pärast komisjoni otsusega (4) loodud IKT standardimist käsitleva Euroopa sidusrühmade platvormiga konsulteerimist, millele lisaks peetakse täiendavaid konsultatsioone valdkonna ekspertidega.

(6)

22. mail 2014 hindas IKT standardimist käsitlev Euroopa sidusrühmade platvorm määruse (EL) nr 1025/2012 II lisas esitatud nõuete alusel universaalärikeele versiooni 2.1 ja esitas pooldava arvamuse selle kindlaksmääramiseks riigihangetes viitamiseks. Seejärel esitati universaalärikeele versiooni 2.1 hinnang konsulteerimiseks valdkondlikele ekspertidele, kes samuti esitasid pooldava arvamuse selle kindlaksmääramiseks.

(7)

Struktureeritud teabe standardite edendamise organisatsiooni välja töötatud universaalärikeele versioon 2.1 on standardse elektroonilise laiendatava märgistuskeele (XML) äridokumentide litsentsitasuta kogu. See on üles ehitatud nii, et selle saab otse kasutusse võtta olemasolevates äri-, õiguslikes, auditeerimis- ja dokumentide haldamise tavades ja et see toimib standardses ärikeskkonnas, nagu näiteks ISO 15000 (ebXML), et tagada täielik standarditel põhinev infrastruktuur, millega saab olemasolevatest elektroonilistest andmevahetussüsteemidest saadavat kasu laiendada igas suuruses ettevõtetele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Struktureeritud teabe standardite edendamise organisatsiooni välja töötatud universaalärikeele versioonile 2.1 võib riigihangetes viidata.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 31. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  KOM(2010) 2020 (lõplik), 3. märts 2010.

(3)  KOM(2011) 311 (lõplik), 1. juuni 2011.

(4)  Komisjoni 28. novembri 2011. aasta otsus, millega luuakse IKT standardimist käsitlev Euroopa sidusrühmade platvorm (ELT C 349, 30.11.2011, lk 4).


Top