Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0283

2014/283/EL: Nõukogu otsus, 14. aprill 2014 , bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 150, 20.5.2014, p. 231–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/283/oj

20.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 150/231


NÕUKOGU OTSUS,

14. aprill 2014,

bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/283/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid olid nende bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (2) 193 osalise seas, kes 29. oktoobril 2010 võtsid üksmeelselt vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli (edaspidi „Nagoya protokoll”).

(2)

Vastavalt nõukogu 6. mai 2011. aasta otsusele (3) kirjutas liit Nagoya protokollile alla, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval. Enamik liikmesriike on Nagoya protokollile alla kirjutanud.

(3)

Liit on valmis Nagoya protokolli kiiresti rakendama ja ratifitseerima.

(4)

Vastavalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artiklile 34 kuuluvad kõik konventsiooni protokollid riikide ja piirkondlike majandusintegratsiooni organisatsioonide poolt ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või heakskiitmisele.

(5)

Liit ja selle liikmesriigid peaksid püüdma võimalikult üheaegselt anda hoiule oma Nagoya protokolli ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjad.

(6)

Nagoya protokoll tuleks seega liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse liidu nimel heaks bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokoll.

Nagoya protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on liidu pädevusse kuuluvates küsimustes volitatud andma liidu nimel hoiule Nagoya protokolli (4) artiklis 33 osutatud heakskiitmiskirja.

Samal ajal annab nimetatud isik (annavad nimetatud isikud) hoiule käesoleva otsuse lisas esitatud deklaratsiooni kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artikli 34 lõikega 3.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 14. aprill 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

A. TSAFTARIS


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  EÜT L 309, 13.12.1993, lk 3.

(3)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab Nagoya protokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


LISA

Euroopa Liidu deklaratsioon kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artikli 34 lõikega 3

„Euroopa Liit deklareerib, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule, eriti selle artiklile 191, on ta pädev sõlmima rahvusvahelisi lepinguid ja täitma nendest tulenevaid kohustusi, mis aitavad kaasa järgmiste eesmärkide saavutamisel:

keskkonna säilitamine ja kaitsmine ning selle kvaliteedi parandamine;

inimese tervise kaitsmine;

loodusressursside kaalutletud ja mõistlik kasutamine;

meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, selleks et tegelda piirkondlike ja ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega ja eelkõige võidelda kliimamuutuste vastu.

Lisaks sellele võtab Euroopa Liit vastu liidu tasandil meetmeid selleks, et asutada Euroopa teadusruum ja et tema siseturg võiks tõrgeteta toimida.

Liidu pädevuse teostamine on oma olemuselt pidevas arenemises. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli artikli 14 lõike 2 punkti a kohaste kohustuste täitmiseks ajakohastab liit juurdepääsu ja tulu jaotamise teabevõrgustikule edastatavate õigusaktide nimekirja.

Euroopa Liit vastutab kõnealusest protokollist tulenevate selliste kohustuste täitmise eest, mis on hõlmatud liidu kehtiva õigusega.”


Top