EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0191

(2014/191/EL): Komisjoni rakendusotsus, 4. aprill 2014 , mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2014) 2008 all)

OJ L 104, 8.4.2014, p. 43–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/191/oj

8.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 104/43


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

4. aprill 2014,

mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 2008 all)

(Ainult hispaania-, inglis-, itaalia-, kreeka-, portugali-, prantsus-, rootsi-, rumeenia-, saksa-, sloveeni-, soome- ja taanikeelne tekst on autentsed)

(2014/191/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (2) eriti selle artiklit 31,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 7 lõike 4 ja määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 31 kohaselt teeb komisjon vajalikud kontrollimised, teavitab liikmesriike nende kontrollimiste tulemustest, võtab teatavaks liikmesriikide esitatud märkused, kutsub kokku kahepoolsed läbirääkimised, et jõuda kokkuleppele asjaomaste liikmesriikidega, ning teeb neile ametlikult teatavaks oma seisukoha.

(2)

Liikmesriikidel on olnud võimalus taotleda lepitusmenetlust. Teatavatel juhtudel on seda võimalust kasutatud ning komisjon on vaadanud läbi menetluse tulemusena koostatud aruanded.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1258/1999 ja määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaselt võib rahastada üksnes selliseid põllumajanduskulusid, mis on tehtud kooskõlas Euroopa Liidu eeskirjadega.

(4)

Pärast kontrollimisi on kahepoolsete läbirääkimiste tulemusena ja lepitusmenetluste käigus selgitatud välja, et osa liikmesriikide deklareeritud kulutustest ei vasta kõnealusele tingimusele, ning seega ei saa neid rahastada EAGGFi tagatisrahastust, EAGFist ega EAFRDst.

(5)

Tuleks märkida summad, mida ei kaeta EAGGFi tagatisrahastust, EAGFist ega EAFRDst. Kõnealused summad ei ole seotud kuludega, mis on tehtud 24 kuud enne seda, kui komisjon esitas liikmesriikidele kontrollimistulemuste kohta kirjaliku teatise.

(6)

Käesolevas otsuses osutatud juhtumite kohta saatis komisjon liikmesriikidele kokkuvõtliku aruande nende summade hinnangu kohta, mida ei rahastata, kuna need ei vasta Euroopa Liidu eeskirjadele.

(7)

Käesolev otsus ei mõjuta finantsjäreldusi, mida komisjon võib teha seda teemat käsitlevate 1. detsembri 2013. aasta seisuga pooleli olevatele Euroopa Kohtu otsustele tuginedes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu rahastamine ei kata lisas loetletud kulusid, mida liikmesriikide akrediteeritud makseasutused on deklareerinud EAGGFi tagatisrahastu, EAGFi või EAFRD raames, kuna kulud ei vasta Euroopa Liidu eeskirjadele.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Portugali Vabariigile, Rumeeniale, Sloveenia Vabariigile, Soome Vabariigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 4. aprill 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

(2)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.


LISA

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

%

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

EELARVEPUNKT: 6701

DK

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2008

Mitme vastavuskriteeriumi kontrollimisel tuvastatud tõsised vead ning haldus- ja kohapealsete kontrollide käigus täheldatud puudujäägid

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 287 632,19

0,00

– 287 632,19

DK

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2008

Orgaaniliste taimekaitsevahenditega seotud abikõlbmatud kulud

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 4 765,48

0,00

– 4 765,48

DK

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2008

Abikõlbmatu tootjaorganisatsioon

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 181 675,81

0,00

– 181 675,81

DK

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2009

Mitme vastavuskriteeriumi kontrollimisel tuvastatud tõsised vead ning haldus- ja kohapealsete kontrollide käigus täheldatud puudujäägid

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 317 109,84

0,00

– 317 109,84

DK

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2009

Abikõlbmatu tootjaorganisatsioon

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 203 273,58

0,00

– 203 273,58

DK

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2009

Orgaaniliste taimekaitsevahenditega seotud abikõlbmatud kulud

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 27 548,70

0,00

– 27 548,70

DK

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2010

Mitme vastavuskriteeriumi kontrollimisel tuvastatud tõsised vead ning haldus- ja kohapealsete kontrollide käigus täheldatud puudujäägid

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

0,96

0,00

0,96

DK

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2010

Abikõlbmatu tootjaorganisatsioon

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 1 183,25

0,00

– 1 183,25

DK

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2010

Orgaaniliste taimekaitsevahenditega seotud abikõlbmatud kulud

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 9,57

0,00

– 9,57

DK

Nõuetele vastavus

2009

Kuus maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet määratlemata, taimekaitsevahendite miinimumnõuded kontrollimata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 4 879 877,97

– 7 357,88

– 4 872 520,09

DK

Nõuetele vastavus

2010

Kuus maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet määratlemata, taimekaitsevahendite miinimumnõuded kontrollimata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 753,74

– 4,49

– 1 749,25

DK

Nõuetele vastavus

2010

Sanktsioonide ebaõige arvutamine, nõudeaasta 2009

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 31 895,68

– 301,59

– 31 594,09

DK

Nõuetele vastavus

2011

Kuus maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet määratlemata, taimekaitsevahendite miinimumnõuded kontrollimata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 119,58

0,00

– 119,58

DK

Nõuetele vastavus

2011

Sanktsioonide ebaõige arvutamine, nõudeaasta 2010

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 3 230,67

0,00

– 3 230,67

DK KOKKU

EUR

– 5 940 075,10

– 7 663,96

– 5 932 411,14

ES

Rikkumised

2007

Tagasimaksed neljal juhul seoses eeskirja 50/50 ebaõige kohaldamisega

ÜHEKORDNE

 

EUR

721 332,88

0,00

721 332,88

ES

Rikkumised

2007

Intresside märkimata jätmine eelarveaastat 2006 käsitlevas III lisa tabelis

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 1 360 592,37

0,00

– 1 360 592,37

ES

Rikkumised

2008

Intresside märkimata jätmine eelarveaastat 2007 käsitlevas III lisa tabelis

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 230 803,77

0,00

– 230 803,77

ES

Rikkumised

2011

Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõike 8 punkti a arvestamata jätmine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 165 390,13

0,00

– 165 390,13

ES

Rikkumised

2011

Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõike 4 punkti a arvestamata jätmine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 754 473,76

0,00

– 754 473,76

ES

Rikkumised

2011

Esmakordse haldusliku või kohtuliku tuvastamise vale kuupäev III lisa tabelis (juhtum 02220090118)

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 350 053,18

0,00

– 350 053,18

ES

Rikkumised

2011

Hooletus võlgade sissenõudmisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 6 447 032,48

0,00

– 6 447 032,48

ES KOKKU

EUR

– 8 587 012,81

0,00

– 8 587 012,81

FI

Nõuetele vastavus

2007

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

144,79

0,00

144,79

FI

Nõuetele vastavus

2007

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

52,13

0,00

52,13

FI

Nõuetele vastavus

2007

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 25 717,74

0,00

– 25 717,74

FI

Nõuetele vastavus

2007

0-protsendilise sanktsiooni kasutamine, nõudeaasta 2006

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 45 508,78

– 54,61

– 45 454,17

FI

Nõuetele vastavus

2008

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

0,00 %

EUR

221,44

0,00

221,44

FI

Nõuetele vastavus

2008

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

146,35

0,00

146,35

FI

Nõuetele vastavus

2008

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

2 726,86

– 2,99

2 729,85

FI

Nõuetele vastavus

2008

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 088 571,54

– 1 585,04

– 1 086 986,50

FI

Nõuetele vastavus

2009

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

0,00 %

EUR

119,47

0,00

119,47

FI

Nõuetele vastavus

2009

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 0,19

0,00

– 0,19

FI

Nõuetele vastavus

2009

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 219,63

– 86,94

– 132,69

FI

Nõuetele vastavus

2009

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 090 265,16

– 3 306,07

– 1 086 959,09

FI

Nõuetele vastavus

2009

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 0,59

0,00

– 0,59

FI

Nõuetele vastavus

2010

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

0,00 %

EUR

5,21

0,00

5,21

FI

Nõuetele vastavus

2010

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 91,71

0,00

– 91,71

FI

Nõuetele vastavus

2010

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue puudu, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 159,46

0,00

– 159,46

FI KOKKU

EUR

– 2 247 118,55

– 5 035,65

– 2 242 082,90

FR

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2007

Erinevad abikõlbmatud toetusmaksed

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 698 322,85

0,00

– 698 322,85

FR

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2008

Erinevad abikõlbmatud toetusmaksed

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 1 600 581,03

0,00

– 1 600 581,03

FR

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2009

Erinevad abikõlbmatud toetusmaksed

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 3 201 489,94

0,00

– 3 201 489,94

FR

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2010

Erinevad abikõlbmatud toetusmaksed

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 219 199,04

0,00

– 219 199,04

FR

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2011

Erinevad abikõlbmatud toetusmaksed

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 13 068,19

0,00

– 13 068,19

FR

Toetusõigused

2007

Alusetud eraldised riiklikust reservist

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 72 593,20

– 12 026 273,44

FR

Toetusõigused

2007

Alusetud eraldised riiklikust reservist

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 47 626 478,62

– 95 252,96

– 47 531 225,66

FR

Toetusõigused

2008

Alusetud eraldised riiklikust reservist

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Toetusõigused

2008

Alusetud eraldised riiklikust reservist

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Toetusõigused

2009

Alusetud eraldised riiklikust reservist

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Toetusõigused

2009

Alusetud eraldised riiklikust reservist

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Toetusõigused

2010

Alusetud eraldised riiklikust reservist

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 24 197,73

– 12 074 668,91

FR

Toetusõigused

2010

Alusetud eraldised riiklikust reservist

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 47 626 478,62

– 285 758,87

– 47 340 719,75

FR

Nõuetele vastavus

2009

Tagasimaksed auditiga XC/2009/003/FR seotud otsuse 43 alusel tehtud korrektsioonide eest

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

157 245,53

0,00

157 245,53

FR

Nõuetele vastavus

2010

Tagasimaksed auditiga XC/2009/003/FR seotud otsuse 43 alusel tehtud korrektsioonide eest

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

26 673,71

0,00

26 673,71

FR KOKKU

EUR

– 244 450 122,85

– 1 075 056,20

– 243 375 066,65

GB

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2006

Raamatupidamis-/arvestusvead

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 68 009,01

0,00

– 68 009,01

GB

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2007

Raamatupidamis-/arvestusvead

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 62 104,18

0,00

– 62 104,18

GB

Puu- ja köögivili — rakenduskavad

2008

Raamatupidamis-/arvestusvead

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 33 722,85

0,00

– 33 722,85

GB

Sissenõuded

2009

Raamatupidamis-/arvestusvead

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 55 487,50

0,00

– 55 487,50

GB

Sissenõuded

2010

Raamatupidamis-/arvestusvead

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 46 754,53

0,00

– 46 754,53

GB

Sissenõuded

2011

Raamatupidamis-/arvestusvead

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 299 733,08

0,00

– 299 733,08

GB

Muud otsetoetused — määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklid 68–72

2011

Vähendamiste/väljajätmiste kohaldamata jätmine ja alusetud maksed identifitseerimata loomade eest

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 194 394,22

0,00

– 194 394,22

GB

Nõuetele vastavus

2008

Kohustuslik majandamisnõue 8a ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 257 134,00

0,00

– 257 134,00

GB

Nõuetele vastavus

2008

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 757 135,00

0,00

– 757 135,00

GB

Nõuetele vastavus

2009

Kohustuslik majandamisnõue 8a ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 240 326,00

0,00

– 240 326,00

GB

Nõuetele vastavus

2009

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2008

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 423 317,00

0,00

– 423 317,00

GB

Nõuetele vastavus

2010

Kohustuslik majandamisnõue 8a ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 252 305,00

0,00

– 252 305,00

GB

Nõuetele vastavus

2010

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2008

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 31 208,00

0,00

– 31 208,00

GB

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem kohustuslike majandamisnõuete 7 ja 8 puhul, vähese tähtsusega mittevastavuste puhul puudusid järelmeetmed, maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 949 043,26

– 59 941,88

– 2 889 101,38

GB

Nõuetele vastavus

2010

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 175 238,88

– 24 310,41

– 1 150 928,47

GB

Nõuetele vastavus

2010

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

1 901,10

0,00

1 901,10

GB

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem kohustuslike majandamisnõuete 7 ja 8 puhul, vähese tähtsusega mittevastavuste puhul puudusid järelmeetmed, maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 4 961,22

– 34,71

– 4 926,51

GB

Nõuetele vastavus

2011

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

795,26

0,00

795,26

GB

Nõuetele vastavus

2011

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 58,63

0,00

– 58,63

GB

Nõuetele vastavus

2011

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 879,96

0,00

– 879,96

GB

Nõuetele vastavus

2011

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 164 633,01

– 388,79

– 1 164 244,22

GB

Nõuetele vastavus

2011

Leebe sanktsioonide süsteem kohustuslike majandamisnõuete 7 ja 8 puhul, vähese tähtsusega mittevastavuste puhul puudusid järelmeetmed, maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 440,27

0,00

– 440,27

GB KOKKU

EUR

– 8 014 189,24

– 84 675,79

– 7 929 513,45

GR

Puu- ja köögiviljad — virsikute ja pirnide töötlemine

2008

5 % aladest füüsiliselt vähe kontrollitud ja tootjaorganisatsiooni aruannetes on teave turul müüdud värsketest toodetest ebapiisav

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

GR KOKKU

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

IT

Muud otsetoetused — määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 69 — ainult lambad ja veised

2007

Kohapealsete kontrollide kvaliteet ebapiisav ja ajastatus ebakohane, nõrk kontroll nende loomade abikõlblikkuse üle, kellele toetust taotleti

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 639 734,17

– 4 187,86

– 1 635 546,31

IT

Toetusõigused

2007

Määruse ebaõige kohaldamine eritoetusõiguste määramisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 475 405,85

– 2 852,44

– 472 553,41

IT

Muud otsetoetused — määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 69 — ainult lambad ja veised

2008

Kohapealsete kontrollide kvaliteet ebapiisav ja ajastatus ebakohane, nõrk kontroll nende loomade abikõlblikkuse üle, kellele toetust taotleti

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 697 012,09

– 8 100,59

– 1 688 911,50

IT

Toetusõigused

2008

Määruse ebaõige kohaldamine eritoetusõiguste määramisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 577 691,90

– 3 466,14

– 574 225,76

IT

Muud otsetoetused — määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 69 — ainult lambad ja veised

2009

Kohapealsete kontrollide kvaliteet ebapiisav ja ajastatus ebakohane, nõrk kontroll nende loomade abikõlblikkuse üle, kellele toetust taotleti

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 701 995,62

0,00

– 1 701 995,62

IT

Toetusõigused

2009

Määruse ebaõige kohaldamine eritoetusõiguste määramisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 279 114,77

0,00

– 279 114,77

IT

Toetusõigused

2010

Määruse ebaõige kohaldamine eritoetusõiguste määramisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 534 365,66

0,00

– 534 365,66

IT

Makseasutuse akrediteerimine

2010

EAGFi akrediteerimiskriteeriumide puudulik järgimine (võlgnevused)

KINDLAMÄÄRALINE

16,00 %

EUR

– 623 731,00

0,00

– 623 731,00

IT

Makseasutuse akrediteerimine

2010

EAGFi akrediteerimiskriteeriumide puudulik järgimine

KINDLAMÄÄRALINE

16,00 %

EUR

– 398 672,00

0,00

– 398 672,00

IT

Raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja heakskiitmine — 50/50 eeskiri

2006

Euroopa Kohtu kohtuasja T-267/07 otsusest tulenev hüvitis

ÜHEKORDNE

 

EUR

2 114 199,16

0,00

2 114 199,16

IT KOKKU

EUR

– 58 13. 523,90

– 18 607,03

– 5 794 916,87

PT

Eksporditoetused — I lisas nimetamata

2009

Puudused füüsiliste kontrollide kvaliteedis ja kontrolliaruandluses; suutmatus teostada pitseriga sulgemise ja asenduskauba tuvastamise kontrolle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 6 321,77

0,00

– 6 321,77

PT

Eksporditoetused — muud

2009

Puudused füüsiliste kontrollide kvaliteedis ja kontrolliaruandluses; suutmatus teostada pitseriga sulgemise ja asenduskauba tuvastamise kontrolle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 172 665,34

0,00

– 172 665,34

PT

Eksporditoetused — suhkur ja isoglükoos

2009

Puudused füüsiliste kontrollide kvaliteedis ja kontrolliaruandluses; suutmatus teostada pitseriga sulgemise ja asenduskauba tuvastamise kontrolle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 89,64

0,00

– 89,64

PT

Eksporditoetused — I lisas nimetamata

2010

Puudused füüsiliste kontrollide kvaliteedis ja kontrolliaruandluses; suutmatus teostada pitseriga sulgemise ja asenduskauba tuvastamise kontrolle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 14 305,09

0,00

– 14 305,09

PT

Eksporditoetused — muud

2010

Puudused füüsiliste kontrollide kvaliteedis ja kontrolliaruandluses; suutmatus teostada pitseriga sulgemise ja asenduskauba tuvastamise kontrolle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 240 513,80

0,00

– 240 513,80

PT

Eksporditoetused — suhkur ja isoglükoos

2010

Puudused füüsiliste kontrollide kvaliteedis ja kontrolliaruandluses; suutmatus teostada pitseriga sulgemise ja asenduskauba tuvastamise kontrolle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 386,40

0,00

– 386,40

PT

Eksporditoetused — I lisas nimetamata

2011

Puudused füüsiliste kontrollide kvaliteedis ja kontrolliaruandluses; suutmatus teostada pitseriga sulgemise ja asenduskauba tuvastamise kontrolle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 5 946,75

0,00

– 5 946,75

PT

Eksporditoetused — muud

2011

Puudused füüsiliste kontrollide kvaliteedis ja kontrolliaruandluses; suutmatus teostada pitseriga sulgemise ja asenduskauba tuvastamise kontrolle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 183 177,64

0,00

– 183 177,64

PT

Muu otsetoetus — uted ja kitsed

2007

Kohapealsete kontrollide ebarahuldav kvaliteet nõudeaastatel 2006, 2007 ja 2008; kohapealsete kontrollide hiline alustamine nõudeaastatel 2007 ja 2008; maksed identifitseerimata loomade eest nõudeaastatel 2006 ja 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 356 820,10

– 41,59

– 1 356 778,51

PT

Muu otsetoetus — uted ja kitsed

2008

Kohapealsete kontrollide ebarahuldav kvaliteet nõudeaastatel 2006, 2007 ja 2008; kohapealsete kontrollide hiline alustamine nõudeaastatel 2007 ja 2008; maksed identifitseerimata loomade eest nõudeaastatel 2006 ja 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 272 636,94

0,00

– 1 272 636,94

PT

Muu otsetoetus — uted ja kitsed

2009

Kohapealsete kontrollide ebarahuldav kvaliteet nõudeaastatel 2006, 2007 ja 2008; kohapealsete kontrollide hiline alustamine nõudeaastatel 2007 ja 2008; maksed identifitseerimata loomade eest nõudeaastatel 2006 ja 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 267 788,94

0,00

– 1 267 788,94

PT

Muu otsetoetus — uted ja kitsed

2010

Kohapealsete kontrollide ebarahuldav kvaliteet nõudeaastatel 2006, 2007 ja 2008; kohapealsete kontrollide hiline alustamine nõudeaastatel 2007 ja 2008; maksed identifitseerimata loomade eest nõudeaastatel 2006 ja 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 44,73

0,00

– 44,73

PT

Muu otsetoetus — uted ja kitsed

2011

Kohapealsete kontrollide ebarahuldav kvaliteet nõudeaastatel 2006, 2007 ja 2008; kohapealsete kontrollide hiline alustamine nõudeaastatel 2007 ja 2008; maksed identifitseerimata loomade eest nõudeaastatel 2006 ja 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 620,76

0,00

– 620,76

PT

Nõuetele vastavus

2007

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud, leebe sanktsioonide süsteem, loomi mittepidavad põllumajandustootjad, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 412 896,09

– 13 715,18

– 399 180,91

PT

Nõuetele vastavus

2007

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud (6–8, 16–18 kontrollimata), leebe sanktsioonide süsteem, loomi pidavad põllumajandustootjad, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 2 466 398,82

– 94 162,81

– 2 372 236,01

PT

Nõuetele vastavus

2008

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud ja leebe sanktsioonide süsteem, loomi mittepidavad põllumajandustootjad, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 811 952,21

– 46 814,35

– 765 137,86

PT

Nõuetele vastavus

2008

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud (6–8, 16–18 kontrollimata), leebe sanktsioonide süsteem, loomi pidavad põllumajandustootjad, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 3 535 313,88

– 208 399,51

– 3 326 914,37

PT

Nõuetele vastavus

2009

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud ja leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 978 076,83

– 151 490,51

– 2 826 586,32

PT

Nõuetele vastavus

2010

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud ja leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 52 701,86

– 6 051,95

– 46 649,91

PT KOKKU

EUR

– 14 778 657,59

– 520 675,90

– 14 257 981,69

RO

Nõuetele vastavus

2008

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 634 324,17

– 69 550,07

– 564 774,10

RO

Nõuetele vastavus

2009

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 579 209,93

– 122 547,37

– 1 456 662,56

RO

Nõuetele vastavus

2009

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 7 557,46

– 9 154,94

1 597,48

RO

Nõuetele vastavus

2010

Kontrollide teostamine osaliselt ja riski alla mittekuuluvate maatükkide valimisse võtmine, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

189,50

0,00

189,50

RO

Nõuetele vastavus

2010

Kontrollide teostamine osaliselt ja riski alla mittekuuluvate maatükkide valimisse võtmine, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 4 023,09

0,00

– 4 023,09

RO

Nõuetele vastavus

2010

Kontrollide teostamine osaliselt ja riski alla mittekuuluvate maatükkide valimisse võtmine, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 226 850,84

– 139,75

– 1 226 711,09

RO

Nõuetele vastavus

2010

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 10 898,89

– 10 206,73

– 692,16

RO

Nõuetele vastavus

2010

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

2 764,61

– 493,12

3 257,73

RO

Nõuetele vastavus

2011

Kontrollide teostamine osaliselt ja riski alla mittekuuluvate maatükkide valimisse võtmine, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

1,35

0,00

1,35

RO

Nõuetele vastavus

2011

Kontrollide teostamine osaliselt ja riski alla mittekuuluvate maatükkide valimisse võtmine, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 250,64

0,00

– 250,64

RO

Nõuetele vastavus

2011

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

4 873,62

0,00

4 873,62

RO KOKKU

EUR

– 3 455 285,94

– 212 091,98

– 3 243 193,96

SI

Nõuetele vastavus

2006

Leebe sanktsioonide süsteem, neli maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet puudu, nõudeaasta 2005

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

SI

Nõuetele vastavus

2007

Leebe sanktsioonide süsteem, neli maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet puudu, nõudeaasta 2005

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 147,83

– 0,07

– 147,76

SI

Nõuetele vastavus

2007

Leebe sanktsioonide süsteem, neli maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet puudu, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 127 940,81

– 935,76

– 127 005,05

SI

Nõuetele vastavus

2008

Leebe sanktsioonide süsteem, neli maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet puudu, nõudeaasta 2005

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

0,05

0,00

0,05

SI

Nõuetele vastavus

2008

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

535,78

0,00

535,78

SI

Nõuetele vastavus

2008

Leebe sanktsioonide süsteem, neli maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet puudu, nõudeaasta 2005

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 23,61

0,00

– 23,61

SI

Nõuetele vastavus

2008

Leebe sanktsioonide süsteem, neli maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet puudu, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 393,36

– 1,86

– 391,50

SI

Nõuetele vastavus

2008

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 279 213,39

– 12 630,25

– 266 583,14

SI

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem, neli maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet puudu, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

0,59

0,00

0,59

SI

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

692,45

0,00

692,45

SI

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

68,69

0,00

68,69

SI

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 701,41

– 28,05

– 673,36

SI

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem, neli maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet puudu, nõudeaasta 2006

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 44,03

– 0,16

– 43,87

SI

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 350 086,56

– 6 095,01

– 343 991,55

SI

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

19,55

0,00

19,55

SI

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

30,66

0,00

30,66

SI

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

958,47

0,00

958,47

SI

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 761,46

– 138,02

– 2 623,44

SI

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 607,46

– 10,74

– 596,72

SI

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 413 940,70

– 742,42

– 413 198,28

SI

Nõuetele vastavus

2011

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 35,31

0,00

– 35,31

SI

Nõuetele vastavus

2011

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

2,85

0,00

2,85

SI

Nõuetele vastavus

2011

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

4,89

0,00

4,89

SI

Nõuetele vastavus

2011

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 569,66

0,00

– 569,66

SI

Nõuetele vastavus

2012

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

27,06

0,00

27,06

SI

Nõuetele vastavus

2012

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 195,93

0,00

– 195,93

SI KOKKU

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

SI KOKKU

EUR

– 1 174 320,48

– 20 582,34

– 1 153 738,14

KOKKU 6701

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

KOKKU 6701

EUR

– 295 142 609,32

– 1 944 388,85

– 293 198 220,47

EELARVEPUNKT: 6711

DE

EAFRD maaelu arengu 1. + 3. telg — investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2008

Nõrkused projekti valikul

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 239 484,15

0,00

– 239 484,15

DE

EAFRD maaelu arengu 1. + 3. telg — investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2009

Nõrkused projekti valikul

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 1 638 636,95

0,00

– 1 638 636,95

DE

EAFRD maaelu arengu 1. + 3. telg — investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2010

Nõrkused projekti valikul

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 781 262,31

0,00

– 781 262,31

DE

EAFRD maaelu arengu 1. + 3. telg — investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2011

Nõrkused projekti valikul

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 166 944,39

0,00

– 166 944,39

DE KOKKU

EUR

– 2 826 327,80

0,00

– 2 826 327,80

DK

Nõuetele vastavus

2009

Kuus maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet määratlemata, taimekaitsevahendite miinimumnõuded kontrollimata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 126 902,55

– 1 356,80

– 125 545,75

DK

Nõuetele vastavus

2010

Taimekaitse suhtes kohaldatavaid miinimumnõudeid ei kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 30 431,43

– 113,46

– 30 317,97

DK

Nõuetele vastavus

2010

Kuus maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet määratlemata, taimekaitsevahendite miinimumnõuded kontrollimata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 492,68

– 539,23

– 1 953,45

DK

Nõuetele vastavus

2010

Sanktsioonide vale arvutamine, nõudeaasta 2009

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 24,00

– 0,08

– 23,92

DK

Nõuetele vastavus

2011

Kuus maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet määratlemata, taimekaitsevahendite miinimumnõuded kontrollimata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 387,88

0,00

– 387,88

DK

Nõuetele vastavus

2011

Taimekaitse suhtes kohaldatavate miinimumnõuete osas sanktsioonid puuduvad, nõudeaasta 2010

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 133,07

0,00

– 133,07

DK KOKKU

EUR

– 160 371,61

– 2 009,57

– 158 362,04

FI

Nõuetele vastavus

2007

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue määratlemata, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 401 890,24

– 44,84

– 401 845,40

FI

Nõuetele vastavus

2008

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue määratlemata, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 406 777,26

0,00

– 406 777,26

FI

Nõuetele vastavus

2008

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue määratlemata, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 13 442,43

– 44,89

– 13 397,54

FI

Nõuetele vastavus

2009

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue määratlemata, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 16 504,68

0,00

– 16 504,68

FI

Nõuetele vastavus

2009

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue määratlemata, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

123,81

– 2,29

126,10

FI

Nõuetele vastavus

2010

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue määratlemata, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

124,79

0,00

124,79

FI

Nõuetele vastavus

2010

Üks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõue määratlemata, leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

53,00

– 883,33

936,33

FI KOKKU

EUR

– 838 313,01

– 975,35

– 837 337,66

FR

EAFRD maaelu arengu 1. telg — kindla toetusmääraga meetmed (2007–2013)

2007

Ebapiisav kontroll äriplaani eesmärkide ja elluviimise etappide üle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 177 862,92

0,00

– 177 862,92

FR

EAFRD maaelu arengu 1. telg — kindla toetusmääraga meetmed (2007–2013)

2008

Ebapiisav kontroll äriplaani eesmärkide ja elluviimise etappide üle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 376 998,88

0,00

– 2 376 998,88

FR

EAFRD maaelu arengu 1. telg — kindla toetusmääraga meetmed (2007–2013)

2009

Ebapiisav kontroll äriplaani eesmärkide ja elluviimise etappide üle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 527 224,82

0,00

– 2 527 224,82

FR

EAFRD maaelu arengu 1. telg — kindla toetusmääraga meetmed (2007–2013)

2010

Ebapiisav kontroll äriplaani eesmärkide ja elluviimise etappide üle

EKSTRAPOLEERITUD

 

EUR

– 2 127 518,80

0,00

– 2 127 518,80

FR

EAFRD maaelu arengu 1. telg — kindla toetusmääraga meetmed (2007–2013)

2010

Ebapiisav kontroll äriplaani eesmärkide ja elluviimise etappide üle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 541 264,35

0,00

– 2 541 264,35

FR

EAFRD maaelu arengu 1. telg — kindla toetusmääraga meetmed (2007–2013)

2011

Ebapiisav kontroll äriplaani eesmärkide ja elluviimise etappide üle

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 279 802,33

0,00

– 279 802,33

FR KOKKU

EUR

– 10 030 672,10

0,00

– 10 030 672,10

GB

Nõuetele vastavus

2007

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 81 236,80

0,00

– 81 236,80

GB

Nõuetele vastavus

2008

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 40 221,10

– 3 187,50

– 37 033,60

GB

Nõuetele vastavus

2008

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 86 843,16

– 3 162,80

– 83 680,36

GB

Nõuetele vastavus

2009

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 12 481,44

0,00

– 12 481,44

GB

Nõuetele vastavus

2009

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 487,27

– 25,57

– 461,70

GB

Nõuetele vastavus

2009

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 51 617,56

– 4 078,41

– 47 539,15

GB

Nõuetele vastavus

2010

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 36 866,26

– 2 314,12

– 34 552,14

GB

Nõuetele vastavus

2010

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 266,99

0,00

– 3 266,99

GB

Nõuetele vastavus

2010

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 523,34

– 83,53

– 1 439,81

GB

Nõuetele vastavus

2011

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 396,43

0,00

– 396,43

GB

Nõuetele vastavus

2011

Regulatiivsanktsioonide kohaldamata jätmine või ebaõige kohaldamine, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 316,44

0,00

– 316,44

GB

Nõuetele vastavus

2009

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 554,44

– 203,30

– 1 351,14

GB

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem kohustuslike majandamisnõuete 7 ja 8 puhul, vähese tähtsusega mittevastavuste puhul puudusid järelmeetmed, maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 90 650,32

– 4 272,84

– 86 377,48

GB

Nõuetele vastavus

2010

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 7 752,17

– 7,24

– 7 744,93

GB

Nõuetele vastavus

2010

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 88 716,38

– 5 117,14

– 83 599,24

GB

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem kohustuslike majandamisnõuete 7 ja 8 puhul, vähese tähtsusega mittevastavuste puhul puudusid järelmeetmed, maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 9 809,49

– 623,91

– 9 185,58

GB

Nõuetele vastavus

2011

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 96 480,08

– 2 386,95

– 94 093,13

GB

Nõuetele vastavus

2011

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded 2, 4 ja 8 halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 17 490,40

0,00

– 17 490,40

GB

Nõuetele vastavus

2011

Leebe sanktsioonide süsteem kohustuslike majandamisnõuete 7 ja 8 puhul, vähese tähtsusega mittevastavuste puhul puudusid järelmeetmed, maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded halvasti kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 447,33

0,00

– 1 447,33

GB

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2010

Visuaalset kontrolli võimaldavate alternatiivsete kontrollimeetodite puudumine

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 272 613,55

– 272 613,55

0,00

GB

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2010

Tagasiulatuva kontrolli puhul avastatud rikkumised

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 22 801,38

– 1 140,06

– 21 661,32

GB

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2011

Visuaalset kontrolli võimaldavate alternatiivsete kontrollimeetodite puudumine

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 546 873,59

0,00

– 546 873,59

GB

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2011

Ebasoodsamate piirkondade eest toetustaotluse esitamata jätmise korral puuduvad järelmeetmed

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 25 763,75

0,00

– 25 763,75

GB

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2011

Tagasiulatuva kontrolli puhul avastatud rikkumised

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 24 094,70

0,00

– 24 094,70

GB KOKKU

EUR

– 1 521 304,37

– 299 216,92

– 1 222 087,45

IT

Makseasutuse akrediteerimine

2010

EAFRD akrediteerimiskriteeriumide puudulik järgimine

KINDLAMÄÄRALINE

16,00 %

EUR

– 2 417 690,00

0,00

– 2 417 690,00

IT

Makseasutuse akrediteerimine

2010

EAFRD akrediteerimiskriteeriumide puudulik järgimine (võlgnevused)

KINDLAMÄÄRALINE

16,00 %

EUR

– 7 132,00

0,00

– 7 132,00

IT KOKKU

EUR

– 2 424 822,00

0,00

– 2 424 822,00

PT

Nõuetele vastavus

2008

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud ja leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 232 548,55

– 118 567,43

– 113 981,12

PT

Nõuetele vastavus

2008

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud ja leebe sanktsioonide süsteem, loomi mittepidavad põllumajandustootjad, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 352 561,76

– 36 755,91

– 315 805,85

PT

Nõuetele vastavus

2008

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud (6–8, 16–18 kontrollimata), leebe sanktsioonide süsteem, loomi pidavad põllumajandustootjad, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 1 535 086,03

– 163 623,07

– 1 371 462,96

PT

Nõuetele vastavus

2009

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud ja leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 391 551,37

– 45 319,62

– 346 231,75

PT

Nõuetele vastavus

2010

Mitmed maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata, kohustuslikud majandamisnõuded 1, 2, 5 ja 11 puudulikult kontrollitud ja leebe sanktsioonide süsteem, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 173 177,70

– 18 879,59

– 154 298,11

PT KOKKU

EUR

– 2 684 925,41

– 383 145,62

– 2 301 779,79

RO

Nõuetele vastavus

2009

Kontrollide teostamine osaliselt ja riski alla mittekuuluvate maatükkide valimisse võtmine, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 3,15

0,00

– 3,15

RO

Nõuetele vastavus

2009

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 551 739,74

– 55 909,89

– 495 829,85

RO

Nõuetele vastavus

2009

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 52 672,92

0,00

– 52 672,92

RO

Nõuetele vastavus

2010

Kontrollide teostamine osaliselt ja riski alla mittekuuluvate maatükkide valimisse võtmine, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 457 003,10

0,00

– 457 003,10

RO

Nõuetele vastavus

2010

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 497,60

0,00

– 1 497,60

RO

Nõuetele vastavus

2010

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

2 259,28

0,00

2 259,28

RO

Nõuetele vastavus

2011

Kontrollide teostamine osaliselt ja riski alla mittekuuluvate maatükkide valimisse võtmine, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 2 595,48

0,00

– 2 595,48

RO

Nõuetele vastavus

2011

Maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuded määratlemata ja kontrollimata, hindamiskriteeriumid määratlemata, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

7 412,84

0,00

7 412,84

RO KOKKU

EUR

– 1 055 839,87

– 55 909,89

– 999 929,98

SI

Nõuetele vastavus

2008

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 318 962,73

– 6 726,62

– 312 236,11

SI

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 217,53

0,00

– 217,53

SI

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 317 428,64

– 8 275,35

– 309 153,29

SI

Nõuetele vastavus

2009

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

66,00

0,00

66,00

SI

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 315 177,28

– 1 172,19

– 314 005,09

SI

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2007

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

523,44

0,00

523,44

SI

Nõuetele vastavus

2010

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 385,03

0,00

– 385,03

SI

Nõuetele vastavus

2011

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 90,49

0,00

– 90,49

SI

Nõuetele vastavus

2011

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 162,59

0,00

– 162,59

SI

Nõuetele vastavus

2012

Leebe sanktsioonide süsteem, viis maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõuet ebapiisavalt kontrollitud, nõudeaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 70,06

0,00

– 70,06

SI KOKKU

EUR

– 951 904,91

– 16 174,16

– 935 730,75

KOKKU 6711

EUR

– 22 494 481,08

– 757 431,51

– 21 737 049,57


Top