Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0189

Nõukogu otsus nr 189/2014/EL, 20. veebruar 2014 , millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/659/EÜ

OJ L 59, 28.2.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/189(2)/oj

28.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/1


NÕUKOGU OTSUS nr 189/2014/EL,

20. veebruar 2014,

millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/659/EÜ

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2007/659/EÜ (2) lubati Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil (edaspidi „asjaomased neli äärepoolseimat piirkonda”) toodetud ning Mandri-Prantsusmaal müüdava traditsioonilise rummi suhtes vähendatud aktsiisimäära, mis võib olla väiksem nõukogu direktiiviga 92/84/EMÜ (3) kehtestatud aktsiisi alammäärast, kuid peab moodustama vähemalt 50 % tavapärasest riiklikust alkoholiaktsiisist. Alates 1. jaanuarist 2011 on absoluutse alkoholi aastakvoot, mille suhtes kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära, 120 000 hl. See erand kaotas kehtivuse 31. detsembril 2013.

(2)

12. märtsil 2013 palusid Prantsusmaa ametivõimud komisjoni esitada ettepaneku nõukogu otsuse kohta, millega pikendatakse otsuses 2007/659/EÜ sätestatud erandi kohaldamise aega samadel tingimustel veel seitsmeks aastaks, kuni 31. detsembrini 2020. Taotlust täiendati lisateabega ning muudeti 3. juulil ja 2. augustil 2013 seoses Prantsusmaa eri maksudega, mida kavandatud otsus hõlmaks.

(3)

Prantsusmaa ametivõimud teavitasid komisjoni ka sellest, et 1. jaanuarist 2012 muudeti riigisiseseid õigusakte, mis käsitlevad Prantsusmaal müüdavatelt alkohoolsetelt jookidelt lisaks riiklikule aktsiisile tasutavat maksu „cotisation sur les boissons alcooliques” (tuntud ka nime all „vignette sécurité sociale” (VSS)), mis läheb riiklikku tervisekindlustusfondi, et tasakaalustada selle tootega liialdamisel tekkivaid terviseriske. Eelkõige asendati maksubaas 160 eurot maksubaasiga 533 eurot absoluutse alkoholi hektoliitri kohta ja kehtestati VSSi suurusele piir, mis seoti kohaldatava aktsiisiga.

(4)

Koos taotlusega pikendada otsuses 2007/659/EÜ kehtestatud erandi kohaldamise aega kuni 31. detsembrini 2020 palusid Prantsusmaa ametivõimud komisjoni lisada VSS alates 1. jaanuarist 2012 nende maksude loetellu, mida võib neljas asjaomases äärepoolseimas piirkonnas toodetud traditsioonilise rummi suhtes kohaldada madalama määraga.

(5)

Selle asemel, et pikendada otsuses 2007/659/EÜ sätestatud erandi kohaldamise aega, on asjakohasem võtta vastu uus otsus, milles käsitletakse erandit, mis hõlmab mõlemat maksu – direktiivis 92/84/EMÜ sätestatud aktsiisierisust ja VSSi.

(6)

Kohaliku turu väiksust arvesse võttes saavad asjaomase nelja äärepoolseima piirkonna piiritusetehased arendada oma tegevust üksnes siis, kui neil on piisav juurdepääs Mandri-Prantsusmaa turule, mis on nende rummi peamine müügikoht (71 %). Traditsioonilise rummi konkureerimisraskused liidu turul on lisaks kõnealuste äärepoolseimate piirkondade struktuurilisele ühiskondlikule ja majanduslikule olukorrale, mida tingivad Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 349 osutatud erilised piirangud, tingitud kahest näitajast – suuremad tootmiskulud ja kõrgemad maksud pudeli kohta, kuivõrd turustatav traditsiooniline rumm on tavaliselt suurema alkoholisisaldusega ja suuremates pudelites.

(7)

Suhkruroo, suhkru ja rummi väärtusahela tootmiskulud on asjaomases neljas äärepoolseimas piirkonnas suuremad kui maailma muudes piirkondades. Eelkõige on suuremad palgakulud, sest asjaomases neljas äärepoolseimas piirkonnas kohaldatakse Prantsusmaa sotsiaalõigusnorme. Nendes äärepoolseimates piirkondades kohaldatakse ka liidu keskkonna- ja ohutusstandardeid, mis toovad kaasa olulised investeeringud ja kulud, mis ei ole seotud otseselt tootlikkusega, isegi kui osa nendest investeeringutest kaetakse liidu struktuurifondidest. Peale selle on asjaomase nelja äärepoolseima piirkonna piiritusetehased väiksemad kui rahvusvaheliste kontsernide tehased. See toob kaasa suuremad tootmiskulud toodanguühiku kohta. Kõik need täiendavad otsesed tootmiskulud, mis hõlmavad veo- ja kindlustuskulusid, moodustavad Prantsusmaa ametiasutuste andmeil umbes 12 % kange alkoholi suhtes 2012. aastal tavaliselt kohaldatavast Prantsusmaa aktsiisist.

(8)

Mandri-Prantsusmaal turustatav traditsiooniline rumm on tavaliselt suuremates pudelites (60 % rummist müüakse liitristes pudelites) ja suurema alkoholisisaldusega (40–59°) kui konkureerivad rummisordid, mida turustatakse tavaliselt 0,7-liitristes pudelites alkoholisisaldusega 37,5°. Suurem alkoholisisaldus toob omakorda kaasa suuremad aktsiisid, suurema VSSi ja lisaks igalt müüdud rummiliitrilt suurema käibemaksu. Kumuleeruvad lisakulud, st suuremad tootmiskulud, suuremad veokulud ja suuremad maksud (aktsiis ja käibemaks), moodustavad 40–50 % kange alkoholi suhtes 2012. aastal tavaliselt kohaldatavast Prantsusmaa aktsiisist. Peale selle oleks VSSi arvutamisel aluseks võetud summa 160 eurot hektoliitri kohta asendamine alates 1. jaanuarist 2012 summaga 533 eurot absoluutse alkoholi hektoliitri kohta avaldanud täiendavat kahjulikku mõju traditsioonilise rummi hinnale, sest see rumm on suurema alkoholisisaldusega, mis vastab umbes 10 %-le harilikust aktsiisimäärast. Sellise täiendava kahjuliku mõju hüvitamiseks, mis on tihedalt seotud asjaomase nelja äärepoolseima piirkonna struktuurilise ühiskondliku ja majandusliku olukorraga, mida tingivad ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud erilised piirangud, tuleks kehtestada VSSi määra vähendamine, et soodustada Prantsusmaa asjaomasest neljast äärepoolseimast piirkonnast pärit traditsioonilise rummi tootmist.

(9)

Lubatav maksusoodustus, mis hõlmab nii ühtlustatud aktsiise kui ka VSSi, peab olema proportsionaalne, et mitte kahjustada liidu õiguskorra terviklikkust ja sidusust ning et kaitsta moonutamata konkurentsi siseturul ja riigiabipoliitikat.

(10)

Seepärast tuleks arvesse võtta ka lisakulusid, mis tulenevad kümne aasta pikkusest tavast turustada traditsioonilist rummi suurema alkoholisisaldusega, mis toob kaasa suuremad maksud.

(11)

2012. aastal kohaldas Prantsusmaa traditsioonilise rummi suhtes aktsiisi 903 eurot absoluutse alkoholi hektoliitri kohta, mis moodustab 54,4 % harilikust aktsiisimäärast. Prantsusmaa kohaldas ka VSSi suurusega 361,20 eurot absoluutse alkoholi hektoliitri kohta, mis moodustab 67,8 % VSSi harilikust määrast. Mõlemad vähendused kokku vastavad maksusoodustusele suurusega 928,80 eurot absoluutse alkoholi hektoliitri kohta, mis moodustab 42,8 % harilike maksumäärade (aktsiisi ja VSSi) koondsummast.

(12)

Otsusega 2007/659/EÜ lubati Prantsusmaal vähendada traditsioonilise rummi suhtes kohaldatavat riiklikku aktsiisi nii, et see moodustab vähemalt 50 % harilikust riiklikust alkoholiaktsiisist. Selles otsuses ei ole käsitletud traditsioonilise rummi suhtes kohaldatavat VSSi vähendatud määra, mis võeti VSSi süsteemi reformi tõttu kõnealuse rummi puhul tekkiva lisakoormuse kompenseerimise meetmena kasutusele alles 1. jaanuarist 2012.

(13)

Sellist olukorda on vaja tasakaalustada, kohaldades ka VSSi suhtes samu põhimõtteid, mida kohaldati ühtlustatud aktsiisidega seotud erandi tegemisel ELi toimimise lepingu artiklist 110. Samal ajal tuleks alates 2014. aasta 1. jaanuarist tehtavale maksusoodustusele seada ülempiir, väljendatuna maksimumprotsendina absoluutse alkoholi hektoliitri kohta kehtestatud kange alkoholi ühtlustatud aktsiisi ja VSSi harilikest määradest.

(14)

Uus erand tuleks kehtestada seitsmeks aastaks, alates 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.

(15)

Prantsusmaa peaks esitama vahearuande, mis võimaldab komisjonil hinnata, kas erandi tegemise põhjused on endiselt olemas, kas Prantsusmaa tehtud maksusoodustus on endiselt proportsionaalne ning kas oleks võimalik kavandada maksuerandi süsteemile alternatiivseid meetmeid, mis oleksid konkurentsivõimelise suhkruroo, suhkru ja rummi väärtusahela toetamiseks samuti piisavad, võttes arvesse nende rahvusvahelist mõõdet.

(16)

Otsuses 2007/659/EÜ ei olnud algselt võimalik arvesse võtta uusi asjaolusid, mis ilmnesid pärast VSSi süsteemi reformi. Seetõttu on õigustatud kõnealune vähendatud VSSi määra süsteemi kohaldamine erandina alates 1. jaanuarist 2012, võttes arvesse ka asjaomase nelja äärepoolseima piirkonna eespool nimetatud struktuurilist ühiskondlikku ja majanduslikku olukorda.

(17)

Käesolev otsus ei piira ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 võimalikku kohaldamist.

(18)

Otsus 2007/659/EÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina ELi toimimise lepingu artiklist 110 lubatakse Prantsusmaal pikendada oma mandriosas Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilise rummi suhtes direktiivi 92/84/EMÜ artiklis 3 alkoholile ettenähtud aktsiisi täismäärast väiksemat aktsiisimäära ja Prantsusmaa riigisiseste õigusaktide kohaselt kohaldatava maksu „cotisation sur les boissons alcooliques” (VSS) täismäärast väiksema VSSi määra kohaldamise aega.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erand piirdub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (4) II lisa punkti 1 alapunktis f määratletud rummiga, mis on toodetud Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil tootmispaigas kogutud suhkruroost ning milles lenduvate ainete, välja arvatud etüül- ja metüülalkoholi sisaldus ühe hektoliitri absoluutse alkoholi kohta on vähemalt 225 grammi ja mille alkoholisisaldus on vähemalt 40 mahuprotsenti.

Artikkel 3

1.   Absoluutse alkoholi aastakvoot, mille suhtes kohaldatakse artiklis 2 osutatud rummi suhtes kohaldatavat artiklis 1 osutatud vähendatud VSSi ja aktsiisimäärasid, on 120 000 hl.

2.   Käesoleva otsuse artiklis 1 osutatud vähendatud aktsiisimäär ja VSSi määr võivad mõlemad olla väiksemad direktiiviga 92/84/EMÜ kehtestatud alkoholiaktsiisi alammäärast, kuid peavad moodustama vähemalt 50 % direktiivi 92/84/EMÜ artikli 3 kohaselt alkoholile kehtestatud täismäärast või VSSi täismäärast.

3.   Käesoleva artikli lõike 2 alusel lubatud kumuleeruv maksusoodustus ei tohi moodustada enam kui 50 % direktiivi 92/84/EMÜ artikli 3 kohaselt alkoholile kehtestatud täismäärast.

Artikkel 4

Prantsusmaa esitab komisjonile 31. juuliks 2017 aruande, mis võimaldab komisjonil hinnata, kas erandi tegemist õigustanud põhjused püsivad endiselt ning kas Prantsusmaa tehtud maksusoodustus on endiselt ja eeldatavasti ka edaspidi proportsionaalne ja piisav, et toetada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil konkurentsivõimelist suhkruroo, suhkru ja rummi väärtusahelat.

Artikkel 5

Käesolevat otsust kohaldatakse 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020, välja arvatud artikkel 1 ning artikli 3 lõiked 1 ja 2, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Artikkel 6

1.   Otsus 2007/659/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 20. veebruar 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

K. HATZIDAKIS


(1)  16. jaanuari 2014. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 9. oktoobri 2007. aasta otsus 2007/659/EÜ, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada oma ülemeredepartemangudes toodetud traditsioonilise rummi suhtes vähendatud aktsiisimäära (ELT L 270, 13.10.2007, lk 12).

(3)  Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäärade ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta (ELT L 39, 13.2.2008, lk 16).


Top