Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/EL: Komisjoni rakendusotsus, 13. veebruar 2014 , liidus Xylella fastidiosa (Well et Raju) leviku vastu võetavate meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2014) 726 all)
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; kehtetuks tunnistatud 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 45/29


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

13. veebruar 2014,

liidus Xylella fastidiosa (Well et Raju) leviku vastu võetavate meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 726 all)

(2014/87/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 kolmandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Xylella fastidiosa (Well et Raju) (edaspidi „kõnealune kahjulik organism”) kuulub direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jaos esitatud loetellu kahjuliku organismina, mida liidus teadaolevalt ei esine ning mille sissetootmine liikmesriikidesse ja seal levitamine on keelatud.

(2)

21. oktoobril 2013 teavitas Itaalia liikmesriike ja komisjoni kõnealuse kahjuliku organismi esinemisest oma territooriumil Apuulia maakonna Lecce provintsi kahel eraldi asetseval alal. Seejärel avastati veel kaks eraldi esinemisjuhtu samas provintsis. Kõnealuse kahjuliku organismi esinemist kinnitati mitme taimeliigi puhul, sh Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. ja Quercus sp. L., mille lehed kattusid pruunide laikudega ja kärbusid kiiresti. Kõnealuse kahjuliku organismi esinemist liidu territooriumil ei ole kunagi varem kinnitatud. Mitme muu taimeliigi puhul ei ole organismi esinemise kontrollid veel lõpule viidud. Kõnealuse kahjuliku organismi vektori kindlakstegemine Apuulias ei ole veel lõppenud.

(3)

29. oktoobril 2013 võttis Apuulia piirkond erakorralised meetmed kõnealuse kahjuliku organismi vältimiseks ja hävitamiseks (2) vastavalt direktiivi 2000/29/EÜ artikli 16 lõikele 1.

(4)

Itaalia teatas, et läbiviidud inspekteerimiste käigus ei leitud kõnealust kahjulikku organismi naaberprovintsidest Brindisist ja Tarantost.

(5)

Vastuseks komisjoni palvele võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet”) 25. novembril 2013 vastu seisukoha, (3) mis sisaldab järgmisi järeldusi. Kõnealusel kahjulikul organismil on ilmselt väga palju võimalikke peremeestaimi, sealhulgas paljud Euroopas levinud kultuur- ja looduslikud taimed.

(6)

Kõnealust kahjulikku organismi tuuakse peamiselt sisse istutamiseks ettenähtud taimede (välja arvatud seemnete) veo käigus. Taimesaadetistega veetava kõnealuse kahjuliku organismi nakkusliku vektori edasikandumine tekitab samuti muret. Puuviljad ja puit on väiksema tähtsusega sissetoomiskanalid, mille kaudu edasikandumise tõenäosus on tähtsusetu. Seemned, lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal on väiksema tähtsusega sissetoomiskanalid, mille kaudu edasikandumise tõenäosus on väike. Istutamiseks ettenähtud nakatunud taimede veol levib kõnealune kahjulik organism pika maa taha kõige kiiremini.

(7)

Kõnealune kahjulik organism levib tõenäoliselt kiiresti ja ulatuslikult. Tuleb võtta viivitamata meetmeid, et vältida kõnealuse kahjuliku organismi levimist ülejäänud liitu. Kuni täpsem teave peremeesorganismide, vektorite, edasikandumiskanalite ja riskivähendusvõimaluste kohta muutub kättesaadavaks, on asjakohane keelata taimede liikumine väljapoole aladelt, kus võib leiduda nakatunud taimi.

(8)

Võttes arvesse kõnealuse kahjuliku organismi esinemise asukohti, Lecce provintsi erilist geograafilist olukorda ning piiritlemise kriteeriumidega seonduvat ebakindlust, peaks keeldu kohaldama kogu provintsi suhtes, et seda saaks kohaldada kiiresti ja tõhusalt.

(9)

Keeldu tuleks kohaldada istutamiseks ettenähtud taimede, välja arvatud seemnete suhtes, sest sellised taimed on kõnealuse kahjuliku organismi peamiseks sissetoomiskanaliks. Siiski on Lecce provintsis ulatuslike proovide võtmiste ja kontrollide käigus ilmnenud, et teatavatesse perekondadesse ja liikidesse kuuluvad istutamiseks ettenähtud taimed, mis on pärit Lecce provintsi nakatunud osadest, ei ole kõnealuse kahjuliku organismiga nakatunud. Sellisele tõendusmaterjalile tuginedes ei tuleks keeldu kohaldada sellistesse perekondadesse ja liikidesse kuuluvate istutamiseks ettenähtud taimede partiide suhtes, millest on võetud proove ja mida on kontrollitud kõnealuse kahjuliku organismi esinemise suhtes. Samuti oleks asjakohane vabastada keelu kohaldamisest istutamiseks ettenähtud taimed, mida kasvatati kõnealuse kahjuliku organismi sissetoomise eest füüsiliselt täielikult kaitstud kohas ning mis kuuluvad perekondadesse ja liikidesse, mis on ametlikult sertifitseeritud sertifitseerimiskava alusel, millega nõutakse, et taimed oleks läbinud ametliku kontrolli kõnealuse kahjuliku organismi esinemise suhtes, ning millel ei ole leitud kõnealust organismi.

(10)

Pidades silmas piiratud teavet kõnealuse kahjuliku organismi võimaliku esinemise kohta ülejäänud liidus, peaksid liikmesriigid viima läbi iga-aastased vaatlused kõnealuse kahjuliku organismi esinemise suhtes oma territooriumidel. Peremeestaimede laia ringi silmas pidades tuleks kõnealuste vaatluste korraldamisel võtta arvesse iga piirkonna eripärasid, peremeestaimi, taimesaadusi ja potentsiaalsete vektorite omadusi.

(11)

Et koguda võimalikult palju teavet kõnealuse kahjuliku organismi ja selle esinemise kohta, peaksid liikmesriigid tagama, et asjakohane teave edastatakse neile.

(12)

Liikmesriigid peaksid viivitamata teatama komisjonile meetmetest, mida nad on võtnud käesoleva otsuse täitmiseks, et tagada tõhus ülevaade käesoleva otsuse rakendamisest.

(13)

On asjakohane vaadata kõnealused meetmed läbi hiljemalt 30. aprilliks 2014, et võtta arvesse täpsemat teaduslikku ja tehnilist teavet, mis muutub kättesaadavaks, ning Itaalia ametiasutuste poolt läbiviidavate käimasolevate inspekteerimiste ja kontrollide tulemusi.

(14)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Istutamiseks ettenähtud taimede liikumine

Istutamiseks ettenähtud taimi on keelatud vedada välja Itaalia Apuulia piirkonna Lecce provintsist.

Seda keeldu ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

seemned;

b)

I lisas loetletud perekondadesse ja liikidesse kuuluvate istutamiseks ettenähtud taimede partiid, millest on võetud proove ja mida on kontrollitud Xylella fastidiosa (Well et Raju) (edaspidi „kõnealune kahjulik organism”) esinemise suhtes ning millel ei ole leitud kõnealust organismi;

c)

II lisas loetletud perekondadesse ja liikidesse kuuluvad istutamiseks ettenähtud taimed, mida kasvatati kõnealuse kahjuliku organismi sissetoomise eest füüsiliselt täielikult kaitstud kohas ning mis on ametlikult sertifitseeritud sertifitseerimiskava alusel, millega nõutakse, et taimed oleks läbinud ametliku kontrolli kõnealuse kahjuliku organismi esinemise suhtes, ning millel ei ole leitud kõnealust organismi.

Artikkel 2

Vaatlused

1.   Liikmesriigid teostavad iga-aastaseid ametlikke vaatlusi, et kindlaks teha, kas on tõendeid kõnealuse organismi esinemise kohta taimedel ja taimsetes saadustes nende territooriumil. Kõnealuste vaatluste teostamise ajal võetakse vajaduse korral arvesse vaadeldavate taimede bioloogiat, kasvutingimusi ja kasvuperioode, kliimatingimusi, kõnealuse kahjuliku organismi bioloogiat ja potentsiaalsete vektorite omadusi.

2.   Lõikes 1 osutatud vaatluste tulemustest teatatakse komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga aasta 31. oktoobriks ning need hõlmavad üheaastast ajavahemikku, mis lõpeb sama aasta 30. septembril. Esimese vaatluse tulemustest teatatakse 31. oktoobriks 2014 ning see hõlmab ajavahemikku 1. veebruarist 2014 kuni 30. septembrini 2014.

Artikkel 3

Organismi esinemisest teatamine

1.   Liikmesriigid tagavad, et kui keegi saab teadlikuks kõnealuse organismi esinemisest või kui tal on põhjust kahtlustada selle esinemist, teavitab see isik pädevat ametiasutust kümne kalendripäeva jooksul.

2.   Liikmesriigid tagavad, et pädeva ametiasutuse taotluse korral esitab lõikes 1 osutatud pädev isik ametiasutusele oma valduses oleva teabe kõnealuse organismi esinemise kohta.

Artikkel 4

Nõuete täitmine

Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata meetmetest, mida nad on võtnud käesoleva otsuse järgimiseks.

Artikkel 5

Läbivaatamine

Käesolev otsus vaadatakse läbi 30. aprilliks 2014.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. veebruar 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al „Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”).

(3)  Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al. EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


I LISA

Artikli 1 teise lõigu punktis b osutatud perekonnad ja liigid

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


II LISA

Artikli 1 teise lõigu punktis c osutatud perekonnad ja liigid

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top