EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/433, 17. detsember 2014 , eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta (EKP/2014/59)

OJ L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 70/58


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2015/433,

17. detsember 2014,

eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta (EKP/2014/59)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse 19. veebruari 2004. aasta otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord, (1) eelkõige selle artiklit 9a,

ning arvestades järgmist:

(1)

EKP nõukogu eesmärk Euroopa Keskpanga eetikakomisjoni (edaspidi „eetikakomisjon”) asutamisel on tugevdada kehtivaid eetikareegleid ja veelgi tõhustada Euroopa Keskpanga (EKP), Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS), eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi üldjuhtimist.

(2)

Üldine arusaamine üldjuhtimisest ja eetikareeglitest on viimastel aastatel suurenenud. Ühtse järelevalvemehhanismi asutamisega on juhtimisküsimused muutunud EKP jaoks üha olulisemaks. Suurenenud üldisest arusaamisest ja tähelepanust tulenevalt peab EKP kehtestama tõhusaimad eetikareeglid ja neist rangelt kinni pidama, et tagada EKP usaldusväärsus ja vältida maineriski.

(3)

EKP otsustamismenetluses osalevate organite liikmete (edaspidi „adressaadid”) eetikareeglid peavad lähtuma samadest EKP töötajate suhtes kohaldatavatest põhimõtetest, olles proportsioonis adressaatide vastutusega. Seetõttu tuleb reegleid, mis moodustavad EKP eetikaraamistiku, st EKP nõukogu liikmete tegevusjuhend, (2) EKP juhatuse liikmete täiendav eetikakoodeks, (3) EKP järelevalvenõukogu tegevusjuhend ja EKP ametieeskirjad, tõlgendada ühtselt.

(4)

Eetikareeglitega peab kaasnema toimiv jälgimis- ja aruandlusmehhanism ning kord, mis tagaks piisava ja ühetaolise rakendamise, milles eetikakomiteel on keskne roll.

(5)

Selleks et tagada tõhus koostoime eetikareeglite aspektide osas, mis ühelt poolt on seotud rakendusega ning teiselt poolt institutsiooniliste ja raamistiku küsimustega, peaks vähemalt üks EKP auditikomitee (edaspidi „auditikomitee”) liikmetest olema ka eetikakomitee liige.

(6)

Eetikakomiteesse peaks kuuluma auditikomitee väline liige. Auditikomitee välised liikmed valitakse kõrgel ametikohal olevate ametnike hulgast, kellel on keskpanganduse kogemus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Asutamine ja koosseis

1.   Käesolevaga asutatakse eetikakomitee.

2.   Eetikakomitee koosneb kolmest välisest liikmest, kellest vähemalt üks on auditikomitee väline liige.

3.   Eetikakomitee liikmed on hea reputatsiooniga isikud, kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust ja kellel on vajalik arusaamine EKP, EKPSi, eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi eesmärkidest, ülesannetest ja juhtimisest. Nad ei tohi olla praegused EKP töötajad või praegused EKP, riikide keskpankade või riikide pädevate ametiasutuste (kooskõlas määratlusega nõukogu määruses (EL) nr 1024/2013) (4) otsustamismenetluses osalevate organite liikmed.

Artikkel 2

Liikmete ametisse nimetamine

1.   EKP nõukogu nimetab ametisse eetikakomitee liikmed.

2.   Eetikakomitee määrab oma eesistuja.

3.   Eetikakomitee liikmete ametiaeg on kolm aastat ja seda võib üks kord pikendada. Eetikakomitee liikmete, kes on ka auditikomitee liikmed, mandaat lõpeb nende auditikomitee liikmeks olemise lõppemisel.

4.   Eetikakomitee liikmed peavad järgima kõrgeimat eetilise käitumise standardit. Neilt eeldatakse ausat, sõltumatut, erapooletut tegutsemist oma parima äranägemise kohaselt ilma isiklike huvideta ja mis tahes olukorra vältimist, millest tuleneks isiklike huvide konflikt. Neilt eeldatakse oma kohustuste ja vastutuse tähtsuse arvestamist. Eetikakomitee liikmed peavad eemale jääma arutlustest ja juhtudest, mida võidakse käsitleda tegeliku või võimaliku isiklike huvide konfliktina. Nende suhtes kohaldatakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklis 37 sätestatud ametisaladuse nõudeid ka pärast nende kohustuste lõppemist.

5.   Eetikakomitee liikmetel on õigus saada tasu, mis koosneb iga-aastasest tasust, millele lisandub tasu tegelikult tehtud töö eest tunnihinna alusel. Selle tasu suuruse määrab EKP nõukogu.

Artikkel 3

Töökorraldus

1.   Oma koosoleku toimumisaja üle otsustab eetikakomitee eesistuja ettepanekul. Eesistuja võib eetikakomitee koosoleku kokku kutsuda igal ajal, kui ta peab seda vajalikuks.

2.   Liikmete taotlusel ja kokkuleppel eesistujaga võib koosolekuid pidada telekonverentsi kaudu ja arutelud võivad toimuda kirjalikus menetluses.

3.   Eetikakomitee liikmetelt eeldatakse koosolekutel isiklikku kohalolekut. Koosolekutel võivad osaleda liikmed ja sekretär. Juhul kui eetikakomitee peab kohaseks, võib ta kutsuda oma koosolekutel osalema ka muid isikuid.

4.   EKP juhatus annab ühele töötajale ülesande tegutseda eetikakomitee sekretärina.

5.   Oma ülesannete täitmiseks võib eetikakomitee pöörduda juhtkonna ja töötajate poole, samuti kasutada talle vajalikke dokumente ja teavet.

Artikkel 4

Vastutus

1.   Juhul kui EKP poolt vastu võetud õigusaktid või otsustusmenetluses osalevate organite poolt vastu võetud eetikareeglid seda selgelt sätestavad, nõustab eetikakomitee individuaalsete taotluste põhjal eetikaküsimustes.

2.   Eetikakomitee võtab üle EKP nõukogu liikmete tegevusjuhendi alusel ametisse nimetatud eetikanõuniku vastutuse ja EKP juhatuse liikmete täiendava eetikakoodeksi alusel eetikanõunikule pandud vastutuse.

3.   Auditikomitee abistamiseks EKP, EKPSi, eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi nõuete täitmise raamistiku ja nõuete täitmise järgimise menetluse tulemuslikkuse üldise piisavuse hindamisel esitab eetikakomitee auditikomiteele aruande tema poolt teostatud nõustamise ja selle rakendamise ulatuse kohta.

4.   Eetikakomitee esitab tehtud töö kohta iga-aastase aruande EKP nõukogule. Lisaks esitab eetikakomitee EKP nõukogule aruande, kui ta peab seda vajalikuks ja/või on nõutav tema kohustuste täitmine.

5.   Lisaks käesolevas artiklis sätestatud vastutusele võib eetikakomitee täita tema mandaadiga seotud muid ülesandeid, kui seda taotleb EKP nõukogu.

Artikkel 5

Teave nõuannete rakendamise kohta

Eetikakomitee nõuannete adressaadid teatavad eetikakomiteele eetikakomitee nõuannete rakendamisest.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 17. detsember 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 80, 18.3.2004, lk 33.

(2)  EÜT C 123, 24.5.2002, lk 9.

(3)  ELT C 104, 23.4.2010, lk 8.

(4)  Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).


Top