EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/298, 15. detsember 2014 , Euroopa Keskpanga tulu vahepealse jaotamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/57)

OJ L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 53/24


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2015/298,

15. detsember 2014,

Euroopa Keskpanga tulu vahepealse jaotamise kohta (EKP/2014/57)

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 33,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse EKP/2010/24 (1) kohaselt jaotab Euroopa Keskpank (EKP) RKPdele: a) ringluses olevatelt euro pangatähtedelt igal majandusaastal koguneva tulu; ja b) väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt igal majandusaastal teenitava tulu.

(2)

Otsust EKP/2010/24 tuleb muuta, et võtta arvesse EKP tulu jaotamist, mis tekib seoses tagatud võlakirjade ja varaga tagatud väärtpaberite ostudega kooskõlas otsustega EKP/2014/40 (2) ja EKP/2014/45 (3). Seega tuleb see selguse huvides uuesti sõnastada.

(3)

Otsus EKP/2010/29 (4) sätestab ringluses olevate euro pangatähtede jaotuse riikide keskpankade vahel proportsionaalselt nende EKP kapitali makstud osadega. Otsuse EKP/2010/29 artikkel 4 ja selle otsuse lisa määrab EKP osaks 8 % ringluses olevate euro pangatähtede koguväärtusest. EKP-l on eurosüsteemisisene nõue RKP-de vastu proportsioonis nende osaga märgitud kapitalis, mille väärtus võrdub tema poolt emiteeritud euro pangatähtede väärtusega.

(4)

Otsuse EKP/2010/23 (5) artikli 2 lõike 2 kohaselt tasustatakse euro pangatähtede eurosüsteemisiseseid positsioone kooskõlas viitemääraga. Otsuse EKP/2010/23 artikli 2 lõike 3 kohaselt teostatakse see tasustamine TARGET2-maksetena.

(5)

Otsuse EKP/2010/23 põhjendus 7 sätestab, et tulud, mida EKP saab RKPde eurosüsteemisiseste nõuete tasustamiselt, mis on seotud EKP osaga ringluses olevatest euro pangatähtedest, tuleks reeglina jaotada RKPdele kooskõlas EKP nõukogu otsustega, proportsionaalselt nende osaga kapitali märkimise aluses tulu tekkimise majandusaastal.

(6)

Põhimõtteliselt sama moodi tuleks jaotada EKP tulu, mis tekib väärtpaberituruprogrammi, tagatud võlakirjade kolmanda ostukava ja varaga tagatud väärtpaberite ostukava raames ostetud väärtpaberitelt, RKPdele proportsionaalselt nende osaga kapitali märkimise aluses tulu tekkimise majandusaastal.

(7)

Kui EKP jaotab tulu ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ning väärtpaberituruprogrammi, tagatud võlakirjade kolmanda ostukava ja varaga tagatud väärtpaberite ostukava alusel ostetud väärtpaberitelt, peaks ta arvesse võtma oma finantstulemuste prognoosi sellel aastal, mille alusel saab hinnata vajadust eraldada vahendeid valuutakursi, intressimäära ja kullahinna riski katmiseks ning võimalust eraldisi oodatavate kulude katmiseks kasutada.

(8)

Kui EKP nõukogu määrab EKP puhaskasumi summa, mis tuleb kanda üldreservfondi EKPSi Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 33.1 kohaselt, peab ta arvestama, et selle kasumi mis tahes osa, mis vastab tulule ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ning väärtpaberituruprogrammi, tagatud võlakirjade kolmanda ostukava ja varaga tagatud väärtpaberite ostukava alusel ostetud väärtpaberitelt, tuleb täies ulatuses jaotada RKPdele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „RKP” (NCB)— keskpank liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

b)   „ringluses olevate euro pangatähtede eurosüsteemisisesed saldod”— nõuded ja kohustused RKP ja EKP vahel ning RKP ja teise RKP vahel, mis tulenevad otsuse EKP/2010/29 artikli 4 kohaldamisest;

c)   „EKP tulu ringluses olevatelt euro pangatähtedelt”— EKP-le seoses tema osaga ringluses olevates euro pangatähtedes ja seoses tema eurosüsteemisiseste nõuetega RKPde vastu kogunev tulu, mis tuleneb otsuse EKP/2010/23 artikli 2 kohaldamisest;

d)   „väärtaberitest tekkiv EKP tulu”— netotulu, mis tekib, kui EKP ostab i) väärtpabereid väärtpaberituruprogrammi alusel kooskõlas otsusega EKP/2010/5 (6), ii) tagatud võlakirju tagatud võlakirjade kolmanda ostukava alusel kooskõlas otsusega EKP/2014/40, ja iii) varaga tagatud väärtpabereid varaga tagatud väärtpaberite ostukava alusel kooskõlas otsusega EKP/2014/45.

Artikkel 2

EKP tulu ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberitest tekkiva EKP tulu vahepealne jaotamine

1.   EKP tulu ringluses olevatelt pangatähtedelt ja väärtpaberitest tekkiv EKP tulu kuulub RKPdele samal majandusaastal, mil see koguneb, ja see tuleb RKPdele jaotada proportsionaalselt nende sissemakstud osaga märgitud EKP kapitalis.

2.   Kui EKP nõukogu ei otsusta teisiti, jaotab EKP RKPdele ringluses olevatelt euro pangatähtedelt kogunenud tulu ja väärtpaberitest tekkiva EKP tulu iga majandusaasta eest sellele järgneva aasta jaanuari viimasel tööpäeval.

3.   Kooskõlas EKP nõukogu otsusega ja EKPSi põhikirja alusel võib EKP tulu summat ringluses olevatelt euro pangatähtedelt vähendada seoses kuludega, mida EKP on kandnud seoses euro pangatähtede emiteerimise ja töötlemisega.

Artikkel 3

Erand artiklist 2

Erandina artiklist 2 otsustab EKP nõukogu enne majandusaasta lõppu, kas selles artiklis osutatud tulu tuleks tervikuna või osaliselt mitte jaotada, kui see on vajalik tagamaks, et jaotatud tulu kogusumma ei ületaks EKP selle aasta netotulu. EKP nõukogu teeb sellise otsuse, kui ta eeldab juhatuse poolt koostatud põhjendatud prognoosi alusel, et EKP lõpetab aasta kahjumiga või et aasta puhaskasum on väiksem kui eeldatav tulu artikli 2 alusel. EKP nõukogu võib otsustada enne majandusaasta lõppu, et EKP tulu ringluses olevatelt euro pangatähtedelt artikli 2 alusel eraldatakse osaliselt või tervikuna valuutakursi, intressimäära ja kullahinna riskide katmiseks.

Artikkel 4

Jõustumine ja kehtetuks tunnistamine

1.   Käesolev otsus jõustub 31. detsembril 2014.

2.   Otsus EKP/2010/24 tunnistatakse kehtetuks alates 31. detsembrist 2014.

3.   Viiteid otsusele EKP/2010/24 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Frankfurt Maini ääres, 15. detsember 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  25. novembri 2010. aasta otsus EKP/2010/24 ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt Euroopa Keskpangale koguneva tulu vahepealse jaotamise kohta (ELT L 6, 11.1.2011, lk 35).

(2)  15. oktoobri 2014. aasta otsus EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta (ELT L 335, 22.11.2014, lk 22).

(3)  19. novembri 2014. aasta Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta (EKP/2014/45) (ELT L 1, 6.1.2015, lk 4).

(4)  13. detsembri 2010. aasta otsus EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta (ELT L 35, 9.2.2011, lk 26).

(5)  25. novembri 2010. aasta otsus EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (ELT L 35, 9.2.2011, lk 17).

(6)  14. mai 2010. aasta otsus EKP/2010/5 väärtpaberituruprogrammi loomise kohta (ELT L 124, 20.5.2010, lk 8).


Top